Навчально-методичне забезпеченняСкачати 45.59 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір45.59 Kb.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КУРСУ «УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ» - ОСНОВА ТЕХНОЛОГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИЧумак Олена Григорівна, Білоусова Ярослава Володимирівна

Київ, Україна

Київський національний лінгвістичний університет,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кафедра фонетики і граматики слов’янських мов, кафедра української та російської мов

sergbi@yandex.ru
ХХ століття переконливо засвідчує, що вектор розвитку освіти в Україні спрямований на “створення умов для забезпечення громадян до якісної освіти», «конкурентноспроможності випускників», і, насамперед, - на інтеграцію «в європейський освітній простір». Так, в останні роки більшість українських вишів практикує у своїй роботі нову модель організації навчального процесу – кредитно-модульну систему навчання. Така система є моделлю організації навчального процесу, що базується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів), а модуль – завершеною і задокументованою частиною освітньо-професійної програми (у нашому випадку – це частина навчальної дисципліни “Українська мова як іноземна”), яка реалізується відповідними формами навчального процесу.

Для опанування технологією важливих етапів впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу надзвичайно важливими є підготовка і забезпечення вищої школи навчально-методичними матеріалами: розробка модульно-рейтингової системи оцінювання успішності студентів різних форм навчання, складання типових і робочих програм, написання відповідних підручників та посібників з кожної навчальної дисципліни.

При проведенні експерименту з кредитно-модульного навчання використовується модульно-рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів, яка передбачає поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень студентів денної форми навчання. До структури кожного модуля з усіх навчальних дисциплін входять аудиторна робота студента, позааудиторна самостійна робота студента та модульна контрольна робота.

Основною метою практичної (комунікативної) реалізації навчального курсу «Українська мова як іноземна» є формування української комунікативної компетенції студентів-іноземців у такому обсязі, який дозволив би їм задовольнити свої життєві запити й обумовлені ними комунікативні потреби. Такий курс для гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів здебільшого розрахований на 2 роки навчання (у гуманітарному університеті – це ІІІ і IV курси, коли студенти опанували основи російської мови і володіють уміннями та навичками зіставляти й порівнювати явища і процеси у близькоспоріднених мовах).

На наш погляд, зміст навчальної дисципліни „Українська мова як іноземна” може бути розкритий (і відбитий в робочій програмі!) 12 модулями: з яких 4 – контрольні, а решту доцільно поділити порівно між двома роками навчання, тобто по 4 навчальних модулі на рік. Виділені навчальні модулі і їх назви підпорядковано комунікативній меті вивчення курсу. Під час засвоєння змістового матеріалу цих модулів (що важливо на початковому етапі вивчення будь-якої мови), у студентів-іноземців відбувається формування артикуляційно-слухових образів звуків української мови, найтиповіших їх змін у мовленнєвому потоці, а також засвоєння найсуттєвіших типів словесного наголосу, інтонаційних моделей та словотворчих типів. Важливе значення тут має запропонований підбір викладачем практичних вправ і завдань, що сприяють цьому процесу; вміло організована робота з підручниками та посібниками. Завдання у підручниках до кожного змістового модуля повинні передбачати моделювання мовленнєвої поведінки слухачів у різноманітних комунікативних ситуаціях.

Поточний контроль успішності студентів здійснюється протягом семестру помодульно. Обов’язковим компонентом системи модульного контролю навчальних досягнень студентів є модульна контрольна робота (МКР). Її виконання спрямоване на всебічну і комплексу перевірку обсягу, рівня та якості засвоєння студентами всього навчального матеріалу, що входить до кожного модуля: як матеріалу, що повинен вивчатися під час аудиторних занять, так і самостійної роботи. Зміст, критерії та оцінювання МКР визначаються робочою програмою з означеної навчальної дисципліни. Структура МКР для студентів усіх років навчання є сталою, змінюється лише зміст навчального матеріалу та критерії її оцінювання.Рейтинг кожного модуля обчислюється однаково для всіх навчальних дисциплін, він складається з суми середніх оцінок за всі ці складники. Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента здійснюється за національною 4-бальною шкалою („5”, „4”, „3”, „2”); рейтинг – у рейтингових балах, а підсумкова оцінка з дисципліни виставляється як за національною шкалою, так і за шкалою ECTS.
ЛІТЕРАТУРА

  1. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанна-Прага-Берлін)/ Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я, Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 56 с.

  2. Вінницька В.М., Головяшина Л.С., Плющ Н.П. Українська мова як іноземна (початковий курс). Підручник. – К.: Вид. „Київський університет”, 2002. – 379 с.

  3. Макарова Г.І., Паламар Л.М., Присяжнюк Н.К. Розмовляйте з нами українською мовою. Частина І. - К.: Вища школа, 1992. – 102 с.; Частина ІІ - К.: Вища школа, 1993. – 150 с.

  4. Нормативно-методичні матеріали кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Київському національному лінгвістичному університеті у 2006/2007 н.р. (Соловей М.І., Шутов О.Г, Максименко А.П., - К.: Ленвіт, 2006, - 82 с.

  5. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Документи і матеріали. Травень-грудень 2004 р. – частини 2/ Упорядники: - Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В., Бабин І.І. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. –202 с.

  6. Чумак О.Г. Чумак В.В. Українська мова як іноземна. Частина І. Основи фонетики, граматики, інтонації, словотвору: Навчальний посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. – 238 с.

  7. Чумак О.Г. Чумак В.В. Українська мова як іноземна. Частина ІІ. Основи морфології, синтаксису, стилістики: Навчальний посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. – 214 с.

  8. Ющук И.Ф. Я выучу украинский язык: Фонетика. Лексика. Словообразование. Морфология. Украинская литература до 1917 года: Учебное пособие. – К.: Рад. школа, 1991. – 288с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка