Навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах підручник для студентів вищих навчальних закладівСторінка9/26
Дата конвертації21.03.2016
Розмір4.63 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

Розділ 8. Засоби навчання іноземних мов у школі
§ 1. Навчально-методичний комплекс з іноземної мови

Визначення засобів навчання – це відповідь на запитання: “За допомогою чого навчати?

Під засобами навчання розуміють знаряддя і матеріали навчального процесу, які допомагають учителю організувати ефективне навчання іноземної мови, а учням – ефективно оволодіти нею. Засоби навчання є невід’ємним компонентом навчального процесу. Вони суттєво впливають на якість знань учнів, їхній розумовий розвиток та професійне становлення.

Засоби навчання повинні: 1. бути орієнтованими на цілі навчання іноземної мови та сприяти їх досягненню.

 2. слугувати реалізації методів і прийомів, що застосовуються у процесі навчання.

 3. забезпечити успішність керування навчально-пізнавальною діяльністю учня та навчальною діяльністю вчителя.

 4. відповідати сучасним досягненням методики викладання іноземних мов та забезпечити впровадження новітніх технологій навчання іноземних мов.

Засоби навчання можуть підлягати класифікації за різними ознаками: за їхньою вагомістю, за наявністю використання дидактичної техніки тощо.

За цими ознаками можна виділити основні та допоміжні, технічні та нетехнічні засоби навчання.Засоби навчання мають важливе значення для реалізації інформаційної та управлінської функцій учителя. Вони допомагають збуджувати та підтримувати пізнавальні інтереси учнів, покращувати надійність засвоєння навчального матеріалу, зробити його більш доступним, забезпечувати більш точну інформацію про явище, що вивчається, інтенсифікувати самостійну роботу учня та її темп. Засоби викладання можна розділити на засоби подання нового матеріалу, засоби закріплення і повторення, та засоби контролю.

При використанні будь-якого виду засобів необхідно дотримуватися міри та пропорції, які визначаються закономірностями навчання. Так, відсутність або недостатня кількість засобів наочності знижує якість знань за рахунок зменшення пізнавального інтересу та виникнення труднощів розуміння і образного сприйняття матеріалу. Дуже велика кількість демонстрацій створює розважальний настрій в учнів. Оптимальним у вивченні складної теми є 4 - 5 демонстрацій за урок.

В ідеалі навчально-методичний комплект (НМК) повинен поєднати в собі такі основні засоби навчання: 1. Підручник; 2. Робочий зошит учня; 3. Книга для вчителя; 4. Звукозаписи текстів і вправ; 5. Відеоматеріали; 6. Допоміжні посібники та довідники.

У процесі навчання вчитель може використовувати поряд з основними такі додаткові засоби навчання: роздавальні картки, малюнки, фотографії, таблиці, схеми тощо.Підручник є основним компонентом НМК, який відображає методичну концепцію автора, цілі, принципи та зміст навчання і визначає стратегію та тактику навчання. На сучасному українському ринку методичної літератури щороку з’являються нові паралельні підручники з іноземної мови для певного ступеня/року навчання, створені різними вітчизняними авторами (наприклад, у 2005 році для 5 класу були видані підручники з англійської мови трьох авторських колективів: Карп’юк О.Д.; Несвіт А.М.; Гергель А.Ф. та Таран В.В; підручники з німецької мови також трьох авторів: Павлюк З.Л.; Орап В.І. та Кириленко Р.О.; Басай Н.П.), та альтернативні підручники, створені в зарубіжних країнах, мови яких вивчаються (наприклад, підручники видавництв “Oxford University Press”, “Longman”, “Langenscheidt”, “Klett” та ін.). Учителю надається право вибору підручника, який відповідав би конкретним умовам навчання (тип навчального закладу, вікові та індивідуальні особливості учнів, специфіка методичної підготовки вчителя, його менталітет).

Наявність ринку підручників і можливість самостійного вибору засобів навчання вимагають від сучасного вчителя іноземної мови розвитку відповідного професійно-методичного вміння оцінювання існуючих підручників та НМК. Критеріями для оцінювання служать такі основні параметри підручника іноземної мови: • Відповідність вимогам Державного освітнього стандарту і програми з ІМ для конкретного типу навчального закладу;

 • Спрямованість на формування комунікативної компетенції учнів через діяльнісний, проблемний характер навчання;

 • Відповідність навчального матеріалу віковим та психофізіологічним особливостям учнів;

 • Врахування всіх компонентів змісту навчання: автентичний мовний, мовленнєвий, країнознавчий та лінгвокраїнознавчий матеріал; сфери, теми, ситуації спілкування; знання та мовленнєві навички і уміння;

 • Взаємозв’язане навчання всіх видів мовленнєвої діяльності;

 • Забезпечення умов для самостійної роботи учнів;

 • Чітка структура підручника: розподіл та організація матеріалу здійснюється послідовно і циклічно на певній основі – по параграфах, темах, блоках, сюжетах чи уроках, що гарантує його багаторазове повторення;

 • Сучасний дизайн підручника [12; 193; 13].

Головна увага при відборі підручника приділяється трьом аспектам: а) характеру і змісту запропонованих текстів; б) видам вправ; в) характеру домашніх завдань.

Крім того, підручник має містити граматичний довідник, двомовний словник, книжку чи розділ текстів для домашнього та класного читання.Робочий зошит учня включає лексико-граматичний матеріал (новий та для повторення), вправи для засвоєння цього матеріалу, вправи для техніки письма та розвитку вмінь писемного мовлення, додаткові тематичні тексти. Всі вправи в робочому зошиті виконуються учнями письмово. Завдання органічно пов’язані з матеріалом уроків, що дані у підручнику.

У книзі для вчителя визначаються принципи та основні ідеї, на яких ґрунтується навчальний процес по даному НМК. Тут містяться методичні вказівки або поради для вчителя по організації кожного уроку (циклу уроків), тексти та вправи з аудіювання, ситуації для спонтанного говоріння, контрольні вправи для діалогічного та монологічного мовлення, тестові завдання для тематичного/семестрового контролю чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Вчитель знайде тут також малюнки, таблиці, які орієнтують його на певний спосіб введення мовних явищ і їх закріплення, методичні розробки ігор та матеріали для їх проведення. Дуже зручно, якщо книга для вчителя містить ключі до завдань підручника та робочого зошита і матеріали для ксерокопіювання.Фонограми містять фонетичні вправи, тематичні тексти, тексти та вправи для аудіювання.

Відеоматеріали включають слайди, малюнки, діафільми, відеофільми, які відповідають тематиці даного класу.

Останнім часом досить активно розробляються комп’ютерні програми, які можуть скласти окремий компонент НМК. Комп’ютерні програми, що реалізуються за допомогою сучасних комп’ютерів, відкривають широкі можливості для удосконалення процесу навчання іноземної мови. В них наявні нові дидактичні функції, які неможливо втілити, наприклад, у відеофонограмі. Вони забезпечують сприймання інформації через слуховий та зоровий канали, дозволяють удосконалити методику контролю.

Розглянемо більш детально роль технічних засобів навчання при викладанні іноземної мови.

§ 2. Технічні засоби навчання

Навчання іноземних мов сьогодні важко уявити без використання технічних засобів. Використання технічних засобів навчання передбачає наявність такої дидактичної техніки як магнітофон, відеомагнітофон, DVD-програвач, комп'ютер тощо. Отже, технічні засоби навчання – це такі засоби, які потребують використання дидактичної техніки.

Сучасні технічні засоби навчання відіграють важливу роль у формуванні навичок та розвитку вмінь при вивченні іноземних мов. У навчальному процесі зараз широко використовуються відеограма, фонограма та відеофонограма [Теория и практика применения тех.[178]

Відеограма забезпечує сприйняття навчальної інформації через зоровий канал. Це досить важливо, оскільки до 80% інформації людина сприймає саме через зоровий канал.

З використанням фонограми навчальна інформація спрямовується по аудитивному каналу. Фонограма у навчанні іноземних мов уможливлює:

1) подання іншомовного мовлення як зразка для опанування;

2) фіксацію мовлення носіїв мови з метою подальшої роботи над ним;

3) навчання аудіювання як одного з компонентів мовленнєвої діяльності;

4) фіксацію мовлення учнів іноземною мовою з метою детального аналізу та оцінювання;

5) контроль та самоконтроль рівня сформованості усного мовлення учнів на основі порівняння з мовленнєвими зразками.

Відеофонограма є важливим засобом досягнення ефективності навчання іншомовного спілкування завдяки можливості одночасного пред'явлення лінгвістичної й екстралінгвістичної інформації та її високій емоційній забарвленості.

У навчанні іноземних мов використовують різні види відеофонограми. Згідно критерію автентичності відеофономатеріали можна поділити на автентичні та неавтентичні. До автентичних відеофономатеріалів відносять автентичні художні фільми, телевізійні програми, документальні фільми, мультиплікаційні фільми тощо. Особливим видом даної групи є автентична навчальна відеофонограма, до якої належать автентичні навчальні відеокурси. Дані відеопосібники побудовані на типових ситуаціях спілкування у країнах, мова яких вивчається, а актори є носіями мови. Застосування даного виду відеофонограми у процесі навчання забезпечує засвоєння багатої соціокультурної інформації: учні знайомляться з побутом, звичками, традиціями народу, мову якого вони вивчають, навчаються розуміння позамовних засобів спілкування та багато іншого. До неавтеничних відеофономатеріалів відносять такі, що були створені без залучення акторів-носіїв мови, що вивчається.

Основною перевагою використання автентичних матеріалів є їхня здатність поєднувати в собі інформацію мовного і соціокультурного характеру, що дає можливість одночасного навчання іноземної мови й культури. В умовах навчання, де ні учні, ні вчитель не є носіями мови, що вивчається, а середовище, в якому відбувається навчання, також не сприяє створенню іншокультурного фону, використання автентичних матеріалів є майже єдиним шляхом створення іншокультурної атмосфери на занятті. Проте зрозуміло, що використання деяких автентичних відеоматеріалів, таких як художній або документальний фільм, не є доцільним на початковому та середньому ступенях навчання, оскільки характерними рисами даної відеопродукції є лексична та граматична складність, швидкий темп мовлення, передбачувана наявність у глядачів певних соціокультурних знань. Тому під час відбору відеофономатеріалів необхідно обов'язково спиратися на критерій доступності текстів, який визначається за характером мовного матеріалу та обсягом.

Кожен технічний засіб навчання відрізняється своєю оригінальністю і може бути використаний на тому чи іншому етапі навчання для досягнення практичної мети. Але жоден із них на сьогоднішній день не може претендувати на право називатись універсальним. Усі вони покликані лише полегшити та зробити процес навчання більш ефективним, але ніколи не зможуть замінити вчителя та особистісного спілкування.

Технічні засоби навчання можуть використовуватися для подання навчальної інформації, сприяти формуванню навичок і розвитку вмінь використовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, застосовуватися для проведення контролю набутих знань, навичок і вмінь. Впровадження технічних засобів навчання у навчальний процес дозволяє раціонально використовувати час та зусилля вчителя та учнів. Вони можуть застосовуватись як на уроках, так і в самостійній роботі учнів.

Ефективність використання ТЗН визначається, головним чином, за трьома аспектами:

1) параметрами та можливостями дидактичної техніки та її використанням у конкретних умовах;

2) якістю дидактичного матеріалу;

3) умінням учителя та учнів використовувати дидактичну техніку та навчальні матеріали.

Використання ТЗН передбачає наявність дидактичної техніки, навчальних матеріалів та відповідних носіїв інформації (див. табл. № 1)

Використання технічних засобів навчання повинне забезпечити:

- інтенсивність навчання;

- різноманітність форм і видів навчальної діяльності;

- гнучкість і динамічність системи навчання;

- високу активність навчальної діяльності учнів;

- оперативний зворотний зв'язок між учнем і вчителем, учнем та ТЗН;

- об'єктивність та чіткість контролю й оцінки навчальної діяльності учнів;

- практичну спрямованість та результативність навчання;

- підвищену мотивацію учнів до навчання;

- індивідуалізацію та доступність навчання;

- адаптивність навчання до індивідуальних особливостей особистості учня;

- оптимальність організації навчального процесу;

- ефективність керування навчальною діяльністю учня на уроці, у лінгафонному кабінеті, комп'ютерному класі та вдома.

Серед численних питань методики навчання іноземних мов особливо виділяється проблема індивідуалізації навчання. Незважаючи на постійну увагу до неї з боку дидактиків, методистів і психологів, вона все ще далека від свого розв'язання. Не викликає сумніву, що індивідуалізація має велике значення саме в навчанні іноземних мов через особливості мови як засобу особистісного спілкування, специфіку засвоєння мови, відмінності індивідуальних здібностей учнів до вивчення іноземних мов, різні цілі та рівні попередньої підготовки. Очевидним є те, що традиційні методи й засоби навчання не можуть забезпечити індивідуальний підхід у навчанні іноземних мов.

Організація та керування самостійною навчальною діяльністю учня покликані задовольнити цілий ряд навчальних завдань та включити, на відміну від традиційної домашньої роботи, не тільки повторення навчального матеріалу й закріплення отриманої в класі навчальної інформації, тобто пасивні форми роботи, а й активні форми навчальної діяльності, які передбачають роботу або з репетитором, що за умов масового навчання просто нереально, або з технічним засобом, здатним забезпечити виконання основних різновидів навчальної роботи одночасно з підтриманням безперервного зворотного зв'язку з учнем. Технічним засобом, здатним задовольнити ці вимоги, є сучасний персональний комп'ютер, оснащений необхідним периферійним обладнанням та відповідними навчальними програмами.

Таблиця № 1
Дидактична техніка та навчальні матеріали
Дидактична

техніка


Носії інформації та навчальні матеріали

Характер

зображенняМожливість вносити зміни

Канал

сприйняття1.


Т

р

ад

и

ці

й

на

Магнітофон
Програвач

Діапроектор


Слайдоскоп
Епідіаскоп
Графопроектор

Відеомагнітофон


Телевізор

(телепередача)

Магнітна стрічка
Платівки

CD-R


CD-RW

Діафільми


Слайди
Фолії
Транспаранти

Відеоплівка


Кіно-, відеоплівка

Відсутній
Відсутній

Відсутній

Відсутній

Статичне
Статичне


Статичне
Статичне

Статичне /

динамічне

Статичне /

динамічне


+

+

+
+

+А

у

ди

т

ив

н

ий
В

і

зу

а

ль

н

ий
Аудіо-

в

із

у

ал

ь

ни

й


2.

К

о

мп

ют

е

рн

і

засобинавчання

К

о

мп

ют

е

рНавчальні комп’ютерні програми
Навчальні комп’ютерні курси
Авторські програми

Електронні енциклопедії


Електронні довідники
Словники


Статичне /

динамічне


Статичне /

динамічне


Статичне /

динамічне


Статичне
Статичне
Статичне

+
Аудіо-

в

із

у

ал

ь

ни

й


3.

Теле-комуніка-ційні

засоби


навчання

Комп’ютер
Модем
Програми-навігації
Пошукові програми та системи

Інформація з мережі Інтернет

Статичне /

динамічнеАудіо-

в

із

у

ал

ь

ни

й


§ 3. Комп'ютерні технології навчання іноземних мов

У системі технічних засобів навчання обчислювальна техніка й особливо персональний комп'ютер посідають чільне місце. Це такий технічний засіб, який, на відміну від усіх інших, не тільки відображає, але й переробляє інформацію. У комп'ютері реалізовано найважливіший дидактичний принцип зворотного зв'язку, що дозволяє використовувати цей засіб не тільки для забезпечення навчальною інформацією, але й для керування навчальною діяльністю, взявши на себе деякі з функцій вчителя. Це керування втілюється за заданою програмою в процесі взаємодії учня з комп'ютером.

Техніко-дидактичні можливості персонального комп'ютера дозволяють використовувати його таким чином:

1) комп'ютер як інструмент;

2) комп'ютер як засіб спілкування;

3) комп'ютер як технічний засіб навчання.Комп'ютер як інструмент робить можливим:

• продукування текстів за допомогою спеціальних програм для створення та обробки текстів (наприклад, текстовий процесор Microsoft Word);

• виготовлення роздавальних матеріалів за допомогою спеціальних програм (Zarb, Übungen per Mausklick та ін);

• переробку введеної інформації шляхом здійснення різних перетворень (класифікація за якоюсь ознакою, сортування, упорядкування, переадресування тощо);

• одержання, зберігання та обробка інформації з різних носіїв та мережі Інтернет у будь-якій формі (тексти, схеми, таблиці, малюнки, статичні й динамічні зображення, звук);

• створення власних мультимедійних презентацій (наприклад, Microsoft Power Point).

Із виникненням всесвітньої мережі Інтернет з'явилися досить великі можливості для спілкування. Учень, так само як і вчитель, отримує доступ до міжнародних інформаційних центрів, бібліотек різних університетів, банків наукової, навчальної і програмної інформації, розміщених у різних країнах. Усе це є особливо важливим для старшокласників, які займаються науковими дослідженнями. Завдяки електронній пошті E-Mail існує значна кількість спільних проектів між учнями різних шкіл в усьому світі.

Комп'ютер як засіб спілкування уможливлює:

• проведення спільних проектів з актуальних тем і проблем. При цьому учасники можуть знаходитися в різних куточках світу;

• організацію та проведення дистанційного навчання. Навчальний процес проходить під постійним наглядом, керівництвом та контролем вчителя;

• створення тандемного навчання (така форма навчання, за якої учні, що є носіями різних мов, навчаються в парах з метою вивчення рідної мови партнера, для обміну повсякденною та країнознавчою інформацією).Комп'ютер як технічний засіб навчання робить можливим:

• сприйняття й аналіз друкованої інформації, що вводиться в нього за допомогою клавіатури, інформації у звуковій формі через мікрофон, визначення параметрів уведеного в комп'ютер повідомлення для встановлення зворотного зв'язку, контролю та оцінки знань, умінь і навичок учня;

• надання навчальної інформації в зоровій (текст, графіка, малюнок, відео) та звуковій (мова, музика, функціональні шуми) формах;

• забезпечення безперервного зворотного зв'язку;

• обмін інформацією з учнем;

• забезпечення можливості багаторазового повторення навчального матеріалу, вправ і тренувань у різних видах навчальної діяльності;

• створення мовного середовища.

Варто зауважити, що сам комп'ютер, так само як магнітофон, відеомагнітофон та інша дидактична техніка, не здатний забезпечити вищезгадані можливості. Для цього необхідне відповідне програмне забезпечення та дидактичні матеріали, за допомогою чого власне і здійснюється процес навчання.

Для організації та підтримки навчального процесу доцільним є використання навчальних програм. Вони можуть містити мультимедійні компоненти, використання яких робить можливим комплексне сприймання учнем різноманітної інформації у вигляді друкованого тексту, звуку, графіки, мультиплікації та відео. Використання мультимедійних засобів дозволяє створити мовне середовище, змоделювати комунікативну ситуацію, імітувати спілкування.

Серед навчальних програм з іноземних мов слід виділити власне навчальні програми Learn to speak English, Round up, Azar Interactive, GCSE (англ.), Einblicke, Von Aachen bis Zwickau (нім.), Français (франц.) та авторські програми, або програми-шаблони (Autorensuite, MM Tools, Hot Potatoes).

Окремо варто виділити такі допоміжні засоби як електронні словники, довідники та енциклопедії, які використовуються у навчальному процесі. Серед них чільне місце займають Multilex, Linguo, Ectaco, PC-Bibliothek, Encarta, Weltatlas та ін.

Характерним для навчальних програм є те, що їхнє наповнення (зміст) є сталим і незмінним. Розробники таких програм заздалегідь передбачають послідовність роботи з програмою та виконання завдань, реакцію комп'ютера на введення користувачем того чи іншого варіанту відповіді. Такі програми використовуються для роботи над текстами, для подання навчальної та країнознавчої інформації, формування навичок та розвитку мовленнєвих умінь, здійснення контролю за рівнем засвоєння навчального матеріалу.

Зміст і наповнення авторських програм залежить від користувача. Ним може бути як вчитель, так і учень. Такі програми уможливлюють виготовлення власних текстів із пробілами, кросвордів, вправ на знаходження відповідностей, вправ із множинним вибором варіанта відповіді тощо.

Отже, комп'ютер являє собою поліфункціональний технічний засіб навчання, який покликаний виконувати цілий комплекс дидактичних функцій. Однією з найбільш важливих властивостей є діалогічна форма взаємодії учня з комп'ютером, що дозволяє використовувати ПК як мовного партнера. Ця властивість має особливо важливе значення для вивчення іноземної мови.

При використанні комп'ютерних технологій у навчальному процесі слід дотримуватися санітарно-гігієнічних норм навчання, які повинні зводити до мінімуму негативний ефект від роботи з комп'ютером.
Питання для самоконтролю


 1. Дайте визначення засобів навчання.

 2. Яким вимогам повинні відповідати засоби навчання?

 3. За якими критеріями можна класифікувати засоби навчання?

 4. З яких компонентів складається навчально-методичний комплект.

 5. Назвіть основні критерії оцінювання підручника.

 6. Що таке технічні засоби навчання?

 7. Для чого використовують ТЗН у процесі навчання?

 8. Чим визначається ефективність використання ТЗН?

 9. Що повинні забезпечити ТЗН?

 10. Назвіть можливості використання комп'ютера в навчальному процесі?

 11. Які переваги використання мультимедійних засобів?

 12. Назвіть типові ознаки навчальних програм.

 13. Що є характерним для авторських програм?


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка