Назаренко Наталія СтепанівнаСкачати 87.22 Kb.
Дата конвертації19.03.2016
Розмір87.22 Kb.
Назаренко Наталія Степанівна. Формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: дис. канд. наук: 13.00.04 - 2008.
Анотація до роботи

У дисертаційному дослідженні розкрито сутність, завдання, структуру, визначено критерії, показники та рівні сформованості комунікативної компетентності майбутніх документознавців; удосконалено наявну модель фахівця-документознавця. Теоретично обґрунтовано авторську модель формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців, експериментально перевірено її ефективність та доцільність упровадження в процес вивчення гуманітарних дисциплін. Доведено, що модель формування комунікативної компетентності передбачає органічну єдність когнітивного, емоційно-оцінного та поведінкового її компонентів; реалізацію мотиваційно-цільового, змістовно-підготовчого, комунікативно-діяльнісного та оцінного етапів технології навчання гуманітарних дисциплін (іноземної мови, психології та культурології), використання активних форм організації, методів і засобів навчання; здійснення комунікативного, професіографічного, системно-структурного та особистісно орієнтованого підходів у навчанні; дотримання педагогічних умов формування комунікативної компетентності: формування професійно значущої мотивації навчання; забезпечення професійної спрямованості навчання; розроблення комплексу професійно орієнтованих ситуативних завдань та їх методичного супроводу; забезпечення активності та розвитку навчально-пізнавальної діяльності документознавця; формування рефлексивного ставлення до комунікативного аспекту майбутньої професійної діяльності. Підготовлено методичні рекомендації щодо формування комунікативної компетентності в процесі навчання майбутніх документознавців.

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і представлено нове розв’язання наукового завдання, що виявляється в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності моделі формування комунікативної компетентності в майбутніх документознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. У ході дослідження отримано результати, що підтверджують гіпотезу, покладену в його основу. Реалізовані мета й завдання дають змогу сформулювати такі висновки.

1. Аналіз стану досліджуваної проблеми у педагогічній теорії і практиці показав, що науковці опікуються питаннями формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців, їхньої комунікативної підготовки (Д.М. Годлевська, Р.О. Гришкова, С.В. Козак, В.А. Лівенцова, А.М. Москаленко, О.О. Павленко, Л.О. Савенкова, Л.Л. Хоружа, І.М. Чемерис), приділяють увагу проблемі вивчення гуманітарних дисциплін (І.В. Голубович, О.П. Значенко, Л.В. Ніколаєва, Г.М. Педосюк, В.В. Подгорна, І.І. Тимченко), займаються питаннями професійної підготовки майбутніх документознавців (В.В. Бездрабко, Н.А. Гайсинюк, С.Г. Кулешов, Ю.І. Палеха, Є.О. Плешкевич, С.В. Харченко, Г.М. Швецова-Водка). Проте, практично відсутні дослідження, присвячені проблемі формування комунікативної компетентності в майбутніх документознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. На основі проаналізованих науково-літературних джерел уточнено сутність та структуру комунікативної компетентності майбутнього документознавця. Її визначено як сукупність умотивованих знань, умінь і навичок, необхідних особистості документознавця для здійснення мовленнєвої діяльності в навчально-професійній сфері. Структура комунікативної компетентності майбутнього документознавця містить когнітивний (усвідомлення потреби у формуванні комунікативної компетентності, розуміння її необхідності для повсякденного життя, навчально-професійної діяльності), емоційно-оцінний (узагальнені оцінки фактів, ситуацій, явищ; розуміння спрямованості знань та готовності застосовувати їх у взаємодії) та поведінковий компоненти (уміння відстоювати і обґрунтовувати власну позицію, критично мислити, здійснювати самовиховання).

2. У результаті дослідження процесу комунікативної підготовки студентів II-V курсів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”, що базується на інтеграції дисциплін суто гуманітарного спрямування (цикл гуманітарних дисциплін та за вибором студента), вдосконалено модель фахівця-документознавця. У структурі моделі виділено складові: “знання”, “уміння” та “особистісні якості”. Складова “знання” включає загальні, фахові знання та знання про способи мислення. “Уміння” особистості документознавця передбачають володіння: засобами і прийомами встановлення, підтримки і завершення мовленнєвого контакту; правилами усного і писемного мовлення на ситуативно-варіативному рівні; вміннями добирати, аналізувати та узагальнювати інформацію; володіння комунікативною культурою; правилами: інтеркультурних умовностей, етикету, роботи із засобами масової інформації, оформлення документів; уміннями оперувати знаннями чинного законодавства України; володіння методиками дослідження конфліктів; здатністю вирішувати конфлікти; стратегіями вирішення конфліктів, засобами впливу на аудиторію, прийомами формування іміджу. Серед “особистісних якостей” документознавця виділяємо загальнолюдські, професійні якості та ціннісні ставлення.

3. На основі запропонованої структури комунікативної компетентності майбутніх документознавців уточнено критерії діагностування рівнів її сформованості: володіння рідною та іноземною мовами; знання етикету, культури та психології спілкування; володіння вербальними та невербальними засобами спілкування з метою досягнення прогнозованого ефекту; ситуативна адаптованість; застосування засобів упливу на аудиторію, прийомів формування іміджу; ставлення до подій, фактів, явищ, людей, дійсності, до самого себе; володіння власним емоційним станом. Відповідно до визначених критеріїв установлено високий, середній та низький рівні сформованості комунікативної компетентності.

4. Теоретично обґрунтовано модель формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін та експериментально перевірено її ефективність. Модель передбачає: органічну єдність когнітивного, емоційно-оцінного та поведінкового компонентів комунікативної компетентності, етапів технології (мотиваційно-цільового, змістовно-підготовчого, комунікативно-діяльнісного, оцінного), активних форм організації, методів і засобів навчання; здійснення комунікативного, професіографічного, системно-структурного та особистісно орієнтованого підходів у навчанні; дотримання педагогічних умов: формування професійно значущої мотивації навчання; забезпечення його професійної спрямованості, розроблення комплексу професійно орієнтованих ситуативних завдань та їх методичного супроводу; забезпечення активності та розвитку навчально-пізнавальної діяльності документознавця; формування рефлексивного ставлення до комунікативного аспекту майбутньої професійної діяльності. У моделі виділено структурно-складовий, змістовий та функціонально-діяльнісний компоненти. Результати педагогічного експерименту свідчать, що показники рівнів сформованості комунікативної компетентності та її компонентів у майбутніх документознавців в експериментальних групах вищі, ніж у контрольних. За результатами експерименту представлено динаміку цих рівнів. Експериментально доведено, що запровадження моделі та дотримання технології сприяють ефективному формуванню комунікативної компетентності майбутніх документознавців. Ефективність упровадження моделі підтверджено результатами математично-статистичної обробки. В експериментальних групах показник високого рівня сформованості комунікативної компетентності зріс на 13,3%, показник середнього рівня збільшився на 1,1%, показник низького рівня зменшився на 14,4%.

5. Розроблено методичні рекомендації щодо формування комунікативної компетентності у процесі навчання майбутніх документознавців”, в основу яких покладено теоретично обґрунтовані та експериментально перевірені положення щодо доцільності впровадження моделі формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін:

- використання активних форм організації, методів і засобів навчання;

- впровадження комунікативного, професіографічного, системно-структурного та особистісно орієнтованого підходів у навчанні гуманітарних дисциплін;

- використання комплексу професійно орієнтованих ситуативних завдань та забезпечення їх методичного супроводу;

- впровадження етапів технології формування комунікативної компетентності.Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх питань окресленої проблеми, важливість і актуальність якої визначає необхідність її подальшого вивчення. Спеціального дослідження потребує, зокрема, проблема розвитку комунікативної компетентності фахівців-документознавців у системі безперервної професійної освіти.
Список опублікованих праць за тематикою дисертації:

 1. Назаренко Н.С. Формування комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення англійської мови: навч.-метод. посіб. / Н.С. Назаренко. – Біла Церква, 2007. – 108 с.

 2. Назаренко Н.С. Методичні рекомендації щодо формування комунікативної компетентності у процесі навчання майбутніх документознавців / Н.С. Назаренко. – Біла Церква, 2007. – 63 с.

 3. Назаренко Н.С. Підготовка майбутніх менеджерів управлінської діяльності до іншомовного фахового спілкування / Н.С. Назаренко // Теоретичні питання культури, освіти і виховання: зб. наук. праць. – К.: КНЛУ, 2005. – Вип. 29. – С. 138-141.

 4. Назаренко Н.С. Педагогічні основи формування комунікативної компетенції у майбутніх документознавців / Н.С. Назаренко // Наукові записки: зб. наук.ст. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Вип. LX (60). – С. 104-112.

 5. Назаренко Н.С. Роль навчально-мовленнєвих ситуацій у процесі формування комунікативної компетенції / Н.С. Назаренко // Мова, освіта, культура: Наукові парадигми і сучасний світ: наук. вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія “Філологія. Педагогіка. Психологія”. – К.: КНЛУ, 2006. – Вип. 13. – С. 188-193.

 6. Назаренко Н.С. Особливості підготовки та формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців / Н.С. Назаренко // Теоретичні питання культури, освіти і виховання: зб. наук. праць. – К.: КНЛУ, 2007. – Вип. 33. – С. 100-102.

 7. Назаренко Н.С. Експериментальне дослідження ефективності формування комунікативної компетентності в майбутніх документознавців / Н.С. Назаренко // Мова, освіта, культура: Наукові парадигми і сучасний світ: наук. вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія “Філологія. Педагогіка. Психологія”. – К.: КНЛУ, 2007. – Вип. 15. – С. 155-163.

 8. Назаренко Н.С. Педагогічні засади підготовки менеджерів до іншомовного спілкування у контексті Болонського процесу / Н.С. Назаренко // Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу: зб. наук. праць. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С. 130-133.

 9. Назаренко Н.С. Комунікативна підготовка документознавців та її функціонування у контексті Болонського процесу / Н.С. Назаренко // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: зб. наук. праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Ч. 2. – С. 252-254.

 10. Назаренко Н.С. Особливості підготовки майбутніх менеджерів управлінської діяльності до іншомовного фахового спілкування / Н.С. Назаренко // Мовна освіта в контексті Болонських реалій: наук. конф. кафедри ЮНЕСКО КНЛУ (Київ, 24-25 лют. 2005 р.) – К.: КНЛУ, 2005. – С. 110-112.

 11. Назаренко Н.С. Підготовка майбутніх менеджерів управлінської діяльності до іншомовного фахового спілкування: проблеми та перспективи / Н.С. Назаренко // Стан і перспективи розвитку освіти України в умовах євроінтеграції: всеукр. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 3-4 черв. 2005 р.). – Біла Церква, 2005. – C. 104-106.

 12. Назаренко Н.С. Зміст підготовки майбутніх менеджерів управлінської діяльності до фахового іншомовного спілкування / Н.С. Назаренко // Мови у відкритому суспільстві: І всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів,14-15 жовт. 2005 р.). – Чернігів: Віт-сервіс, 2005. – С. 101-104.

 13. Назаренко Н.С. Педагогічні основи формування комунікативної компетенції у майбутніх документознавців / Н.С. Назаренко // Інноваційні технології навчання мов та культури в умовах євроінтеграції: всеукр. наук.-практ. конф. (Біла Церква,16-17 груд. 2005 р.). – Біла Церква, 2005. – С. 105-108.

 14. Назаренко Н.С. Зміст і структура комунікативної компетенції майбутніх документознавців / Н.С. Назаренко // 60 років ЮНЕСКО: погляд у майбутнє: наук. конф. кафедри ЮНЕСКО КНЛУ (Київ, 22-23 лют. 2006 р.). – К.: КНЛУ, 2006. – С. 208-210.

 15. Назаренко Н.С. Роль навчально-мовленнєвої ситуації у формуванні комунікативної компетентності майбутніх документознавців / Н.С. Назаренко // Освіта ХХІ століття: всеукр. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 2-3 черв. 2006 р.). – Біла Церква, 2006. – С. 85-87.

Назаренко Н.С. Педагогічні умови підвищення ефективності формування комунікативної компетентності у майбутніх документознавців / Н.С. Назаренко // Актуальні питання освіти та мовознавства у вищій школі: всеукр. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 19-20 жовт. 2007 р.). – Біла Церква, 2007. – С. 103-105.

 1. Назаренко Н.С. Організація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх документознавців на заняттях з іноземної мови / Н.С. Назаренко // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 30-31 жовт. 2007 р.). – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – Ч. 2. – С. 183-185.

 2. Назаренко Н.С. Аналіз результатів експериментального дослідження ефективності формування комунікативної компетентності у майбутніх документознавців / Н.С. Назаренко // Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів: наук. конф. кафедри ЮНЕСКО КНЛУ (Київ, 12 груд. 2007 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 118-120.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка