Облік збуту в сільськогосподарських підприємствах Постановка проблемиСкачати 87.13 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір87.13 Kb.
УДК 657:631

Шевченко Н.О.

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Уманського національного університету садівництва


облік збуту в сільськогосподарських підприємствах
Постановка проблеми. Останні зміни економіки України зумовили перебудову в системі управління сільськогосподарськими підприємствами . Ця перебудова передусім стосується системи постачання сировини і матеріалів, а також збуту сільськогосподарської продукції.

Робота аграрних формувань в ринкових умовах господарювання зумовлює об’єктивну необхідність оптимізації діяльності збуту, тобто максимальної реалізації виробленої сільськогосподарської продукції. Організація та ефективне управління збутом вимагає аналізу збутового потенціалу, рентабельності товарної продукції за ринковими сегментами і каналами розподілу, структури і величини витрат, оцінки рівня і динаміки наповнення ринку сільськогосподарської продукції, вивчення попиту, аналізу цінової політики конкурентів, дослідження загальноекономічних тенденцій [3]. Тому для інформаційного забезпечення системи управління особливе значення має бухгалтерський облік та контроль збуту в операційній діяльності.Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку питань теорії та методології обліку і контролю збуту вагомий внесок зробили такі вітчизняні вчені-економісти, як: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, М.Я. Дем’яненко, Л.В. Нападовська, В.С. Рудницький, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук, В. Юрген та інші. Зокрема в роботах цих авторів розглядаються питання вдосконалення методики обліку збутових витрат та визначення фінансових результатів по завершенню збутового процесу; вивчення особливостей організації й удосконалення методики внутрішнього контролю збуту в операційній діяльності.

Постановка завдання. Метою статті є наукове обґрунтування теоретичних аспектів та розробка практичних рекомендацій з удосконалення організації і методики бухгалтерського обліку та контролю збуту в операційній діяльності сільськогосподарських підприємств, що забезпечить їх ефективне функціонування в ринкових умовах господарювання.

Об'єктом дослідження є процес бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю збуту в операційній діяльності сільськогосподарських підприємств.

Дослідження економічної сутності збуту дозволило виділити наступні підходи до його визначення: 1) збут як система (впорядкована за структурною будовою, цілеспрямована сукупність окремих елементів в організаційній, інформаційній, технологічній та економічній єдності); 2) збут як вид операційної діяльності підприємства – форма відносин, яка включає мету, засоби, процес збуту і результат; 3) збут як вихідний пункт розвитку комерції та підприємництва – продаж виробленого товару, який у процесі конкуренції трансформується в маркетингову діяльність [2].

Виклад основного матеріалу дослідження. В обліковій практиці сільськогосподарських підприємств для забезпечення єдиного підходу до трактування збуту необхідно розглядати його в широкому та вузькому розумінні. З позицій виконуваних ним функцій та з урахуванням окремих елементів політики підприємства (управління, маркетингу, обліку) збут і маркетинг запропоновано розглядати як взаємозалежні категорії. Організація обліку процесу збуту є складовою оперативно-господарської діяльності підприємства, на підвищення ефективності якої спрямовуються маркетингові зусилля. Збут більше стосується поточної діяльності, а маркетинг націлений на перспективу. Різниця в цілях організації маркетингу і збуту й методах їх досягнення вимагає розмежування маркетингової та збутової діяльності в обліковій практиці [1].

Організація обліку збуту залежить від потенціалу підприємства та обраної ним збутової політики – сукупності збутових стратегій маркетингу і комплексу заходів з формування асортименту товарної продукції та ціноутворення, стимулювання збуту, укладання договорів, транспортування, та інших організаційних аспектів збуту [1]. Це спосіб здійснення збутової діяльності.

В процесі дослідження встановлено, що діяльність включає мету, засоби її досягнення, сам процес і результат. У зв’язку з цим збутовою діяльністю слід вважати комплекс заходів від планування обсягів реалізації товарної продукції залежно від мети продажу; врахування цінової політики; до пошуку каналів збуту з визначенням факторів, які забезпечують його ефективність. Метою організації обліку збутової діяльності є доставка товарної продукції та своєчасне отримання доходу у вигляді виручки, а її здійснення залежить від впливу контрольованих і неконтрольованих факторів, що зумовлюють високий рівень ризику та невизначеності ринку, а також своєчасне відображення даних операцій у первинних документах та регістрах синтетичного обліку.

Традиційні методи обліку та контролю збутових операцій не в змозі задовольнити потреби апарату управління в релевантній інформації (стосовно вибору оптимальних та ефективних методів і прийомів стимулювання збуту, визначення видів продукції, які потребують додаткових зусиль при їх просуванні на ринку) [4]. За таких обставин ускладнюється оперативний контроль та управління збутом.

Відповідно до чинного законодавства витрати на збут звітного періоду не включаються до собівартості реалізованої продукції, а списуються на фінансові результати і мають приховану форму. На основі узагальнення результатів дослідження з даної проблеми встановлено відсутність чіткої класифікації невиробничих витрат, до яких відносять витрати збутової діяльності. Науково обґрунтована класифікація витрат є основою раціональної організації побудови обліку та сприяє ефективному здійсненню контролю і прийняттю управлінських рішень [1]. У зв’язку з цим запропоновано класифікацію збутових витрат за такими ознаками: по відношенню до процесу збуту, для визначення фінансових результатів і комерційної собівартості, за часом здійснення, функціональністю, видами товарної продукції.

Метою ведення обліку збутової діяльності є інформаційне забезпечення управління доходами і витратами збутової діяльності; формування фінансових результатів, оцінка доцільності та ефективності передбачених збутовою політикою заходів, можливість планування оптимального розміру витрат на їх проведення, контроль збутових операцій [2]. Вона формує структуру облікової моделі, від якої залежить оцінка та аналіз ефективності збутових операцій. Тому виникає потреба у визначенні інформаційних потреб підприємства: структури, обсягу, змісту документів, періодичності представлення інформації у звітності.

Мета обліку збуту досягається якістю виконання поставлених завдань, серед яких визначено наступні: формування товарного асортименту, необхідного для задоволення потреб ринку відповідно до попиту; вибір потенційних партнерів (як покупців, так і постачальників); безпосередній продаж товарної продукції власного виробництва та посередницька торгівля; пошук шляхів підвищення ефективності збутової діяльності [4].

Залежно від потреб інформаційного забезпечення системи управління виділено етапи організації первинного обліку збутової діяльності, вимоги до первинного оформлення збутових операцій, а також розкрито особливості документування операцій з продажу за різними каналами .

Детальний аналіз діючої методики обліку показав, що отримати дані про збутові витрати можна завдяки перевірці первинних документів та облікових регістрів. В обліку збутовий процес розділений на частини з окремим відображенням доходу, собівартості товарної продукції та фінансових результатів збут [3]. У процесі дослідження з’ясовано, що маркетингові витрати спрямовані на дослідження ринку, його кон’юнктури, вивчення зміни попиту на товарну продукцію, а витрати на збут мають обмежений характер і спрямовуються переважно на задоволення потреб споживачів при реалізації продукції. Їх розмір і структура визначаються умовами ринку, специфікою товарної продукції, запитами споживачів, стратегічними цілями підприємства [2].

Запропонована методика обліку забезпечить можливість формування повної (комерційної) собівартості, удосконалення методики визначення реальних фінансових результатів за даними бухгалтерського обліку.

Проведені дослідження показують, що при визначенні величини затрачених ресурсів на збут товарної продукції необхідно врахувати економічну та облікову послідовність здійснюваних операцій, розрізняти бухгалтерські (явні) та економічні (явні та альтернативні) витрати. Такий поділ необхідний для обчислення потенційного прибутку по ще не реалізованих залишках товарної продукції.

За результатами дослідження в аналітичному обліку доцільно виділяти істотні сторони збутового процесу. Їх слід розглядати як окремі економічні категорії: кількість товарної та реалізованої продукції, собівартість реалізації, сума виручки та доходи, витрати збутової діяльності, прибуток і збиток. Решта понять і категорій можуть бути віднесені до об’єктів обліку за умови їх потенційної корисності для споживачів облікової інформації.З метою формування оперативних аналітичних даних про хід і результати збутової діяльності необхідно впровадити на підприємстві Відомості обліку витрат збутової діяльності та Відомість обліку збуту за каналами [1]. Їх ведення забезпечить можливість контролю збутових витрат на основних етапах збутового процесу (від прогнозних досліджень ринку до контролю збутової діяльності), оцінки доцільності їх здійснення. Відомості можуть бути використані як форми внутрішньогосподарської звітності за збутовими операціями.

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, контроль збутових операцій забезпечує можливість оперативного управління, адаптацію підприємства до зовнішнього середовища та ринків, що активно розвиваються. Результати збутової діяльності залежать від своєчасності отримання й обробки інформації про зміни на товарних ринках, формування правильного сприйняття і можливості критичної оцінки зовнішнього середовища та стану виробничо-господарської діяльності підприємства. Наявність такої інформації дозволить виявити внутрішні резерви та можливості їх мобілізації для поліпшення системи збуту в цілому, фінансових результатів операційної діяльності та забезпечення стабільної роботи підприємства.

Бібліографічний список:

  1. Башинський О. Облік доходів сільськогосподарських підприємств за П(С)БО 30 „Біологічні активи", застосування на практиці / О. Башинський// Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 40. – С.21.

  2. Власова І.О. Методологічні аспекти обліку збуту / І.О.Власова // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск “Дослідження і оптимізація економічних процесів “Оптимум 2006” 23’ 2006”.– Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – С. 123-126.

  3. Гудзенко Н.М. Роль обліку збуту для забезпечення контролю процесу реалізаці / Н.М. Гудзенко // Науковий вісник НАУ. – 2009. – Вип. 56. – С. 263-266.

  4. Канцедал Н.А. Особливості розрахунків сільськогосподарських підприємств в умовах платіжної кризи / Н.А. Канцедал // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. – № 4. – С. 105-107.

  5. Коваль І.А. Збутова діяльність як об’єкт управлінського обліку / І.А. Коваль // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Спец. вип.: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 374-377.

  6. Малік М. Й. Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері економіки / М. Й. Малік // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 103-108.

  7. Уланчук В.С. Удосконалення первинного обліку в аграрних підприємствах – вимога сьогодення /В.С. Уланчук, Н.В. Оляднічук//Облік і фінанси АПК. – 2006 – №1. – С. 120-124.

  8. Цимбал В. О. Критерії оцінки діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / В. О. Цимбал // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 116-121.

Шевченко Н.О.

облік збуту в сільськогосподарських підприємствах

Анотація. Проаналізовано теоретичні аспекти та розроблено практичні рекомендацій з удосконалення організації і методики бухгалтерського обліку та контролю збуту в операційній діяльності сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: облік, збут, операційна діяльність, доходи, витрати.
ШЕВЧЕНКО Н. А.

УЧЕТ СБЫТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация. Проанализированы теоретические аспекты и разработаны практические рекомендации по совершенствованию организации и методики бухгалтерского учета и контроля сбыта в операционной деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: учет, сбыт, операционная деятельность, доходы, расходы.
SHEVCHENKO N.

Annotation

The theoretical aspects and practical recommendations to improve the organization and methodology of accounting and control distribution in operating activities of agricultural enterprises.

Keywords: accounting, marketing, operational activities, revenues, expenses.
Прізвище_Шевченко_________________________________________________

Ім'я___Наталія______________________________________________________

По батькові_Олександрівна___________________________________________

Місце роботи___Уманський національний університет садівництва_________

Посада___доцент кафедри обліку і аудиту _____________________________

Науковий ступінь__к.е.н_____________________________________________

Вчене звання______________________________________________________________

Назва статті: ОБЛІК ЗБУТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХАдреса та телефон для контактів та надсилання авторського примірника:

Дідура Л.А. вул. Чкалова 30 кв. 5 м. Умань Черкаська обл. 20300

тел. роб.(04744) 3-44-41, моб. 0677007107 shevchenkono@yandex.ru


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка