Обсяг реферату 20-24 машинописних сторінки, не враховуючи бібліографічного списку та додатків, якщо вони єСкачати 81.08 Kb.
Дата конвертації18.03.2016
Розмір81.08 Kb.


ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ
Метою підготовки реферату з методики викладання іноземної мови є демонстрація вміння критично осмислювати вивчений матеріал, аналізувати педагогічний досвід, узагальнювати та описувати свої власні спостереження, практично реалізувати теоретичні положення в самостійних розробках. Бажаною вимогою є висвітлення своєї дослідницької роботи.

Вивчення та аналіз теоретичних джерел включає реферування основної літератури з проблеми, в тому числі й найновішої, з метою висвітлення стану проблеми, що досліджується, вибір та аргументацію об’єкта дослідження.

Дослідницькою роботою може виступати спостереження і аналіз уроків/занять, хронометрування на уроках/заняттях, вивчення та опис позитивного досвіду роботи вчителів/викладачів, анкетування учнів/студентів та вчителів/викладачів, проведення тестових зрізів рівня підготовленості учнів/студентів, аналіз навчального матеріалу та вправ підручників, методичний експеримент. У рефераті необхідно показати вміння ставити дослідницьке завдання, визначати мету та об’єкт дослідження, проводити та описувати експериментальну роботу, узагальнювати результати та робити висновки з проведеного дослідження.

Після вибору теми реферату необхідно ознайомитися з відповідною літературою, з найновішими публікаціями з проблеми рідною та іноземними мовами, концентруючи увагу на тих питаннях, що можуть скласти план дослідження.

Склавши план, слід приступити до написання теоретичної частини реферату, дайте глибокий критичний аналіз опрацьованої літератури. Після цього викладіть своє бачення проблеми, підкріпивши його результатами експериментів, тестів, якщо вони вами проводилися.

Обсяг реферату - 20-24 машинописних сторінки, не враховуючи бібліографічного списку та додатків, якщо вони є.

У бібліографічний список включаються теоретичні та практичні роботи, подані в алфавітному порядку і оформлені з урахуванням усіх необхідних вимог. Використання літератури іноземними мовами обов’язкове.

Реферат має бути охайно оформлений, граматично і стилістично грамотно написаний. Мова написання - державна. У тексті реферату необхідно робити посилання на авторів при наведенні цитат, різних точок зору, при висвітленні того чи іншого питання за таким зразком: Ляховицький М.В., 1981, С.5. Повні вихідні дані цієї роботи наводяться в списку літератури.Для оформлення списку літератури дотримуйтесь правил бібліографічного опису.

Правила бібліографічного опису


Характеристика джерела

Приклад оформлення

1

2

Монографії (один, два або три автори)

Николаева С.Ю. Индивидуализация обучения иностранным языкам: Монография. - К.: Вища школа, 1987. - 139 с.

Чотири автори

Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середніх навчальних закладах/Н.К.Скляренко, Л.П.Смєлякова, Т.А.Некрасова, І.А.Данилович / Під ред. С.Ю.Ніколаєвої. - К.: Ленвіт, 1996. - 97 с.

П’ять та більше авторів

Сучасні технології навчання іншомовного спілкування /С.Ю.Ніколаєва, Г.А.Гринюк, Т.І.Олійник та ін. - К.: Ленвіт, 1997. - 96 с.

Колективний автор

Составление библиографического описания: Краткие правила / Междувед. каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР им.В.И.Ленина. - 2-е изд., доп. - М.: Изд-во “Кн.палата”, 1991. - 224 с.

Багатотомні видання

Методика преподавания иностранных языков за рубежом: В 2т. /Сост. Е.В.Синявская, М.М.Васильева, Е.В.Мусницкая. - М.: Прогрес, 1976. - Т.2: Общие вопросы методической теории. - С.9-195.

Перекладні видання

Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1987. - 236 с.

Збірки наукових праць

Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов: Зб. Наук. пр. - К.: КДПІІМ, 1992. - 209 с.

Словники

Лингвистический энциклопедический словарь/Гл.ред. В.Н.Ярцева. - М.: Советская энциклопедия, 1990. – 683 с.

Складові частини книги

Гапонова С.В. Планування навчального процесу з іноземної мови // Організація та забезпечення процсу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах. - К.: Ленвіт, 1997. - С.16-22.

Складові частини збірника

Смєлякова Л.П. Художня література в країнознавчій підготовці студентів мовного вузу // Методика викладання іноземних мов. - К.: Освіта. - 1992. - В.20. - С.3-8.

Складові частини журналу

Бражник Н.О. Лінгвокраїнознавчий аспект позакласної роботи з іспанської мови на середньому ступені загальноосвітньої школи // Іноземні мови. - 1998. - №1. - С.18-22.

Тези доповідей

Метьолкіна О.Б. Навчання іншомовного аудіювання у початковій школи /Труди Міжнар. конф. “Нові технології навчання іноземних мов”. - К.: Київськ. держ. лінгв. унів. - 1998. - С.110-112.

Дисертації

Плахотник В.М. Теоретичні основи навчання іноземних мов на початковому етапі в середній школі (дидактико-методичний аспект): Дис. … докт. педагог. наук у формі наук. доповіді: 13.00.01, 13.00.02. - К., 1992. - 52 с.

Автореферати дисертацій

Головач Ю.В. Контроль рівня сформованості професійно-фонетичної компетенції студентів першого курсу мовного педагогічного вузу (на матер. англ. мови): Автореф.дис. … канд.пед.наук: 13.00.02 /Київськ.дер.лінгвіст.унів. - К., 1997. - 25 с.

Публікації іноземними мовами

Bachman L.F. Fundamental Considerations in Language Testing. - Oxford Univ. Press, 1991. - 408 p.

Toth E. Die Prüfung zum VHS-Zertifikat für Englisch als Beispiel eines objektiven Sprachtests // Die neuren Sprachen, Frankfurt a.m. - 1971. - Bd.70 - H.5 - S.229-237.


Тема реферату має співвідноситися з обраною вами темою дослідження. Якщо ж тема ще остаточно не затверджена, реферат може бути написаний на одну з запропонованих нижче тем.
 1. Розуміння сутності методики як науки різними авторами.

 2. Основі підходи до визначення методів дослідження в методиці навчання іноземних мов /МНІМ/.

 3. Методичний експеримент у розумінні різних вчених.

 4. Проблема мовленнєвих навичок і вмінь у психологічній і методичній літературі.

 5. Взаємодія різних видів мовленнєвої діяльності при природному використанні мовлення як засобу спілкування та в навчальному процесі.

 6. Проблема мотивації при навчанні іншомовного мовлення.

 7. Порівняльна характеристика мовних особливостей монологічного та діалогічного мовлення.

 8. Проблема моделювання в методичних цілях мовного матеріалу.

 9. Характеристика всіх видів мовленнєвої діяльності за способами передачі інформації, за цілями та умовами їх використання в навчальному процесі.

 10. Одиниці методичної організації мовного та мовленнєвого матеріалу для навчання мовленнєвої діяльності.

 11. Методологічні основи та принципи навчання іноземної мови /ІМ/.

 12. Проблема сучасних методів навчання ІМ.

 13. Проблема типології вправ у МНІМ.

 14. Аналіз програм з ІМ.

 15. Ефективність різних засобів навчання ІМ та їх типологія.

 16. Проблема навчально-методичного комплексу з ІМ.

 17. Проблема методичної типології фонетичного матеріалу.

 18. Різні підходи до формування фонетичної компетенції учнів/студентів.

 19. Проблема відбору граматичного матеріалу.

 20. Проблема методичної організації граматичного матеріалу.

 21. Різні підходи до технології формування іншомовної граматичної компетенції.

 22. Проблема відбору лексичного матеріалу.

 23. Проблема методичної організації лексичного матеріалу.

 24. Різні підходи до технології формування іншомовної лексичної компетенції.

 25. Об’єкти, форми, способи, прийоми контролю і критерії оцінки рівня сформованості фонетичної компетенції.

 26. Об’єкти, форми, способи, прийоми контролю і критерії оцінки рівня сформованості лексичної компетенції.

 27. Об’єкти, форми, способи, прийоми контролю і критерії оцінки рівня сформованості граматичної компетенції.

 28. Проблема рівнів володіння аудіюванням.

 29. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності і його взаємозв’язок з говорінням.

 30. Різні підходи до технології формування аудитивної іншомовної компетенції учнів.

 31. Особливості змісту навчання діалогічного мовлення.

 32. Різні підходи до формування вмінь діалогічного мовлення.

 33. Методичні функції навчально-мовленнєвої ситуації при навчанні діалогічного мовлення.

 34. Особливості змісту навчання монологічного мовлення.

 35. Різні підходи до формування вмінь монологічного мовлення.

 36. Методичні функції навчально-мовленнєвої ситуації при навчанні монологічного мовлення.

 37. Порівняльна характеристика опор при навчанні діалогічного та монологічного мовлення.

 38. Проблема визначення видів читання в сучасній методичній літературі.

 39. Визначення рівня сформованості навичок техніки читання.

 40. Різні підходи до формування вмінь читання.

 41. Проблема методичної організації домашнього читання.

 42. Цілі, задачі та зміст навчання письма та писемного мовлення.

 43. Різні підходи до технології формування навичок письма.

 44. Різні підходи до технології формування навичок писемного мовлення.

 45. Визначення рівня сформованості навичок письма та вмінь писемного мовлення.

 46. Проблема ефективності використання тестів у навчанні іноземних мов.

 47. Проблема типології уроків/занять у навчанні ІМ.

 48. Значення планування в навчанні ІM та проблема типів планів.

 49. Проблема інтенсивних методів НІМ.

 50. Проблема індивідуалізованого навчання ІМ.

Конкретизуйте обрану вами тему реферату, враховуючи тип навчального закладу та ступінь навчання.


Титуальний лист реферату оформлюється у відповідності до зразка (див. наступну стор.).
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра методики викладання іноземних мов


Р Е Ф Е Р А Т
для складання кандидатського іспиту

зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика

навчання іноземних мов
Тема: «Проблема навчання аудіювання англомовних текстів

студентів-першокурсників мовних спеціальностей»

Виконав

здобувач Петрова Світлана Іванівна

(Харківський національний педагогічний

університет)
К и ї в 2007
ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
Б І Л Е Т № 13
І. З основної програми

1/ Проблема підручника з іноземної мови для середніх/вищих навчальних закладів.

2/ Проблема формування іншомовних лексичних навичок. Цілі та завдання навчання лексики в середніх/вищих навчальних закладах.

3/ Принципи навчання аудіювання. Основні труднощі аудіювання та шляхи їх подолання.


Додаткові питання

1/ . . .


2/ . . .

3/ . . .


П. З додаткової програми

1/ Роль та місце мовних тестів у навчальному процесі з іноземної мови.

2/ Інтенсивне навчання іноземних мов. Особливості введення навчального матеріала.
Додаткові питання

. . .
Ш. Обговорення рефератаВідповіді на зауваження рецензента.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка