Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «актуальні проблеми теорії держави та права»Сторінка1/5
Дата конвертації18.03.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4   5


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра теорії держави та права

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА»
Для підготовки фахівців у галузі знань «Право» (0304)

за спеціальністю «Правознавство» 6.030401, ступеня вищої освіти (бакалавр)

Автори:

Білозьоров Є.В. – доцент кафедри теорії держави та права, кандидат юридичних наук, доцент;Завальний А.М. – т.в.о начальника кафедри теорії держави та права, кандидат юридичних наук, доцент

Затверджено

на засіданні кафедри

теорії держави та права

протокол № 11 від 18. 12. 2014

КИЇВ 2015


ЗМІСТ1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 3

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 5

3. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 8

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ


(знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей) курсантів, слухачів, студентів 421. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми теорії держави та права» (ПП ВНЗ) є формування світоглядних позицій того, хто навчається, про особливості пострадянського розвитку суспільства, держави та права в Україні, напрями модернізації політичної системи суспільства в епоху глобалізації, фундаментальні правові цінності сучасного українського суспільства, тощо.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми теорії держави та права» є отримання вичерпної інформації про чинники, що обумовлюють найбільш ефективну дію механізму правового регулювання, еволюційні процеси правової системи України, принципи, види, форми та механізми реалізації правової політики в Україні, динамічні процеси у праві, тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант (слухач, студент) повинен здобути наступні компетенції:знати:

 • понятійно-категоріальний апарат та методологічні підходи до вивчення державно-правових явищ;

 • юридичні концепції та теоретичні положення, які дозволяють здійснювати функціональні повноваження в юридичному середовищі;

 • призначення та можливості права і держави при вирішенні соціальних і особистих правових проблем;

 • формування концепцій правової держави, прав людини, громадянського суспільства та їх вплив на сучасну політико-правову теорію та практику;

 • закономірності становлення та розвитку національної політико-правової ідеології, ідеї української державності;

 • різноманіття існуючих правових систем, тенденції їх розвитку та взаємодії;

 • сучасні політичні теорії та ідейно-політичні доктрини.

вміти:

 • давати оцінку правових явищ на основі порівняльного аналізу;

 • розуміти сутність і тенденції розвитку сучасних політико-правових доктрин та державотворчих процесів;

 • оцінювати процеси, що виникають у суспільстві, через призму суб’єктивних прав і юридичних обов’язків для використання юридичних засобів і державного механізму в їх розв’язанні;

 • самостійно працювати з науковими та науково-публіцистичними джерелами;

 • готувати наукові доповіді, публічні виступи, реферати та ін.

практичні навички:

 • використовувати понятійно-категоріальний апарат юридичної науки для вирішення правових проблем;

 • застосувати теоретичні знання політико-правових концепцій для високопрофесійного виконання службових обов’язків працівників органів внутрішніх справ.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі: після вивчення юридичної деонтології (Н, ФПН); теорії держави і права (Н, ФПН); історії держави і права України (Н,ФПН); історії держави і права зарубіжних країн (Н,ФПН); історії вчень про державу і право (ГСЕВНЗ); філософії (Н, ГСЕ); кримінології (ПП ВНЗ); адміністративного права (Н, ФПН); конституційного права (Н, ФПН); цивільного права (Н, ФПН); кримінального права (Н, ФПН).


Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, кваліфікація, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,0

«Право» (0304)

Нормативна

«Правознавство» (6.030401)

юрист

Навчальний курс

0

4-й-5-й

Загальна кількість годин – 72

Семестр

0

8-й-9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 0

самостійної роботи студента – 0


бакалавр

0 год.

4 год.

Практичні, семінарські

0 год.

6 год.

Самостійна робота

0 год.

62 год

Вид контролю: залік

2 год.Категорії здобувачів вищої освіти: курсанти ННІПФПСКМ, ННІПФЕКП, ННІПФПМГБНГУ; слухачі, студенти ННІЗН.
Мова навчання: українська мова.
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-педагогічних працівників кафедри які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою k001@naiau.kiev.ua

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка