Навчально-методичний посібник За загальною редакцією доктора історичних наук, професора О. А. Удода Суми Сумський державний університетСторінка8/22
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.24 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Основними завданнями для самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне вивчення окремих тем спецкурсу під керівництвом викладача.

З метою поглиблення вивчення спецкурсу „Формування культури сімейних відносин студентської молоді» та набуття вмінь і навичок для самостійної роботи, аналізу та висновків у процесі вивчення спецкурсу, студенти заочної форми виконують контрольну роботу (КРС).


ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Оцінка якості засвоєння навчальної програми з спецкурсу „Формування культури сімейних відносин студентської молоді», включає поточний контроль успішності (виконання репродуктивних, конструктивних та творчих завдань), КРС для заочної форм навчання, модульний контроль (для денної форми навчання – розробка власного проекту „Модель ідеальної сім’ї») та складання підсумкового заліку.

Для атестації студентів на відповідність їхніх знань вимогам, викладеним у типовій навчальній програмі, в робочих навчальних програмах нормативної навчальної дисципліни „Формування культури сімейних відносин студентської молоді» та у відповідних освітньо-професійних програмах за напрямами підготовки у ВНЗ створюються фонди засобів педагогічної діагностики, які включають завдання, модульні контрольні роботи, тести тощо. Вони повинні забезпечувати об’єктивність оцінки знань, умінь та рівнів набутих компетенцій з спецкурсу.

Успішність засвоєння програми спецкурсу повинна визначатися за допомогою рейтингової системи оцінювання. Підсумкова оцінка якості засвоєння навчальної програми визначається результатами заліку, порядок проведення якого визначається робочою навчальною програмою.

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Всі види занять нормативної дисципліни „Формування культури сімейних відносин студентської молоді» повинні відбуватися у складі навчальних груп.

При проведенні практичних занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати певні завдання на тлі навчальної обстановки, виробленню практичних навиків з підвищення спроможності успішного розвитку дитини.ВНЗ у встановленому порядку забезпечує студентам, які навчаються за індивідуальними програмами навчання, можливість виконання навчальних завдань за індивідуальною програмою з дисципліни „Формування культури сімейних відносин студентської молоді», що відповідає кінцевим конкретним результатам індивідуального навчання.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ


Основна література:

 1. Агапов Е.П. Семьеведение : учебное пособие / Е. П. Агапов, О. А. Нор-Аравян. – М. : Издат.-торговая корпорация «Дашков и Ко»; Ростов н/ Д : Наука-Спектр, 2010. – 400 с.

 2. Гребенников И. Основы семейной жизни : учеб. пособие / И. Гребенников. – М. : Просвещение, 1991. – 184 с.

 3. Дружинин В.Н. Психология семьи : 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 176 с.

 4. Зритнева Е.И. Семьеведение : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальности «Соц. работа» / Е. И. Зритнева, Н. П. Клушина. – М. : Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2006. – 246 с.

 5. Пезешкиан Н. Психология повседневной жизни : тренинг разрешения конфликтов / Н. Пезешкиан. – СПб : Речь, 2001. – 288 с.

 6. Прохорова О. Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебное пособие / Под общей ред. В. С. Торохтий. – М. : ТЦ Сфера, 2005. – 224 с.

 7. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : учебное пособие / Под ред. Е. Силяевой. – М. : ACADEM’A, 2002. – 192 с.

 8. Самаль Е. Психология общения : учеб.-метод. комплекс. / Е. Самаль. – Мн. : ЗАО «Веды», 2003. – 72 с.

 9. Сенько В. Семейная педагогика : Программа и дидактический материал / В. Сенько. – Мн. : 2002. – 108 с.

 10. Шнейдер Л. Семейная психология : учеб. пособие для вузов / Л. Шнейдер. – М. : Академический Проспект; Екатеринбург : Деловая книга, 2007. – 320 с.

Додаткова література:

 1. Алєксєєнко Т. Формування компетентності молодої сім’ї у вихованні дитини та подоланні конфліктів / Т. Алєксєєнко // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2006. – № 4. – С. 39-44.

 2. Афанасьева Т. Семейные портреты. 4-е изд., доп. и перераб. / Т. Афанасьева – М. : Мол. Гвардия, 2000. – 320 с.

 3. Мальцева О.І. Педагогічна культура сім’ї як соціально-педагогічна проблема / О. І. Мальцева // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2006. – № 3. – С. 54-58.

 4. Пашкова О. Теоретичні засади гендерної культури і смисложиттєві орієнтири. Гендерна культура, особистість і суспільство / О. Пашкова // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2005. – № 1. – С. 61-68.

 5. Феоктистова Н. В. Проблема індивідуального підходу в педагогічній теорії підготовки молоді до сімейного життя / Н. В. Феоктистова // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2006. – № 3. – С. 59-63.

 6. Целуйко В. М. Родители и дети : психология взаимоотношений в семье / В. М. Целуйко. – 2 –е изд. – Мозырь : Содействие, 2007. – 224 с.Тернопільський національний педагогічний університет ім..і В. Гнатюка

Тіунова О.В., асистент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук

«Психологія материнства» (Програма навчального курсу)

Вступ

Материнство – одна з фундаментальних цінностей людини. Проблема материнства вивчається в руслі різних наук: історії, культурології, медицини, фізіології, біології поведінки, соціології, психології. Всі сучасні психологічні дослідження в галузі материнства підкреслюють важливість материнської поведінки для розвитку дитини, розкривають її складну структуру і шляхи розвитку, представляють багатогранність культурних та індивідуальних варіантів (Е.Еріксон Д.Віннікотт, А.Валлон та ін.). Це дозволяє говорити про материнство як про самостійну реальність. Проблеми, що актуалізуються психологією материнства вимагають розробки цілісного наукового підходу до їх дослідження.

Материнство як поведінка матері по забезпеченню умов для розвитку дитини розглядається в зв’язку із завданнями розвитку дитини в контексті взаємодії „мати-дитя». Даний курс розглядає різні галузі дослідження материнства як феномену: культурологічні, біологічні. Проте особлива увага приділяється вивченню материнства у психології. Психологічні аспекти материнства включають переживання, установки, очікування, ставлення матері, типи і стилі материнської поведінки а також психолого-педагогічні та психотерапевтичні проблеми материнства. У дослідженнях материнства як частини особистісної сфери жінки вивчається, наскільки жінка задоволена своєю материнською роллю, материнство розглядається як стадія статевовікової та особистісної ідентифікації, вивчається девіантне материнство (В.І.Брутман, М.С.Радіонова, А.Я.Варга), онтогенез материнства (О.І.Захаров, С.Ю.Мещерякова Г.Г.Філіппова, Г.В.Скобло, Л.Л.Баз ).

Психологія материнства як одна з найважливіших галузей психології є актуальною для вивчення студентів – майбутніх психологів не тільки як фахівців в галузі надання психологічної допомоги сім’ї в період вагітності, просвітницької діяльності для батьків, але й для особистісного розвитку. Програма передбачає як аудиторну роботу студентів (лекційний курс, семінарські, практичні заняття), так і виконання самостійних завдань, наприклад: опрацювання наукових джерел з проблем материнства, дослідження розвитку материнської сфери за допомогою різноманітних психодіагностичних методик, розробка заходів, спрямованих на підвищення психологічної компетентності щодо майбутньої материнської, батьківської ролі молоді тощо.

Результатом засвоєння курсу є навчальний проект – створення програм психологічного супроводу сім’ї в період очікування дитини, підготовки молоді до майбутнього батьківства та материнства, просвітницьких тренінгів для батьків по підвищенню психологічної компетентності у спілкуванні з дітьми.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ навчального КУРСУ «Психологія материнства»


 1. ОПИС ПРЕДМЕТА Навчального КУРСУ

Предмет: психологія материнства

Курс: 2

Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3

Модулів:2+с амостійна робота

+ ІНДЗ

Змістових модулів: 3

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин: 2Шифр та назва напряму:

0101

Педагогічна освіта

Шифр та назва спеціальності:6.010100-

Практична психологія
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

За вибором

Рік підготовки: 5

Семестр: 1

Лекції: 16 год.

Семінарські: 16 год.

Лабораторні: 10 год.

Самостійна робота: 60 год.

Індивідуальна робота: 6 год.Вид контролю: залік

2. МЕТА: Оволодіння студентами знань про материнство, психологічну готовність до народження дитини, психологічний супровід сім’ї.
3. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ модуль I.

Проблема дослідження материнства в психології

ТЕМА 1. Основні підходи до вивчення материнства в сучасній психології (4 год.)

  1. Культурно-історичні аспекти материнства.

  2. Біологічний аспект вивчення проблеми материнства.

  3. Психоаналітичний підхід до вивчення материнства.

  4. Теорія прихильності Дж. Боулбі.

  5. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення материнства.

Основні поняття: архетип матері, кросс-культурне порівняння, об’єктні стосунки, прихильність, симбіоз, стилі прихильності, схема немовляти, теорія об’єктних відношень.

ТЕМА 2. Особливості розвитку материнської сфери в сучасних умовах.

 1. Дослідження материнства як частини особистісної сфери жінки.

 2. Розвиток материнської потребово-мотиваційної сфери в онтогенезі.

 3. Структура материнської потребово-мотиваційної сфери особистості.

 4. Психологічні умови становлення материнської сфери.

Основні поняття: етапи онтогенетичного розвитку материнської сфери когнітивний, емоційно-ціннісний, операціональний структурні компоненти материнської сфери, сімейна атмосфера.

ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ.

Материнство як умова повноцінного розвитку дитини

ТЕМА 3. Материнство в аспекті перинатальної психології.

 1. Вагітність як особливий стан жінки.

 2. Внутрішньоутробне життя дитини.

 3. Спілкування з дитиною до і після народження.

 4. Психологічна підготовка батьків до народження дитини.

Основні поняття: базисні довіра та недовіра, вагітність, криза новонародженості, комплекс пожвавлення, народження, немовля, материнська турбота, перинатальна психологія, планування сім’ї, пологи, триместр, фізіологічний та психічний розвиток дитини в утробі матері.

ТЕМА 4. Роль батьків у становленні особистості дитини.

 1. Взаємозв’язок психологічної готовності матері до народження дитини і особливостей її розвитку.

 2. Стилі батьківського виховання у сім’ї.

 3. Вплив гри на виховання дитини.

Основні поняття: вікові особливості розвитку дитини, гра, дитинство, емоційний контакт, ідентифікація, зона найближчого розвитку, партнерство, сімейна атмосфера, стилі виховання, прихильність, суб’єкт-суб’єктні стосунки у спілкуванні матері та дитини.

ТЕМА 5. Девіантне материнство.

 1. Порушення у розвитку материнської сфери в онтогенезі.

 2. Теорії материнської депривації.

 3. Раннє материнство.

Основні поняття: базові емоції, депресія, дитячий шпиталізм, довіра, емпатія, затримка психічного розвитку, материнська депривація, надійна та ненадійна прихильність, протиріччя, психологічна готовність до материнства, сенситивність, тривога.
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІІ.

Психологічний супровід материнства

ТЕМА 6. Діагностика особливостей розвитку материнської сфери.

 1. Дослідження уявлень про материнство та ставлення до сімейної ролі (Методика PARI Е.Шеффер та Р.Белл, тест опитувальник батьківського ставлення до дітей ОРО).

 2. Модифікована методика „Батьківський твір» В.В.Століна.

 3. Визначення ставлення до материнства за допомогою методики ЦТО А. Еткінда.

 4. Анкетування, соціологічні дослідження ставлення до батьківської ролі.

Основні поняття: ставлення, установки, очікування, образ майбутньої матері, проективні методики, типи та стилі батьківської поведінки щодо дитини.

ТЕМА 7. Моделі психологічного супроводу батьківства.

 1. Психологічна підготовка молоді до майбутнього батьківства та материнства.

 2. Психологічний супровід вагітності та пологів.

 3. Технології психологічного супроводу батьківства.

 4. Використання арт-методів у підготовці до материнства.

Основні поняття: емоційно та сенсорно насичене середовище, психологічна підтримка, освітній тренінг, інформаційне повідомлення, метафора, ресурсні казки, рольова гра, релаксація, вправи на дихання, візуалізація, парні пологи.
4.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ

Тема

Кількість годин, відведених на:
Лекції

Семінарські

Лабора-торні

Індивід.

роботу


Самост. роботу

Змістовий модуль 1.

Проблема дослідження материнства в психології

Тема 1 Основні підходи до вивчення материнства в сучасній психології.

4

4

-

1

5

Тема 2. Особливості розвитку материнської сфери в сучасних умовах.

2

2

-

1

5

Змістовий модуль 2.

Материнство як умова повноцінного розвитку дитини

Тема 3. Материнство в аспекті перинатальної психології.

2

2

-

1

5

Тема 4. Роль батьків у становленні особистості дитини.

2

4

-

1

10

Тема 5. Девіантне материнство.

2

2

-

1

5

Змістовий модуль 3.

Психологічний супровід материнства

Тема 6. Діагностика материнської сфери.

2

-

4

-

10

Тема 7. Моделі психологічного супроводу батьківства.

2

2

4

1

10

Тема 8. Використання арт-методів у підготовці до материнства.

-

-

2

-

10

Всього годин:

16

16

10

6

60
 1. Теми семінарських занять

Змістовий модуль 1. Дослідження проблеми материнства в психології.

Семінарське заняття 1. Основні підходи до вивчення материнства в сучасній психології (4 год.)

  1. Культурно-історичні аспекти материнства.

  2. Біологічний аспект вивчення проблеми материнства.

  3. Психоаналітичний підхід до вивчення материнства.

  4. Феноменологічний підхід до вивчення материнства.

Запитання та завдання:

 1. Як у міфології та народному фольклорі відображений материнський архетип?

 2. Розгляньте різноманітні материнські образи у художній літературі, казках крізь призму їх впливу на вибір моделей материнської поведінки.

 3. Які підходи, в руслі яких вивчається материнство, ви могли б віднести до біологізаторських?

 4. Які принципи феноменологічного підходу в дослідженні феномену материнства?

Література.

 1. Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю. Вы и младенец: у истоков общения. – М., 1991. 158 с.

 2. Биркхойзер-Оэри Сибилл Мать: Архетипический образ в волшебных сказках/ пер. с англ.- М.: Когито-Центр, 2006. – 255 с. (Юнгианская психология)

 3. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей. М.: Академический проект, 2004. – 232 с.

 4. Винникот Д.В. Разговор с родителями. – М., 1998. С. 32-88.

 5. Демоз Ллойд. Психоистория. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 512 с.

 6. Кон И.С. Ребенок и общество. – М.: Педагогика, 1988. – 269 с.

 7. Мид М. Культура и мир детства. – М.: Прогресс, 1988. – 365 с.

 8. Смирнова Е.О. Теория привязанности: концепция и эксперимент // Вопросы психологии. – 1995. – № 3. – С. 139-151.

 9. Филиппова Г.Г. Материнство и основные аспекты его исследования в психологии // Вопр. психол. 2001. № 2. С.22-36.

 10. Филиппова Г.Г. Психология материнства: Уч. пособие. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2002.- 240 с.

 11. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб.: Речь, 2000. – 416 с.

 12. Эстес К.П. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. – К.: София, 2000, – 543 с.

 13. Юнг К.Г. Психологические аспекты архетипа матери //  Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. Пер. с англ. – М. – К.: ЗАО «Совершенство» - «Port-Royal», 1997. – С. 218.


Семінарське заняття 2. Історичний погляд на проблему материнства та дитинства

(2 год.). 1. Філософсько-педагогічні погляди на виховання дітей у давні часи.

 2. Морально-релігійне виховання дітей за доби середньовіччя.

 3. Підготовка матері до виховання дітей у XVII-XIX ст.

 4. Сучасні дослідження материнства як частини особистісної сфери жінки.

Запитання та завдання:

    1. У чому полягає історична динаміка формування образу батька та матері в соціумі?

    2. Назвіть культурологічні аспекти становлення материнства.

    3. У чому, на ваш погляд, полягає головна проблема формування образу матері у сучасному суспільстві?

Література.

 1. Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Гендерна психологія: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр „Академія», 2004. – 308 с.

 2. Ефимкина Р.П. Пробуждение Спящей красавицы. Психологическая инициация женщины в волшебных сказках. Монография. – СПб.: Речь, 2006. – 263 с.

 3. Кісь О. Особливості соціалізації дівчаток в українській сім’ї XIX — початку ХХ ст. / Етнічна історія народів Європи. Традиційна етнічна культура слов’ян: Зб. наук. праць.— Київ: Стилос, 1999, с.49-55

 4. Кравець В.П. Психологія сімейного життя. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1995. – 696 с.

 5. Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. – К.: Видавн. центр „Академія», 2001. – 244 с.

 6. Культура життєвого самовизначення. Частина ІІІ. Старша школа. Методичний посібник / Наукове керівництво та редакція І.Д.Звєрєвої. – К. – 2003. – 680 с.

 7. Минюрова С.А., Тетерлева Е.А. Диалогический подход к анализу смыслового переживания материнства // Вопросы психологии. – 2003. – № 4. – С. 63-76.

 8. Пайнз Д. Бессознательное использование своего тела женщиной. Психоаналитический подход. – СПб.: Б.С.Г. Восточно-европейский институт психоанализа, 1997. – 193с.

 9. Психологія життєвих криз / Відп. ред. Т.М.Титаренко. – К., 1998. – 348 с.

 10. Сатир В. Как строить себя и свою семью: Пер. с. англ.: улучш.изд. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 192 с.: ил.

 11. Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки. – К.: Україна – Віта, 1996. 130 с.

 12. Филиппова Г.Г. Психология материнства: Уч. пособие. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2002. 240


Змістовий модуль 2. Материнство як умова повноцінного розвитку дитини.

Семінарське заняття 3. Материнство в аспекті перинатальної психології (2 год.).

 1. Психологічна готовність до материнства.

 2. Вагітність як особливий стан жінки.

 3. Психологічні аспекти супроводу вагітності та народження дитини.

 4. Вплив матері на ранній розвиток дитини.

Запитання та завдання:

  1. У чому сутність перинатальної психології?

  2. Які основні етапи розвитку систем перинатального виховання?

  3. Наведіть приклади впливу пренатального виховання на розвиток дитини.

  4. Що таке психологічна готовність до материнства, яка її структура?

  5. Опрацюйте монографію Р.Ж.Мухамедрахімова „Взаємодія матері і немовляти».

Література.

 1. Авдеева Н.Н. Становление образа себя у детей первых трех лет жизни// Вопросы психологии. – 1996. - № 4. С. 43-55.

 2. Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю. Вы и младенец: у истоков общения. – М., 1991. 158 с.

 3. Брутман В.И. Радионова М.С. Формирование привязанности матери к ребенку в период беременности // Вопросы психологии. – 1997. – № 6. – С. 38-48.

 4. Выготский Л.С. Раннее детство // Собр. Соч. – М., 1984. – Т. 4. 432 с.

 5. Гридковець Л. Психологічні основи подружньої гармонії: практичні рекомендації – К.: Для будущих мам. – 2007. – 22 с.

 6. Джайнотт Х. Дж. Родители и дети. – М.: Знание, 1986. – 94 с.

 7. Добряков И.В. Теория и практика перинатальной психологии / Ежегодник Российского психологического общества: Материалы 3-го съезда психологов. 25-28 июня 2003 года: Т.3.- СПб: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2003. – С.113-116

 8. Захаров А.И. Ребенок до рождения и психотерапия последствия психических травм. – СПб.: СОЮЗ, 1998. – 144 с.

 9. Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді: потенціал громади: Метод. матеріали до тренінгу / Авт.-упоряд. Н.В.Зимівець; За заг.ред. Г.М.Лактіонової. – К.: Наук.світ, 2004. – 205 с.

 10. Кравець В.П. Психологія сімейного життя. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1995. – 696 с.

 11. Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. – К.: Видавн. центр „Академія», 2001. – 244 с.

 12. Марконе М. Девятимесячный сон. Сны в период беременности. – М.: Изд-во „Дом Марии», 1993. – 111 с.

 13. Мещерякова С.Ю. Психологическая готовность к материнству // Вопросы психологии. - 2000.- № 5. – С. 18-27

 14. Мещерякова С.Ю. Особенности „комплекса оживления» у младенцев при воздействии предметов и общения со взрослыми // Вопросы психологии. – 1975. - № 5. С. 142-154.

 15. Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2003. – 288 с.

 16. Самоукина Н.В. Симбиотические аспекты отношений между матерью и ребенком // Вопросы психологии. – 2000. – № 3. – С. 67-82.

 17. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини: Метод матеріали для тренера / Авт. – упор.: О.В.Безпалько, Т.Л.Лях, В.В.Молочний, Т.П.Цюман // Під заг.ред. Г.М.Лактіонової. – К.: Наук.світ, 2004. – 107 с.

 18. Фанти С. Микропсихоанализ. – М., ЦПП, 1997. – 400 с.

 19. Филиппова Г.Г. Психологическая готовность к материнству // Перинатальная психология и психология родительства, – 2004. – № 2. – С. 56-61.

 20. Шмурак Ю.И. Пренатальная общность // Человек. – 1993. – № 6 – С. 24-37.


Семінарське заняття 4. Роль батьків у становленні особистості дитини (4 год.).

 1. Психологічні підходи у дослідженні типів та стилів батьківського ставлення.

 2. Вплив стилю батьківського ставлення на особистісний розвиток дитини.

 3. Основні аспекти дитячо-батьківського спілкування.

 4. Теорії материнської депривації.

Запитання та завдання:

  1. Проаналізуйте різні підходи у класифікації стилів батьківського ставлення, визначіть в них спільні та відмінні особливості.

  2. Які стилі батьківського виховання сприяють особистісному розвитку дитини, чому?

  3. Які стилі батьківського виховання негативно впливають на психічний та емоційний розвиток дитини?

  4. Назвіть чинники, які впливають на вибір батьками неконструктивних стилів спілкування з дитиною.

  5. Що таке батьківська любов і чим вона відрізняється від романтичної?

  6. Які етапи можна виокремити в розвитку батьківської любові?

  7. У чому специфіка батьківської та материнської любові?

  8. Визначте характер прояву батьківської любові у сім’ї та опишіть психологічні наслідки її впливу.

Література.

 1. Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю. Вы и младенец: у истоков общения. – М., 1991. 158 с.

 2. Брутман В.И., Варга А.Я., Хамитова И.Ю. Влияние семейных факторов на формирование девиантного материнства // Психологический журнал. – 2000. – № 2. - С. 79-88.

 3. Брутман В.И., Панкратова М.Г., Ениколопов С.И. Женщины, отказывающиеся от новорожденных детей // Вопросы психологии. – 1994. – № 5. – С. 31-36.

 4. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М., 1997. 196 с.

 5. Винникот Д.В. Разговор с родителями. – М., 1998. - С. 32-88.

 6. Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери / пер. с англ. Н.М.Падалко – М.: Класс, 1998. – 80 с.

 7. Выготский Л.С. Раннее детство // Собр. Соч. – М., 1984. – Т. 4. 432 с.

 8. Гарбузов В.И. Практическая психотерапия.– СПб.: АО «Сфера», 1994. – 160 с.

 9. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком, как? – М.: Масс Медиа, 1995. – 240 с.

 10. Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. – К.: Видавн. Центр „Академія», 2001. – 244 с.

 11. Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей. – М.: Знание, 1992. – 187 с.

 12. Лисина М.И. Проблема онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 1986. – 143 с.

 13. Лисина М.И. Воспитание детей раннего возраста. – К, 1983.

 14. Основи батьківської компетентності: Навч. посіб.: Т.Г.Веретенко, І.Д.Звєрєва, Н.Ю.Шевченко; За сих. І.Д.Звєрєвої. – К.: Наук. Світ, 2006. – 156 с.

 15. Самоукина Н.В. Симбиотические аспекты отношений между матерью и ребенком // Вопр.психологии, 2000. - № 3. – С. 67-81.

 16. Смирнова Е.О., Быкова М.В. Опыт исследования структуры и динамики родительского отношения // Вопросы психологии. – 2000. – № 3. – С. 3-14.

 17. Спиваковская А.С. Как быть родителями. – М.: Педагогика, 1986. – 160 с.

 18. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини: Метод матеріали для тренера / Авт. – упор.: О.В.Безпалько, Т.Л.Лях, В.В.Молочний, Т.П.Цюман // Під заг.ред. Г.М.Лактіонової. – К.: Наук.світ, 2004. – 107 с.

 19. Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. – М.: Педагогика, 1989. – 160 с.: ил.


Змістовий модуль 3. Психологічний супровід материнства

Семінарське заняття 5. Моделі психологічного супроводу батьківства (4 год.).

 1. Батьківство. Основні концепції розвитку батьківської компетентності.

 2. Психологічний супровід вагітності та пологів.

 3. Технології психологічного супроводу батьківства.

 4. Використання арт-методів у підготовці до материнства.

Запитання та завдання:

  1. Що таке батьківство?

  2. Якій моделі психологічної допомоги сім’ї ви надаєте перевагу і чому?

  3. Яка сутність гуманістичного підходу у сімейному вихованні за Т.Гордоном?

  4. Якою є парадигма корекційної роботи із сім’єю у батьківських групах?

  5. Які методи можна використовувати у роботі з батьками?

  6. У яких випадках використовується метод сімейної скульптури?

  7. Обґрунтуйте ставлення до сім’ї як до сімейної системи (В.Сатір) і як психотерапевта (Н.Пезешкіан).

  8. Апробуйте вправи В.Сатір на розвиток гуманізму сімейних стосунків. Відрефлексуйте свої переживання.

Література.

 1. Архиреева Т.В. Методика измерения родительских установок и реакций // Вопросы психологии. – 2002. – № 5. – С. 144-153.

 2. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 96 с.

 3. Васильева О.С., Могилевская Е.В. Групповая работа с беременными женщинами: психологический аспект // Психологический журнал. – 2001. – №1. – С. 82-89.

 4. Гордон Т. Повышение родительской эффективности // Фромм А., Гордон Т. Популярная психология. – Екатеринбург: Арт Лтд, 1997. – С. 321-607.

 5. Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді: потенціал громади: Метод. Матеріали до тренінгу / Авт.-упоряд. Н.В.Зимівець; За заг. ред. Г.М.Лактіонової. – К.: Наук.світ, 2004. – 205 с.: си.

 6. Кравець В.П. Психологія сімейного життя. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1995. – 696 с.

 7. Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. – К.: Видавн. Центр „Академія», 2001. – 244 с.

 8. Культура життєвого самовизначення. Частина ІІІ. Старша школа. Методичний посібник / Наукове керівництво та редакція І.Д.Звєрєвої. – К. – 2003. – 680 с.

 9. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. – Суми, 2006. – 384 с.

 10. Ланцбург М.Е. Психологическая служба поддержки беременных женщин и молодых родителей // Психологическая наука и образование – 2004. - №3. – С. 88-96.

 11. Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 319 с.

 12. Основи батьківської компетентності: Навч. посіб.: Т.Г.Веретенко, І.Д.Звєрєва, Н.Ю.Шевченко – К.: Наук. Світ, 2006. – 156 с.

 13. Практикум по арт-терапии / под.ред. А.И.Копытина. – СПб: Питер, 2000. – 448 с.:ил. – (Серия „Практикум по психологии).

 14. Психология и психоанализ беременности. Учебное пособие по психологии материнства. Для факультетов: психологических, медицинских и социальной работы – Самара, 2003. – 784 с.

 15. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия. – М., 1994.

 16. Сатир В. Как строить себя и свою семью. – М., 1992.

 17. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини: Метод матеріали для тренера / Авт. – упор.: О.В.Безпалько, Т.Л.Лях, В.В.Молочний, Т.П.Цюман // під заг. ред. Г.М.Лактіонової. – К.: Наук.світ, 2004. – 107 с.

 18. Шпєвак З. Як говорити, щоб діти нас слухали. Як слухати, щоб діти з нами говорили / Робочі матеріали семінару. - К., Християнський дитячий фонд. – 23 с.

 19. Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. – М.; СПб.: Фолиум, – 1996. – 107 с.

 20. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 1999. – 656 с.

Теми лабораторних робіт

Лабораторне заняття № 1

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка