Навчальний посібник Володимир-Волинський 2014 Розробник: Подворнюк О. О. викладач курсу Спеціальні системи документуванняСкачати 285.35 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір285.35 Kb.


Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

„Володимир-Волинський педагогічний коледж

ім. А.Ю. Кримського”


Подворнюк О.О.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА

ТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

СТУДЕНТІВ З КУРСУ

Спеціальні системи документування”

(за кредитно-модульною системою організації навчання)

спеціальність: 5.02010501 „Діловодство”

освітньо-кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст”

Навчальний посібник

Володимир-Волинський

2014

Розробник: Подворнюк О.О. викладач курсу «Спеціальні системи документування”.
Рецензенти: Просова Н.І., голова циклової предметної комісії викладачів діловодства та інформаційної діяльності.
Навчальний посібник призначений для систематизації та закріплення знань з усіх розділів курсу „Спеціальні системи документування”. Усні та письмові завдання спрямовані на самостійну творчу роботу студентів.
Для студентів і викладачів, а також усіх, хто бажає опанувати процес документування спеціального діловодства.
Рекомендовано педагогічною радою Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю. Кримського.

Протокол №_____________200__р.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА..................................................................................4ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВІДПОВІДНОСТІ З НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ І ПРОГРАМОЮ...........................................................8

Кредитний (заліковий) модуль I-II

Змістовий модуль I. Поняття про спеціальне діловодство

Тема 1. Суть діловодного процесу..................................................11

Змістовий модуль II. Організація роботи з документами з обмеженим доступом

Тема 2. Організація конфіденційного діловодства...................11

Кредитний (заліковий) модуль III-IV

Змістовий модуль III. Документаційне забезпечення комерційної діяльності. Захист інформації

Тема 3. Оперативне зберігання документів із грифом обмеження доступу.......................................................................13

Тема 4. Умови забезпечення захисту комерційної та конфіденційної інформації...........................................................14

Змістовий модуль IV. Організація роботи зі зверненнями громадян

Тема 5. Порядок контролю за розглядом письмових та усних звернень громадян........................................................................16

Кредитний (заліковий) модуль V-VI

Змістовий модуль V. Законодавчі, нормативні, інструктивні акти, що регулюють спеціальні функції

Тема 6. Документи з господарсько-договірної діяльності.......17

Тема 7. Обліково-фінансові документи.....................................19

Тема 8. Документаційне оформлення трудової зайнятості......22

Тема 9. Документація з кадрово-контрактних питань..............23

Тема 10. Особисті офіційні документи......................................25

Тема 11. Документація пенсійного забезпечення......................26

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ...........................29

ЛІТЕРАТУРА..............................................................................32

Самостійні думки виникають тільки

із самостійно отриманих знань.

К. Ушинський

ПЕРЕДМОВА

Впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищу школу висуває нові вимоги до організації навчального процесу, адже значну частину матеріалу виносять на самостійне опрацювання студентами. У зв’язку з цим основним завданням навчально-методичної діяльності викладача стає не репродуктивне викладання набору готових знань, а організація активної самостійної діяльності студентів.

Отже, мета самостійної роботи студентів двоєдина: • по-перше, збудження зацікавленості та формування в них потягу до самостійності;

 • по-друге, засвоєння знань, умінь і навичок на основі критичного і творчого мислення, спостереження, творчої уяви, образного сприйняття прочитаного чи прослуханого, виховання вміння аналізувати і систематизувати, виділяти головне, ставити перед собою проблему і вивчати найбільш ефективні шляхи її вирішення, тобто закріплювати здобуті знання і шукати нові.

Основними функціями самостійної роботи студентів є:

 • пізнавальна – визначається засвоєнням студентом систематизованих знань з дисципліни;

 • самоосвітня – це формування вмінь і навичок самостійного їх оновлення і творчого застосування;

 • прогностична – вміння вчасно передбачати й оцінювати як можливий результат, так і саме виконання завдання;

 • коригуюча – визначається вмінням вчасно коригувати свою діяльність;

 • виховна – формування самостійності як риси характеру.

Вимоги до знань та умінь студентів

Студенти повинні знати

 • об’єкт, предмет, мету та завдання курсу, терміносистему спеціального діловодства;

 • зв’язок спеціального діловодства з іншими галузями знань;

 • принципи документування;

 • нормативну базу спеціального діловодства;

 • форми організації роботи з документами;

 • особливості організації конфіденційного діловодства;

 • якими нормативно-методичними документами регулюється „Спеціальне діловодство”;

 • поняття про „комерційну таємницю”;

 • документаційне забезпечення комерційних нарад, презентацій, переговорів;

 • правове регулювання захисту комерційної таємниці в Україні;

 • склад та спрямування захисту документної інформації;

 • порядок використання та збереження бланків, печаток, штампів, штемпелів;

 • форми звернень громадян;

 • правила організації роботи за зверненнями громадян;

 • типи договорів та їх реквізити;

 • ознаки та призначення таблиці, списку, переліку, розписки, накладної доручення;

 • типи актів та вимоги до їх складання;

 • документаційне оформлення трудової зайнятості;

 • призначення трудової угоди;

 • різницю між трудовим договором і контрактом;

 • склад та призначення особистих офіційних документів;

 • склад реквізитів особистих офіційних документів і порядок їх розташування;

 • які документи необхідні для призначення пенсії;

 • які документи додаються до заяви про призначення пенсії;

 • які документи додаються до заяви про призначення соціальної пенсії;

 • процес підготовки державної статистичної звітності.

Студенти повинні вміти

 • організовувати процес документування;

 • знаходити зв’язок спеціального діловодства з іншими галузями знань;

 • здійснювати класифікацію документів;

 • класифікувати інформацію за рівнем доступу;

 • організовувати конфіденційне діловодство;

 • визначати склад конфіденційних документів;

 • здійснювати облік конфіденційних документів;

 • створювати перелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію;

 • оформлювати та реєструвати документи, що містять конфіденційну інформацію;

 • вести облік документів з грифом „ДСК”;

 • формувати справи документів з грифом „КТ”

 • використовувати і зберігати бланки, штампи, штемпелі;

 • організовувати роботу з документами, які містять цінну інформацію;

 • використовувати технологію захисту документної інформації;

 • організовувати діловодство за зверненнями громадян;

 • укладати й редагувати договір різного типу;

 • складати й редагувати списки, переліки, розписку, доручення, накладну;

 • оформляти акт;

 • організовувати кадрове діловодство;

 • укладати й редагувати договір, трудову угоду, контракт;

 • складати й редагувати автобіографію, резюме, характеристику, рекомендаційний лист;

 • дотримуватись стилістичних норм під час оформлювання документів;

 • оформляти документи для призначення пенсій;

 • оформляти статистичну звітність.

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВІДПОВІДНОСТІ З НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ І ПРОГРАМОЮ

Структура залікового кредиту до модуля I-II

(IV семестр)
теми

Назва

теми

Кількість годин відведених на:

самостійну

роботу

індивідуальну

роботу

Змістовий модуль I.

Поняття про спеціальне діловодство


Тема 1

Поняття про спеціальне

діловодство
5

-

Змістовий модуль II.

Організація роботи з документами з обмеженим доступом


Тема

2

Організація роботи з документами з обмеженим доступом


3

5


Структура залікового кредиту до модуля III-IV

(V семестр)
теми

Назва

теми

Кількість годин відведених на:

самостійну

роботу

індивідуальну

роботу

Змістовий модуль III.

Документаційне забезпечення комерційної діяльності.

Захист інформації

Тема 3

Документаційне

забезпечення комерційної діяльності5

5

Тема 4

Технологічні роботи по забезпеченню захиста інформації


5

5

Змістовий модуль IV.

Організація роботи зі зверненнями громадян


Тема

5


Організація роботи зі зверненнями громадян


10

5

Структура залікового кредиту до модуля V-VI

(VI семестр)
теми

Назва

теми

Кількість годин відведених на:

самостійну

роботу

Індиві-

дуальну

роботу

Змістовий модуль V.

Законодавчі, нормативні, інструктивні акти, що

регулюють спеціальні функції

Тема 6

Документи з господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності

7

3

Тема 7

Обліково-фінансові документи

8

2

Змістовий модуль VI.

Документаційне оформлення трудової зайнятості

Тема

8


Документаційне оформлення трудової зайнятості

7

3

Тема 9

Документація з кадрово-контрактних питань


6

2

Тема 10

Особисті офіційні документи


5

3

Тема 11

Документація пенсійного забезпечення

8

2

Змістовий модуль I. Поняття про спеціальне діловодство

Тема 1. Суть діловодного процесу

 1. На основі прочитаного записати тези згідно плану:

 • Предмет і завдання курсу, його наукові основи.

 • Принципи організації діловодства.

 1. За допомогою схеми зобразити систему спеціального діловодства і його зв’язок з іншими науками.

 2. Скласти термінологічний словник.

 3. Подані словосполучення записати українською мовою.

Извещать друг друга, занимать должность, нарушение срока, обеспечение кредита, несвоевременная плата, обязанности заказчика, при наличии средств, предоставить услуги.

 1. До поданих слів доберіть синоніми.

Авторитет, аргумент, будувати, бурхливий.

Слова для довідок: повага, підстава, споруджувати, буремний, пошана, мотив, мурувати, несамовитий, вага, обгрунтування, доказ.
Література

1. Блощицька В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

2. Беспянська Г. В. Справочинство: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 489 с.

3. Комова М.В. Діловодство. Третє видання / Національний університет „Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів-Київ, „Тріада плюс”, „Алерта”. – 2009.

220 с.

4. Собчук В.С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 180 с.5. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіціка. – К.: Ценр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Змістовий модуль II. Організація роботи з документами з обмеженим доступом

Тема 2. Організація конфіденційного діловодства

 1. Опрацюйте теоретичний матеріал за планом і дайте відповіді на питання:

 • загальні засади організації конфіденційного діловодства;

 • інформація з обмеженим доступом.

2. Питання для самоконтролю

 • Дайте визначення понять „конфіденційна інформація” і „таємна інформація”, що перебуває та не перебуває у власності держави, „комерційна таємниця підприємства”, „банківська таємниця”;

 • Назвіть організаційно-технологічні особливості конфіденційного діловодства;

 • Якими нормативно-правовими актами урегульовується конфіденційне діловодство?

 • Проаналізуйте нормативно-правове урегулювання переліків відомостей інформації з обмеженим доступом.

 • Яку відповідальність передбачено за неправомірне збирання, розголошення або використання відомостей, що є комерційною таємницею?

 • Які організаційно-правові, інженерно-технічні, криптографічні та оперативно-розшукові заходи можуть бути впроваджені керівником для організації конфіденційного діловодства установи?

3. Практичне завдання

1. Визначити основні складові процесу отримання доступу до офіційних документів.

2. Вказати основні реквізити документа „Журнал передачі прийому під охорону приміщень і пеналів з ключами”.

3. Вказати основні реквізити документа „Журнал обліку виданих документів”.

4. Охарактеризувати основні вимоги до замовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку.

Література

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

2. Беспянська Г. В. Справочинство: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 489 с.

3. Комова М.В. Діловодство. Третє видання / Національний університет „Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів-Київ, „Тріада плюс”, „Алерта”. – 2009.

220 с.

4. Собчук В.С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 180 с.5. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіціка. – К.: Ценр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

6. Ломачинська І.М. Спеціальне діловодство: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Ломачинська І.М., Лоскутова С.А.; За наук, ред, Т.Г. Горбаченко: В 2 ч. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 445 с.Змістовий модуль III. Документаційне забезпечення комерційної діяльності. Захист інформації

Тема 3. Оперативне зберігання документів із грифом обмеження доступу

 1. На основі прочитаного записати тези згідно плану:

 • оформлення справ;

 • реєстрація і облік документів;

 • передача справ до архіву;

 • заходи щодо захисту комерційної таємниці.


2. Дайте відповіді на запитання для самоконтролю знань та виконайте практичні завдання:

 • Яка інформація є комерційною таємницею?

 • Дайте визначення понять „конфіденційна інформація” і „таємна інформація”, що перебуває та не перебуває у власності держави, „комерційна таємниця підприємства”.

 • Укажіть на технологію створення переліків відомостей, які містять конфіденційну інформацію на різних рівнях управління.

 • Який порядок проставлення на документах, що містять конфіденційну інформацію, грифу обмеження доступу?

3. Практичне завдання

1. Визначити основні реквізити документа „Журнал обліку конфіденційних документів, що надійшли до установи”.

2. Визначити основні реквізити документа „Журнал обліку розмноження конфіденційних документів”.

3. Вказати основні етапи вилучення документа з конфіденційної справи.

4. Охарактеризувати основні складові підготовки конфіденційних документів для архівного зберігання і знищення.

Література

1. Блощицька В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

2. Беспянська Г. В. Справочинство: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 489 с.

3. Комова М.В. Діловодство. Третє видання / Національний університет „Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів-Київ, „Тріада плюс”, „Алерта”. – 2009.

220 с.

4. Собчук В.С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 180 с.5. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіціка. – К.: Ценр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Тема 4. Умови забезпечення захисту комерційної та конфіденційної інформації (10 год.)

Завдання №1

Назвіть заходи захисту інформації, що містять КТ:

1...............

2...............Завдання №2

Розмежувати поняття:Завдання №3

Розподіліть поняття за їх визначенням.
Поняття


Визначення


Комерційна

тємниця


А) відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.


Конфіденційна

інформація

Б) Відомості, пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб’’кта господарювання, що не є державною таємницею.

Таємна інформація

В) інформація, що містить відомості, які становілять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.

Завдання №4

Скласти перелік відомостей, що містять КТ.Завдання №5

Створити презентацію по даній темі.Завдання №6

Подані словосполучення запишіть українською мовою.

Идти на уступки, зависимо от, за счет банка, достоинство произведения, акт приемки, акт-уведомление, о порядке подготовки, оттиск печати, по закону, перевести на счет.

Завдання 7

До поданих слів доберіть синоніми.Вимагати, висловлювати, витрата, відвертий.

Слова для довідок: виражати, ставити вимогу, домагатися, виявляти, витрачення, щирий, збитки, відбивати, передавати, прямий, очевидний.

Література

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

2. Беспянська Г. В. Справочинство: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 489 с.

3. Комова М.В. Діловодство. Третє видання / Національний університет „Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів-Київ, „Тріада плюс”, „Алерта”. – 2009.

220 с.

4. Собчук В.С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 180 с.5. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіціка. – К.: Ценр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Змістовий модуль IV. Організація роботи зі зверненнями громадян

Тема 5. Порядок контролю за розглядом письмових та усних звернень громадян

 1. Опрацюйте теоретичний та практичний матеріал за планом:

 • Законодавчі аспекти тлумачення терміна „звернення громадян”.

 • Вимоги до звернень.

 • Порядок прийняття та розгляду звернень.

 • Ведення діловодства за зверненнями громадян.

 • Порядок розгляду звернень громадян.

 1. Дайте відповіді на запитання для самоконтролю знань і виконайте практичні завдання:

 • Розкрийте дефініцію понять „звернення громадян”, „пропозиція”, „заява”, „клопотання”, „скарга”.

 • Класифікуйте звернення за певними ознаками.

 • Охарактеризуйте змістовні елементи текстової частини звернень.

 1. Практичне завдання

Укласти всі види звернень громадян і зареєструвати їх.

 1. Подані словосполучення запишіть українською мовою.

Согласие сторон, бесплатно исправить, акцепт плательщика, банковское учреждение, брать обязательства, в составе, в порядке предоставления технической помощи, ввести закон в силу, ввести запрет на.

Література

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

2. Беспянська Г. В. Справочинство: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 489 с.

3. Комова М.В. Діловодство. Третє видання / Національний університет „Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів-Київ, „Тріада плюс”, „Алерта”. – 2009.

220 с.

4. Собчук В.С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 180 с.5. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіціка. – К.: Ценр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Змістовий модуль V. Законодавчі, нормативні, інструктивні акти, що регулюють спеціальні функції

Тема 6. Документи з господарсько-договірної діяльності (10 год.)

1. Опрацюйте теоретичний та практичний матеріал за планом:

- договір про спільну діяльність;

- лізингова угода;

- договір про пайовий внесок;

- кредитний договір.

2. Продовжіть речення.


 • Договір – це...

 • Він може бути укладений...

 • Договір про майнову відповідальність – це ...

 • Договір вважають укладений тоді, коли...

3. Прочитайте, визначте, який це документ, оформіть за поданим початком.

Ми, що нижче підписалися, Зайчук Анатолій Васильович, проживає за адресою: м. Біла Церква, вул. Зарічна, 27, кв. 10, названий далі „Продавець”, і Мороз Семен Семенович, проживає за адресою: м. Біла Церква, вул. Гончарова, 15, кв. 20, названий далі „Покупець”, уклали цей договір про наступне: 1. Продавець продав, а Покупець купив квартиру ____________ Квартира складається з _____________________________________________

 2. Квартира належить Продавц. На підставі свідоцтва про _________________________________________

 3. Вартість вкартири визначено

 4. ____________________________________________

 5. ____________________________________________


Література

 1. Блощицька В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

 2. Беспянська Г. В. Справочинство: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 489 с.

 3. Комова М.В. Діловодство. Третє видання / Національний університет „Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів-Київ, „Тріада плюс”, „Алерта”. – 2009. - 220 с.

 4. Олійник О.Б. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності: - К.: Алерта, 2006. – 140 с.

 5. Собчук В.С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 180 с

 6. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіціка. – К.: Ценр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Тема 7. Обліково-фінансові документи

 1. Напишіть особисте доручення; дайте визначення цього документа.

 2. Дотримуючись правил оформлення, складіть алфавітний список учнів, що навчаються на „відмінно” та „добре”. Дайте визначення цього документа.

 3. Напишіть розписку про одержання від бібліотекаря книжок. Самостійно визначте їх назви, кількість, можливу вартість. Дайте визначення цього документа.

 4. Відредагуйте поданий текст документа відповідно до літературних норм. Правильний варіант запишіть, розставляючи потрібні розділові знаки.

Доручення

Я Шманчук Василь Степанович що живе за адресом м. Київ вул. П.Сагайдачного, 9 кв. 17 довіряю Петренко Петру Івановичу получити на почті почтовий перевод на мою фамілію.

Підпис


Блок тестових завдань

 1. Акт – це:

а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передавання й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;

в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.

2. Текст акта має дві частини:

а) вступну й основну;

б) вступну й закінчення;

в) вступну й констатуючу.3. Доручення – це:

а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передавання й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;

в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.4. У вступній частині акта вказують:

а) підставу для складання акта, мету й завдання його;

б) підставу для складання акта, перелічують осіб, що склали акт, а також тих, хто був присутній;

в) підставу для складання акта, характер проведеної роботи, перелічують встановлені факти.5. Доручення за призначенням належать до:

а) обліково-фінансових документів;

б) інформаційих документів;

в) договірних документів.6. У констатуючій частині акта вказують:

а) документ чи усне розпорядження особи, що стали підставою для його складання;

б) мету й завдання акта та перелічують осіб, які його склали;

в) мету й завдання акта, характер проведеної роботи, перелічують встановлені факти.7. За походженням доручення поділяються на:

а) особисті й офіційні;

б) особисті й загальні;

в) особисті й службові.8. Реквізити особистого доручення:

а) штамп; номер; дата; назва виду документа; печатка;

б) назва документа; текст; дата; підпис особи, яка склала доручення; завірення підпису.

в) назва документа; тематичний заголовок; основна частина.9. Обов’язковою умовою правомірності особистого доручення є:

а) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис довірителя;

б) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис особи, яка отримуватиме певні цінності;

в) наявність підпису керівника установи.10. Акти прийому-передавання, обстеження чи ревізії набувають юридичної чинності лише після того, як:

а) підпис особи, що складала цей документ, завірив керівник установи печаткою;

б) документ затвердила вища інстанція або відповідальний керівник установи;

в) документ підписали присутні.11. На здійснення приватною чи службовою особою однотипних дій видаються:

а) разові доручення;

б) загальні доручення;

в) спеціальні доручення.12. Документ, що оформляється експертною комісією чи уповноваженими особами, яких призначає керівник установи, називається:

а) актом;

б) накладною;

в) відомістю.Література

 1. Блощицька В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

 2. Беспянська Г. В. Справочинство: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 489 с.

 3. Комова М.В. Діловодство. Третє видання / Національний університет „Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів-Київ, „Тріада плюс”, „Алерта”. – 2009. - 220 с.

 4. Олійник О.Б. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності: - К.: Алерта, 2006. – 140 с.

 5. Собчук В.С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 180 с

 6. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіціка. – К.: Ценр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Тема 8. Документаційне оформлення трудової зайнятості

 1. Охарактеризуйте основну особливість кадрового діловодства.

 2. Які особливості кадрового діловодства можуть бути призначені Правилами внутрішнього трудового розпорядку?

 3. Якими є правилами зберігання кадрової документації.

 4. Що таке номенклатура справ, ким вона формується і затверджується?

 5. Місце кадрової служби та її документації в системі управління організацією.

 6. Якими якостями повинен володіти і послуговуватись у роботі працівник кадрової служби?

 7. Які кадрові документи є носіями конфіденційної інформації?

 8. Терміни і системи зберігання кадрової документації.

 9. Заповнити картку персонального обліку.

 10. Створити документ „Заява на одержання допомоги у зв’язку з безробіттям”.

Література

 1. Блощицька В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

 2. Беспянська Г. В. Справочинство: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 489 с.

 3. Комова М.В. Діловодство. Третє видання / Національний університет „Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів-Київ, „Тріада плюс”, „Алерта”. – 2009. - 220 с.

 4. Макух Я.Д., Залуцький І.Р. Кадрове діловодство: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 143 с.

 5. Олійник О.Б. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності: - К.: Алерта, 2006. – 140 с.

 6. Собчук В.С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 180 с

 7. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіціка. – К.: Ценр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Тема 9. Документація з кадрово-контрактних питань

 1. Продовжіть речення.

- Контракт – це особлива форма...

- Усі умови контракту мають...

- Контракт набуває чинності з ...

- Він може бути змінений тільки...

- У контракті, на відміну від трудового договору, можуть...

- Трудова угода укладається...2. Оформіть трудову угоду на виконання таких робіт: а) оформлення вітрини за виготовленими й затвердженими ескізами; б) виготовлення меблів; в) ремонт автомобілів.

3. Прочитайте уривок з тексту документа, допишіть, дотримуючись правил оформлення. Поставте пропущені розділові знаки.

Професійно-технічне училище №43

Трудова угода

Професійно-технічне училище № 43 в особі директора Кравченко В.О., що далі іменується „Замовник” з одного боку і викладач української мови Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова Харчук С.Д. що далі іменується „Виконавець” з другого боку уклали угоду про таке: 1. Предмет угоди

1.1

1.2


2. Розмір і порядок оплати

2.1


2.2
Література

 1. Блощицька В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

 2. Беспянська Г. В. Справочинство: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 489 с.

 3. Комова М.В. Діловодство. Третє видання / Національний університет „Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів-Київ, „Тріада плюс”, „Алерта”. – 2009. - 220 с.

 4. Макух Я.Д., Залуцький І.Р. Кадрове діловодство: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 143 с.

 5. Олійник О.Б. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності: - К.: Алерта, 2006. – 140 с.

 6. Собчук В.С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 180 с

 7. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навчальний посібник / Уклад. Л. І. Скібіціка. – К.: Ценр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

Тема 10. Особисті офіційні документи

 1. Опрацюйте теоретичний матеріал за планом:

– Загальна характеристика документації з особового складу.

 • Склад кадрової документації.

 • Заяви. Вимоги до їх оформлювання.

 • Резюме. Рекомендований лист.

 • Автобіографія. Характеристика.

 1. Складіть та оформіть на форматі А4 заяву про приймання на роботу на посаду юриста відділу маркетингу холдингової компанії „Фішер Україна”.

Додотковою умовою для Вашого приймання має бути контрактна основа працевлаштування.

Додайте до Вашого документа трудову книжку та копію диплома, особовий листок з обліку кадрів.

Проставте візу керівника відділу маркетингу, менеджера персоналу, бухгалтера. Оформіть резолюцію директора. Додайте реквізити, яких не вистачає.
Література

1. Блощицька В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

2. Беспянська Г. В. Справочинство: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 489 с.

3. Комова М.В. Діловодство. Третє видання / Національний університет „Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів-Київ, „Тріада плюс”, „Алерта”. – 2009. - 220 с.

4. Макух Я.Д., Залуцький І.Р. Кадрове діловодство: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 143 с.

5. Олійник О.Б. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності: - К.: Алерта, 2006. – 140 с.

6. Собчук В.С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 180 с

Тема 11. Документація пенсійного забезпечення

1. Опрацюйте теоретичний матеріал за планом:

- оформлення документів про призначення пенсій;

- підготовка державної статистичної звітності.

2. Проаналізувати таблицю.


Система обов’язкового

Пенсійного забезпечення
3. За поданим зразком укласти заяву про призначення пенсії.

4.. Визначити порядок оформлення пенсії за віком.
Література

1. Блощицька В. А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

2. Беспянська Г. В. Справочинство: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 489 с.

3. Комова М.В. Діловодство. Третє видання / Національний університет „Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів-Київ, „Тріада плюс”, „Алерта”. – 2009. - 220 с.

4. Макух Я.Д., Залуцький І.Р. Кадрове діловодство: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 143 с.

5. Олійник О.Б. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності: - К.: Алерта, 2006. – 140 с.

6. Собчук В.С. Основи загального діловодства. Навчальний посібник. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 180 с


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Індивідуальна робота студентів передбачає опрацювання теми та підготовку повідомлення, реферату за визначеними питаннями. Кожному студенту необхідно виконати індивідуально-дослідне завдання – написати реферат, повідомлення, творче завдання за індивідуально-обраною темою в обсязі 15-20 сторінок з обов’язковим висвітленням власної позиції автора щодо проблеми. Структурними компонентами реферату є: титульна сторінка (з вказівкою теми, групи, прізвища та імені студента, року виконання), план, висновки, використана література. Якщо студент обрав для виконання інші види робіт (повідомлення, вирішення творчого завдання та ін.), основна вимога до їх виконання – самостійність, креативність, логічність викладу матеріалу, вміння обґрунтувати власну позицію, можливість практичного використання у подальшій професійній діяльності.Тематика індивідуально-дослідних завдань

  1. Значення спеціального діловодства для забезпечення ефективності та вдосконалення управлінської діяльності.

  2. Спеціальне діловодство – функція управлінської діяльності.

  3. Класифікація діловодств.

  4. Документальне забезпечення управління.

  5. Роль та місце документальної інформації в управлінні підприємством.

  6. Визначення документа. Види документів та їх класифікація.

  7. Документування управлінської діяльності в організації.

  8. Форми організації роботи з документами.

9. Нормативна база спеціального діловодства.

  1. Організація роботи з документами з обмеженим доступом інформації.

10. Використання ПЕОМ у документальному забезпеченні управління.

11. Програми для складання та редагування службових документів.

12. Системи автоматизації діловодного процесу.

13. Канцелярія та її функції

14. Документ з найдавніших часів до наших днів.

15. Основні засади впровадження компютеризації діловодних процесів.

16. Особливості впровадження електронного діловодства в Україні.

17. Правові засади впровадження електронного документообігу.

18. Електронний документ.

19. Організація та користування системами управління електронними документами.

20. Основні вимоги до стстем електронного документообігу.

21. Організація електронного документообігу.

22. Стандартизація електронного документообігу.

Класифікація програмного забезпечення систем управління електронними документами (СУЕД).

23. Суть і призначення загального діловодства.

24. Роль документних комунікацій у здійсненні процесу управління.

25. Служба документаційного забезпечення управління.

26. Структура служби документаційного забезпечення управління, функції її основних підрозділів.

27. Функції посадових осіб служби документаційного забезпечення.

28. Загальна характеристика ділових документів.

29. Історія документації управлінської діяльності в Україні.

30. Особливості організації конфіденційногоділоводства.

Список використованої літератури

 1. Про інформацію: Закон України // Правда України. – 1992. – 2 жовт.

 2. Закон України „Про державну таємницю” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №16. – ст.94

 3. Про Національний стандарт на організаційно-розпорядчу документацію// Довідник кадровика. – 2003.

 4. Беспянська Г. В. Організація роботи з документами: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 244 с.

 5. Беспянська Г. В.Справочинство: Навч. Посіб. Для дистансійного навчання / За наук. Ред. В. В. Бездрапко. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 489 с.

 6. Голован А.С. Зразки оформлення документів. – Донецьк, 1997.

 7. Гончарова М.І. Документаційне забезпечення менеджменту. – К.: Либідь, 2006.

 8. Гордієнко К.Д. Діловодство в роботі секретаря: Практичний посібник. (2-ге вид., стереотип.). – К.: КНТ, 2007. – 280 с.

 9. Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство: Навч. посібник. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2007. – 240 с.

 10. Документоведения: Учеб. Для вузов. -2-е изд., перераб. И доп./ Кушнаренко К. – К.: „Знання”, 2000. – 460.

 11. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 7-ме вид., виправлене. - Донецьк: СПД ФО Сердюк В.І., 2005. – 448 с.

 12. Ломачинська І.М. Спеціальне діловодство: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Ломачинська І.М., Лоскутова С.А.; За наук. ред. Т.Г. Горбаченко: В 2 ч.. – Ч. 2. – К.: Університет „Укоаїна”, 2006. – 445 с.

 13. Комова М.В. Діловодство. Третє видання / Національний університет „Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук. – Львів-Київ, „Тріада плюс”, „Алерта”. – 2009. 220 с.

 14. Макух Я.Д., Залуцький І.Р. Кадрове діловодство: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006. – 143 с.

 15. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. – К.: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 1997.

 16. Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 194 с.

 17. Палеха Ю.І. Організація загального діловодства: Навч. посібник. – К.: Ліра-К. - 2009. – 458 с.

 18. Патушинський Є.К. Діловодство кадрової служби: Кадри підприємства. (2-е вид.). – К.: КНТ, 2006. – 272 с.

 19. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 240 с.

 20. Олійник О.Б. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності: - К.: Алерта, 2006. – 140 с.

 21. Баглей В. Реєстрація наказів з особового складу. // Секретар-референт. – 2008. - №10. – С. 10

 22. Беспянська Г. Організація конфіденційного діловодства на підприємстві. // К4адровик України. – 2007. - №9. – С. 93-104.

 23. Видиборець Ю. Трудовий договір чи трудова угода: що обрати? // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2009. - №2. – С. 33-41.

 24. Локшин А. Комерційна таємниця. // Секрета-референт. – 2007. - №9. – С. 14

 25. Нілова І. Правове регулювання загального діловодства. //Секретар-референт. – 2008. - №3. – С. 9-11.

 26. Письменна Л. Посадові інструкції. // Секретар-референт. – 2008. - №6. – С.14-18

 27. Рева Л. Застосування посадових інструкцій на практиці. // Секретар-референт. – 2008. - №11. – С. 22-23

 28. Сельченкова С. Конфіденційне діловодство // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2008. - №11. – С. 11-21.

 29. Сельченкова С. Формування справ та забезпечення їх збереженості у діловодстві. // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2009. - №2. – С. 12-23

 30. Сельченкова С. Ведемо діловодство за зверненнями громадян. // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2009. - №3. – С. 10-14.

 31. Сельченкова С. Ведемо діловодство за зверненнями громадян. // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2009. - №4. – С. 8-12.

 32. Сельченкова С. Ведемо діловодство за зверненнями громадян. // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2009. - №5. – С. 9-22
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка