Очищення стічних вод від іонів важких металів флотоекстракцієюСкачати 41.84 Kb.
Дата конвертації30.03.2016
Розмір41.84 Kb.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут

Кафедра «Технології неорганічних речовин

та загальної хімічної технології»

КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни Сучасні проблемні питання хімічної технології неорганічних речовин

на тему:

Очищення стічних вод від іонів важких металів флотоекстракцієюПеревірив:

науковий керівник_______________

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Виконав(ла):

студент(ка) групи___________

___________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

КиЇВ 2015ЗАВДАННЯ


на

КУРСОВУ РОБОТУ

студенту(група, прізвище, ім’я, по-батькові)

1. Назва роботи Очищення стічних вод від іонів важких металів флотоекстракцією

2. Термін здачі студентом оформленої роботи «____»_________2015р.

3. Об’єкт дослідження реальні та модельні зразки стічних вод забруднені іонами Ni2+ та Fe3+

4. Предмет дослідження механізм і закономірності флотоекстракційного очищення стічних вод. ___________________________________

5. Перелік питань, які мають бути розроблені провести дослідження процесу флотоекстракції іонів важких металів на прикладі модельних розчинів нікелю (II) та феруму (ІІІ) та отримані знання використати для аналізу реальних систем. Опрацювати результати дослідів.

6. Дата видачі завдання «___»__________________2015р.
Науковий керівник ________________ _________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Завдання прийняв до виконання ____________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 63 c., 31 рис., 1 табл., 37 посилання.Об’єкт дослідження – реальні та модельні зразки стічних вод забруднені іонами Ni2+ та Fe3+.

Предмет дослідження – механізм і закономірності флотоекстракційного очищення стічних вод.

Метод дослідження – експериментальний, включає дослідження процесів флотоекстракційного очищення стічних вод. В експериментах використовували рН-метрію, ІЧ- та УФ-спектроскопію, фотоколориметрію, термогравіметричні та рентгенографічні методи аналізу.

Мета роботи – створення ресурсозберігаючої технології очищення стічних вод, вивчення сполук, що формуються під час процесу, виявлення стадій процесу й факторів, що дозволяють підвищити ступені вилучення, розподілення й концентрування іонів металів.

Новизна роботи – флотоекстракція є досить новим і маловивченим методом видалення домішок з води. Однією з багатьох особливостей цього методу є можливість багатократного концентрування іонів металів у невеликих об'ємах органічного розчинника поза залежністю від коефіцієнта розподілу. Це, в першу чергу, й робить метод перспективним для очищення стічних вод, забруднених важкими металлами, з метою їхньої подальшої регенерації.

Пропозиції щодо напрямку подальших досліджень – вдосконалення та розробка нових ресурсозберігаючих та чистих технологій очищення стічних вод забруднених важкими металами.


СТІЧНІ ВОДИ, ФЛОТОЕКСТРАКЦІЯ, СУБЛАТ, ФЛОТАЦІЯ, ВАЖКІ МЕТАЛИ, НІКЕЛЬ, ФЕРУМ, КАПРИЛАТ НАТРІЮ, ЛАУРАТ КАЛІЮ, ІЗОАМІЛОВИЙ СПИРТ, ІЧ-СПЕКТРИ

Реферат


Пояснительная записка: 63 cтр., 31 рис., 1 табл., 37 ссылки.

Объект исследования – реальные и модельные образцы сточных вод загрязненные ионами Ni2+ и Fe3+.

Предмет исследования – механизм и закономерности флотоекстракционной очистки сточных вод.

Метод исследования – экспериментальный, включая исследования процессов флотоэкстракционной очистки сточных вод. В экспериментах использовали рН-метрию, ИК- и УФ-спектроскопию, фотоколориметрию, термогравиметрические и рентгенографические методы анализа.

Цель работы – создание ресурсосберегающей технологии очистки сточных вод, изучение соединений, формирующихся в процессе, выявление стадий процесса и факторов, позволяющих повысить степень извлечения, распределения и концентрирования ионов металлов.

Новизна работы – флотоекстракция является достаточно новым и малоизученным методом удаления примесей из воды. Одной из многих особенностей этого метода является возможность многократного концентрирования ионов металлов в небольших объемах органического растворителя вне зависимости от коэффициента распределения. Это, в первую очередь, и делает метод перспективным для очистки сточных вод, загрязненных тяжелыми металлами, с целью их дальнейшей регенерации.

Предложения относительно направления дальнейших исследований – совершенствование и разработка новых ресурсосберегающих и чистых технологий очистки сточных вод загрязненных тяжелыми металлами.

СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ФЛОТОЕКСТРАКЦИЯ, СУБЛАТ, ФЛОТАЦИЯ, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, НИКЕЛЬ, ФЕРУМ, КАПРИЛАТ НАТРИЯ, ЛАУРАТ КАЛИЯ, ИЗОАМИЛОВЫЙ СПИРТ, ИК-СПЕКТРЫABSTRACT

Explanatory note: 63 р., 31 fig., 1 tab., 37 references.The object of research – real and model samples of wastewater contaminated with ions of Ni2+ and Fe3+.

Subject of research – the mechanism and laws flotoextraction wastewater.

Method of research – experimental, including research process flotoextraction wastewater. In experiments using a pH meter, IR and UV spectroscopy, рhotocolorimeters, thermogravimetric and X-ray analysis techniques.

Purpose of study – the creation of resource-saving technology of wastewater treatment, the study of compounds formed in the process, the identification of process steps and factors that improve the recovery rate, the distribution and concentration of metal ions.

The novelty of the work – flotoextraction is a relatively new and little known method of removing impurities from the water. One of the many features of this method is the possibility of multiple concentration of metal ions in a small volume of organic solvent is depending on the distribution coefficient. This primarily makes promising method for the purification of waste water contaminated with heavy metals, with a view to further regeneration.

Suggestions for future research towards – improvement and development of new resource-saving technologies and clean wastewater contaminated with heavy metals.
WASTEWATER, FLOTOextraction, SUBLATE, FLOTATION, HEAVY METALS, NICKEL, FERUM, SODIUM CAPRYLATE, POTASSIUM LAURATE, ISOAMYL ALCOHOL, IR SPECTRUM
Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів

ІЧ – інфра - червона спектроскопія;

ГДК – гранично - допустима концентрація;

ПАР – поверхнево - активна речовина;

СВ – стічні води;

ФЕК – фотоелектроколориметр;НДР – науково - дослідна робота.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка