Навчально-тематичний планСкачати 122.04 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір122.04 Kb.

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Директор

Національного центру

«Мала академія наук України»
____________О. В. Лісовий

«____»____________2012 р.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ОЧНО-ЗАОЧНОЇ ШКОЛИ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Пояснювальна записка

Всеукраїнська очно-заочна школа Малої академії наук України (далі – очно-заочна школа) – як одна із форм організації позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму, створена з метою залучення учнів до пошукових, дослідницьких і експериментальних робіт у різних галузях науки, техніки й виробництва, поглибленого вивчення профілюючих дисциплін та задоволення їх потреб у професійному самовизначенні, забезпечення рівних можливостей доступу інтелектуально обдарованої учнівської молоді до освітніх ресурсів провідних вищих навчальних закладів і наукових установ.Головними завданнями очно-заочної школи є:

 • створення умов для реалізації особистісних, творчих, інтелектуальних потреб учнів;

 • оптимізація загальнодержавної системи виявлення, розвитку і підтримки інтелектуально обдарованих, здібних до наукової творчості учнів;

 • реалізація завдань розвитку безперервної освіти дітей, учнівської і студентської молоді;

 • мотивація учнів до самоосвіти, самовдосконалення, свідомому проектуванню науково-дослідницької діяльності;

 • формування гармонійно розвиненої, інтелектуальної, високоосвіченої, соціально активної і національно свідомої особистості, носія кращих надбань національної та світової освіти, науки і культури;

 • формування базових дослідницьких компетентностей учнів у процесі експериментальної, навчально-дослідницької, науково-дослідницької, дослідницько-конструкторської та винахідницької діяльності;

 • сприяння підняттю у суспільстві престижу науково-дослідницької роботи учнів, авторитету їх педагогічних і наукових керівників.

Основні завдання програми школи полягають у формуванні таких компетентностей особистості:

 • Пізнавальна компетентність – спрямована на поглиблене вивчення та засвоєння теоретичних розділів природничих, точних та гуманітарних наук, ознайомлення з основами науково-дослідницької та експериментальної діяльності, методиками та методологією досліджень в обраній галузі наук;

 • Практична компетентність передбачає формування навичок науково-дослідницької, експериментальної, винахідницької діяльності, вміння оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом, формування мовної культури, системно-логічного мислення;

 • Творча компетентність забезпечує набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток просторового і логічного мислення, розвиток конструкторських здібностей, винахідливості, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу, формування в учнів стійкого інтересу до системного мислення, вміння бачити зв'язок природничих, точних та гуманітарних наук з предметами шкільного курсу, виховання потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

 • Соціальна компетентність – спрямована на розвиток моральних якостей, громадянської позиції, екологічної культури, наукової та пошуково-дослідницької ініціативності, прагнення до нових знань, професійне самовизначення, формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство, активність, ретельність, відповідальність), уміння працювати в колективі.

Очно-заочна школа організовує свою роботу з урахуванням затвердженої структури наукових відділень Малої академії наук України: технічні науки; комп’ютерні науки; фізика і астрономія; математика; економіка; хімія та біологія; екологія та аграрні науки; науки про Землю;літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство;мовознавство; філософія та суспільствознавство тощо.

Враховуючи структуру наукових відділень очно-заочна школа організовує свою роботу відповідно до наступних профілів: • фізико-технічниа (секції: «Фізика та астрономія» та «Технічні науки»);

 • математична;

 • хімічна;

 • лінгвістична (секція «Українська мова»);

 • інформаційно-телекомунікаційних технологій;

До очно-заочної школи зараховуються учні 10-11 класів загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів – кандидати у дійсні члени МАН України, дійсні члени МАН України – вихованці наукових товариств та наукових секцій відповідно до рекомендацій територіальних відділень МАН України на конкурсній основі. Зарахування на навчання здійснюється у вересні поточного року і оформляється наказом директора НЦ «МАНУ».

Навчальний рік розпочинається з формування навчальних груп у період з 1 до 15 вересня. Навчальні заняття в очно-заочній школі організовуються за семестровою формою навчання відповідно до навчального плану, затвердженого директором НЦ «МАНУ». Очні сесії проводяться двічі протягом навчального року: настановна (восени) та дослідницько-експериментальна (взимку). Тривалість семестру та розклад занять очно-заочної визначається директором НЦ «МАНУ». Навчально-виховний процес в очно-заочній школі розрахований на один рік за очно-заочною формою і передбачає участь слухачів МАН України в сесійних зборах та отримання консультацій у міжсесійний період

Навчально-виховний процес в очно-заочній профільній школі базується на принципах взаємодії науки та шкільного навчального процесу. Викладачі, враховуючі вікові особливості слухачів, їхні інтереси і здібності, рівень підготовки, використовують різні інноваційні технології, методи та форми навчання. Під час вивчення курсу використовуються інтерактивні і проектні технології, методи активізації пізнавальної діяльності учнів, формування та стимулювання пізнання. Широко застосовуються технічні засоби навчання.

Навчальний курс очно-заочної школи має загальний обсяг 288 год., тобто: очні сесії – 80 годин (настановна сесія – 40 год., дослідницько-експериментальна сесія – 40 год.), та міжсесійний період – 208 годин.

Навчальні плани і програми мають враховувати вимоги таких змістовних блоків: «Основи дослідницької роботи», «Профільний навчальний курс», «Організація індивідуальної дослідницької діяльності слухачів» та «Додаткові навчально-розвиваючі програми»;

Організація навчально-виховної роботи в очно-заочній школі здійснюється у таких формах:


 • лекції, практичні, лабораторні заняття;

 • наукова учнівська конференція;

 • індивідуальні та самостійні роботи;

 • консультації (в он-лайн режимі);

 • вебінари;

 • інтелектуальні ігри та змагання: вікторини, брейн-ринги, квести тощо;

 • вступні, підсумкові, заочні, очні контрольні роботи, опитування, тестування тощо;

 • зустрічі з видатними вченими, діячами науки, освіти, культури, тощо;

 • спортивні ігри та змагання.

Під час очних сесій учні здобувають та розширюють необхідні теоретичні знання, набувають практичні навички та проводять дослідницько-експериментальну роботу під керівництвом науковців у навчальних лабораторіях провідних вищих навчальних закладів України: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «КПІ», Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та Центру післядипломної освіти Публічного акціонерного товариства «Укртелеком».

В міжсесійний період слухачі працюють за індивідуальними навчальними планами: самостійно вивчають теоретичний матеріал, консультуються з науковими керівниками в онлайн-режимі, виконують пошукові завдання з визначеної теми та контрольні роботи з профільної дисципліни.

Логічним завершенням навчання у очно-заочній школі для слухачів є наукова учнівська конференція, де учні мають можливість продемонструвати науково-дослідницьку роботу з подальшим її захистом.

Випускникам очно-заочної школи видається свідоцтво про закінчення навчання.

Навчальний план очно-заочної школи

Малої академії наук України


Навчальні

дисципліни

Сесійний період


Міжсесійний період


ВСЬОГО

ВСЬОГО

Лекції

Практичні

(лабораторні)Додаткові навчально-розвиваючі програми

Контрольні

заходи

ВСЬОГО

Індивідуальна робота

Консультації

Самостійна робота

Контрольні заходи

Інше
«Я – дослідник»

«Основи бізнесу»

«Комунікативність та психологія досягнення успіху»

Навчально-темат. екскурсія

Вступна контрольна робота

Підсумкова контрольна робота

Поточний контроль

Вступна

контрольна роботаПідсумкова контрольна робота

Поточний контроль


Конференція

Вебінар
І семестр

Основи дослідницької роботи

7

3

2

2

36

31543

Профільний навчальний курс (базова підготовка)

28

10

14

4

358

20

34

63

Робота за індивідуальними навчальними планами

51

1

333

10

8

1538

ВСЬОГО


4013162113

4

104

41

164034

144

ІІ семестр

Основи дослідницької роботи

2

1

123

18533

Профільний навчальний курс (базова підготовка)

34

5

223

4

3710

20

36

57

Робота за індивідуальними навчальними планами

4

2

1

1

44

16

10

8854

ВСЬОГО


40

6

23

2

1

1

3

4

104

34

20

33

3

8

6

144База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка