Об’єктом вивченняСторінка4/4
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4
Статті. Монографії. Методичні посібники
 1. Андреев Л. Современная литература Франции. 60-70-е гг. XX вв. – М.: МГУ, 1977.

 2. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубицької. – Львів: Літопис, 1996.

 3. Бакало Л. Бліцдиктанти на уроках зарубіжної літератури. 8-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.

 4. Бакало Л.А. Зарубіжна література ХІХ ст.: Конспекти уроків. – Тернопіль: Мандрівець, 2006.

 5. Бахолдіна Л.В., Є.М.Васильєв, В.М.Назарець та ін. Зарубіжні письменники та їхні твори. – Х.: Ранок, 2009.

 6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986.

 7. Буряк В.С. Самостійна робота з книгою. – К.: Знання, 2004.

 8. Бухлова Н.В. Організація самостійної діяльності учнів. - Х.: Основа, 2003.

 9. Бухлова Н.В. Навчаємося вчитися. Діагностика і формування самостійної компетентності учнів. – К.: Шкільний світ, 2006.

 10. Вахрушев В. С. Уроки мировой литературы в школе: Книга для учителя / Под. ред. В.П.Журавлева. – М., 1995.

 11. Васильєва Н.І. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках предметів гуманітарного циклу. – К.: Шкільний світ, 2005.

 12. Вивчення поезії ХХ століття в школі: Посібник для вчителя / О.М. Ніколенко, Ю.В. Бардаков. –Харків: Ранок, 2003.

 13. Волошина Н. Вивчення біографії письменника в єдності з його творчістю // Всесвітня література і культура в навчальних закладах України. – 2009. - № 4. – С. 2 – 4.

 14. Волощук Є.В. Зарубіжна драма ХХ сторіччя. – К.: Навчальна книга, 2003.

 15. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века. – М.,1999.

 16. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986.

 17. Галелюк І.О. Використання активних методів навчання у процесі вивчення зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України. – 2009. - № 2. – С. 14-16.

 18. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К.: Либідь, 2001.

 19. Гладишев В.В. Теорія і практика вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури. – Миколаїв, 2006.

 20. Гогиберидзе Г.М. Диалог культур в системе литературного образования. – М.: Наука, 2003.

 21. Гринюк Л.Г. Слова і фарби: твори світового живопису на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України – 2008. - № 7/8. – С.57-61.

 22. Голяс С.Є. Розвиток творчих здібностей учнів через дослідницьку діяльність // Зарубіжна література в школах України – 2009. - № 10. - 51-53.

 23. Горальський А.П. Теорія творчості. – Львів: Каменяр, 2001.

 24. Гудзик І.П. Особистісно-зорієнтована дидактична система загальноосвітньої школи. – Х.: О.В.С., 2002.

 25. Гузь О.О. Від міфу до постмодернізму. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.

 26. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2004.

 27. Доманский В. Литература и культура: Культурологический подход к изучению словесности в школе: Учебное пособие. – М.: Наука, 2002.

 28. Дорофєєва Н.І. Тестові завдання із зарубіжної літератури – К.: МАУП, 2004.

 29. Єрмаков І. Педагогіка життєтворчості: орієнтир для ХХІ століття: кроки до компетентності та інтеграції в суспільство. – К.: Контекст, 2000.

 30. Житкін Б.О. Дидактичні форми навчання в особистісно-зорієнтованій освіті. – К.: Шкільний світ, 2005.

 31. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. – М.: Педагогика, 2000.

 32. Зарубіжна література: інноваційні технології / Укл. Л.І.Нечволод. – Х., 2007.

 33. Зарубіжна література. 10 клас. Конспекти уроків / Авт.-уклад. Л.А.Бакало. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.

 34. Зарубіжна література. 10 клас. Матеріали до уроків./ Укладач Р.Б. Шутько. - Харків, 2000.

 35. Зарубіжна література (ХІХ століття): Контрольні тести і творчі завдання для тематичних атестацій / Укладач Н.І.Дорофєєва. – К.: МАУП, 2003.

 36. Зарубіжна література в 11 класі: Матеріали для вчителя. / Автори–укладачі: Івашина Т.М.,

Сипко Л.М., Терещенко М.Є.- Тернопіль, 1998.

 1. Зарубіжна література.Тести. 5-12 класи: Посібник / Автори – укладачі: Ніколенко О.М., Орлова О.В., Конєва Т.М. – К.: Академія, 2007.

 2. Зіняков Г.І. Педагогічні технології і вчитель. – К.: Шкільний світ, 2004.

 3. Іванишин В.П., Іванишин П.В. Пізнання літературного твору. – Дрогобич: Відродження, 2005.

 4. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Методичний посібник / Укл. О.Пометун, Л.Пироженко. – К.: А.С.К., 2002.

 5. Історія світової літератури (друга половина XIX ст.): Метод. рекомендації / Уклад. О.В. Бойченко. - Чернівці: Рута, 1999.

 6. История всемирной литературы: В 9 тт. - М.: Наука, 2000.

 7. Каталог-путівник учителя зарубіжної літератури. 1998-2004 рр. / Уклад. І.А.Хроменко. – Тернопіль: Мандрівець, 2005.

 8. Каталог-путівник учителя зарубіжної літератури. 2004-2006 рр. / Уклад. І.А.Хроменко. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.

 9. Кирилюк З.В. Вивчати твір у системі координат своєї епохи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – № 12. – С. 3-6.

 10. Кирилюк З.В. Сучасні підходи до вивчення зарубіжної літератури в школі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – № 1. – С. 13-15.

 11. Клименко Ж.В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи. – К.: КНУ, 2006.

 12. Коваленко С.П. Особистісно-зорієнтоване навчання як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України. – 2009. - № 4. – С.13 – 16.

 13. Ковбасенко Ю.И. Филологический анализ художественного текста. – К.: ІСДО, 1995.

 14. Когут О.І. Інтерактивні технології навчання. – Тернопіль: Астон, 2005.

 15. Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К.: К.І.С., 2004.

 16. Кроуфорд А. та ін. Технології розвитку критичного мислення учнів. (Передмова до українського видання О.І.Пометун). – К.: Плеяда, 2006.

 17. Курганов С. Ребенок и взрослый в учебном диалоге: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1989.

 18. Кухар-Онишко О.С. Індивідуальний стиль письменника: Генезис, структура, типологія. – К.: Вища школа, 1985.

 19. Литературные диктанты. 5-11 класс. (В помощь учителю-словеснику)/ Автор-составитель

Король Г.Н. – Донецк: Лебедь, 2005.

 1. Манайлов Г.Ф. Новелла в мировой литературе ХІХ – ХХ вв. // Русский язык и литература в школах Украины. – 2008. - № 12. – С. 14 – 18.

 2. Мартинець А.М. Сучасний урок зарубіжної літератури. – Х.: Основа, 2005.

 3. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах. – К.: Вища школа, 2007.

 4. Мірошниченко Л.Ф., Мірошникова Н.О. Шляхи аналізу художнього тексту: класифікація, стисла характеристика (У шкільній практиці. У сучасному літературознавстві) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 5. – С. 15-20.

 5. Моклиця М.В. Методи аналізу художнього тексту в сучасному літературознавстві // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 6. – С.10-11.

 6. Мухін В.О. Вивчення зарубіжної літератури. 10 клас. – Харків: Ранок, 2002.

 7. Мухін В.О. Зарубіжна література ХІХ ст. Авторські уроки. Майстер-клас. – Х.: Ранок, 2008.

 8. Назарець В.М., Васильєв Є.М. Методичні рекомендації щодо вивчення постмодерністських творів // Зарубіжна література в школах України. – 2009. - № 5. – С. 30 – 33.

 9. Наливайко Д.С. Искусство, направления, течения, стили. – К., 1985.

 10. Наукові основи методики літератури: Посібник для студентів ВНЗ / За ред. чл.-кор. АПН України Н.Й.Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002.

 11. Невінчана Н.В. Теорія літератури в школі. – К.: Шкільний світ, 2005.

 12. Нечволод Л.І. Зарубіжна література: інноваційні технології. – Х., 2007.

 13. Ніколенко О.М. Методичний лекторій для вчителя зарубіжної літератури “Вивчаємо жанри та стилі в літературі” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – № 2. – С. 18-21; № 4. – С. 22-29; № 5. – С. 25-34.

 14. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001.

 15. Островська Г.О. Логічно-змістовий аналіз проблеми вивчення біографічних відомостей про письменника та його творчості у шкільному курсі “Зарубіжна література” // Зарубіжна література в школах України. – 2009. - № 2. – С.7-9.

 16. Орищин Р.Ф. Інтерактивні технології на уроках словесності. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.

 17. Пасічник Є. А. Методика викладання літератури в середніх навчальних закладах. – К.: Ленвіт, 2000.

 18. Переверзев А. Проектный подход и требования к учителю // Дайджест педагогічних ідей та технологій. – 2003. - № 2.- С. 26-28.

 19. Попова О. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у ХХІ столітті. - Х.: Основа, 2006.

 20. Радзик С. В. Інтеграція інтерактивних технологій на уроках словесності. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.

 21. Рибалко О.В. Організація самостійної діяльності як фактор ефективного навчання. – Х.: Основа, 2003.

 22. Святовець В.Ф. Поетичний синтаксис. Стилістичні фігури: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004.

 23. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. – В 2-х томах. – М.: НИИ школьных технологий, 2006.

 24. Семеркова Л.Г. Формування ключових компетентностей учнів на уроках літератури шляхом використання інноваційних технологій // Зарубіжна література в школах України. – 2009. - № 3. – С. 12 .

 25. Семчук В.Д. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на уроках словесності. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.

 26. Система оцінювання і самооцінювання навчальних досягнень учнів / Упор. Ж.Сташко. – К.: Шкільний світ, 2006.

 27. Снегирева В.В. Учебный текст по литературе как предмет исследования // Русская словесность в школах Украины. – 2008. - № 6. – С. 46 – 48.

 28. Тамарченко Н., Тюпа В., Бройтман С. Теория литературы: В 2-х томах. – М.: Академия, 2004.

 29. Тараник-Ткачук К.В. Від Вітмена до Маркеса: Матеріали до уроків зарубіжної літератури. - Тернопіль: Мандрівець, 2005.

 30. Тренувальні вправи з зарубіжної літератури / Укл. Т.В.Проценко. – Х.: Весна, 2008.

 31. Узлова О. Зарубіжна література ХІХ століття у висловах і цитатах // ВЛ – 2009. - № 10. – С. 12-17.

 32. Уліщенко В.В. Зарубіжна проза ХХ століття в школі: Філософія модернізму та постмодернізму, біографії письменників, методика аналізу художніх творів. – Х.: Світ дитинства, 2002.

 33. Федоренко В.Л. Авторські ігрові проекти: Навчально-методичний посібник. – К., 2007.

 34. Хроменко І.А. Ігрові та творчі завдання на уроках зарубіжної літератури. – Тернопіль: Мандрівець, 2005.

 35. Чайка С.С. Зарубіжна література: Плани-конспекти. 10 клас. – Х., 2003.

 36. Штейнбук Ф.М. Вивчення зарубіжної літератури ХХ століття. – Х.: Ранок, 2003.

 37. Щербина В.І., Волкова О.В., Романенко О.В. Інтерактивні технології на уроках. – Х.: Основа, 2006.

 38. Яценко Л.В. Формування ґендерних відносин старшокласників у підготовці їх до сімейного життя засобами шкільного курсу зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України – 2008. - № 7/8.- С.26-30.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка