Норми часу для планування І обліку навчальної роботи педагогічних І науково-педагогічних працівників нму імені О. О. Богомольця на 2015/2016 н рСкачати 102.28 Kb.
Дата конвертації18.03.2016
Розмір102.28 Kb.
Додаток
Норми часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників НМУ

імені О.О. Богомольця на 2015/2016 н. р.
Вид роботи

Норми часу

(в годинах)Примітка

1

2

3

4

1

Читання лекцій.

1 година за 1 академічну годину*.
2

Проведення практичних і лабораторних занять

1 година на академічну групу за 1 академічну годину

З окремих навчальних дисциплін, що регламен-туються відповідними нормативними документами, допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю, затвердженою ректором НМУ.

3

Проведення семінарських занять

1 година на семінарську групу за 1 академічну годину.

Семінарська група складається з двох академічних груп.

4

Проведення консультацій з навчальних дисциплін протягом семестру.

6% від загальної кількості годин з дисципліни на семінарську групу – для очної форми навчання;

12% від загальної кількості годин з дисципліни на академічну групу – для заочної форми навчання.


5

Проведення передекзаменаційних консультацій.

1 година на 1 семінарську групу.
6

Проведення перед- модульних консультацій

1 година на 1 семінарську групу на 1 модуль.
7

Перевірка підсумкових модульних робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час аудиторних занять

0,25 годин на 1 роботу на 1 ПМК

Роботу приймає і перевіряє один викладач.

8

Перевірка й приймання контрольних робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час самостійної роботи.

0,33 години на 1 роботу.

Роботу приймає і перевіряє один викладач.

9

Перевірка історії хвороби.

1 година на 1 історію хвороби.

З клінічних дисциплін, якщо це передбачено в робочій навчальній програмі.

10

Керівництво і приймання (захист) індивідуальних завдань, передбачених нав-чальним планом: розрахункових, графічних та розрахунково-графічних робіт (перевірка протоколів).

0,5 години на 1 роботу (протокол).

Роботу приймає і перевіряє один викладач.

11

Перевірка рефератів, передбачених навчальним планом.

0,25 годин на 1 роботу.

Роботу приймає і перевіряє один викладач.

12

Керівництво і приймання курсових робіт з фахових навчальних дисциплін.

3 години на 1 роботу, в тому числі 0,33 години кожному члену комісії.

Кількість членів комісії – не більше 3 осіб.

13

Проведення семестрових екзаменів.

0,33 години на 1 студента.
14

Проведення державних екзаменів.

0,5 годин на 1 студента.

Не більше 6 годин на день. Кількість членів комісії – не більше 4 осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до 6 осіб).

15

Керівництво, консульту-вання, рецензування та проведення захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

До 30 годин на одного студента, в т.ч.: по 0,5 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії; до 24,5 години керівнику і консультантам; до 3 годин рецензенту.

Кількість членів комісії – не більше 4 осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до 6 осіб). За одним керівником закріплюється до 8 дипломних проектів (робіт).

16

Керівництво навчальною і виробничою практикою.

Норми часу визначаються нормативними документами з організації практики.
17

Проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів

1 година кожному екзаменатору на одного вступника, аспіранта (здобувача)

Кількість членів комісії – не більше 3-х осіб.
18

Керівництво аспірантами.

50 годин щороку на аспіранта.

За одним керівником закріпляються: - до 5 аспірантів за доктором наук, професором; - до 3 аспірантів за кандидатом наук, доцентом.

19

Наукове консультування докторантів (до 3 років).

50 годин щороку на докторанта.

За одним консультантом закріплюється не більше 5 докторантів.

20

Керівництво здобувачами (до 5 років).

25 годин щороку на здобувача.

За одним керівником закріпляються: - до 5 здобувачів за доктором наук, професором; - до 3 здобувачів за кандидатом наук, доцентом.

21

Керівництво магістрами.

40 годин щорічно на магістра.

Не більше 5

22

Керівництво клінічними ординаторами.

40 годин щорічно на клінічного ординатора.

Не більше 5

23

Керівництво стажуванням слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних під-розділів післядипломної освіти ВНЗ на підприємствах, в уста-новах та організаціях

5 годин на тиждень на одного слухача.

Стажування проводиться викладачами за місцезнаходженням навчального закладу.

24

Рецензування рефератів слухачів ВНЗ після-дипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти ВНЗ

3 години на реферат.
25

Керівництво, консульту-вання, рецензування та проведення захисту випускних робіт слухачів ВНЗ післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти ВНЗ

До 10 годин на одного слухача, у т.ч.: по 0,33 години голові та кожному членові комісії; до 2 годин рецензенту.

Кількість членів комісії – не більше 3 осіб.

26

Проведення випускних екзаменів слухачів ВНЗ післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти ВНЗ

0,5 години на одного слухача голові та кожному членові екзаменаційної комісії.

Кількість членів комісії – не більше 3 осіб.

* - 1 академічна година – 45 хвилин.Перелік основних видів методичної , наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників,

яка фіксується в індивідуальному плані роботи


1. Методична роботи

1.1.

Підготовка до навчальних занять. Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарів, практичних лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів.

1.2.

Підготовка і рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників.

1.3.

Розробка навчальних планів, навчальних програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм.

1.4.

Розробка нових і вдосконалення існуючих лабораторних робіт.

1.5.

Підготовка практикумів

1.6.

Підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін.

1.7.

Розробка засобів діагностики для поточного і підсумкового контролю знань. Складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного та підсумкового контролю, завдань для проведення тестового контролю.

1.8.

Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо).

1.9.

Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання.

1.10.

Розробка інтерактивних методів навчання (майстер-класів, кейсів, дійових і рольових ігор, ситуаційних комп’ютерних вправ), спрямованих на формування комунікативних, професійних та інформаційних компетенцій фахівців.

1.11.

Розроблення дидактичних матеріалів щодо активних форм занять: ділових ігор, ситуаційних вправ тощо.

1.12.

Вивчення і впровадження передового досвіду організації освітнього процесу.

1.13.

Відвідування занять науково-педагогічних працівників.

1.14.

Розроблення складових стандартів вищої освіти (галузевих стандартів і стандартів вищого навчального закладу).

1.15.

Підготовка акредитаційної, ліцензійної справи за спеціальністю.

1.16.

Робота в науково-методичних комісіях МОН України, інших міністерств, університету, факультету (інституту).

1.17.

Науково-методичний супровід інформаційного пакету факультету/інституту.

1.18.

Створення і підтримка інформаційних систем та програмних засобів, спрямованих на забезпечення якості освітнього процесу.

2. Наукова робота

2.1.

Виконання планових наукових досліджень із звітністю в таких формах:

 • науково-технічний звіт;

 • дисертація (докторська, кандидатська);

 • монографія;

 • наукова стаття в журнал, реферованих виданнях, інших виданнях;

 • заявка на видачу охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності;

 • тези доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах (міжнародних, вітчизняних, інших).

2.2.

Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, тематичних планів тощо.

2.3.

Доопрацювання для перевидання монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників.

2.4.

Керівництво студентським науковим гуртком, проблемною групою тощо.

2.5.

Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою: наукової статті, заявки на видачу охоронних документів, доповіді на конференцію.

2.6.

Підготовка студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади.


3. Організаційна робота

3.1.

Робота в комісіях, радах, робочих групах МОН, МОЗ України

3.2.

Робота у Вчених радах університету, факультету (інституту) та їх комісій.

3.3.

Робота в спеціалізованих радах університету із захисту дисертацій.

3.4.

Участь в організації та проведенні міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад, всеукраїнських та міжнародних предметних студентських олімпіад, конкурсів та турнірів на базі університету.

3.5.

Робота з видання наукових і науково-методичних збірників.

3.6.

Виконання обовязків заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника завідувача кафедри, заступника голови циклової методичної комісії на громадських засадах.

3.7.

Виконання обов’язків куратора ЄКТС факультету, університету, участь у соціально-гуманітарній діяльності студентського колективу.

3.8.

Керівництво гуртком за інтересами

3.9.

Участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді.

3.10.

Участь в організації та проведенні позанавчальних культурно-спортивних заходів

3.11.

Піджготовка концертних програм та персональних художніх виставок.

3.12.

Участь у роботі приймальної комісії університету.

ПІДСТАВИ:

 1. Закон України «Про вищу освіту»;

 2. Наказ МОН України від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»;

 3. Наказ МОЗ України від 24.09.1996 р. № 295 «Про внесення змін і доповнень до Тимчасових правил прийому до магістратури в медичних вищих навчальних закладах», п.28.

 4. Наказ МОЗ України від 29.01.1998 р. № 12 «Про затвердження Положення про клінічну ординатуру», п.5.4.

 5. Наказ МОН України від 07.06.1996 р. № 195 «Про затвердження норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи викладачів і Рекомендацій щодо запровадження їх у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації», п.20.

 6. Рекомендації шодо запровадження Наказу МОН України від 07.06.1996 р. № 195 (зареєстровано Міністерством юстиції України 26.06.1996 р. №403/1428).


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка