Навчально-науковий інститут економіки чнтуСкачати 428.27 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір428.27 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Чернігівський національний технологічний університет (ЧНТУ)

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

Інститут менеджменту інформаційних систем (ISMA), Латвійська Республіка

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Республіка Білорусь

Гомельський філіал міжнародного університету «МИТСО», Республіка Білорусь

Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації, Республіка Білорусь

Карагандинський державний технічний університет, Республіка Казахстан

Сучасний гуманітарний інститут Республіки Молдова, Республіка Молдова

Університет ім. Св. Клімента Охрідського, Республіка Македонія


МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ В УМОВАХ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ:

АСПЕКТИ СТАЛОСТІ ТА БЕЗПЕКИ»
5-6 листопада 2014 року
До 15-річчя фінансово-економічного факультету
ПРОГРАМА


Чернігів, 2014

Міністерство освіти і науки України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Чернігівський національний технологічний університет (ЧНТУ)

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

Інститут менеджменту інформаційних систем (ISMA), Латвійська Республіка

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Республіка Білорусь

Гомельський філіал міжнародного університету «МИТСО», Республіка Білорусь

Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації, Республіка Білорусь

Карагандинський державний технічний університет, Республіка Казахстан

Сучасний гуманітарний інститут Республіки Молдова, Республіка Молдова

Університет ім. Св. Клімента Охрідського, Республіка Македонія


МІЖНАРОДНА

НАУКОВО - ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ В УМОВАХ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ:

АСПЕКТИ СТАЛОСТІ ТА БЕЗПЕКИ»
5-6 листопада 2014 року


До 15-річчя фінансово-економічного факультету

програма

Чернігів, 2014Організаційний комітет конференції

Голова оргкомітету:

Гонта О.І. – директор Навчально-наукового інституту економіки Чернігівського національного технологічного університету (ННІ економіки ЧНТУ), д.е.н., професорЗаступник голови:

Ремньова Л.М. – декан фінансово-економічного факультету ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н., доцентЧлени оргкомітету

Демиденко О.М. – проректор з наукової роботи Гомельського державного університету

ім. Ф. Скорини, д.т.н., професор

Решетько В.С. – директор Гомельського філіалу Міжнародного університету «МИТСО», к.пед.н., доцент

Ісагулов А.З. – перший проректор Карагандинського державного технічного університету, д.т.н., професор

Трусевич М.В. – проректор з наукової роботи Сучасного гуманітарного інституту Республіки Молдова, д.е.н., професор

Башлакова О.С. – завідувач кафедри фінансів і кредиту ЗО «Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, к.е.н., доцент

Коваленко С.О. – зав. каф. менеджменту і економіки Гомельського філіалу Міжнародного університету «МИТСО», к.с.-г.н., доцент

Трусевич І.В. – декан факультету підвищення кваліфікації і перепідготовки ЗО «Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації», к.е.н., доцент

Іванов К.В. - Президент Чернігівської регіональної торгово-промислової палати

Юрченко М.Є. – декан обліково-економічного факультету ННІ економіки ЧНТУ, к.ф.-м.н., доцент

Кирилюк Ю.В. – зав. каф. економічної теорії ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н., доцент

Коваленко Л.О. – зав. каф. фінансової діяльності суб´єктів господарювання і державних установ ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н., професор

Ільчук В.П. – зав. каф. фінансів ННІ економіки ЧНТУ, д.е.н., професор

Ніколаєнко Ю.В. – зав. каф. банківської справи ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н.,доцент
Карпенко Ю.М. – зав. каф. маркетингу ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н., доцент

Кайдаш М.Д. – декан факультету економіки та підприємництва ННІ економіки ЧНТУ, к.т.н., доцент

Дерій Ж.В. – зав. каф. теоретичної та прикладної економіки ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н., доцент

Пономаренко С.І. – декан факультету проектного менеджменту та управління якістю ННІ управління і адміністрування ЧНТУ, к.е.н., доцент

Лень В.С. – зав. каф. бухгалтерського обліку і оподаткування ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н., професор

Гливенко В.В. – зав. каф. економічного аналізу і аудиту ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н., доцент

Ніщимна С.О. – декан факультету господарського права та соціального забезпечення ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ, д.ю.н., професор

Тополь О.В. – зав. каф. соціальних наук і технологій ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ, д.філос.н., професор

Крук О.І. – зав. каф. філософії ННІ економіки ЧНТУ, к.і.н., доцент

Холявко Н.І. – доцент каф. економічної теорії ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н.

Дубина М.В. – доцент каф. фінансів ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н.

Кормило І.М. – провідний спеціаліст відділу підготовки науково-педагогічних кадрів ЧНТУ


Відповідальний секретар оргкомітету:

Литовченко М.В. – доцент каф. фінансової діяльності суб´єктів господарювання і державних установ ННІ економіки ЧНТУ, к.е.н.

Министерство образования и науки Украины

Институт инновационных технологий и содержания образования

Черниговский национальный технологический університет (ЧНТУ)

Учебно-научный институт экономики ЧНТУ

Институт менеджмента информационных систем (ISMA), Латвийская Республика

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Республика Беларусь

Гомельский филиал международного университета «МИТСО», Республика Беларусь

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Республика Беларусь

Современный гуманитарный институт Республики Молдова, Республика Молдова

Карагандинский государственный технический университет, Республика Казахстан


Университет им. Св. Климента Охридского, Республика МакедонияМЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ:

АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ»

5-6 ноября 2014 года


К 15-летию финансово-экономического факультета


програмМа

Чернигов, 2014


Организационный комитет конференции

Председатель оргкомитета:

Гонта Е.И. – директор Учебно-научного института экономики Черниговского национального технологического университета (УНИ экономики ЧНТУ), д.э.н., профессорЗаместитель председателя:

Ремнёва Л.М. – декан финансово-экономического факультета УНИ экономики ЧНТУ, к.э.н., доцент


Члены оргкомитета

Демиденко О.М. – проректор по научной работе УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», д.т.н., профессор

Решетько В.С. – директор Гомельского филиала Международного университета «МИТСО», к.пед.н., доцент

Исагулов А.З. – первый проректор Карагандинского государственного технического

университета, д.т.н., профессор

Трусевич Н.В. – проректор по научной работе Современного гуманитарного института Республики Молдова, д.э.н., профессор

Башлакова О.С. – зав. кафедрой финансов и кредита УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», к.э.н., доцент

Коваленко С.А. – зав. кафедрой менеджмента и экономики Гомельского филиала Международного университета «МИТСО», к.с.-х.н., доцент

Трусевич И.В.– декан факультета повышения квалификации и переподготовки УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, к.е.н., доцент

Иванов К.В. – Президент Черниговской торгово-промышленной палаты

Юрченко М.Е. – декан учетно-экономического факультета УНИ экономики ЧНТУ, к.ф.-м.н., доцент

Кирилюк Ю.В. – зав.каф. экономической теории факультета УНИ экономики ЧНТУ, к.э.н., доцент

Коваленко Л.А.– зав. каф. финансовой деятельности субъектов хозяйствования и госучреждений УНИ экономики ЧНТУ, к.э.н., профессор

Ильчук В.П. – зав. каф. финансов УНИ экономики ЧНТУ, д.э.н., профессор

Николаенко Ю.В. – зав. каф. банковского дела УНИ экономики ЧНТУ, к.э.н., доцент

Карпенко Ю.М. – зав. каф. маркетинга УНИ экономики ЧНТУ, к.э.н., доцент

Кайдаш М.Д. – декан факультета экономики и предпринимательства УНИ экономики ЧНТУ, к.т.н., доцент

Дерий Ж.В. – зав.каф. теоретической и прикладной экономики УНИ экономики ЧНТУ, к.э.н., доцент

Пономаренко С.И. – декан факультета проектного менеджмента и управления качеством УНИ управления и администрирования ЧНТУ, к.э.н., доцент

Лень В.С. – зав. каф. бухгалтерского учета и налогообложения УНИ экономики ЧНТУ, к.э.н., профессор

Гливенко В.В. – зав. каф. экономического анализа и аудита налогообложения УНИ экономики ЧНТУ, к.э.н., доцент

Нищимная С.А. – декан факультета хозяйственного права и социального обеспечения УНИ права и социальных технологий ЧНТУ, д.ю.н., профессор

Тополь О.В.– зав.каф. социальных наук и технологий УНИ права и социальных технологий ЧНТУ, д.филос.н., профессор

Холявко Н.И. – доцент каф. экономической теории УНИ экономики ЧНТУ, к.э.н.

Дубина М.В. – доцент каф. финансов УНИ экономики ЧНТУ, к.э.н.

Кормыло И.Н.– ведущий специалист одела подготовки научно-педагогических кадров ЧНТУ


Ответственный секретарь оргкомитета:

Литовченко Н.В. – доцент каф. финансовой деятельности субъектов хозяйствования и госучреждений УНИ экономики ЧНТУ, к.э.н.Пленарне засідання

11.00 -13.00

(Читальний зал Наукової бібліотеки, ауд. 200, 2-й поверх,

корпус 11, вул. Стрілецька,1)
Відкриття конференції
Вітальне слово ректора

Чернігівського національного технологічного університету,

доктора економічних наук, професора

Шкарлета Сергія Миколайовича
Вітальне слово проректора з наукової роботи

Чернігівського національного технологічного університету,

доктора технічних наук, професора

Казимира Володимира ВікторовичаДоповіді
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ТРАНСКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Гонта Олена Іванівна

доктор економічних наук, професор,

директор Навчально-наукового інституту економіки ЧНТУ
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Іванов Костянтин Вікторович

Президент Чернігівської регіональної торгово-промислової палати
Фінансово-економічний факультет: 15 років успіху

Ремньова Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент,

декан фінансово-економічного факультету

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ


СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Савченко Володимир Федорович

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри економічної теорії,

Заслужений економіст України

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ


Актуальные проблемы устойчивого развития субъектов хозяйствования в контексте евроинтеграционных процессов (экономическая сущность, показатель оценки)

Савицкий Александр Александрович

кандидат экономических наук, доцент,

директор учреждения образования

"Гомельский государственный политехнический колледж"

Белорусского государственного технологического университета

(г. Минск, Республика Беларусь)


СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УЗГОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент,

завідувач кафедри глобальної економіки,

Заслужений працівник сільського господарства України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(м. Київ, Україна)
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

Давиденко Надія Миколаївна
доктор економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів і кредиту

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(м. Київ, Україна)
МАКРОФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ ТІНІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Абакуменко Ольга Вікторівна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансової діяльності суб´єктів господарювання і державних установ

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ


ПОДОЛАННЯ АТАВІЗМУ ТОТАЛІТАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

В АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ

Рядська Валентина Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ


РИЗИКИ ПРОЦЕСУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Безштанько Дмитро Васильович

кандидат економічних наук,

науковий співробітник Науково-дослідного центру

Університет банківської справи Національного банку України

(м. Київ, Україна)
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ СТОИМОСТНОГО МОНИТОРИНГА

Живитере Марга

доктор экономических наук, профессор

Институт менеджмента информационных систем (г. Рига, Латвия)

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬБашлакова Ольга Сергеевна

кандидат экономических наук, доцент,

заведующая кафедрой финансов и кредита

УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»

(г. Гомель, Республика Беларусь)
ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Трусевич Алла Михайловна

доктор экономических наук, доцент

Бэлцкий государственный университет им. А.Руссо

(г. Бэлцы, Республика Молдова)
МИРОВОЙ РЫНОК ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Коваленко Снежана Александровна

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,

заведующая кафедрой экономики и финансов

Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»

(г. Гомель, Республика Беларусь)
Wirtschaftsbildung, wirtschaftsberufliche Bildung

und Entrepreneurship-Erziehung – Gemeinsamkeiten

und Unterschiede

Fortmüller Richard

ao. Univ. Prof. Dr

(Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich)
Секція 1


Стратегія сталого розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції

Секция 1

Стратегия устойчивого развития финансовой системы Украины в условиях евроинтеграции


05.11.2014 , 13.00 (ауд. 217, корп. 11)
Голова секції: Коваленко Л. О., к.е.н, професор, зав. каф. фін. діяльності суб´єктів господарювання і державних установ ННІ економіки ЧНТУ

Співголова: Лук'яшко П. О., к.е.н., доцент, доцент каф. фін. діяльності суб´єктів господарювання і державних установ ННІ економіки ЧНТУ

Секретар: Сіренко К. Ю., аспірант ННІ економіки ЧНТУ

1. Коваленко Л. О., к.е.н., професор

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ПОДАТКОВІ СТИМУЛИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
2. Безштанько Д. В., к.е.н.

Стирська О. І., аспірант

Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

РИЗИКИ ПРОЦЕСУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
3. Карчева А. Т., д.е.н., доцент

Університет банківської справи Національного банку України

(м. Київ, Україна)

Стрес-тестування банків: міжнародний та вітчизняний досвід


4. Ткаченко Н.В., д.е.н., професор

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Черкаси, Україна)

сучасні тенденції зайнятості на страховому ринку україни
5. Виговська В.В., к.е.н., доцент

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУЦікановська Н.А., к.е.н.

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Черкаси, Україна)

ФУНКЦІЇ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
6. Браткова І. М., аспірант

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління», (м. Київ, Україна)

Особливості організації первинного ринку облігацій внутрішньої державної позики в умовах Євроінтеграції

7. Вусятицька М. П., викладач

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

(м. Івано-Франківськ, Україна)

МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ


8. Гмиря В. П., к.е.н., доцент

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Черкаси, Україна)

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ
9. Голуб К. В., аспірант

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
СИСТЕМНОЇ КРИЗИ
10. Дубина М. В., к.е.н.

Лисенко І. В., к.е.н.

Тунік М. В., аспірант

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

РОЛЬ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗРОСТАННЯ ДОВІРИ КЛІЄНТІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКІВ
11. Демченко М. Ю., к.е.н.

Стрілець Т. М., ст. викладач

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

СКОРОЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ, ЯК ЗАПОРУКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
12. Суржик В. Г., к.е.н., доцент

Ніколаєнко Ю. В., к.е.н., доцент

Артемов С. П., здобувач

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
13. Коваленко К. В., аспірант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(м. Київ, Україна)

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ


14. Лавров Р. В., к.е.н., доцент

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
15. Литовченко М. В., к.е.н.

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КОРПОРАТИВНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ В УКРАЇНІ
16. Лук'яшко П. О., к.е.н., доцент

Дорош Т. С., магістрант

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ФІСКАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗШИРЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ
17. Марченко Н. А., к.е.н.

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГОВОГО МЕТОДУ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
18. Міхєєнко Т. В., к.е.н.

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
19. Онищенко С. В., к.е.н., доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

(м. Полтава, Україна)

Збалансованість фінансової системи держави в умовах глобалізації


20. Островська Н. С., к.е.н., доцент

Лучик Х. В.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

(м. Чернівці, Україна)

Аналіз деяких аспектів стану кредитного ринку України


21. Савич І. В., аспірант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

(м. Київ, Україна)

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


22. Харченко А. М., викладач

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Черкаси, Україна)

Особливості НАДАННЯ ПОСЛУГ роздрібного банківського кредитування
23. Товстиженко О. В., к.е.н., доцент

Дудков О. Ю., магістрант

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАНТІВ ПОРЯДКУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Секція 2


Детермінанти інноваційно-інвестиційного розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції

Секция 2

Детерминанты инновационно-инвестиционного развития национальной экономики в условиях евроинтеграции


05.11. 2014, 14.30 (ауд.214, корпус 11)
Голова секції: Кирилюк Ю. В., к.е.н., доцент, зав. каф. економічної теорії ННІ економіки ЧНТУ

Секретар секції: Шестаковська Т. Л., к.е.н., ст. викладач кафедри економічної теорії ННІ економіки ЧНТУ1. Башлаков Г. В., к.э.н., доцент

УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»

(г. Гомель, Республика Беларусь)

ИНФОРМАТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ2. Ільчук В. П., д.е.н, професор

Гавриленко Н. І., к.т.н., доцент

Науково-навчальний інститут економіки ЧНТУ

Роль інноваційної інфраструктури в реалізації інноваційної моделі розвитку національної економіки
3. Виговська В. В., к.е.н., доцент

Азурова О. С., здобувач

Науково-навчальний інститут економіки ЧНТУ

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
4. Виговська В. В., к.е.н., доцент

Мисюра Ю. В., аспірант

Науково-навчальний інститут економіки ЧНТУ

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
5. Калашников А. Н., ст. преподаватель

УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»

(г. Гомель, Республика Беларусь)

МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ


6. Карчева І. Я., здобувач

Київский національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

(м. Київ, Україна)

ВИКОРИСТАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ

7. Короткевич А. И., к.э.н., доцент

Белорусский государственный университет (г. Минск, Республика Беларусь)Шпарун Д. В., м.э.н., преподаватель

Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»

(г. Гомель, Республика Беларусь)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


8. Лопанова В. С.

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

(г. Гомель, Республика Беларусь)

ТИПОЛОГИЯ РЫНКОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ


9. Русул Л. В., к.е.н.

Крайник Д. М., студентка гр. ФК-43

Марчук Н. В., студентка гр. ФК-43

Буковинський державний фінансово-економічний університет

(м. Чернівці, Україна)

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИЙ ВИД СТРАХУВАННЯ10. Мекшун Л. М., к.е.н., доцент

Мекшун П. В., викладач

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ З ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ
11. Полковниченко С. О., к.е.н., доцент

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
12. Пономаренко С. В., здобувач

Науково-навчальний інститут економіки ЧНТУ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
13. Пугач О. А., аспірант

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

(м. Полтава, Україна)

ПОДОЛАННЯ КЛЮЧОВИХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕХОДУ ДО ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ


14. Савич О. В., к.е.н.

ПВНЗ «Галицька академія» (м. Івано-Франківськ, Україна)

Методи багатовимірного порівняльного аналізу в процесі вибору акціонерних товариств до портфелю цінних паперів

15. Садчиков В. С., аспірант

Чернігівський національний технологічний університет

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОСЛИННИЦТВА
16. Стеблякова Л. П., д.э.н., доцент

Карагандинский государственный технический университет

(г. Караганда, Республика Казахстан)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА: РЕЗУЛЬТАТЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ


17. Фесенко А. А., ст. преподаватель

Карагандинский государственный технический университет

(г. Караганда, Республика Казахстан)

КАЗАХСТАН. ЭКСПО - 2017


18. Харкевич А. М.

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г. Гомель, Беларусь)

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОМЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ РАЗНОНАПРАВЛЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
19. Тогайбаева Л. И., к.э.н.

Кошмаганбетова Ж. Б., ст. преподаватель

Исатаева Ф. М., ст. преподаватель

Карагандинский государственный технический университет

(г. Караганда, Республика Казахстан)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА


20. Шатирко Д. В., аспірант

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

МОДЕЛІ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ

21. Шестаковська Т. Л., к.е.н.

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Секція 3


Стратегічні напрями розвитку бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу

Секция 3

Стратегические направления развития бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа


06.11. 2014, 14.30 (корпус 11, ауд. 310)
Голова секції: Лень В. С., к.е.н., професор, зав. каф. бухгалтерського обліку і оподаткування ННІ економіки ЧНТУ

Заступник голови: Гливенко В. В., к.е.н., доцент, зав. каф. економічного аналізу і аудиту ННІ економіки ЧНТУ

Секретар: Клименко Т. В., к.е.н., ст. викладач каф. економічного аналізу і аудиту ННІ економіки ЧНТУ

1. Лень В.С., к.е.н., професор

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
2. Акименко О. Ю., к.е.н., доцент

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

МІСЦЕ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
3. Андросенко О. О., викладач

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ
4. Волот О. І., к.е.н.

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗМІЩЕННЯ інформаційних потоків промислового підприємства
5. Гоголь Т. А., к.е.н, доцент

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
6. Бондаренко Д. В., ст. викладач

Гром В. І., студентка гр. БО-121

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

7. Бондаренко Д. В., ст. викладач

Коршунова М. І., студентка гр. БО-122

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
8. Бондаренко Д. В., ст. викладач

Руденкова С. В., студентка гр. БО-121

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ПРЕТЕНЗІЙ
9. Іванова Л. Б., к.е.н., доцент

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

СПЕЦИФІЧНА РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ СУБ’ЄКТА-БОРЖНИКА В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
10. Іванова Л. Б., к.е.н., доцент

Батицька А. В., студентка гр. ОА-111

Гордієнко А. М., студентка гр. ОА-111

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА
11. Клименко Т. В., к.е.н.

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ – ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
12. Колівешко О. М., аспірант

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ВИТРАТ НА ЗАБІР, ОЧИЩЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ВОДИ
13. Короткий В. В., асистент

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКУ ПІЛЬГ З КВАРТПЛАТИ В ОБ’ЄДНАННІ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
14. Крот Ю. В., аспірант

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

НЕПРОДУКТИВНІ ВИТРАТИ В ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСІ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

15. Кужель В. В., к.е.н., докторант

Одеська національна академія харчових технологій (м. Одеса, Україна)

АНАЛІЗ СТИМУЛЮЮЧИХ ТА ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
16. Лаптій Т. М., ст. викладач

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ПАРТНЕРСТВА ДЕРЖАВНОГО ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ
17. Маркова Н. М., ст. викладач

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР – ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
18. Нехай В. А., к.е.н., доцент

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК
19. Онищенко В. П., к.е.н., доцент

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НАРАХУВАННЯ ВІДПУСКНИХ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
20. Пліско І. М., к.е.н., доцент

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

роль інституціЙної складової в процесі організації бухгалтерського обліку
21. Полякова О. В., к.е.н., доцент

Биховець С. О., ст. викладач

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ НА ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
22. Рядська В. В., к.е.н., доцент

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

НАПРЯМКИ ЗМІНИ ЗМІСТУ ЗАВДАНЬ АУДИТУ З ПОЗИЦІЙ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
23. Сидоренко О. О., к.е.н., доцент

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУзабезпечення у субєктів бухгалтерського обліку в державному секторі: поняття та порядок визнання

24. Трусевич И. В., к.э.н., доцент

Фомина А. А., студентка

УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» (г. Гомель, Республика Беларусь)

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО БИЗНЕС-АНАЛИЗА КАК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
25. Штупун М. П., аспірант

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ВИТРАТ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
26. Ющенко Н. Л., к.е.н., доцент

Позднякова А. М., студентка

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ПРО СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ


Секція 4


Фінансово-економічна та транскордонна безпека держави і суб’єктів господарювання

Секция 4

Финансово-экономическая и трансграничная безопасность государства и субъектов хозяйствования


05.11. 2014, 14.30 (ауд. 316, корпус 1)
Голова секції: Ільчук В. П., д.е.н., професор, зав. кафедри фінансів ННІ економіки ЧНТУ

Секретар: Дубина М. В., к.е.н., доцент кафедри фінансів ЧНТУ ННІ економіки ЧНТУ1. Абакуменко О. В., д.е.н., професор

Дорош Т. С., магістрант

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

КРЕДИТНО-ДЕФОЛТНІ СВОПИ: ДЕТОНАТОРИ КРИЗИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
2. Монастирський Г. Л., д.е.н., професор

Тернопільський національний економічний університет

(м. Тернопіль, Україна)

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЇЇ3. Маргасова В. Г., к.е.н., професор

Федоренко А. Є., аспірант

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ПРИНЦИПИ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
4. Іващенко О. В., к.т.н., доцент

Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна)

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
5. Сидоренко Ю. Ю., м.э.н., аспирант

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г. Гомель, Республика Беларусь)

МЕТОДИКА ХЕДЖИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

6. Сюркало Б. І., к.е.н., доцент

Гордієнко О. М., магістрант

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми, Україна)

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ суб‘єктів господарювання В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
7. Сівоха О. В., методист вищої категорії

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

МІНІМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
8. Чернявська Т. А., к.е.н., доцент

Херсонський державний університет (м. Херсон, Україна)

АКТУАЛІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ ТРАНСПОРТНО-КОМУНІКАТИВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
9. Дорошко Т. В., ст. преподаватель

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г. Гомель, Беларусь)

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В ФОРМАТЕ SMART


Секція 5


Теоретико-прикладні аспекти розвитку менеджменту в умовах сучасних євроінтеграційних процесів

Секция 5

Теоретико-прикладные аспекты развития менеджмента в современных условиях евроинтеграционных процессов


05.11.2014, 14.30 (ауд. 301, корпус 22, вул. Бєлова, 4)
Голова секції: Пономаренко С. І., к.е.н., доцент, декан факультету

проектного менеджменту та управління якістю ННІ управління та

адміністрування ЧНТУ

Заступник голови: Кунденко А. В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту

ННІ управління та адміністрування ЧНТУ

Секретар секції: Філіпова Н. В., к.е.н., викладач кафедри менеджменту ННІ управління та адміністрування ЧНТУ1. Живитере М., д.э.н., профессор

Копытов Р., д.инж.н., профессор

Институт менеджмента информационных систем

(г. Рига, Латвийская Республика)

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ СТОИМОСТНОГО МОНИТОРИНГА


2. Копытов Р., д.инж.н., профессор

Рященко В., асоц. профессор

Институт менеджмента информационных систем (г. Рига, Латвийская Республика)

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПЕРЕМЕННЫХ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
3. Копытов Р., д.инж.н., профессор

Микрюкова Ж., докторант

Институт менеджмента информационных систем

(г. Рига, Латвийская Республика)

ПРИМЕНЕНИЕ КООРДИНАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ


4. Косач І. А., к.е.н, доцент

Моротченко В. Ю., магістрант

Клімчук Ю. В., магістрант

Навчально-науковий інститут управління та адміністрування ЧНТУ

КОНЦЕПЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ
5. Старченко Г. В., к.т.н., доцент

Навчально-науковий інститут управління та адміністрування ЧНТУ

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

6.


Секція 6


Актуальні проблеми сталого розвитку суб’єктів господарювання в контексті євроінтеграційних процесів

Секция 6

Актуальные проблемы развития субъектов хозяйствования в контексте евроинтеграционных процессов


05.11. 2014, 14.30 (корпус 1, ауд. 405)
Голова секції: Дерій Ж. В., к.е.н., доцент, зав. каф. теоретичної та прикладної економіки ННІ економіки ЧНТУ

Секретар: Ребенок Н. В., асистент каф. теоретичної та прикладної економіки ННІ економіки ЧНТУ

  1. Бендасюк О. О., д.е.н, доцент

Головний спеціаліст Міністерства освіти і науки (м. Київ, Україна)

Гришова І. Ю., д.е.н, професор

Одеська національна академія харчових технологій (м. Одеса, Україна)

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
2. Гнедіна К. В., к.е.н.

Чернігівський національний технологічний університет

Інструменти управління стратегічним розвитком підприємств міського пасажирського транспорту
3. Давиденко О. Л., ст. викладач

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
4. Емельянченко Я. В. ст. преподаватель

Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»

( г. Гомель, Республика Беларусь)

Применение метода «Шесть сигм» для повышения конкурентоспособности предприятия


5. Жидок В. В., к.е.н.

Чернігівський національний технологічний університетЕфективність використання маркетингових рішень у сфері малого підприємництва
6. Забаштанський М. М., к.е.н., доцент

Чернігівський національний технологічний університет

РОЗВИТОК КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
7. Кальченко О. М., к.е.н., доцент

Шишкіна О. В., к.е.н., доцент

Дубина М. В., к.е.н.

Чернігівський національний технологічний університет

РОЛЬ CASH-менеджменту в управлінні підприємствами
8. Кирилюк Ю. В., к.е.н., доцент

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

Проблеми імплементації економічної частини Угоди про асоціацію України з ЄС
9. Олійник К. А., к.е.н., доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(м. Умань, Україна)

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ


10. Пазюк В. Л., здобувач

Чернігівський національний технологічний університет

РОЛЬ БРЕНДА У ПРОСУВАННІ ПРОДУКЦІЇ НА РИНОК
11. Полагнин Д. Д., асистент
Лисий Т. В.,
магістрант

Буковинський державний фінансово-економічний університет

(м. Чернівці, Україна)

ВИДИ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ


12. Постолаке (Доготарь) В. М., аспирант МЭА, преподаватель

Государственный Университет им. «Алеку Руссо»,

(г. Бельцы, Республика Молдова)

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКАХ


13. Прокопенко О. О., асистент

Тарасенко А. В., асистент

Чернігівський національний технологічний університет

КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПК РЕГІОНУ
14. Пшенична Т. М., ст. викладач

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

Впровадження системи НАССР як необхідний чинник адаптації до вимог ЄС

15. Соломаха І. В., к.е.н.

Корж А. Є., магістрант

Чернігівський національний технологічний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ФЛОРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
16. Штирхун Х. І., аспірант

Чернігівський національний технологічний університет

РОЗВИТОК АГРАРНОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ


Секція 7


Роль економічної освіти у становленні духу підприємництва

Секция 7

Роль экономического образования в становлении духа предпринимательства


05.11.2014, 14.00 (ауд. 203, корпус 11)
Голова секції: Гонта О. І., д.е.н., професор, директор ННІ економіки ЧНТУ

Заступник голови: Холявко Н. І., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії ННІ економіки ЧНТУ

Секретар: Мекшун П. В., викладач кафедри економічної теорії ННІ економіки ЧНТУ

1. Пономаренко С. І., к.е.н., доцент

Юрченко М. Є., к.ф.-м.н., доцент

Чернігівський національний технологічний університет

ВИХОВАННЯ ДУХУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СТУДЕНТІВ НЕЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
2. Байбардина Т. Н., к.э.н., доцент

Грищенко И. И., ст. преподаватель

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (г. Гомель, Республика Беларусь)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МАРКЕТОЛОГОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА


3. Ворона В. О., аспірант

Інститут вищої освіти НАПН України (м. Київ, Україна)

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ У ВИЩОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
4. Горбенко А. Л., аспірант

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (м. Київ, Україна )

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ СУЧАСНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
5. Каземирова С. К., к.филос.н., доцент

Черниговский национальный технологический университет

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И СТАНОВЛЕНИЕ ДУХА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА


6. Карпенко Ю. М., к.е.н., доцент

Карпенко Н. Л., ст. викладач

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

ІМІДЖ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ

7. Кузнецова С. Э., м.э.н., ст. преподаватель

Есенбекова Т. И., м.э.н., ассистент

Карагандинский государственный технический университет

(г. Караганда, Республика Казахстан)


РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
8. Кунденко А. В., к.е.н., доцент

Пономаренко О. В., ст. викладач

Чернігівський національний технологічний університет

РОЛЬ ТРЕНІНГОВО-КОНСУЛЬТАТИВНИХ ЦЕНТРІВ У ПІДВИЩЕННІ БІЗНЕС-АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

9. Майковська В. І., к.пед.н.

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (м. Харків, Україна)

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В ПРОЦЕСІ ДІАГНОСТИКИ ЗБУТОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
10. Райских Т. Н., к.пед.н., доцент

Блок М. Е., ст. преподаватель

КГБОУ «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования» ( г. Барнаул, Российская Федерация)

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИКИ


11. Холявко Н. І., к.е.н.

Навчально-науковий інститут економіки ЧНТУ

АКТИВІЗАЦІЯ ТРАНСКОРДОННОГО ОСВІТНЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
12. Ромашкін О. О., к.е.н.

Гажій А. В., студентка гр. БО-122

Чернігівський національний технологічний університет

становлення світоглядно-ціннісних та морально-етичних засад сучасного підприємця


Секція 8


Соціо-гуманітарні та правові аспекти розвитку суспільства в умовах динамічних трансформацій

Секция 8

Социально-гуманитарные и правовые аспекты развития общества в условиях динамических трансформаций


05.11. 2014, 15.00 (ауд. 201, корпус 20, проспект Миру, 44)
Голова: Ніщимна С. О., д.ю.н., професор, зав. каф. правового регулювання економіки ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ

Співголова: Тополь О. В., д.філос.н., професор, зав. каф. соціальних наук і технологій ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ

Секретар секції: Крупко Я. М., викладач кафедри правового регулювання економіки ННІ права і соціальних технологій ЧНТУ

1. Тополь О.В., д.філос.н., професор, зав. каф. соціальних наук і технологій

Інститут права і соціальних технологій ЧНТУ

СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК ПОСЕРЕДНИК МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ
2. Бойченко С. Г., викладач

Інститут права і соціальних технологій ЧНТУ

ОСОБЛИВОСТІ СМЕРТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГОВА У ХІХ СТ.: СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР
3. Борисенко В. В., к.пед.н., доцент

Гагіна Н. В., к.пед.н., доцент

Чернігівський національний технологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
4. Кальницька К. О., к.психол.н., доцент

Інститут права і соціальних технологій ЧНТУ

ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ: ЧИННИКИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ СИНДРОМУ
5. Карпова І. Г., к.пед.н., доцент

Чернігівський національний технологічний університет

ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

В УМОВАХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ


6. Клевчік Л. Л., асистент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

(м. Чернівці, Україна)

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


7. Колейчик О. О., ст. викладач

Чернігівський національний технологічний університет

НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНИХ ВИШАХ

8. Лашук Н. М., викладач
Гречок Л. М.,
ст. викладач

Чернігівський національний технологічний університет

DIFFERENT APPROACHES TO TEACHING LISTENING COMPREHENSION
9. Лось О. В., к.філол.н., доцент

Чернігівський національний технологічний університет

КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
10. Ніколаєнко О. В, ст. викладач

Ушата Т. О., ст. викладач

Чернігівський національний технологічний університет

Сучасні інформаційні технології як засіб самоосвіти викладача
11. Новик Л. М., ст. викладач

Інститут права і соціальних технологій ЧНТУ

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОЇ ПОЗИЦІЇ ЮНАКІВ
12. Петрик О. Л., здобувач

Чернігівський національний технологічний університет

ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


13. Рогова І. Р., адвокат (м. Чернігів, Україна)

РОЛЬ АДВОКАТУРИ В ПРАВОВОМУ ЗАХИСТІ ГРОМАДЯН


14. Стех Є. О., викладач

Інститут права і соціальних технологій ЧНТУ

ОСОБЛИВОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
15. Шакун Н. В., к.філос.н., доцент

Інститут права і соціальних технологій ЧНТУ

Соціогуманітарні ризики в контексті трансформації українського суспільства
16. Шевченко Г. М., к.філос.н., доцент

Інститут права і соціальних технологій ЧНТУ

«ВІДЧУЖЕННЯ» ЯК КАТЕГОРІЯ МАРКСИСТСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ СИСТЕМИ


МІЖНАРОДНА

НАУКОВО - ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ В УМОВАХ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ:

АСПЕКТИ СТАЛОСТІ ТА БЕЗПЕКИ»

5-6 листопада 2014 року

програма

Упорядник: Гонта О. І.

Комп’ютерний набір: Литовченко М. В., Кормило І. М., Гонта С. В.

Комп’ютерна верстка: Тестова Н. В.

Коректура: Литовченко М. В., Холявко Н. І., Кормило І. М.
Набір комп’ютерний. Підписано до друку 31.10.2014 р.

Здано до друку 03.11.2014 р.

Формат 60х84/16. Папір офсетний № 1. Друк різографічний.

Умовн. друк. арк. 1,8. Обл.-вид. арк. 1,01.

Наклад 100 прим. Зам. 046.013.050
Навчально-науковий інститут економіки

Чернігівського національного технологічного університету

14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1.
Свідоцтво про внесення до

Державного реєстру суб’єктів видавничої справи

серія ДК № 3113 від 19.02.2008 р.
Віддруковано технічними засобами сектора оперативної поліграфії

Чернігівського національного технологічного університету


rectangle 727
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка