Назва модуля: Педагогіка Код модуля: пом 6 пп 08 4,5 Тип модуляСкачати 36.85 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір36.85 Kb.

 1. Назва модуля: Педагогіка

 2. Код модуля: ПОМ_6_ПП 08_4,5

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 4

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин 135 (кредитів ЄКТС – 4,5), аудиторні години – 54 (лекції – 20, практичні, семінарські – 24, лабораторні – 10)

 6. Викладачі: Коберник Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, професор; Прищепа Світлана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач.

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати: сутність і закономірності розвитку особистості; методи визначення рівнів вихованості дітей та аналізу ефективності педагогічного управління процесом розвитку особистості, теорію і практику національного виховання; специфіку роботи класного керівника та інших педагогічних працівників, основи фізичного, розумового, соціального, духовного розвитку особистості та інших напрямів виховної роботи; принципи, форми та методи організації навчання та виховання; типологію уроків, різних підходів до навчання; принципи організації різних дитячих об’єднань і керівництво ними; методичну роботу та основи вивчення і поширення перспективного педагогічного досвіду;

 • вміти: проводити навчально-виховну роботу на засадах української етнопедагогіки, системи національного виховання, нових підходів до теорії і практики навчання і виховання; планувати педагогічну діяльність, вибирати комплекс ефективних форм і методів виховання і навчання; реалізовувати на практиці мету та завдання виховання та освіти; застосовувати на практиці різні типи навчання в залежності від педагогічної ситуації, дидактичні засоби навчання; ефективно здійснювати педагогічну взаємодію, забезпечувати фізичний, психічний, соціальний і духовний розвиток школярів; організовувати та стимулювати діяльність, поведінку і спілкування школярів; аналізувати навчально-виховні ситуації, результати навчання, виховання і розвитку, вивчати учнів та учнівський колектив; займатися самоосвітою, творчо використовувати на практиці досягнення педагогічної науки та перспективний педагогічний досвід, проводити педагогічні дослідження, виявляти творчість у педагогічній діяльності.

 1. Спосіб навчання: аудиторні заняття

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: історія педагогіки, вступ до спеціальності, методика виховної роботи.

 3. Зміст модуля: Педагогіка в системі наук про людину. Розвиток, соціалізація і виховання особистості. Проблема мети виховання у педагогіці. Мета виховання в сучасній школі. Суть процесу виховання. Зміст виховання в сучасній школі. Засоби, форми організації та методи виховання. Фізичний розвиток школяра та зміцнення його здоров’я. Соціальний розвиток особистості школяра. Виховання особистості в колективі. Духовний розвиток особистості. Моральне та естетичне виховання школярів. Предмет і основні категорії дидактики. Процес навчання, його структура. Різні типи навчання. Зміст освіти в сучасній загальноосвітній школі. Методи і засоби навчання та активізації пізнавальної діяльності учнів. Організаційні форми навчально-пізнавальної діяльності учнів. Урок в сучасній школі. Загальні основи управління. Принципи управління освітою і школою. Підвищення кваліфікації і атестація педагогічних працівників. Шкільна документація.

 4. Рекомендована література:

 1. Бех І.Д. Виховання особистості: підручник / І. Д. Бех – К. : Либідь, 2008. – 848 с.

 2. Білецька І. Методи і засоби особистісно орієнтованого виховання : навч.-метод. пос. / І. Білецька, О. Коберник. – Умань: СПД Жовтий, 2009. – 147 с.

 3. Волкова Н. Педагогіка : посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. Волкова – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.

 4. Гриньова М., Коберник О., Малаканова Л., Сорокіна Г. Основи сучасного виховання Текст : навчальний посібник /Гриньова М., Коберник О., Малаканова Л., Сорокіна Г.; ПНПУ імені В. Короленка. – Полтава: ПП «Астрая», 2015. – 345 с.

 5. Карпенчук, С. Теорія і методика виховання [Текст]  / С. Карпенчук - К. : Вища школа, 2005.- 343 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота.

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (70 %): усне опитування, домашня самостійна робота, оцінка за ІНДЗ.

 • Підсумковий контроль (30 %, іспит): тестування, контрольна робота

 1. Мова навчання: українська.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка