Навчальний процес це ритм. І вчитель має працювати, як годинник: секунда, хвилина, годинаСкачати 121.11 Kb.
Дата конвертації07.03.2016
Розмір121.11 Kb.
Роль міжпредметних зв'язків та естетичного виховання у формуванні в учнів мотивації до навчання
Навчальний процес - це ритм.

І вчитель має працювати, як годинник:

секунда, хвилина, година
Перед кожним вчителем завжди стоять питання: від чого залежить результативність роботи? Як зробити навчальний процес привабливим для учнів? Як підвищити якість освіти? Чи можна знайти шлях, який приведе до бажаних відповідей на поставлені запитання?

Актуальність обраної мною теми визначається рядом факторів:

 • по - перше, розвиток сучасної школи неможливий без введення в її життя інновацій,які спонукають учасників навчально-виховного процесу переосмислити свої дії, визначити і спрямувати свою діяльність у найперспективніших напрямах;

 • по – друге,інноваційна спрямованість уроку в системі освіти стає визначальним чинником оновлення і розвитку школи;

по – третє,в розв’язанні проблем підвищення в учнів мотивації до навчання

Мета роботи :

 • визначити роль міжпредметних зв’язків у зацікавленості учнів до навчання;

 • висвітлити особливості використання інноваційних методів та прийомів.

 • розкрити вплив виховного аспекту уроку на попередження перевантаження учнів.

Процес формування мотивації до навчання починається з початкових класів. І майбутнє ставлення дитини до навчання залежить від класовода, його вміння спонукати дитину до навчання з власної волі, з бажанням і радістю. Одним найголовнішим чинником, який, на мою думку, впливає на підвищення мотивації – це міжпредметний зв’язок. Якщо довести учням з початкових класів, що всі предмети це ланцюжок, на якому ланки не можуть існувати окремо та давати результат .Слайд (1)

Систематично використовуючи міжпредметні зв’язки можна розв’язувати сучасні проблеми: як довести про необхідність вивчення всіх предметів основної школи? Як зацікавити до їх вивчення? Підвищення рівня організації пізнавальної діяльності. Наприклад: зв’язок читання з громадянською освітою, музикою, малюванням; математики з мовами, природознавством, трудовим навчанням та всіх предметів між собою підвищують в учня зацікавленність до вивчення всіх предметів. Міжпредметні зв’язки можуть створювати цілу систему засобів роботи направлених на підвищення мотивації до навчання, розвиток пізнавальних здібностей учнів, вмінь самостійно поповнювати знання.

Саме цьому поліхудожня система інтеграції міжпредметних зв’язків та система гармонії впливає на мотивацію навчання. Коло – всебічний розвиток людини, крива – гармонія.( Слайд 2)

Вчитель повинен пам’ятати, що все, що відноситься до нормативів, підлягає контролю, а все, що іде від особистості – контролю підлягати не може.

В процесі роботи над підвищенням мотивації до навчання, окрім засвоєння навчального матеріалу та відпрацювання певних навичок, реалізовую виховний аспект. Виховних цілей багато, але проаналізувавши потреби суспільства, значення школи в ньому, дійшла висновку, що впровадження елементів естетичного виховання на уроках надасть можливість виховувати гармонічну особистість, всебічно розвинуту людину, досвідчену, прогресивну, високоморальну, яка володітиме вмінням творити, яка розуміє красу життя та красу мистецтва.

Розбираючи сутність естетичного виховання знайшла в ній ще більш актуальну на даному етапі освіти проблему – попередження перевантаження учнів. Суть естетичного виховання полягає насамперед створенню умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей, адже духовна і психічна – це дві з чотирьох складових здоров’я. Від того, як учень сприйматиме матеріал залежить його емоційний стан і як наслідки – стан здоров’я.

Одже дійшовши висновку про роль естетичного виховання і його впливу на модернізацію навчально-виховного процесу, зрозуміла, що завдяки його впровадженню вчитель не тільки вивчає, а й розвиває сенсорні можливості учня на уроці. Наприклад: образ – колір – метод емоційного стимулювання, використовується на всіх предметах, за допомогою якого можна виділити головне на уроці, що треба заспокоїти учням; образ – слово – це створення ситуації захопленості; образ – пластика – ситуація пізнавальної новизни, використання різноманітних аналогій; образ – форма – наліз життєвих ситуацій, інтеграція створення того, що було раніше; образ – звук – метод емоційного стимулювання та використання різноманітних аналогій; образ – запах – використання різноманітних аналогій, асоціацій запахів з порами року а також ароматерапія.

На прикладах довела, як міжпредметний зв’язок та елементи естетичного виховання впливають на організацію пізнавальної діяльності учнів, сприяють підвищенню мотивації та попереджують перевантаження учнів. Учені вважають, що запам’ятовування та усвідомлення отриманої інформації краще відбувається тоді, коли людина пов’язує поняття з прикладами із життя або асоціаціями.

Урок, який пропаную побудований на взаємодії живої і неживої природи, у центрі уваги - значення і робота води. Поєднання активних, пасивних та інтерактивних методів з використанням міжпредметних зв’язків (читання - усна народна творчість; основи здоров’я – вплив води на зміцнення здоров’я людини), елементів естетичного виховання дають змогу розглянути важливу роль води в природі, сформувати уявлення про її властивості; розвивати вміння аналізувати, зіставляти, досліджувати.

Елементи естетичного виховання сприяють засвоєнню матеріалу на основах образів: образ-звук – шум води під час фізкультхвилинки; образ-слово – епітет до уроку, метод „мікрофон” під час вивчення нового матеріалу; образ-форма – порівняння водної системи планети з кровоносною системою людини; образ-пластика – різновидності води у твердому стані. Стислий опис доцільності використаних методів

Урок побудований на взаємодії живої і неживої природи, у центрі уваги ми бачимо значення і роботу води. Поєднання активного, пасивного та інтерактивного методів з використанням міжпредметних зв’язків (читання - усна народна творчість; основи здоров’я – вплив води на зміцнення здоров’я людини), елементів естетичного виховання дають змогу розглянути умови життя на Землі, довести роль води в природі, сформувати уявлення про її властивості; розвивати вміння аналізувати, зіставляти.

Методи роботи :

І інтерактивні

робота в парах при вивченні ролі води в природі. Цей метод дає можливість учням ознайомитись з текстом підручника, обмінятися ідеями з партнером щодо ролі води в природі, а потім озвучити свої думки перед класом. Це сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлювати власні думки;

мікрофон” – цей метод дозволяє дітям чітко, по черзі, висловити свою думку, з чим вони пов’язують воду;

мозковий штурм” – дозволяє учням проявити уяву та творчість, дає можливість висловити свої думки щодо умов необхідних живим організмам для життя на Землі. Кожен учень має змогу висловити свою, оригінальну думку з цього питання.

ІІ пасивні

лекція” - цей метод використано під час пояснення вчителем нового матеріалуІІІ активні

бесіда за питаннями ” – використовується під час організаційного моменту, актуалізації опорних знань, під час підведення підсумків уроку. Метод дозволяє включити учнів до роботи на початку уроку та виявити рівень засвоєння нового матеріалу в кінці.

експеримент” - використано, щоб наглядно показати дітям воду в трьох агрегатних станах, розчинні та нерозчинні у воді речовини.

складання схеми” – використано з метою залучення учнів до свідомого засвоєння матеріалу.

Елементи естетичного виховання сприяють засвоєнню матеріалу на основах образів: образ-звук – шум води під час фізкультхвилинки; образ-слово – епітет до уроку, метод „мікрофон” під час вивчення нового матеріалу; образ-форма – порівняння водної системи планети з кровоносною системою людини; образ-пластика – різновидності води у твердому стані. Були використані елементи усної народної творчості під час закріплення знань з метою між предметного зв’язку.

Відродження нашого суспільства, його успішний розвиток на сучасному етапі значною мірою залежить від творчості та активності людей, їх ініціативи, тих умов, що створюються для розвитку кожної особистості. При цьому знач­на увага повинна приділятися мо­лодому поколінню. Розв’язання цієї проблеми значною мірою залежить від учителя, вихователя дитячого ко­лективу, діяльність яких спрямована на створення у навчально-виховному процесі сприятливих умов для роз­витку потенціальних творчих мож­ливостей учнів, їх творчої сутності. Дослідження, що проведені в цій сфері, свідчать, що одним із шляхів розв’язання поставленого питання є використання в навчанні ігрових технологій. Робота з образами, яки­ми охоплена вся ігрова діяльність, стимулює процеси мислення, в тому числі й творчу інтуїцію.

Цінність методу розвитку та вихован­ня грою полягає у тому, що в ігровій діяльності освітня, розвивальна і ви­ховні функції тісно взаємодіють.

Усю свою діяльність спрямовую на формування творчої особистості, адже вірю, що: виховавши особи­стість, здатну творчо засвоювати знан­ня і застосовувати їх на практиці, ми відродимо інтелектуальний потенці­ал країни, від якого залежить майбут­нє нашої держави

Література

1.Бутрім В.Л.Курс «Я і Україна»: Цікава дидактика.-Х.:Основа,2004.

2..Занюк С.С. Психологія мотивації та емоції [Текст] / С.С. Знатюк.-Луцьк,1997.

3. Канюк С.С. Мотивація діяльності спонукання, активність, успіх [Текст] / С.С. Канюк.-Луцьк, 1998.

4.Конакова Г.Н. Задачи на уроках прородоведения. // Начальная школа. – 1996, с. 32-33

5. Савченко О.Я. Розвивай свої здібності: Навчально-методичний посібник для молодших школярів.- К.:Освіта,1995.

6. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность [Текст] / Х. Хекхаузен. – М. :Педагогика, 1986.

7. Шалеєва Л.Б., Куликов Н.І. Использование природоведческого материала на уроках математики в начальной школе. //Начальная школа. – 1996, с.29-32.

8.Інноваційні технології в початковій школі. – К.: Шк. Світ, 2008.


Тема уроку: Вода, її роль в природі. Властивості води.

Мета уроку: розглянути умови життя на Землі, роль та роботу води в природі; сформувати в учнів уявлення про властивості води- рідини, снігу, льоду, водяної пари; розчинні та нерозчинні у воді речовини; умови перетворення води з одного стану в інший; розвивати дослідницькі навички учнів, сенсорні можливості; сприяти естетичному розвитку учнів, виховувати ціннісне ставлення до навколишнього світу.

Обладнання: Слайди: епітет уроку, водна система планети ключові питання, види льодовиків.

Для дослідів: вода, лід, горілка, пробірка, цукор сіль оцет, олія, пісок, крейда.

Глобус

Підручник: Я і Україна. Автори: Т. Н. Байбара, Н. М. Бібік.

Робочий зошит : Я і Україна 3 клас. Автори Л.П. Хитяєва, Н.В. Диптан

Тип уроку: Формування нових знань.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів. ( 3 хв.)

Вчитель: Діти, наш урок я хочу розпочати зі слів:


Вода! В тебе немає ні смаку, ні кольору,

ні запаху, тебе неможливо описати....

Ти найбільше багатство у світі.

А. де Сент-Екзюпері.

(слайд 3)

- Уважно вдумайтесь у слова. Що означають слова: „... найбільше багатство у світі”? Відповіді дітей.

Ви зрозуміли, що тема нашого уроку „Вода”

Сьогодні на уроці ми розглянемо умови життя на планеті Земля, роль та роботу води в природі, на дослідах доведемо властивості води, умови перетворення води з одного стану в інший.

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь.(7 хв.)

Існування живої природи не можливе без неживої.Мозковий штурм „Які умови необхідні живим організмам для життя на Землі?”

(слайд 4)Учні висловлюють свої ідеї дотримуючись правил, які записані на плакаті і висять у класі. Кожну ідею вчитель записує на дошці. Потім декілька хвилин надається на обговорення цих ідей. За кожну висловлену ідею учні в своїх листах оцінювання записують 2 бали.

Бесіда.

 • Що таке жива природа? Наведіть приклади.

 • Що відноситься до неживої природи?

 • Як взаємодіє жива і нежива природа?

Учні, які відповідали записують 1 бал в листах оцінювання.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу (20 хв.)

 1. Життя на Землі.

- У живій природі відбувається життєдіяльність усіх живих організмів, пов’язаних з природними процесами. Живі організми – це гігантська сила, яка перетворює зовнішній вигляд планети.(слайд 5)

Зелені рослини сформували сучасну атмосферу планети й підтримують сталість її складу. Рослини єднають нас із космосом, використовуючи енергію Сонця. З органічних залишків за участю мікроорганізмів утворюється грунт. Кам’яне вугілля, горючі гази, нафта – усе це утворено рослинами й іншими живими організмами.

Більша частина живих організмів використовує для дихання кисень, а рослини виділяють його.


 1. Без води немає життя.

Ми розглянули вплив чинників світла, тепла, повітря на живу природу. А якого чинника не вистачає? Відповіді дітей .

Більша частина поверхні Землі вкрита водою: озера, ріка, моря, океани. Також вода є в повітрі, в ґрунті, під землею. Хмари в небі та льодовики – це теж вода. Усім живим організмам для процесів життєдіяльності необхідна вода. Більшість живих істот на планеті більш ніж на половину складаються з води. Для багатьох істот вода є середовищем існування. Наведення прикладів: На що схожа водна система Землі? На кровоносну систему (слайд 6).


Кров, яка тече по судинах, доставляє необхідні речовини до кожного органу людини. А вода постачає життєво важливі речовини для всіх мешканців Землі.

 1. Вода-розчинник.

Дослід: у склянку з водою по черзі помістили сіль, цукор, рідини , потім пісок, крейду. Робиться висновок про розчинні та нерозчинні у воді речовини

Живі організми також мають потребу в мінеральних речовинах, вода розчиняє мінерали в ґрунті, та рослини живляться ними. 1. Властивості води

Дослід: у склянку з водою помістили ложку, перелили на тарілку, тощо. Робиться висновок: вода прозора, зберігає об’єм, але змінює форму

 • Є у води колір, запах? Відповіді учнів. Заповнення стор.33 робочого зошиту „Властивості води

За кожну відповідь учні в листах оцінювання ставлять 1 бал.

Фізкультхвилинка.(стерео запис: шум моря, дощу, водоспаду).Учні пригадують ці шуми та відповідають на питання.

Як, на вашу думку, шуми води впливають на психологічний стан людини ? Давайте проаналізуємо з „Основ здоров’я” - яку роль відіграє вода в здоров’ї людини?За кожну відповідь учні в листах оцінювання ставлять 1 бал.

Мікрофон.

-З чим у вас асоціюється слово вода?”Діти передаючи один одному мікрофон, по черзі відповідають на питання. За кожну відповідь учні в листах оцінювання ставлять 1 бал.

 1. Роль води в природі.

-Вода в природі буває в трьох агрегатних станах – жидком, твердому, газоподібному Демонстрація води в трьох агрегатних станах. Дослід перетворення льоду у воду, води у пару. Висновки: температура впливає на стан води.

-Льодовики- це не просто куски льоду. Давайте спробуємо в них впізнати якусь фігуру (слайд 7).

Які ви бачити фігури на слайді? Коли ще в побуті зустрічали воду „Художника”?

За кожну відповідь учні в листах оцінювання ставлять 1 бал.

Більш ніж 2/3 поверхні планети Земля вкрито водою - океанами та морями. Ці великі водні простори називаються Світовим океаном (глобус)Учитель разом з учнями на дошці та в робочих зошитах заповнює схему „Водна оболонка Землі”.


Водна оболонка Земліморя,

океани

льодовики
підземні води
озера, річки
водяна пара


За участь у складанні схеми учні, які відповідали, отримають 1 бал в лист оцінювання.

IV. Закріплення нових знань та вмінь.(7 хв.)

Робота в парах з підручником „Без води немає життя”.

Учні працюють з підручником, потім обмінюються ідеями з партнером і лише потім озвучують свою думку перед класом. За цю роботу кожна пара в листах оцінювання виставляє до 2-х балів. Кількість коментує вчитель.

- Про воду згадується в багатьох прислів’ях, казках, піснях. І це не даремно, бо водиця – усього живого цариця.Вікторина. Хто швидше і правильно продовжить прислів’я. За кожну правильну відповідь учні отримують 1 бал, який записують у листи оцінювання.

 1. Схожі як... (дві краплі води).

 2. Пройшов... (вогонь і воду).

 3. Тиха вода ... (греблі рве).

 4. Вогонь палить ... (вода студить).

 5. Вода, як візьме, другому дасть, а як вогонь ... (то пропало).

 6. Пропав як ... (сіль у воді).

V. Підсумок уроку.(3 хв.)

Бесіда за питаннями:

Якщо сказати – вода – джерело життя, це так? Доведіть.

Назвіть властивості води?

Знання з яких предметів нам стали у нагоді на цьому уроці?

Як зрозуміти вислови: вода – художник, вода – цілитель?

Чому воду порівнюють з кровоносною системою людини?Учні, які виступали отримують 1 бал.

Домашнє завдання.

Вивчити матеріал підручника стор. 91-93, відповісти на питання.Підготувати прислів’я, казки, загадки, в яких згадується про воду.

Оцінювання учнів відбувається по результатах листів оцінювання. Діти підраховують отримані бали і повідомляють учителю.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка