Навчання студентівСкачати 198.88 Kb.
Дата конвертації17.03.2016
Розмір198.88 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор


_______________М.О. Фролов

«___»_________ 2014 р.
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА МЕТОДИКУ ПРОВЕДЕННЯ

ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Розглянуто на засіданні

Вченої ради ЗНУ

Протокол № 7 від 25.02.2014м. Запоріжжя

2014

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Поточний та підсумковий семестровий контроль є контрольними заходами, які проводяться в університеті для визначення відповідності рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти і забезпечують своєчасне корегування навчального процесу за відповідним напрямами підготовки та спеціальностями ЗНУ.

1.2 У даному Положенні розглядаються загальні питання з організації та проведення поточного й підсумкового контролю у ЗНУ за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Дія Положення поширюється на відокремлені структурні підрозділи ЗНУ.

1.3 Положення розроблено відповідно до нормативних документів:


 • «Про вищу освіту» - Закон України від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ.

 • Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65);

 • Питання стипендіального забезпечення (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882);

 • Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.1993 р. №161);

 • Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. № 245);

 • Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 06.06.1996 р. № 191/153);

 • Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 р. № 774);

 • Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012 р. № 384 зі змінами);

 • Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному університеті (протокол Вченої ради № 4 від 26.11.2013 р.);

1.4 Форми та зміст контрольних заходів визначаються освітньо-професійними програмами галузевих стандартів вищої освіти та варіативними частинами освітньо-професійних програм підготовки за напрямами підготовки й спеціальностями.

1.5 Послідовність проведення, форми і засоби поточного та підсумкового контролю визначаються навчальними та робочими планами освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання.

1.6 Проведення контрольних заходів здійснюється протягом навчального року в порядку і в терміни, визначені графіком навчального процесу, затвердженим на навчальний рік.

1.7 Конкретний зміст та організаційно-методичні форми поточного і підсумкового контролю визначаються навчальними та робочими навчальними програмами дисципліни, затвердженими у встановленому порядку.

1.8 Система оцінювання знань студентів з кожної дисципліни включає поточний та підсумковий семестровий контроль знань, оцінювання результатів практик, виконання курсових робіт за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.
ІІ. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
2.1 Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, під час проведення контролів: модульного та рубіжного модульного контролю і оцінюється сумою набраних балів.

2.2 Модульний контроль є складовою кредитно-модульної системи організації навчального процесу і має на меті оцінку результатів знань студента після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля. Завданням модульного контролю є оцінювання знань, умінь та практичних навичок студентів, набутих під час засвоєння окремого змістовного модуля дисципліни і проводиться у формах, що визначені робочою навчальною програмою дисципліни.

2.3 При поточному контролі оцінці підлягають рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах; активність при обговоренні питань на практичних та семінарських заняттях; результати виконання і захисту лабораторних робіт та контрольних робіт, самостійне опрацювання тем; виконання тестів, проведення розрахунків, написання рефератів; опрацювання завдань робочих зошитів, підготовка індивідуальних завдань тощо.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, а також були учасниками олімпіад, конкурсів тощо можуть присуджуватися додаткові бали.

2.4 Рубіжний модульний контроль передбачається двічі на семестр з метою здійснення контролю за результатами навчальної роботи студентів та підведення поточних підсумків їх роботи з кожної дисципліни. Підсумкова сума балів рубіжного модульного контролю визначається робочою навчальною програмою дисципліни і може включати:


 1. суму балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінку підсумкової модульної контрольної роботи (тестів);

 2. лише за результатами підсумкової модульної контрольної (тестів).

Перший рубіжний модульний контроль проводиться на 7-8 тижні навчання, другий контроль – на 15-16 тижні. Але залежно від графіку навчального процесу та кількості навчальних тижнів студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів деканати, за необхідності, розробляють додатково графіки проведення контрольних модулів, які затверджуються деканом факультету і доводяться до відома студентів на початку кожного семестру.

2.5 На початку вивчення відповідної дисципліни студента повідомляють про наявність робочої навчальної програми (в тому числі і про її електронний варіант), про кількість змістових модулів, зміст, форми проведення поточного, рубіжного модульного контролю та критерії їх оцінювання.

2.6 Поточне оцінювання, результати модульних контролів та оцінювання індивідуального завдання проставляються у «Журналі обліку успішності студентів».

2.7 Результати рубіжних модульних контролів та оцінювання індивідуального завдання фіксуються у модульних відомостях, заповнення яких регулюються інструкцією (Додаток А).

2.8 Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав можливості брати участі у формах поточного контролю, рубіжних модульних контролях та виконати індивідуальне завдання, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання.

2.9 Студент, що пропускав заняття без поважних причин, не брав участі у формах поточного контролю, рубіжних модульних контролях та не виконав індивідуального завдання і набрав від 0 до 34 балів, не допускається до підсумкового семестрового контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену (заліку) в екзаменаційній (заліковій) відомості викладачем виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з цієї дисципліни призначається за умови виконання усіх видів навчальної роботи, передбачених навчальною робочою програмою дисципліни, і проводиться згідно із затвердженого деканатом графіком ліквідації академічної заборгованості.

2.10 Студенту, який набрав від 35 до 49 балів, у день складання екзамену (заліку) в екзаменаційній (заліковій) відомості викладачем виставляється оцінка «незадовільно» («незараховано»). Повторне складання екзамену з цієї дисципліни призначається за умови виконання індивідуального завдання і проводиться згідно із затвердженим деканатом графіком ліквідації академічної заборгованості.
ІІІ. ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ
3.1 Підсумковий семестровий контроль з певної дисципліни є обов’язковою формою контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку в терміни, передбачені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни.

3.2 Сумарна оцінка за вивчення дисципліни розраховується як сума балів за рубіжні модульні контролі, індивідуальне завдання та балів, отриманих під час підсумкового семестрового контролю. Загальна сума балів становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється за національною та європейською шкалами за такою системою:За шкалою

ECTS

За шкалою

університету

За національною шкалою

Екзамен

Залік

A

90 – 100

(відмінно)5 (відмінно)

Зараховано

B

85 – 89

(дуже добре)4 (добре)

C

75 – 84

(добре)


D

70 – 74

(задовільно)3 (задовільно)

E

60 – 69

(достатньо)FX

35 – 59

(незадовільно – з можливістю повторного складання)2 (незадовільно)

Не зараховано

F

1 – 34

(незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)


3.3 Семестровий залік з окремої дисциплін проводиться після закінчення її вивчення, до початку екзаменаційної сесії науково-педагогічними працівниками, які проводили практичні, семінарські та інші заняття в навчальній групі або читали лекції з даної дисципліни, проставляється в заліковій відомості у балах та «зараховано» / «не зараховано».

3.4 Диференційований залік ставиться за курсову роботу, а також із деяких спеціальних дисциплін. Диференційований залік оцінюється за національною чотирибальною шкалою: «незадовільно» - «задовільно» - «добре» - «відмінно» та відповідно балів – за європейською.

3.5 Результати заліку проставляються у відповідній графі «Залікової відомості» (Додаток А).

3.6 Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю рівня й якості засвоєння студентом теоретичних знань та практичних умінь і навичок з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід в усній або письмовій формі.

3.7 Перелік екзаменаційних питань і завдань, критерії їх оцінювання визначаються кафедрою та включаються до робочої навчальної програми дисципліни.

3.8 Результати екзамену оцінюється в балах, які проставляються у відповідній графі «Екзаменаційної відомості» (Додаток А).

3.9 Курсова робота/проект – одна з форм самостійної роботи студента, метою якої є поглиблене дослідження конкретних наукових напрямів, тем, що є складовими дисципліни, в межах якої виконується робота або їх комплексу. Кінцевим етапом виконання курсової роботи/проекту є її захист.

Оцінюється курсова робота/проект членами комісії після її захисту студентом у балах і за національною та європейською шкалою оцінок.

Вимоги до курсової роботи, порядок і принципи захисту й оцінювання визначаються відповідними методичними рекомендаціями.

3.10 Практика є невід’ємною складовою навчального процесу. Її мета полягає в оволодінні студентами сучасними методами, навичками, вміннями та способами організації праці майбутньої професійної діяльності, формування на базі одержаних в університеті знань професійних навичок і вмінь для прийняття самостійних рішень під час роботи у конкретних суспільно-економічних умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Оцінка за практику складається з оцінки керівника від бази практики, керівника від кафедри, захисту студентом звіту. Форма оцінювання навчальних та виробничих практик визначається навчальними планами напрямів підготовки та спеціальностей.

Вимоги до оцінювання практики студента визначаються робочими навчальними програмами практик та методичними рекомендаціями щодо організації, захисту й оцінювання відповідної практики.

Оцінка результатів проходження практики у балах та за національною і європейською шкалою зазначається у відомості за підписами керівника практики від кафедри і членів комісії, створеної для проведення захисту практики.3.11 Дозволяється перенесення терміну сесії студентам, які з поважних причин не можуть складати підсумковий контроль знань в терміни згідно із затвердженим графіком навчального процесу.

Перенесення терміну сесії дозволяється студентам згідно з наказом ректора університету за заявою студента, у якій викладаються поважні причини такого перенесення та додаються відповідні документи.

Підставою для перенесення терміну сесії є:


 • стан здоров’я;

 • виробнича необхідність;

 • участь у міжнародних академічних програмах, що реалізуються за підтримки міжнародних організацій, акредитованих в Україні, програмах виробничої практики за фахом, що реалізуються в рамках двосторонніх договорів, програм мовної підготовки, за умов отримання відповідного сертифікату.

 • участь і підготовка до всеукраїнських та міжнародних змагань.


ІV. ЛІКВІДАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
4.1 Студентам держбюджетної форми навчання, які за результатами екзаменаційної сесії мають не більше двох незадовільних екзаменаційних оцінок чи не склали не більше двох заліків, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість: у зимову екзаменаційну сесію – протягом двох тижнів після закінчення екзаменаційної сесії, у літню екзаменаційну сесію – до початку наступного за сесією семестру.

4.2 Студентам денного відділення контрактної форми навчання дозволяється ліквідувати академічну заборгованість у термін, що не перевищує одного місяця від початку наступного за сесією семестру.

4.3 З моменту початку екзаменаційної сесій і до її закінчення (згідно з розкладом) ліквідовувати академічну заборгованість (перескладати екзамен, залік) не дозволяється, за винятком студентів, які мають право на соціальну стипендію.

4.4 Після закінчення екзаменаційної сесії ліквідація академічної заборгованості проводиться згідно з розкладом ліквідації заборгованості в терміни, визначені розпорядженням декана факультету.

Розклад ліквідації академічної заборгованості доводиться до відома студентів-боржників під час екзаменаційної сесії (до її закінчення).

4.5 При ліквідації академічної заборгованості допускається перескладання екзаменів і заліків, як правило, не більше двох разів: перший раз – екзаменаторові, другий – комісії, до складу якої входить декан (заступник декана з навчальної роботи), завідувач кафедри (за якою закріплена відповідна дисципліна) та екзаменатор. Терміни ліквідації академічної заборгованості та склад комісій попередньо узгоджуються з відповідними кафедрами (викладачами кафедр).

4.6 Повторне складання екзаменів з метою підвищення позитивної оцінки допускається як виняток, на випускному курсі студентам, які претендують на отримання диплома з відзнакою, не більше двох навчальних дисциплін наказом ректора університету на підставі службового подання декана та мотивованого рішення вченої ради відповідного факультету.

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор О.Г. Бондар
Начальника юридичного відділу О.О. Кулініч
Начальник відділу кадрів Н.І. Котляренко

Положення підготував:

керівник відділу з навчальної роботи

____________Л.О. НестеренкоДодаток А
ІНСТРУКЦІЯ З ВЕДЕННЯ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ВІДОМОСТЕЙ
Результати поточного контролю фіксуються у модульних відомостях. Результати підсумкового контролю фіксуються у залікових, екзаменаційних та індивідуальних заліково-екзаменаційних відомостях.
Модульна відомість

 1. Використовується під час проведення поточного контролю знань і вмінь студентів та формується системою «Деканат».

 2. Модульні відомості готують заступники декана та секретарі (методисти) відповідного факультету.

 3. При підготовці відомостей обов’язково зазначається назва факультету, навчальний рік, курс, семестр, шифр групи, дата складання, назва навчального предмета, кількість годин за навчальним планом, кількість кредитів, учене звання, прізвище та ініціали викладачів, які приймають модульний контроль, прізвища й ініціали студентів і номери їх залікових книжок (інформація формується системою «Деканат»). Усі відомості затверджується підписом декана та печаткою факультету.

 4. Модульні відомості повинні бути підготовлені не пізніше як за дві доби до проведення рубіжного модульного контролю.

 5. Підготовлені модульні відомості реєструються в журналі реєстрації відомостей (окремо за курсами та групами), підписуються деканом і скріплюються печаткою деканату.

 6. Під час проведення поточного контролю з дисциплін викладач у модульній відомості в колонку «на дату за перший рубіжний модульний контроль» виставляє кількість балів, які студент отримав під час проведення контролю, в колонку «всього» виставляється підсумкова кількість балів, які студент отримав за перший рубіжний модульний контроль, у колонку «на дату за другий рубіжний модульний контроль» – кількість балів, які студент отримав на дату проведення контролю, у колонку «всього» виставляється підсумкова кількість балів, які студент отримав за другий рубіжний модульний контроль. У колонці «індивідуальні завдання» виставляється кількість балів, які студент отримав за виконання індивідуального завдання. Біля колонок першого, другого рубіжних модульних контролів та індивідуального завдання ставиться особистий підпис викладача.

 7. Не допускається робити жодних виправлень у модульних відомостях.

 8. Модульні відомості зберігаються в деканаті протягом року, після чого знищуються за актом списання.


Залікова відомість

 1. Використовується при складанні та перескладанні заліку та формується системою «Деканат» на основі даних модульної відомості.

 2. Залікові відомості повинні бути підготовлені після проведення останнього рубіжного модульного контролю.

 3. Напередодні заліку заступник декана з навчальної роботи проти прізвищ студентів, які відраховані, перебувають в академічній відпустці, склали сесію достроково, яким продовжено сесію, робить відповідний запис.

 4. Напередодні (в день прийняття або в попередній день) заліку викладач отримує відомість, у журналі реєстрації відомостей робиться відповідний запис із зазначенням дати отримання відомості, прізвища викладача та його особистого підпису.

 5. У день прийняття заліку викладач повинен закрити залікові відомості й підрахувати підсумкову статистику та здати до деканату, про що в журналі реєстрації відомостей робиться відповідний запис із зазначенням дати повернення відомості.

 6. Залікові відомості комплектуються за курсами та групами. Після завершення сесії відомості підшиваються у відповідні папки: кожна папка відповідає певному року вступу до університету.

 7. При оформленні відомості під час проведення заліку викладач проти кожного прізвища студента робить запис про складання заліку (максимум 100 балів): у першу колонку заносяться бали, які студент отримав під час складання заліку, у другу – підсумкова кількість балів, далі «зараховано» та особистий підпис викладача.

 8. Якщо залік приймають декілька викладачів, то запис про складання заліку проти прізвища студента робить той викладач, який приймає залік.

 9. Не допускається робити жодних виправлень в залікових відомостях.

 10. У разі нез’явлення студента на залік викладач робить запис: якщо вхідні бали становлять 60 і більше ставиться «зараховано», якщо підсумкова кількість балів складає менше 60 – ставиться «не зараховано». У разі перескладання в залікових відомостях викладач проставляє загальну кількість балів, оцінку («зараховано» чи «не зараховано»), дату та особистий підпис.

 11. Залікові відомості зберігаються в деканаті протягом усього терміну навчання та п’яти років після випуску відповідного потоку студентів, після чого відомості знищуються за актом списання.


Екзаменаційна відомість

 1. Використовується при складанні й перескладанні екзамену та формується системою «Деканат» на основі даних модульної відомості.

 2. Екзаменаційні відомості повинні бути підготовлені не пізніше як за дві доби до початку екзаменаційної сесії.

 3. Екзаменаційні відомості готують заступники декана та секретарі (методисти) відповідного факультету.

 4. При підготовці відомостей обов’язково зазначається назва факультету, навчальний рік, курс, семестр, шифр групи, дата складання, назва навчального предмета, кількість годин за навчальним планом, кількість кредитів, учене звання, прізвище та ініціали викладачів, які приймають екзамен, прізвища та ініціали студентів і номери їх залікових книжок (інформація формується системою «Деканат»). Усі відомості затверджуються підписом декана та печаткою факультету.

 5. Підготовлені екзаменаційні відомості реєструються в журналі реєстрації відомостей (окремо за курсами та групами), підписуються деканом та скріплюються печаткою деканату.

 6. Напередодні екзамену заступник декана з навчальної роботи проти прізвищ студентів, які відраховані, перебувають в академічній відпустці, склали сесію достроково, яким продовжено сесію або не допущені, робить відповідний запис.

 7. Напередодні (у день прийняття або в попередній день) екзамену викладач отримує відомість, у журналі реєстрації відомостей робиться відповідний запис із зазначенням дати отримання відомості, прізвища викладача та його особистого підпису.

 8. У день прийняття екзамену викладач повинен закрити екзаменаційні відомості, підрахувати підсумкову статистику та здати до деканату, про що в журналі реєстрації відомостей робиться відповідний запис із зазначенням дати повернення відомості.

 9. Екзаменаційні відомості комплектуються за курсами та групами. Після завершення сесії відомості підшиваються у відповідні папки (кожна папка відповідає певному року вступу до університету).

 10. Студент допускається до складання екзамену в разі, коли в підсумку він набрав не менше як 50 балів з окремої дисципліни.

 11. При оформленні відомості під час проведення екзамену викладач проти кожного прізвища студента робить запис: в першу колонку заносяться бали, які студент отримав під час складання екзамену, у другу – підсумкова кількість балів, далі екзаменаційна оцінка («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно») згідно зі шкалою ЕСТS (максимум 100 балів) за результатами модульних відомостей, з урахуванням 20 балів за екзамен та особистий підпис.

 12. Якщо екзамен приймають декілька викладачів, то запис про складання екзамену та екзаменаційну оцінку проти прізвища студента робить той викладач, який приймає екзамен.

 13. Не допускається робити жодних виправлень в екзаменаційних відомостях.

 14. У разі перескладання в екзаменаційних відомостях викладач проставляє загальну кількість балів, оцінку («незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно»), дату та особистий підпис.

 15. При перескладанні екзамену комісії необхідно зазначити прізвища та ініціали членів комісії.

 16. Екзаменаційні відомості зберігаються в деканаті протягом усього терміну навчання та п’яти років після випуску відповідного потоку студентів, після чого відомості знищуються за актом списання.


Індивідуальна заліково-екзаменаційна відомість.

 1. Використовується при складанні (перескладанні) академрізниці, продовженні сесії, дострокової сесії окремим студентом (за наказом ректора). Формується системою «Деканат».

 2. В індивідуальній відомості обов’язково зазначається номер та дата наказу, який дає право на індивідуальне складання сесії, термін складання сесії, назви навчальних предметів і години відповідно до навчального плану, вид контролю кожного з предметів та прізвища викладачів.

 3. Індивідуальні відомості одержують студенти, про що в журналі реєстрації відомостей робиться відповідний запис із зазначенням дати отримання відомості, прізвища студента та його особистого підпису.

 4. Індивідуальні екзаменаційні відомості студенти повертають у зазначений у відомості термін.

 5. Не допускається робити жодних виправлень в індивідуальних екзаменаційних відомостях.

Примітка: 1. Співробітники деканату в міру надходження відомостей переносять результати, зазначені у відомостях, до журналу обліку результатів заліків і екзаменів. При цьому позитивні («зараховано», «задовільно», «добре», «відмінно») та незадовільні («незараховано», «незадовільно») оцінки виставляються у відповідні клітинки журналу; для внесення незадовільних оцінок клітинки у журналі діляться навпіл – в одній частині клітинки зазначається незадовільна оцінка, в іншій – позитивна оцінка (після ліквідації заборгованості).

Секретарі (методисти) деканату вносять кількість балів, які отримав студент (за результатами модульних відомостей), у систему «Деканат». На основі цих даних в екзаменаційно-залікових відомостях формується підсумкова кількість балів.2. Зразок до заповнення екзаменаційно-залікових відомостей:

За результатами поточного контролю

Підсумкова

Всього

Українська

ECTS

34

недопущений

0
FX

35

0

35

незадовільно

FX

50

5

55

незадовільно

FX

60

не з’явився

60

задовільно

E


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка