Нестандартний урокСкачати 232.93 Kb.
Дата конвертації28.03.2016
Розмір232.93 Kb.
Н Е С Т А Н Д А Р Т Н И Й У Р О К Я К

З А С І Б П О Л І Б Ш Е Н Н Я У М І Н Ь

І Н А В И Ч О К У Ч Н І В.

НЕСТАНДАРТНИЙ УРОК.
Біологічний цикл предметів у школі різноманітний і охоплює учбові

предмети з п’ятого по одинадцятий класи. Головні цілі біологічних наук – дати основи наук про живу природу і на цій основі сформувати

науковий світогляд, розвити інтуїтивне бачення навколишнього світу.

Про методи и форми викладання природознавства питання завжди

вирішувалося протилежно, тому що такого накопичення фактичного і теоретичного матеріалу немає ні в одній науці. Враховуючи велику кількість наукової і учбової інформації, серед вчителів – практиків все

більше з’являється бажання зменшити словесне викладання і внести в методику дослідницькі і комунікативні елементи : самостійне вивчен –

ня природи через джерела масової комунікації. Отримання відомостей

з живої природи, обмін інформацією в умовах пошуку, рольові сюжети

ігри з елементами імітації, імпровізації. Вирішити данні проблеми в

рамках загальноприйнятих форм уроку важко. Іноді урок має велику

підготовчу частину, де і закладені шляхи оновлення вічності, а на само му уроці йде обмін інформацією. Іноді необхідні додаткові стимули

і мотиви навчання дітей, які виходять за рамки жеских структур уроку.

Основне завдання вчителя на початковому етапі навчання прище – пити учням інтерес до навчального процесу. Вчитель за допомогою різноманітних методів і прийомів розвиває бажання вчитися і пізнавати нове, на своїх уроках показує роботу з творчого підходу до навчально-

виховного процесу. Діти всіх класів люблять нестандартні уроки які є

формами навчання, що передбачають моделювання тих чи інших проб-

лем, критику повних думок і пропозицій. стимулюють рішення в різ- них ситуаціях.

Нестандартні уроки належать до визначних методів навчання і

виховання школярів. Цінність їх полягає в тому, що освітня, розвива- льна та виховна функції діють в тісному взаємозв’язку. Нестандар-

тний урок виховує особистість. Ці уроки сприяють розвитку логіч- ного мислення й аналітичних здібностей учнів, стимулюють рішення в

різних ситуаціях і підвищують їх інтерес до навчання. Учні полюб ляють уроки у формі гри. Чому ж учні полюбляють такі уроки? Тому що процес гри сповнений несподіванок, результат – таємниця. Учні працюють, переживають, найбільш активною є емоційна сфера. Якщо цікаво підібрані завдання, учні можуть забути про все інше і активно працювати. Якщо є користь, то такі уроки слід проводити. Особливо потрібні нестандартні уроки в сучасних умовах, коли суспільству потрібні освідчені молоді люди, спроможні розібратися в будь – яких ситуаціях, проаналізувати політичні та економічні процеси.

Нестандартні уроки – це величезне світле вікно, через яке у духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, по- нять про навколишній світ. Значні можливості щодо використа- ння нестандартних уроків має курс « Анатомія людини», « Рослини».

Готуватися до їх проведення розпочинаємо з самого початку

Навчального року. Вивчаючи тему « Охорона природи в Україні» доцільно організувати « круглий стіл» в якому візьмуть участь « еко –

логи», « міністри» охорони навколишнього середовища, охорони здоров’я , «біологи», «лікарі», «кліматологи», « керівники підприємств»

« журналісти».

У такій роботі важливо, що учні не просто знаходять матеріал, готують реферати, повідомлення, а й учаться поводити себе відпові дально до обраної ролі, ставити проблему, розкривати її суть, дискуту-вати, відстоювати свою точку зору. Часто вони висловлюють дуже цікаві, несподівані думки, наприклад: « Я гадаю, що в Південному рай-

оні варто зменшити концентрацію екологічно небезпечних промисло- вих підприємств, розвивати курортне господарство, будувати валютні готелі. Це створить фінансову базу для розв’язування екологічних

проблем»


У зв’язку з великою інтеграцією учбових предметів, ускладненням

вивчення біологічних наук і орієнтації на духовний початок особистос- ті вчителя і учня, виникла необхідність у спілкуванні і більш глибокому

розкритті раціональних форм на уроці, а саме нестандартних уроках.

Учні мають змогу висловити свої думки, відстояти свою позицію на

таких уроках, як « прес - конференція», « урок – суд», « урок – конфе - ренція», « екскурсія в природу», « урок – подорож», « урок – екологіч –

ний консиліум», « урок – ярмарок», « політичні аналізи».

На уроці прес – конференція є перенасичена інформація, котра

одразу засвоїтися не може, однак форма запитань та відповідей з

використанням ролей і перевтілення допоможе скласти загальну уяву

про практичне використання біотехнології. Компетентність учнів які ставлять питання і відповідаючих об’ємних уявлень про зв’язки і взає- модію в природі, організмі людини висока. Кожна станція несе в собі природний комплекс і вплив на нього людини. Урок – подорож завжди

цікавий. Можна використовувати імпровізацію для більш ефективного

засвоєння знань, а саме про кровоносну систему, про її роль в житті

людини, про магічність крові, про судини, круги колообігів . Можна

підняти емоціональний фон уроку шляхом перевтілення дітей в екскур

соводів, в людей які подорожують по власному організму, по судинах

кровоносної системи. Діти дуже полюбляють отримувати випереджу- вальні домашні завдання.. Кожна станція в організмі людини , кожне нове знайомство, нові відомості, які діти розкривають один одному


дає їм можливість як можна більше пізнати нового, інтересного і

отриманого в нестандартній формі. Якщо вчителю удається емоційна- льне перевтілення, яке допомагає краще вивчити свій організм, то він вирішує і одну з задач психологічного розвитку дитини.

Урок – консиліум можна замінити поняттям уроку на інтегрованій

основі. Головне на уроці – провести глибокий функціональний аналіз

виникнення і рішення екологічних проблем. При виявлені причин

природних стихій можливо використовувати дар дитячих перевтілень

у аналітиків і цілувальників людської свідомості і дій. Урок – консі –

ліум потребує широкого використання дослідницьких методик, тому що близько стоїть від явищ які вивчаються.

Тому тема є актуальною. У вихованні дітей велику роль відіграють особисті якості вчителя: доброта, любов до рідної землі, природи, до праці, до вивчення біології, бажання вчити дітей. Нестандартні уроки проходять цікаво, з використанням ігрових ситуацій – де одне завда –ння змінюється іншим, але кожне вимагає думати, порівнювати, зіставляти, робити висновки. Учні люблять читати, готувати додат – ковий, випереджувальний матеріал, вміють висловлювати свої думки і відстоювати їх, із задоволенням виконують творчі завдання, що сприяє якісному засвоєнню навчального матеріалу. На таких уроках

використовуються проблемні ситуації, ігрові методи, багато наочності,

опорні схеми. На уроках чітко просліджуеться природоохоронний аспект навчання, виховання в учнів бережливого ставлення до приро –

ди, здоров’я людини та навколишнього середовища.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КЗ « НСЗШ І – ІІІст. № 8»


УРОК – ПОДОРОЖ


НА ТЕМУ: « СУДИННА СИСТЕМА ЛЮДИНИ –


ВЕЛИКЕ І МАЛЕ КОЛА КРОВООБІГУ.

АРТЕРІЇ. АРТЕРІОЛИ. ВЕНИ. КАПІЛЯРИ.
ЇХНЄ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ. »

З досвіду роботи вчителя біології

Биковської Тетяни Вікторівни.

ТЕМА: Судинна система. Велике і мале кола кровообігу. Артерії. Артеріоли. Вени. Капіляри. Їхнє функціональне значення.
ОСВІТНІ ЦІЛІ:
1 Перевірити на одержаних уроках знання, узагальнити матеріал, як

систему знань.

2 Розширити творчу і пізнавальну активність учнів.

3 Вивчити значення кровообігу.

4 Вивчити особливості будови судин кровоносної системи:

а) артерій

б) вен

в) капілярів5 Вивчити функції судин кровоносної системи.

6 Вивчити звідки починається і де закінчується велике коло кровообігу.

7 Показати значення великого кола для клітинного життя організму.

8 Вивчити звідки починається і де закінчується мале коло кровообігу.

9 Показати значення малого кола кровообігу для збагачення організму

киснем і виведення з організму вуглекислого газу.

10 Підвести учнів до висновку про значення судинної системи людини.

11 Не залишати в класі жодного байдужого учня.

12 Розкрити негативний вплив алкоголю та паління на стан судин.

13 Розширити знання про екологічне забруднення та його вплив на

судинну систему людини.

МЕТОДИ: повідомлення учнів, розповідь вчителя, бесіда.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ: аорта,артерії, артеріоли, вени, венули, капіляри, велике коло кровообігу, мале коло кро-вообігу, верхня порожниста вена, нижня порожниста вена, кла-

пани в венах.ОБЛАДНАННЯ: таблиці « Кровоносна система людини», « Кола кровообігу людини », « Рух крові по венах», картки з зображенням частин серця, « Будова судин», « Газообмін в легенях».
СТРУКТУРА УРОКУ:

Основний зміст, методи роботи:

1. Актуальність опорних знань.

а) Перевірка знань учнів про особливості кровообігу, зовнішню та

внутрішню будову серця, властивості серцевого м’яза, автоматію

серця, будову та функції клітин крові. ( Цифровий диктант)
ЗАВДАННЯ:
Запишіть у три колонки номери ознак, що характеризують еритроцити, лейкоцити, тромбоцити.
А. Клітини мають забарвлення:

1. Червоне 2. Біле 3. Сіре.


Б. Клітини мають форму:

4. Дисковидну 5. Амебовидну 6. Неправільну


В. Клітини крові: 7. Мають ядро

8. Не мають ядра


Г. Виконують функції:

9. Борються з бактеріями та сторонніми тілами

10. Транспортують кисень

11. Допомагають зсіданню крові


Д. Клітини живуть:

12. 120 днів

13. 5 днів

14. 1 – 7 днів, декілька років


ВІДПОВІДІ:
Еритроцити Лейкоцити Тромбоцити

1,4, 8, 10, 12. 2, 5, 7, 9, 13. 3, 6, 8, 11, 14.


2. На дошці 2 учні дають відповіді на тестові питання.

1. Перший учень.

1. До якого типу тканин належить кров?

а) сполучної

б) нервової

в) епітеліальної
2. В яких клітинах крові немає ядра?

а) лейкоцитах

б) еритроцитах
3. Скільки крові в організмі дорослої людини?

а) 7 л.


б) 2 л.

в) 5 л.
4. Білок, який надає крові червоного кольору:

а) фібрин

б) фібриноген

в) гемоглобін
5. Які особливості будови характерні для еритроцитів?

Які функції вони виконують?

а) ядра немає

б) ядро є

в) містять гемоглобін

г) транспортують кисень2. Другий учень
1. Артеріальна кров тече по:

а) артеріях

б) венах

в) аорті


2. Стулкові клапани в серці людини розташовані:

а) між лівим передсердям і лівим шлуночком

б) між лівим шлуночком і аортою

в) між правим передсердям і правим шлуночком

г) між правим шлуночком і легеневою веною

3. Артеріальною називається кров:

а) насичена киснем

б) що тече по артеріях

в) насичена вуглекислим газом

г) що тече по венах

4. Що належить до внутрішнього середовища організму?

а) кров


б) лімфа

в) тканинна рідина

г) клітини

д) фібрин

5. В яких кровоносних судинах відбувається обмін газів між

кров’ю і повітрям?

а) в артеріях

б) у венах

в) у капілярах
3. На німому плакаті – схемі 2 учня дають відповіді на питання і

прикріплюють малюнки на своє місце на схемі.

Перший учень. 1. Прикріплює переділку і пояснює її значення

- переділка поділяє серце на ліву і праву окремі половини, які

між собою не з’єднуються, тому у лівій половині серця тече

артеріальна кров, а у правій - венозна. 2. Прикріплює передсердя і шлуночки:

- серце людини чотирикамерне, кожна половина поділяється на

передсердя і шлуночки, по черзі скорочуючись, вони прош –

товхують кров крізь серце;


вени, які несуть венозну кров;

- в ліве передсердя впадають чотири легеневі вени, які несуть

артеріальну кров;

- з правого шлуночка виходить легеневий стовбур;

- з лівого шлуночка виходить аорта з артеріальною кров’ю ;

( Чому артеріальна кров? Чому венозна кров? )

- Артеріальна – збагачена на кисень; венозна – на вуглекислий

газ.


3. Прикріплює клапани і пояснює їх значення:

- між передсердями та шлуночками є стулкові клапани: ліва

половина серця – двостулковий клапан; права половина серця –

тристулковий клапан . Вони відкриваються у порожнину


шлуночків, а коли останні скорочуються, клапани щільно

затуляються і перекривають вихід у передсердя. Ці клапани

кріпляться до шлуночків при допомозі сухожильних ниток і

сосочкоподібних м’язів . Між шлуночками та аортою і

легеневим стовбуром є клапани, вони називаються півміся –

цеві, мають вигляд кишеньок і відокремлюють ці відділи під

час відпочинку серця; клапани перешкоджають зворотному

руху крові по організму.


Другий учень.
1. прикріплює три оболонки і пояснює їх значення:

а) внутрішня оболонка – ендокард – вистилає серцевий м’яз

із середини. Це гладенька , еластична, рівна оболонка, допома-

гає проходити крові.

б) середня оболонка – міокард – м’яз особливої будови, має

велику кількість переплетень та зв’язків між окремими воло –

концями, що допомагають одночасно скорочувати передсердя

і шлуночки. Скорочення не контролюється свідомістю.

в) зовнішня оболонка – епікард – відокремлює серце від інших

органів і захищає його.

г) ще серце розташоване в навколосерцевій сумці – перикарді.

Між сумкою і серцем є рідина, яка зволожує серце і зменшує

тертя під час роботи серця.
2. прикріплює м’язову стінку передсердь і шлуночків.

- най товщій м’яз у лівому шлуночку, він дорівнює 10 – 15 мм,

вдвічі, чи втричі перевищує м’яз правого шлуночка (5 – 7мм).

М’яз передсердь дорівнює 3 мм. Це пов’язано з тим, що

лівий шлуночок виштовхує кров з великою швидкістю і під

великим тиском, для того, щоб кров змогла дійти до усіх

органів і клітин нашого організму.

3. Серце – центральний орган серцево – судинної системи. Воно

виконує функцію насоса, Розміщене воно косо в грудній

порожнині, зміщено ліворуч. Маса серця - 250 – 350 грамів,

нагадує стиснутий лівий кулак, довжина серця 14 – 15 см,

ширина – 12 – 15 смІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Сьогодні ми здійснюємо з вами урок – подорож. Але подорож не проста. А по кровоносній системі, по кровоносним судинам людсь-

кого організму. Дізнаємося , які органи утворюють цю систему, як
вони побудовані і які функції виконують. Які кола кровообігу є в

організмі людини і яке їх значення.

І так, ми сідаємо в човен, і відпливаємо….

- Ой, куди це ми потрапили? Чому навколо все червоне?

Ведучі знайомлять нас з кров’ю.

Ведуча І. Не лякайтеся, ми потрапили у кров….

Знаменитий Гипократ з грецького острова Кос назвав кров у числі

4-х головних рідин тіла. Він рахував «добру» кров основою міцного

здоров’я і гарних рис характеру. Ось чому кров і ліки виготовленні з неї, можна знайти у старих фармакопеях, а переливати кров хворим

та пораненим пробували ще лікарі древньої Греції. Кров весь час була

оточена ореолом святості. Вона об’єкт багатьох ритуалів і повір’їв. У

рядку з Біблії говориться: « Душа всякого тіла, єсть кров його, вона душа його…». Дійсно, кожному знайомо, що разом із кров’ю і життя

уходить з людини. Проводячи релігійні таїнства люди впевнені і її

магічних властивостях. Кров віддають близькому як дар милосердя,

на неї клянуться, не дарма кажуть: « Кровна родинність є юридичним

та генетичним поняттям». У систему крові, за даними гематології –

науки про кров, входять органи кровотворення, кровоносні судини,

серце, живі тканини, де клітини крові діють і гинуть, нервові фактори

і гормони , які всім цім керують.ВЧИТЕЛЬ: любі друзі, ми з вами вже потрапили до крові і свою

подорож починаємо з лівого шлуночку серця.

Де це ми зараз знаходимося? Яка велика швидкість крові, який великий тиск, а яка яскраво – червона кров! Ми з вами потрапили

до найбільших,міцних, товстих судин кровоносної системи.Які ж це судини? ( Питання до учнів)

- Я скажу, я знаю. Це артерії – судини, по яким кров тече від серця

до органів. Найбільша судина – це аорта. Вона відходить від лівого

шлуночку і поділяється на артерії. Розподіляються артерії відносно

двосторонньої системи тіла (половина – ліворуч, половина – праворуч)

Від аорти артерії йдуть до голови, шиї, грудної порожнини, черевної порожнини, нижньої та верхньої кінцівок. У органах артерії поділяю- ться на більш дрібні – артеріоли, які в свою чергу – на капіляри. • По артеріях кров тече під великим тиском від серця, тому артерії мають товсті, пружні стінки і складаються з трьох шарів: внутріш нього ( плоский епітелій), середнього (гладкі м’язи та еластичні волокна). Зовнішнього ( сполучна тканина з галогеном), гладенькі

м’язи скорочуючись і послабляючись звужують і розширюють

артерії і тим самим регулюють рух крові у них.

- А еластичні волокна надають артеріям пружні властивості. Це має велике значення для аорти і легеневої артерії. Яке ж це значення? Лівий шлуночок під час скорочення виштовхує під

великим тиском більше крові ніж її відтікає з аорти до артерії.

При цьому стінки аорти розтягуються і вона вміщує усю кров,

яку виштовхує шлуночок, коли шлуночок послабляється, тиск

в аорті падає і її стінки завдяки пружним властивостям трохи

спадають. При цьому надлишок крові, який знаходиться у розтягненої аорті, проштовхується із неї в артерії, хоча із серця в цей час кров не проходить.

Правильно. Тому, періодичне виштовхування крові шлуноч-

ком дякуючи пружності артерії перетворюється на безперервний рух крові по судинах. Тиск крові у артеріях великий, пульсую- чий. Кров тече по них швидко – 500 мм/сек. Кров оксигенерова-

на – збагачена на кисень, яскраво – червона.

Чому? Хто знає? • Тому що в крові багато еритроцитів, а вони мають гемоглобін, а він приєднує кисень і утворює червоний колір.

Правильно. І так діти, ми з вами проїхали і познайомилися

з самими міцними судинами кровоносної системи. Давайте поки ми їдемо далі згадаємо ще раз:

- Які судини ми проїхали? 1) Аорту.; 2) артерії;

- Що це за судини?

1) Вони йдуть від серця; 2) По них тече артеріальна кров;

- Скільки оболонок вони мають? 1) Три.

- Які?

1) Зовнішню – захисну; 2) Середню – м’язову, з еластичними волок нами; 3) Внутрішню – плоский епітелій.- Чому у них такі товсті, міцні та еластичні оболонки?1) Тому що по них тече кров під вели ким тиском.Молодці! Можна вирушати далі.

- Ой, подивіться! Судини поступово звужуються вже видно їхні стінки і вони стають тонкими, стінки просвічуються і тиск

в них зовсім маленький, а швидкість крові зовсім мала. Що це?

А це ми потрапили до найменших судин організму людини.

Їх називають – капілярами. Для чого потрібні людині такі дрібні

судини?


- Капіляри розташовані у всіх тканинах між артеріями та венами.

Вони дуже тонкі, тонше людського волосся в десятки разів. Їх

діаметр дуже малий і тому основна функція капілярів – це обмін газів та поживних речовин між кров’ю і тканинами. Їх стінка утворена одним шаром плоских клітин. Крізь них речовини, роз - чинені у плазмі крові і кисень просочуються у тканинну рідину, а з неї – в клітини, а вуглекислий газ і продукти життєдіяльності

-в зворотному напрямку. Кров рухається по низ зі швидкістю –

1 мм/ сек. Капіляри можуть відкриватися і закриватися змінюючи

кровопостачання тканин. На 1 мм2 скелетного м’яза в спокої налічується 100 – 300 відкритих капілярів, а в працюючому м’язі

їх буде до 2000 на 1 мм2.

- Чому? Хто знає?

- М’яз працює, йому потрібно більше кисню і поживних речовин.

- Так.


- А знаєте,якщо покласти усі капіляри однієї людини в одну лінію,

То вона буде дорівнювати 100000 км…нею можна було б обв’яза - ти земну кулю по екватору 21,2 рази!!! А площа їх буде = 1500га.

У організмі людини їх декілька мільярдів. І це дійсно так.

Згадайте де б ми не вкололи своє тіло, одразу з’являється крапля крові, тому що вони знаходяться всюди.- Давайте зробимо маленьку зупинку.

І так. З якими судинами ми познайомилися зараз?

1) Капілярами.

- Де вони знаходяться7

2) У всіх клітинах, між артеріями та венами.

- Скільки оболонок вони мають?

3) Одну.

- Чому?


4) Тому що в них проходить обмін газів і поживних речовин.

- З якою швидкістю рухається по них кров?

5) 1 мм/ сек. Це відбувається тому,щоб встиг пройти обмін речовин.

Молодці діти!

Подивіться! Подивіться! Кров у капілярах стає темніша і темніша,

а була червоною. Так, дійсно, кожен капіляр має артеріальну

( початкову) частину і венозну ( другу). Коли він віддає кисень, а приймає вуглекислий газ – кров стає венозною. • Правильно. Їдемо далі.

 • Бачите, судини знов стають ширші, а кров по них рухається швидше і тиск більший.

 • А я знаю чому. Це тому, що ми потрапили в інші судини. Капі –

ляри поступово збираються в крупніші –венули, а вони - в вени.
- Можна я розкажу?

- Так.


- Вени не розносять кров, а збирають від органів і несуть її до

серця. Тиск у крові у венах низький, тому стінки вен тонші, але

також мають три шари, як і артерії. Стінки вен легко спадаються. М’язові волокна виконують таку ж функцію як і а артеріях, але тієї

сили і тиску, яку виконує лівий шлуночок, вже не вистачає до вен.

Кров по них тече за рахунок оточуючих їх тканин, особливо скелет-

них м’язів. Вони скорочуючись і розслабляючись, стискують і

розтягують вени, це і приводить до рухання крові по венах. Швид –

кість крові у венах дорівнює 150 мм/ сек. • Ой, що це таке ляскає, ніби щось зачиняється?

 • Так, ти вірно помітила, це півмісяцеві клапани.

 • Для чого вони потрібні у венах? Це ж не серце, а в артеріях і капілярах їх теж не було!

 • Правильно. Ви помітили, що кров по артеріях тече від серця

до органів, з гори вниз, навіщо тут клапани? А по венах кров тече від органів до серця, тобто знизу – вгору. Доречи, роботи серця

вже не вистачає для того щоб підняти кров вгору. Тому, щоб кров

не стікала вниз і не зупинялася в венах і існують клапани. Поди –

віться, скелетні м’язи, скорочуючись, стискують вену, кров прош- товхується вгору, потім вищі м’язи скорочуються. А ці послабля –

ються, кров тече в гору, а внизу, в венах зачиняються клапани і не дають крові бігти в зворотному напрямку. Клапани направлені

отворами до серця, тому кров, рухаючись до серця, притискає

кишеньки клапанів до стінок судин. Як тільки кров змінює напрям, вони заповнюються нею і зачиняються. Кров у венах темно – червона, збагачена на вуглекислий газ.

- А я хочу розповісти про захворювання. Іноді людина у зв’язку

з професією повинна цілий день стояти нерухома на ногах ( біля

станка, наприклад). Це викликає професійне захворювання – роз –

ширення вен нижньої кінцівки ( варикозне), тому що в ногах не проходить чергування скорочень і послаблень м’язів. А це приз-

водить до застою крові в венах ніг.

- Правильно. Серцево – судинні захворювання зустрічаються у

людей що курять і зловживають спиртними напоями. Це атероск –

лероз – хвороба пов’язана зі зміною у кровоносних судинах, вона

змінює діаметр кровоносних судин і викликає серйозні порушення судин серця. Серцевий м’яз перероджується і організму постача - ється менше крові, що призводить до хвороб. У курящих людей

судини постійно знаходяться у звуженому стані, а це викликає

спазм судин серця.

- Усі вени збираються в дві великі: верхню і нижню порожнисті

вени, які впадають в серце, а саме в праве передсердя. • Зачекайте! Кров. перед тим, як попасти в серце проходить по зворотній вені печінки, де вона знезаражується від отруйних речовин що утворюються в товстому кишечнику.

 • І так, я хочу сказати, що кровоносні судини – це трубки, які

розгалужуючись зменшують свій діаметр до самих дрібних

судин – капілярів. Далі капіляри зливаються утворюючи вени,

діаметр їх збільшується. По кровоносних судинах кров розноситься до всіх органів і тканин, а потім знов збирається у серці. Судини кровоносної системи утворюють два кола кровообігу і одне коло ми з вами вже проїхали. Давайте поди-

вимось, так чи ні?ПОДИВИЛИСЬ:

- ми виїхали з лівого шлуночка серця, потрапили в аорту, потім

по артеріях доїхали до органів, де перебували у капілярах, з них

переїхали до вену, а потім до вен і потрапили у праве передсердя

серця. Так діти, це дійсно велике коло кровообігу. Його значення

дуже велике у житті людини – по ньому кров переносить до

органів і тканин організму людини поживні речовини і кисень, а

збирає продукти обміну і вуглекислий газ.

- Ми з вами потрапили до правого передсердя

- Скажіть, яку кров принесли судини до правої половини серця?

- Так, венозну, збагачену на вуглекислий газ. І так, ми вирушаємо далі. З правого передсердя ми потрапляємо до правого шлуночка – передсердя скорочується і проштовхує кров у

шлуночок. Потім скорочується шлуночок, і ось ми вже знов у судинах

- А чому ми при скороченні шлуночка не потрапили до перед -

сердя?


- тому. що там є клапани – стулкові ( права половина –тристул -

ковий, а ліва – двостулковий) .

- Нащо вони потрібні у серці?

- вони перешкоджають зворотному руху крові.

З правого шлуночка ми потрапляємо до легеневої артерії, вона в свою чергу поділяється на дві гилки, тому що у людини дві легені.

Їдемо по правій легені. Бачите, у легенях теж артерії поділяються

на дрібні і переходять до капілярів які густо оплітають багато числе-

нні легеневі пухирці, в які увесь час потрапляє атмосферне повітря.


Коли кров тече по капілярах легень кисень повітря вступає в нестійке з’єднання з гемоглобіном еритроцита. Тому в капілярах

легень кров з венозної перетворюється на артеріальну одночасно з насиченням крові киснем, вона віддає вуглекислий газ в повітря,

яке заповнює легені. Потім капіляри поступово перетворюються на вени. Зливаючись одна з одною вени утворюють чотири леге –

неві вени ( дві від правої легені, дві від лівої) які впадають в серце.

- Приготуйтеся, ми знов потрапляємо у серце, але тепер в ліву його половину – ліве передсердя, з артеріальною кров’ю. Ми

проїхали друге коло кровообігу – мале, чи його ще називають –

легеневим.І так, шлях від правого шлуночка через легеневі вени до

лівого передсердя називається легеневим, чи малим колом

кровообігу.

- Діти, запитання на увагу! Подивіться уважно на судини і

колір крові, знайдіть , будь ласка, судини виняток.

Діти : по артеріях тече венозна кров, а по венах тече артеріальна.

Ці судини знаходяться у малому колі кровообігу:


 1. Від серця йдуть артерії, але по них тече венозна кров.

 2. До серця йдуть вени, але по них тече артеріальна кров.

А я ще хочу сказати. До великого кола кровообігу відноситься ще

так зване « третє коло кровообігу» - це судини, які забезпечують

кров’ю серцевий м’яз. Дві його артерії, права і ліва, починаються

безпосередньо від основи аорти і йдуть до серця, а вени серця

впадають в праве передсердя.

Довжина шляху по великому колу кровообігу значно перебіль-

шує довжину шляху по малому, але рух крові узгоджений, так як швидкість руху крові по великому колу значно більше, ніж по

малому. Завдяки цьому кров повертається до серця по двох колах кровообігу одночасно.І так діти, ми з вами почали свою подорож з серця, його

лівої половини, сюди ж ми і повернулися. Я дуже вам усім дякую, дякую нашим ведучим – екскурсоводам які підготу –

вали для нас багато цікавого. З цієї подорожі ми дізналися з

чого складається кровоносна система. Яку будову мають

судини, де починаються і де закінчуються кола кровообігу,

яке їх значення. Я гадаю, що ці знання ви запам’ятаєте надовго!
ІІІ. Закріплення знань учнів.

Заповнення таблиці « Кола кровообігу» ( додається)

ІV. Домашнє завдання. Вивчити пар.

КОЛА КРОВООБІГУ

Питання для

порівняння

Велике коло

Мале коло

 1. Де починаються?

 1. Де закінчуються?

3. Які кровоносні

судини належать

до цього кола?

 1. Як змінюється

склад крові?
 1. Значення кола.

І УЧЕНЬ
1. До якого типу тканин належить кров?

а) сполучної в) м’язової

б) нервової г) епітеліальної

2. В яких клітинах крові немає ядра?

а) лейкоцитах б) еритроцитах

3. Скільки крові в організмі дорослої людини ?

а) 7 л. б) 2 л. в) 5 л.

4. Білок, який надає крові червоного кольору:

а) фібрин б) фібриноген в) гемоглобін

5. Які особливості будови характерні для еритроцитів і які

функції вони виконують?

а) ядра немає в) містять гемоглобін

б) ядро є г) транспортують кисень
ІІ УЧЕНЬ

1. Артеріальна кров тече по:

а) артеріях б) венах в) аорті

2. Стулкові клапани в серці людини розташовані:

а) між лівим передсердям в) між правим передсердям

і лівим шлуночком і правим шлуночком

б) між лівим шлуночком г) між правим шлуночком і

і аортою легеневою артерією

3. Артеріальною називають кров:

а) насичена киснем б) насичена вуглекислим газом

в) що тече по артеріях г) що тече по венах

4. Що належить до внутрішнього середовища організму?

а) кров в) тканинна рідина д) фібрин

б) лімфа г) клітини

5. В яких кровоносних судинах відбувається обмін газів між

кров’ю і повітрям?а) в артеріях б) у венах в) у капілярах


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка