Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму 020105 „Документознавство та інформаційна діяльністьСторінка2/5
Дата конвертації04.03.2016
Розмір1.44 Mb.
1   2   3   4   5

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ „ДОКУМЕНТОЛОГІЯ”

1. Кому належить визначення документа як „будь-якого зареєстрованого [чи „зафіксованого”] свідчення …”?

а) Полю Отле;

б) Сюзанні Бріє;

в) Семюелю Бредфорду;

г) Ю. М. Столярову.


2. Основоположником інтегрованої науки про документ є:

а) Юрій Миколайович Столяров;

б) Наталя Миколаївна Кушнаренко;

в) Поль Отле;

г) Михайло Семенович Слободяник.
3. У якому році опубліковано „Трактат про документацію” Поля Отле:

а) 1976 р.;

б) 1950 р.;

в) 1934 р.;

г) 1905 р.
4. Перша назва загальної науки про документ:

а) документознавство;

б) документалістика;

в) бібліографія;

г) документація.
5. Об’єктом вивчення документології є:

а) система документальних комунікацій суспільства;

б) документальна інфраструктура суспільства;

в) документ у всіх його проявах та опосередкуваннях;

г) все вище зазначене.
6. Хто був головним представником документалістики в СРСР?

а) Г. Г. Воробйов;

б) К. Г. Мітяєв;

в) Р. С. Гіляревський;

г) О. І. Михайлов.
7. Хто визначає документологію як синонім загального документознавства?

а) Ю. М. Столяров;

б) С. Г. Кулешов;

в) М. С. Слободяник;

г) Г. М. Швецова-Водка.
8. Хто визначає документологію як комплекс (або цикл) наук про документальні комунікації?

а) Ю. М. Столяров;

б) С. Г. Кулешов;

в) М. С. Слободяник;

г) Г. М. Швецова-Водка.
9. Який термін може використовуватися як синонім до терміна „комунікант”?

а) реципієнт;

б) комунікатор;

в) комунікат;

г) адресат.
10. Який термін може використовуватися як синонім до терміна „реципієнт”?

а) автор;

б) комунікатор;

в) комунікат;

г) адресант.
11. Яку комунікацію можна протиставити інформаційній?

а) матеріальну;

б) просторову;

в) часову;

г) смислову.
12. Які види комунікації виділені за однією ознакою?

а) Горизонтальна, низхідна;

б) Аксіальна, ретіальна;

в) Організована, приватна;

г) Вербальна, візуальна.

13. Що означає терміноелемент „документний”?

а) що містить документ як один із елементів системи;

б) що складається з документів;

в) що побудований на вивченні документів;

г) що передається за допомогою документів.

14. Що означає терміноелемент „документальний”?

а) що містить документ як один із елементів системи;

б) що складається з документів;

в) що побудований на вивченні документів;

г) що передається за допомогою документів.

15. Як називається документальна комунікаційна система, призначена для збирання та зберігання документів, організації їх використання?

а) генеративна;

б) транзитна;

в) термінальна.
16. Як називається множина документів, які виникають і діють у суспільстві в певний короткий проміжок часу (із зафіксованими початковою та кінцевою датами)?

а) документний потік;

б) документний масив;

в) документний фонд;

г) документний ресурс.
17. Сукупність документного потоку, документного масиву та документного фонду, що відбивають процеси й результати цілеспрямованої діяльності членів суспільства, це –

а) документальна система;

б) документний ресурс;

в) документальна комунікація.

18. Визначте спільну ознаку документного потоку та документного масиву:

а) динамічність;

б) множинність документів;

в) невпорядкованість документів.


19. Визначте спільну атрибутивну властивість документного потоку та документного масиву:

а) нескінченність;

б) незмінність складу;

в) дискретність.


20. Що таке „закон документизації”?

а) виробництво документованої інформації обмежується технічними можливостями суспільства;

б) швидкість збільшення кількості документів визначається їх кількістю за попередній період;

в) кожний соціально значущий акт потребує документарного оформлення;

г) змістове і типо-видове різноманіття документів зумовлене інформаційними потребами суспільства.
21. Сутність закону документальної підтримки усіх суспільних відносин полягає в тому, що:

а) будь-яка соціальна система генерує в соціум документи, що відбивають процеси й результати її діяльності;

б) змістове і типо-видове розмаїття документів зумовлене потребами суспільства;

в) будь-яке соціальне явище або процес супроводжуються документами;

г) документ поєднує в собі інформацію та її носій.
22. Сутність закону генерації документів соціальними системами полягає в тому, що:

а) змістове і типо-видове розмаїття документів зумовлене потребами суспільства;

б) документ поєднує в собі інформацію та носій;

в) будь-яка соціальна система генерує в соціум документи, що відбивають процеси й результати її діяльності;

г) будь-яке соціальне явище або процес супроводжуються документами.
23. Сутність закону відповідності змісту і типо-видового складу документного потоку інформаційним потребам суспільства полягає в тому, що:

а) з виникненням нових носіїв інформації попередні не відмирають, а виконують більш вузькі функції;

б) документ поєднує в собі інформацію та її носій;

в) змістове і типо-видове різноманіття документів зумовлене інформаційними потребами суспільства;

г) будь-яке соціальне явище або процес супроводжуються документами.
24. Сутність закону самоорганізації документів полягає в тому, що:

а) будь-яка соціальна система генерує сукупність документів;

б) усі соціальні інститути суспільства є, по суті, документальними;

в) документи здатні організовуватися в динамічні і статичні системи;

г) з виникненням нових носіїв інформації попередні не відмирають, а виконують більш вузькі функції.
Додаток Б
Список публікацій до історіографії документоЛОГІЇ

У списку відображено статті, монографії, підручники та навчальні посібники, навчально-методичні матеріали, офіційні документи, тези доповідей та збірники тез, матеріали конференцій та інші публікації з питань документології. Відбір застосовувався лише щодо тематики публікацій: не відображалися ті, що не відповідають меті та завданням даного навчального курсу. При цьому не ставилося завдання відбору „кращої” літератури чи усунення дублювання матеріалу. За цим списком студенти можуть побачити внесок окремих науковців у розробку тих чи інших проблем документології і познайомитися з тими публікаціями, які є в бібліотеці чи доступні через Інтернет.

Список може стати в пригоді при пошуку літератури з окремих питань інформології, комунікології та документології для написання курсових та дипломних робіт.

Разом з тим список не претендує на вичерпну повноту, він може бути доповнений як за рахунок „старих”, так і новітніх, зокрема журнальних публікацій. У зв’язку з тим, що коло публікацій з документології постійно розширюється і поповнюється, самостійність студента у виявленні та доборі літератури позитивно впливає на оцінку його роботи.Теорії комунікації та інформації


 1. Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации / Р. Ф. Абдеев. – М. : ВЛАДОС, 1994. – 336 с.

 2. Аветисян Р. Д. Теоретические основы информатики / Р. Д. Аветисян, Д. О. Аветисян. – М. : Изд-во Рос. гос. гуманитар. ун-та, 1997. – 168 с.

 3. Аманов С. Вероятность, информация и знание // Философско-психологические проблемы коммуникации / Акад. наук Киргиз. ССР, Ин-т филос. и права. – Фрунзе : Илим, 1971. – С. 71–81.

 4. Андрушків Б. М. Основи менеджменту / Б. М. Андрушків, О. Є. Кузьмін. – Л. : Світ, 1995. – 294 с.

 5. Антонюк А. О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах : навч. посіб. / А. О. Антонюк. – К. : Вид. дім „КМАкадемія”, 2003. – 244 с.

 6. Антюхова Е. Ю. Коммуникация и социализация // Социальная коммуникация и социальное управление в экоантропоцентрической и семиосоциопсихологической парадигмах / Рос. акад. наук, Ин-т социологии, Центр социал. упр., коммуникации и социально-проектних психологий. – М. : изд-во Ин-та социологии РАН, 2000. – Кн. 1. – С. 43–50.

 7. Арский Ю. М. Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе / Ю. М. Арский, Р. С. Гиляревский. – М. : ВИНИТИ, 1996. – 489 с.

 8. Афанасьев В. Г. Социальная информация / В. Г. Афанасьев. – М., 1994.

 9. Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: западные теории и концепции : учеб пособие для студентов вузов / Г. П. Бакулев. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 176 с.

 10. Баренбаум И. Е. Информационно-коммуникативные науки в свете эволюции средств информации и коммуникации // Книга : исслед. и материалы. – М., 1990. – Сб. 61. – С. 31–47.

 11. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 342 с.

 12. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технологія, техніка паблік рілейшнз : монографія / Валерий Михайлович Бебик. – К. : МАУП, 2005. – 437 с. : іл.

 13. Бебик В. К проблеме: коммуникация и ее функции в обществе // Персонал. – 2004. – № 3. – С. 28–33.

 14. Бебик В. Коммуникативный подтекст цивилизации // Персонал. – 2001. – № 5. – С. 52–55.

 15. Березенко В. В. Соціальні комунікації в контексті становлення громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Dtr/du/2009_1/files/DerzUpr_01_2009_Berezenko.pdf, вільний. – Загол. з екрану.

 16. Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. – М.: РИП-холдинг, 2003. – (Сер. «Практ. журналистика»). [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text7/62.htm

 17. Березин В. М. Теория массовых коммуникаций : курс лекций [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/2376

 18. Берестова Т. Ф. Законы формирования структуры информационного пространства и функции информации // Библиография. – 2009. – № 5. – С. 32–47.

 19. Берестова Т. Ф. Функции разных видов информации как основа формирования многоуровневой структуры информационного пространства // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. – 2009. – № 8. – С. 3–12.

 20. Бессонов А. Б. Коммуникативные процессы: роль, место, сущность // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. – 2008. – № 7. – С. 1–13.

 21. Библиотечное обслуживание полиэтнического населения региона. Культурная компетентность библиотекаря : справ. пособие : [словарь] / Рос. нац. б-ка ; сост. : Л. Д. Данильянц, В. С. Крейденко ; науч. ред. В. А. Щученко. – СПб. : изд-во «Рос. нац. б-ка», 2009. – 166 с.

 22. Блюменау Д. И. Информация и информационный сервис / Д. И. Блюменау. – Л. : Наука, 1989. – 190 с. – (Науч.-попул. лит. : наука и техн. прогресс).

 23. Блюменау Д. И. Фундаментальное издание по теории и практике научных коммуникаций // Науч. и техн. б-ки. – 2005. – № 3. – С. 97–100. – Рец. на кн.: Kuhlen P. Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation / P. Kuhlen, Th. Seeger, D. Strauch. – 5., vollig neu gefasste Ausgabe. – Muenchen : K. G. Saur, 2004. – Band 1. Handbuch zur Einfuehrung in die Informationswissenschaftune praxis. – 769 s. ; Band 2. Glossar. – 148 s.

 24. Борев Ю. В. Культура и массовая коммуникация / Ю. В. Борев, А. В. Коваленко; АН СССР, Ин-т филос. ; отв. ред. А. И. Арнольдов. – М. : Наука, 1986. – 303 с.

 25. Бориснёв С. В. Социология коммуникации : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / С. В. Бориснёв. – М. : Юнити, 2003. – 270 с.

 26. Буданцев Ю. П. Очерки ноокоммуникологии : (Массовая коммуникация в ноосфере) / Ю. П. Буданцев ; Междунар. независимый эколого-политолог. ун-т. – М. : Изд-во МНЭПУ, 1995. – 179 с.

 27. Буньківська О. В. Інформаційний простір: соціокультура сутність, стан та проблеми функціонування в Україні: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 26.00.01 [Електронний ресурс] / О.В. Буньківська; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2009. – 19 с. – http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09bovpfu.zip

 28. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні : підручник / Н. Ю. Бутенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 384 с.

 29. Бучковська О. Ю. Розвиток теорії комунікації: історіогр. підхід // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 4. – С. 44–48.

 30. Василик М. А. Наука о коммуникации или теория коммуникации? К проблеме теоретической идентификации // Актуальные проблемы теории коммуникации : сб. науч. тр. – СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2004. – С. 4–11; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.russcomm.ru/rca_biblio/v/vasilik.shtm

 31. Васильева Т. В. Возможности использования коммуникативных максим Грайса в искусстве // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2007. – № 1. – С. 83–93.

 32. Васильков А. В. Актуализация информации как сущность управления знаниями // Библиотековедение. – 2009. – № 2. – С. 33–36.

 33. Ващекин Н. П. Информационная деятельность и мировоззрение / Н. П. Ващекин, Ю. Ф. Абрамов. – Иркутск, 1990.

 34. Введение в информационный бизнес / под ред. Тихомирова В. П., Хорошилова А. В. – М., 1996. – 240 с.

 35. Веревченко А. П. Информационные ресурсы для принятия решений : учеб. пособие / А. П. Веревченко, В. В. Горчаков, И. В. Иванов, О. В. Голодова. – М. : Акад. проект, 2002. – 560 с.

 36. Винарик Л. С. Вхождение Украины в информационное общество / Л. С. Винарик, А. Н. Щедрин, Н. Ф. Васильева; НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 2001. – 151 с.

 37. Винарик Л. С. Информационная культура: эволюция, проблемы / Л. С. Винарик, А. Н. Щедрин ; НАН Украины, Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 1999. – 144 с.

 38. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / Н. Винер. – М., 1983.

 39. Віленський Г. Л. Інформаційне право / Г. Л. Віленський. – Рівне : Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. ін-ту „Слов’ян. ун-т”, 1999. – 136 с.

 40. Віленський Г. Л. Словник-довідник з інформаційного права та права у сфері культури : навч. посіб. / Г. Л. Віленський ; Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. ін-ту „Слов’ян. ун-т”. – К., 2001. – 324 с.

 41. Волож А. Интерактивные коммуникационные стратегии // 2001. – № 5. То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archive.expert.ru/soob/01/01-05-17/data/net1.htm.

 42. Воскобойнікова-Гузева О. Сучасні засоби професійних комунікацій // Бібл. вісн. – 2004. – № 2. – С. 22–26.

 43. Всемирный доклад ЮНЕСКО по коммуникации и информации, 1999–2000 гг. / Г. Н. Вачнадзе (пер.), Ю. Б. Кашлев (пер.). – Париж : ЮНЕСКО, 2000. – 172 с.

 44. Гаврилюх Н. Семантико-семіотичний та філософсько-культурологічний аспекти комунікації // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філос. науки. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 10. – С. 211–221.

 45. Гамаонов В. Г. Реляционно-функциональная концепция информации и ее приложения // Науч.-техн. информ. Сер. 2, Информ. процессы и системы. – 1997. – № 8. – С. 8–17.

 46. Гиляревский Р. С. Общие закономерности в развитии дисциплин научной информации и коммуникации : автореф дис. д-ра филол. наук в форме науч. докл. / Р. С. Гиляревский ; ВИНИТИ. – М., 1987. – 47 с.

 47. Гиляревский Р. С. Основы информатики : курс лекций / Р. С. Гиляревский. – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. – 320 с.

 48. Гиляревский Р. С. Первый этап междисциплинарного проекта // Библиография. – 2008. – № 1. – С. 121–122. – Рец. на кн.: Семеновкер Б. А. Эволюция информационной деятельности: Бесписьменное общество / Б. А. Семеновкер ; Рос. гос. б-ка. – М. : Пашков дом, 2007. – 141 с.

 49. Гиляревский Р. С. Что такое информатика? // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. – 1989. – № 11. – С. 19–21.

 50. Гірняк О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – К.: Магнолія плюс ; Л. : Новий світ. – 2003. – 334 с.

 51. Глобачев О. Информация, коммуникация и мышление. Введение в коммуникационную науку // Информатика : экспресс-информ. / ВИНИТИ. – М., 2000. – № 4. – С. 2–7. – Реф. на кн.: Informace, komunikace a mysleni. Uvod do informacni / Cejpek I. – Praha : Karolinum, 1998. – 179 s.

 52. Горбачук В. Iнформатика як iнтегральна наука // Iнформацiя та новi технологii. – 1993. – № 1. – С. 11–16.

 53. Голуб Е. С. Сущность и основные свойства информации // Філос. науки : зб. наук. пр. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – C. 64–71.

 54. Голуб Є.С. Синергетика та інформаційні технології // Синергетичне світобачення : наук. і пед. аспекти. – Суми : Університет. книга, 2005. – С. 106–128.

 55. Голуб Є. С. Синергетична інтерпретація сучасної інформаційної парадигми (методологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. філос. наук за фахом 09.00.09 – філос. науки / Євгенія Сергіївна Голуб ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди Нац. акад. наук України. – К., 2007. – 14 с.

 56. Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации / Е. Н. Голубкова. – М. : Финпресс, 2000. – 256 с.

 57. Горовий В. Социальные информационные коммуникации: современный этап развития // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. – К., 2009. – Вып. 7. – С. 21–39.

 58. Горовий В. Соціальні інформаційні бази в умовах прискорення глобальних перетворень // Бібл. вісн. – 2006. – № 3. – С. 3–6.

 59. Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації і розвиток бібліотечної діяльності // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2009. – Вип. 23. – C. 7–25.

 60. ГОСТ Р 52292–2004. Информационная технология. Электронный обмен информацией. Термины и определения : Нац. стандарт Рос. Федерации / Федер. агентство по техн. регулированию метрологии. – Изд. офиц. Б3 10-2004/152. – М., 2004. – 17 с.

 61. Грабауров В. А. Информационные технологии для менеджеров / В. А. Грабауров. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 367 с. – (Приклад. информ. технологии).

 62. Громов Г. Р. Очерки информационной технологии / Г. Р. Громов. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : ИнфоАрт, 1991. – 331 с. – Загл. 1-го изд.: Национальные информационные ресурсы: проблемы промышленной эксплуатации. Информационная технология.

 63. Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной коммуникации : учеб. для вузов / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин ; под ред. А. П. Садохина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 352 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.countries.ru/library/intercult/mkk.htm

 64. Гуленко В. В. Насколько прочны основания соционики? : [Онтология комуникативных функций] // Психология и соционика межличностных отношений. – 2005. – № 7. – С. 46–52.

 65. Гуржій А. М. Інформатика та інформаційні технології : підручник / А. М. Гуржій. – Б.м., 2007. – 352 с.

 66. Далидович Г. Сетевые коммуникации и надличностное общение [Електронний ресурс] // Русский журнал. – 2000, 7 сент. [On-line]. – Режим доступа: http://www.russ.ru/netcult/20000907_dalido.html

 67. Данилова Е. Е. Информационное развитие социальных систем / Е. Е. Данилова. – М. : РИП-холдинг, 2002. – 130 с.

 68. Даніл’ян В. О. Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз) : монографія. – Х. : Право, 2008. – 183 с.

 69. Демкова М. Інформація як основа інформаційного суспільства: визначення поняття та правове регулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.isu.org.ua

 70. Демчина Л. Документно-інформаційні комунікації : курс лекцій для студ. спец. „Документознавство та інформ. діяльність” / Л. І. Демчина. – Івано-Франківськ : Факел, 2004.

 71. Дин Ю. Научная коммуникация и библиометрия. Ч. 1. Модель научной коммуникации : обзор лит. // Междунар. форум по информ. и документации. – 1998. – № 4. – С. 16–23.

 72. Дин Ю. Научная коммуникация и библиометрия. Ч. 2. Процесс научной коммуникации : обзор лит. // Междунар. форум по информ. и документации. – 1998. – № 5. – С. 3–17.

 73. Добрович А. Систематика общения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.syntone-kazan.ru/library/books/?item_id=232 (23.04.10)

 74. Документно-інформаційні комунікації : робоча прогр. для студ. спец. 6.020105 "Документознавство та інформ. діяльність" / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. і права, Каф. держ. упр. ; уклад. В. В. Бездрабко. – К., 2004. – 42 с.

 75. Дрешер Ю. Н. Организация информационного производства : учеб. пособие / Ю. Н. Дрешер. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 248 с.

 76. Дридзе Т. М. Социальная коммуникация в управлении с обратной связью // Социолог. исслед. – 1998. – № 10. – С. 44–50.

 77. Дридзе Т. М. Социальная коммуникация и социальное управление в семиосоциопсихологии и экоантропоцентрической парадигме социального познания : (прогр. лекц.-семинар. курса для высш учеб. заведений) // Социальная коммуникация и социальное управление в экоантропоцентрической и семиосоциопсихологической парадигмах / Рос. акад. наук, Ин-т социологии, Центр социал. упр., коммуникации и социально-проектних психологий. – М. : изд-во Ин-та социологии РАН, 2000. – Кн. 1. – С. 138–154.

 78. Дридзе Т. М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семиосоциопсихологии // Обществ. науки и современность. – 1996. – № 3. – С. 145–152.

 79. Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: Пробл. семиосоциопсихологии / Т. М. Дридзе ; АН СССР, Ин-т социолог. исслед. – М. : Наука, 1984. – 227 с.; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.isras.ru/files/File/Publication/Dridze.pdf

 80. Дубова С. В. Комунікативний простір наукової та професійної спільноти в мережі Інтернет : проблеми та перспективи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 1. – С. 81–86.

 81. Евтюхина Е. А. Информационный запрос как выражение психологической связи, существующей в системе документальных коммуникаций // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1991. – № 5. – С. 14–15.

 82. Евтюхина Е. А. Информация и психика человека // Библиография. – 2001. – № 5. – С. 10–12.

 83. Евтюхина Е. А. К вопросу о сущности информационного интереса // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1991. –
  № 3. – С. 18–21.

 84. Евтюхина Е. А. Синергетика и психологическая связь [о системе документальных коммуникаций] // Библиография. – 2009. – № 2. – С. 43–46.

 85. Єжижанська Т. С. Основні підходи до вивчення комунікації // Наук. зап. Сер. 2. Культура і соціал. комунікації / Нац. ун-т „Остроз. акад.”. – Острог, 2010. – Вип. 2. – С. 28–35.

 86. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг : навч. посіб. / Л. Ф. Єжова. – К., 2002. – 560 с.

 87. Зверинцев А. Б. Коммуникационный менеджмент : Рабочая книга менеджера PR. – СПб. : Союз, 1997. – 289 с.

 88. Згуровский М. З. Общество знаний и информации – тенденции, вызовы, перспективы // Зеркало недели. – 2003. – № 19 (444); Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.setlab.net/?view=knowledge-society-zgurovsky

 89. Землянова Л. М. Зарубежная коммуникативистика в пред­дверии информационного общества : толковый словарь терми­нов и концепций / Л. М. Землянова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1999. – 301 с.

 90. Землянова Л. М. Коммуникативистика и средства информации : англо-рус. толковый слов. концепций и терминов / Л. М. Землянова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. журналистики. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 415 с. – (21 век).
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка