Навчальний посібник Редакційно-видавничий відділ Луцького національного технічного університету Луцьк 2015Сторінка18/18
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.06 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Розділові знаки в діловому тексті

Крапка ставиться:

У кінці рубрик, які становлять перелік дій у формі закінчених речень:Відповідно до розпорядження № 912 «Про підвищення кваліфікації працівників Національної аграрної академії України» від 08.04.2014 зобов'язую:

Створити атестаційну комісію.

Ознайомити працівників, які підлягають атестації, із «Положенням про атестацію наукових працівників».

До 17.06.2014 подати клопотання про відвідування курсів підвищення кваліфікації при НАН України.

Після арабських цифр, якими позначаються пункти переліку:1.1.

1.2.

У скороченнях слів: гр. (громадянин), див. (дивись), ім. (імені), м. (місто), п. (пан, пані, панеКрапка не ставиться:

У скороченнях назв метричних мір: т (тонна), м (метр), га (гектар).

У середині скорочення з подвоєної літери; скорочення пишеться разом, і крапка ставиться тільки в кінці: рр. (роки), пп. (пункти).

У назвах документів та їх розділів:Договір купівлі-продажу товарів

«19» жовтня 2012 р. м. Київ

(Текст)

1. Предмет договору

(текст)

2. Зобов'язання сторін

(текст)

3. Відповідальність сторін

(текст)

Знак оклику (!)

Знак оклику ставиться:

У кінці офіційних звертань: Високошановний Пане Президенте! Шановна пані О. П. Іваненко! Високоповажний пане професоре С. Винник!Кома (,)

Кома ставиться:

Між однорідними членами речення, з'єднаними протиставними сполучниками а, але, однак, проте, а проте, та (але), хоч та ін.: Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до 17 листопада 2012 р.

Між однорідними членами речення, з'єднаними двома або більше однаковими сполучниками: і...і (й...й), ні...ні (ані... ані), то...то (не то...не то), чи...чи (чи то...чи то), або ...або: Видавництво зобов'язане письмово сповістити Автора чи про схвалення твору, чи про необхідність його доопрацювання.

Перед сполучниками а також, ще й і подібними, які приєднують до попередніх членів речення ще один елемент: Згідно з пунктом 4.1. контракту прошу сплатити мені вихідну допомогу розміром у 450 (чотириста п'ятдесят) гривень, а також інші суми, що належать мені до розрахунку.

Перед другим із парних сполучників не тільки... а й (не тільки... але й, не тільки... а ще й, не тільки... але також і), як... так і, хоч... але (та), не стільки... скільки, що вживаються при однорідних членах речення: Орендар несе відповідальність за всі ушкодження, заподіяні як людям, так і майну внаслідок використання устаткування

Перед словами а саме, як-от, як та ін., що стоять у реченні з однорідними членами після узагальнювальних слів: Винагорода Автору може здійснюватися в такому порядку, як: одноразовий гонорар, за кожний тираж, після реалізації 2/3 продукції.Для виділення звертань і зв'язаних із ними слів: Вельмишановна Людмило Георгіївно, прийміть наші найщиріші вітання з нагоди Вашого 40-річчя!; Ви, Іване Олексійовичу, один із найдосвідченіших наших працівників.

Після стверджувального слова так: Так, відповідно до Закону «Про підприємництво» та Статуту ВАТ «Черемха» дирекція колективного земельного господарства мала право закупити необхідну техніку.

Після слів із значенням протиставлення, виділення: А втім, наведений перелік не вичерпує норм Кодексу законів про працю.

Для виділення вставних слів безперечно, безумовно, безсумнівно, відома річ, власне, головне, головним чином, до речі, звичайно, мабуть, між іншим, можливо, на жаль, на нашу думку, на наш погляд, наприклад, нарешті, немає сумніву, отже, очевидно, певно, по-перше, по-друге, щоправда та деяких інших: Не вважається публікацією інформування широкого кола осіб про призначення, функції, технічні та інші характеристики твору, наприклад, з метою реклами. Звичайно, ці недогляди не знижують загальної високої оцінки роботи.

Для виділення прикладок як поширених, так і непоширених, особливо коли вони відносяться до власного імені або займенника (наприклад, у заявах, автобіографіях, клопотаннях, дорученнях): Я, Клименко Михайло Олексійович, що проживаю в м. Києві по вул. М. Драгоманова; Цим злочином мені, Зимовець Марії Ігорівні, завдано матеріальних збитків на суму 2854 грн.

Для виділення відокремлених прикладок, що починаються словами як, тобто, або (=тобто), якщо вони мають виразний додатковий відтінок причинності чи уточнення: Видавець має право на тиражування твору, тобто на неодноразове видання.Для виділення вставних слів при прикладках: Директор ТОВ «Соняшник» Мацук Ігор Назарович, який далі йменується Директор, з одного боку, і головний бухгалтер Яценко Ганна Олексіївна, яка далі йменується Головний бухгалтер, з другого боку, уклали цю додаткову угоду.

Для виділення зворотів, що обмежують або уточнюють зміст усього речення й починаються словами крім, за винятком, особливо, замість, наприклад, навіть, серед них, зокрема та ін., якщо вони виразно інтонаційно відокремлюються: Плани діяльності Орендаря, крім зазначених у цьому договорі, визначаються Орендарем самостійно; Покупець бере на себе всі пов'язані з цим витрати, за винятком витрат на спеціальні навчальні наочні посібники.

Для виділення відокремлених означень, виражених дієприкметниками та прикметниками, що мають при собі пояснювальні слова й стоять після означуваного іменника: Твір, підготовлений двома або більше особами, підписується усіма співавторами і подається в завершеному вигляді.Для виділення відокремлених поширених прикметникових дієприкметникових зворотів, якщо вони стоять перед означуваним іменником і мають обставинно-причинове значення: Дезорієнтований раптовістю зіткнення, водій не впорався з керуванням машини і виїхав па тротуар.

Для відокремлення канцелярських формул, що стосуються особових займенників: Ми, нижчепідписані, Григорук Іван Петрович та Калашник Віталій Михайлович, далі йменовані «Автор»...

Для відокремлення уточнювальних обставин часу, місця тощо: 2 липня ц. р. о 14.00, під час перерви, почне роботу торговельний кіоск ВАТ «Яготинський маслозавод»; Постачальник, за погодженням із Замовником, має право достроково відвантажити вироби.Для відокремлення дієприслівникових зворотів: Розглянувши заяву Сидоренка Л. М. про надання матеріальної допомоги, профком ухвалює..; Кожна із Сторін має право розірвати Договір, попередивши про це іншу Сторону за три місяці.

Для виділення відокремлених одиничних дієприслівників, коли вони означають час, умову, причину дії: Відмовляючись, треба назвати аргументи.

При складних сполучниках і сполучних словах тому що, через те що, для того щоб, незважаючи на те що, після того як, внаслідок того що, замість того щоб кома ставиться один раз: або перед усім складним сполучником, або перед сполучниками що, щоб, якзалежно від змісту та інтонації: Після того як устаткування буде передано Орендодавцеві, дія Договору припиниться; Гарячу воду відключено, через те що користувачі заборгували плату за її використання.

Кома не ставиться:

Між окремими елементами адресації документа, призначеного кільком посадовим особам:

Голові правління ВАТ «Укрнафта»

Директорові Київського регіонального підприємства

Головному бухгалтерові

При дієприкметникових зворотах, якщо вони стоять перед означуваним іменником: Підписаний автором рукопис подається у двох примірниках; Виділений радою підприємства обсяг коштів не дає змоги залучити до управління підприємством фахівців потрібної кваліфікації.

Не відокремлюються комами слова адже, все-таки, все ж таки, наче, начебто, немов, немовби, ніби, нібито, принаймні, які не є вставними: Все ж таки треба виконувати рекомендації санітарного лікаря.

Кома не ставиться:

Між окремими елементами адресації документа, призначеного кільком посадовим особам:Голові правління ВАТ «Укрнафта»

Директорові Київського регіонального підприємства

Головному бухгалтерові

При дієприкметникових зворотах, якщо вони стоять перед означуваним іменником: Підписаний автором рукопис подається у двох примірниках; Виділений радою підприємства обсяг коштів не дає змоги залучити до управління підприємством фахівців потрібної кваліфікації.

Не відокремлюються комами слова адже, все-таки, все ж таки, наче, начебто, немов, немовби, ніби, нібито, принаймні, які не є вставними: Все ж таки треба виконувати рекомендації санітарного лікаря.

Крапка з комою (;)

Крапка з комою ставиться:

Для відокремлення пунктів переліку, якщо вони починаються з малих літер:

У випадку виникнення будь-якого ризику Орендар своїм коштом і на свій розсуд повинен вжити таких заходів:

а) відремонтувати устаткування;

б) повернути усю заборгованість Орендодавцеві зі сплати орендної плати.

Двокрапка ставиться:

Перед пунктами переліку після узагальнювального слова або паузи, що попереджує про наступний перелік:1)Члени Колективу зобов'язані:

а)дбайливо ставитися до матеріальних цінностей;

б)в установленому порядку вести облік матеріальних цінностей;

в)своєчасно інформувати власника про всі обставини, які загрожують зберіганню цінностей.

2) До заяви додаю:

1. Свідоцтво про народження.

2. Атестат про середню освіту.

Для відокремлення частин документів після відповідних слів, зокрема, в тексті протоколів (ПРИСУТНІ, СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ, ГОЛОВА, СЕКРЕТАР тощо), наказів (НАКАЗУЮ, ПРИЗНАЧИТИ, ПЕРЕВЕСТИ, ЗВІЛЬНИТИ), вказівок (ЗОБОВ'ЯЗУЮ, ПРОПОНУЮ), постанов (ПОСТАНОВИЛИ) тощо, а також характерних для документів рубрик ПІДСТАВА, ДОДАТОК (-ТКИ), АДРЕСА:ПРОТОКОЛ №

Голова: Мовчун М. К.

Секретар: Дяченко П. С.

ВИСТУПИЛИ:

Гримак П. М. відзначив, що перевірку роботи корпорації проведено ретельно, усі помічені недоліки пов'язані з недостатністю контролю з боку головного механіка та завідувача господарства.

ПРИЗНАЧИТИ:

Кирилову Т. І. на посаду старшого лаборанта відділу економічного планування з 08.07.2013.

Підстава: заява Кирилової Т. І.

У лапки беруться:

Цитати у доповідях, відгуках, рецензіях, газетних, журнальних публікаціях: Як зауважила авторка: «Чимало ЗМІ порушують правову норму про співвідношення зарубіжного і вітчизняного капіталу у мас-медіа».

Слова, що їх не вважають за свої: Термін «постійно діюча парламентська більшість» у Конституціях демократичних держав не трапляється.

Індивідуальні назви підприємств, установ, організацій, фірм, наукових праць, літературних творів, законів, газет, журналів, кінофільмів, спецкурсів, кінотеатрів тощо: Згідно зі ст. 10 Конституції України, Законом України «Про мови» діловодство на підприємстві здійснюватиметься українською мовою.

День місяця у датуванні документів (переважно на бланках паперів):

НАКАЗ

№ 12

«17» червня 2015 р. м. Луцьк

У лапки не беруться:

Власні назви установ неумовного характеру: Академія Служби безпеки України; Тернопільський завод освітлювальних приладів.Власні складноскорочені назви: Рівнеобленерго, Запоріжсталь.

Назви телеграфних агентств: ТОВ Українське незалежне інформаційне агентство новин.

Назви шахт, марок машин, літаків та ін., позначені номером або складені з абревіатури та номера: шахта 1 - біс, ВАЗ 21-09, літак Ан - 70.

Назви марок машин, виробів, які стали загальновживаними: мерседес, запорожець.

Назви рослин, квітів, плодів: симиренка, чорнобривці, слива.

Назви книжок у бібліографічних списках, виносках, рецензіях: Костенко Л. Поезії. — К., 2000.У лапки не беруться:

Власні назви установ неумовного характеру: Академія Служби безпеки України; Тернопільський завод освітлювальних приладів.Власні складноскорочені назви: Рівнеобленерго, Запоріжсталь.

Назви телеграфних агентств: ТОВ Українське незалежне інформаційне агентство новин.

Назви шахт, марок машин, літаків та ін., позначені номером або складені з абревіатури та номера: шахта 1 - біс, ВАЗ 21-09, літак Ан - 70.

Назви марок машин, виробів, які стали загальновживаними: мерседес, запорожець.

Назви рослин, квітів, плодів: симиренка, чорнобривці, слива.

Назви книжок у бібліографічних списках, виносках, рецензіях: Костенко Л. Поезії. — К., 2000.

Між двома словами на означення просторових, часових або кількісних меж (замість словосполучень із прийменниками від... до): Автобус за маршрутом Київ – Бориспіль відправиться об 11 год 10 хв; 22-23 червня 2015 року відбудеться обговорення науково-методичної роботи кафедри.Для означення спеціально підкреслюваної змістової паузи: Просимо прийняти до дитсадка № 125 «Вишенька» з 1 червня 2014 року доньку співробітника Сидоренко О. Є. – Сидоренко Ірину у зв'язку із капремонтом нашого дитсадка.

Між реченнями, що входять до безсполучникового складного речення, якщо в другому з них подано висновок або наслідок дії першого: Минулий 2014 рік був плідним для нас – спільними зусиллями ми досягли значних успіхів.

У дужки беруться:

Вставні слова та вставні речення, подані як додаткові уваги до тексту, посилання, уточнення статей законів, літерні позначення цифр тощо: Книжки можна придбати у видавництві «Криниця» (вул. А. Малишка, 92/4) за готівку чи за безготівковим розрахунком; Звільнити Симоненка Миколу Йосиповича, монтажника будівельної бригади № 4, за прогули 8, 9, 10 квітня 2013 р. без поважної причини (п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю України).У дужки не беруться:

Підписи, прізвища, ім'я, по батькові осіб, які складають документДиректор (підпис) Н. О. Пилипчук
Практична частина:

1. Знайдіть і виправте помилки, зумовлені впливом російської мови. Замісник директора по виховній роботі, взаємовідношення в колективі, в одному екземплярі, заключити контракт, руководящий орган, займатися в університеті, виписка з протоколу, любе питання, повістка денна слідуюча, рахую своїм обов’язком, самий молодший учасник, юридичне лице, на минулому тижні, вести себе, приймати участь, приймати міри, на протязі двох років.

2. Правильно поєднайте слова: півтора/півтори (місяць, рік, доба, гривня, яблуко). Два (громадянина, аптекар, учень, місяць), сім (громадянин, гривня, завдання, сторіччя).

3. Запишіть речення відповідно до правописних норм. Укажіть на характер помилок. Згідно плану кафедри, було проведено заняття та подано для обговорення плани конспекти занять. Упродовж звітного періоду, відвідувала відкриті заняття вчителів. Практика допомогла виробити практичні уміння й навички проводити уроки різних типів, перевіряти будьякі види письмових робіт. Педагогічна практика поглибила і закріпила знання набуті в університеті з фахових і психологопедагогічних дисциплін, випробувати себе, як класний керівник.

4. Від словосполучень утворіть складноскорочені слова чи абревіатури: Волинська обласна державна адміністрація, універсальний магазин, професійна спілка, Державний банк України, Донецький басейн, спеціальний кореспондент, Фонд державного майна України, страйковий комітет, Міністерство охорони здоров’я України, електронно-обчислювальна машина, біологічний факультет, Християнсько-Демократична партія України, державний контроль, Львівський автомобільний завод, головний бухгалтер.

5. Доберіть до слів власне українські синоніми: інтелект, журнал, прогрес, ідеальний, фактор, карта, конкурент, фотокартка, армія, солдат, принцип, полюс, директива, екземпляр, мемуари, аргумент, економія, авангардний. Поясніть особливості вживання тих і тих слів.

6. Поясніть значення слів: адреса, адрес, адресат, адресант. Складіть речення або словосполучення з цими словами.

7. Подайте іменники у формі кличного відмінка: Ігор Васильович, Петро Михайлович, Ольга Василівна, Любов Григорівна, голова зборів, доповідач, пан директор, шановний президент компанії, адвокат, секретар, референт, високоповажний суддя, засновник фірми, редактор, економіст, громада, поетеса.

8. Відредагуйте словосполучення та речення: заказний лист, накладна плата, до востребованія, почтовий ящик, відкритка, ми переписуємося, ви принесли лист не по адресу, подай правильний адрес, получив перевод на гроші, мова йде про саме важне, в письмовій формі, бланки на ісході, подати запрос, в порядку винятку, в остаточнім рахунку, привілейоване положення, для підтримки престижу, наздогнати упущене, згідно листа, запутана справа.

9. Розкрийте дужки, побудуйте словосполучення з підрядним зв’язком керування. Якщо необхідно, вживайте прийменники.Додержати (слово), оволодіти (ситуація), опанувати (професія), завдати (шкода), називати (ім’я), ввести (склад), радіти (успіхи), комісія (складання проекту), звернутися (адреса), надсилати (адреса), мешкати (адреса), спілкуватися (Інтернет), згідно (закон), півтора (рік), заплатити (проїзд), оплатити (проїзд), захворіти (грип).

Питання до заліку (іспиту)

1. Поняття літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови.

2. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовна, мовленнєва, комунікативна професійна компетенція.

3. Мовні норми.

4. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

5. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.

6. Комунікативні ознаки культури мовлення.

7. Комунікативна професіограма фахівця.

8. Словники у професійному мовленні. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

9. Поняття етикету. Мовний, мовленнєвий та спілкувальний етикет.

10. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.

11. Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів.

12. Науковий стиль.

13. Офіційно-діловий стиль.

14. Публіцистичний стиль.

15. Розмовний стиль.

16. Художній стиль.

17. Конфесійний стиль.

18. Епістолярний стиль.

19. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

20. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності.

21. Спілкування і комунікація.

22. Функції спілкування.

23. Види і форми спілкування.

24. Етапи спілкування.

25. Мова, мовлення і спілкування.

26. Невербальні засоби спілкування.

27. Гендерні аспекти спілкування.

28. Поняття ділового спілкування.

29. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання.

30. Мистецтво аргументації.

31. Презентація як різновид публічного мовлення.

32. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань.

33. Особливості усного спілкування. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.

34. Функції та види бесід. Стратегія поведінки під час ділової бесіди.

35. Співбесіда з роботодавцем.

36. Етикет телефонної розмови.

37. Етичні питання використання мобільних телефонів.

38. Мистецтво перемовин.

39. Збори як форма прийняття колективного рішення.

40. Нарада.

41. Дискусія.

42. Візитна картка.

43. Класифікація документів.

44. Національний стандарт України.

45. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

46. Вимоги до бланків документів.

47. Оформлювання сторінки.

48. Вимоги до тексту документа.

49. Резюме. автобіографія.

50. Характеристика. рекомендаційний лист.

51. Заява. Види заяв.

52. Особовий листок з обліку кадрів.

53. Наказ щодо особового складу.

54. Трудова книжка.

55. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

56. Прес-реліз.

57. Звіт.

58. Довідка.

59. Службова записка.

60. Протокол. Витяг з протоколу.

61. Класифікація листів.

62. Реквізити листа та їх оформлення.

63. Етикет ділового листування.

64. Оформлення листа.

65. Різні типи листів.

66. Українська термінологія у професійному спілкуванні. Термін та його ознаки.

67. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

68. Способи творення термінів.

68. Способи творення термінів.

69. Проблеми сучасного термінознавства.

70. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки.

71. Оформлювання результатів наукової діяльності.

72. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.

73. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.

74. Анотування і реферування наукових текстів.

75. Стаття як самостійний науковий твір.

76. Вимоги до виконання та оформлювання курсової, дипломної робіт.

77. Рецензія, відгук.

78. Суть і види перекладу.

79. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою.

80. Переклад термінів.

81. Особливості редагування наукового тексту.

82. Найпоширеніші синтаксичні помилки у наукових текстах та шляхи їх уникнення.

83. Коректурні знаки для виправлення текстових оригіналів.

84. Практичні завдання.
Література

1. Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник / Н. Ботвина. – К.: Арт ЕК, 1999.


2. Дужик Н. Науковий стиль і сучасні термінологічні проблеми / Н. Дужик // Українська мова з минулого в майбутнє. – К., 1998. – С. 124-126.

3. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація / В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич: Відродження, 1994. – 218 с.

4. Конституція України. Прийнята на П’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.- К., 2006.

5. Куць О.М. Мовна політика в державотворчих працях України: Навчальний посібник / О.М. Куць.- Х.: ХНУ ім. В.Н. Карабіна, 2004. – 275 с.

6. Літературна мова у просторі національної культури / Під. ред. Л.І. Шевченко. –К.: Вид.-поліграф. Центр «Київський університет», 2004. – 135 с.

7. Масенко Л. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір / Л. Масенко. – К.: Вид. дім «КМ Академія», Всеукраїнське товариство «Просвіта», 2004. – 163 с.

8. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери : Навчальний посібник / Вип. 6-те. доп. і переробл. / С. В. Глущик , О. В. Дияк, С. В. Шевчук.– К.: Арій, 2009.– С. 1-73.

9. ДСТУ 2732-2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять,- Чинний з 28.05.2004.– К.: Держспоживстандарт України, 2005.– 31 с.

10. ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.– К.: Держспоживстандарт України, 2003.– 22 с.

11. ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр - зразок. Вимоги до побудови, - К.: Держспожив- стандарт України, 2000.– 9 с.

12. Зубков М. Сучасна українська ділова мова.– 2-ге видання, допов. / М. Зубков.– X.: Торсінг, 2002.– С. 9-66.

13. Культура фахового мовлення : Навчальний посібник / За ред. Н.Д. Бабич.–Чернівці: Книги-XXI, 2006.– С. 128-145.

14. Мацюк 3., Станкевич Н. Українська мова професійного спіл­кування: Навчальний посібник 2-ге видання / 3. Мацюк, Н. Станкевич.– К.: Каравела, 2008.– С. 229-275.

15. Управлінське документування : Навчальний посіб­ник: У 2 ч.- Ч. 1: Ведення загальної документації / Ю. Пелеха. - К.: Вид-во Свроп. ун-ту, 2001.-С. 33-35, 49-84.

16. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, I.JI. Михно, JI.O. Пустовіт, Г.М. Сюта. –К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999. –С. 5-11.

17. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : Навч. посібн. / Ф. І. Хміль.– К.: Академвидав, 2007. – С. 111-154.

18. Етика ділового спілкування : Навч. по­сібн. / Т. К. Чмут, Г.Л. Чайка. – К.: Вікар, 2002. – С. 162-178.

19. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців : Навч посібн. / С. В. Шевчук.К: Арій, 2008.С. 88-113.

20. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення : Навчальний посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. - К.: Арій, 2008.– С. 4-12.

21. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Підручник / С.В. Шевчук. – Вид. 4-те, доп. і переробл.– К.: Арій, 2009.– С. 5-56.

Навчально-методичне видання


Українська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 184 с.

Комп’ютерний набір та верстка .Мялковська Л.М.

Тиха Л.Ю.

Підписано до друку________Формат 60х84/16.

Папір офс. Гарнітура Times New Roman.

Ум. друк. арк. 11,5 . Обл.-вид. арк.10 .

Тираж 50 прим. Зам. 75.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018, м. Луцьк, вул.. Львівська, 75Друк – РВВ Луцького НТУ

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка