Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою „французька революція кінця XVIII стСкачати 104.59 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір104.59 Kb.


Тема уроку: ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗА ТЕМОЮ „ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ КІНЦЯ XVIII ст.”
Мета:

 • узагальнити й систематизувати знання, отримані учнями на уроках, присвячених Великій французькій революції кінця XVIII ст.;

 • закріпити необхідні елементизнань з історії Великої французької революції;

 • розвивати вміння учнів виконувати тестові завдання, складати таблиці, плани відповіді, подавати власне розуміння історич них процесів і подій;

 • розкривати творчі здібності учнів, реалізовувати особистісно орієнтований підхід на уроках даного типу.

Тип уроку: контроль й оцінювання знань.
Структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

III. Повторення й узагальнення ви

вченого матеріалу.

IV. Систематизація знань і вмінь учнів.

V. Аналіз навчальних досягнень.

VI. Домашнє завдання.


І. Організаційний момент

Учитель. Сьогодні день звіту кожного з вас перед собою, однокласниками і визначення власного рівня навчальних досягнень. Впевнена, ми всі будемо на висоті.

Учням пропонується вирішити, яку форму тематичної атестації вони оберуть: різнорівневу контрольну роботу чи творче завдання. Ті, хто вирішив виконувати творче завдання, сідають окремою групою та одразу приступають до виконання завдання.

Учні мають заповнені „Аркуші оцінювання ... „, атласи, контурні карти. Максимальна оцінка, яку учні можуть отримати за роботу на уроці, 10 балів. Завдання творчого рівня бажаючі виконували протягом вивчення теми. Приймаються письмово виконані творчі завдання і на уроці підсумкового оцінювання.
Альтернативне творче завдання

Напишіть статтю „Велика французька революція кінця XVIII ст. та Велика Помаранчева революція на Україні” за планом

а) назва розділів;

б) головні герої;

в) фотографії, події, художнє оформлення кожного розділу;
г) післямова (висновки).

Час виконання — 30 хвилин. Після закінчення роботи групи мають ознайомити клас зі статею, інсценувати по одному епізоду з кожного розділ.

Учні, які обрали інший вид тематичної атестації, виконують історичний диктант та різнорівневу контрольну роботу.


 1. Актуалізація опорних знань учнів


Історичний диктант

  1. Переважна більшість трудовогонаселення Парижа — ... (санкюлоти).

  2. «Ліві» депутати Законодавчихзборів, які виступали за першо­чергові перетворення у Фран­ції, —... (монтаньяри).

  3. Помірковані республіканці віддепартаменту Жиронда, які за­хищали інтереси торгово-пропромислової буржуазії — ... (жирондисти).

  4. Найвищий орган законодавчоїта виконавчої влади у роки якобінської диктатури — ... (Конвент).

  5. Особлива колегія з 5 осіб, яка виконувала функції найвищої виконавчої влади у період термідоріанського режиму — ...(Директорія).

  6. Основний закон держави — ...(Конституція).

  7. Форма правління, за якої вища державна влада належить обраним представницьким органамвлади, — ... (республіка).

  8. Прихильники королівської влади, монархії у Франції— ... (роялісти).

  9. Нічим не обмежена влада, щоспирається на силу, — ... (диктатура).

  10. Ідеологічний наступ на феодальні порядки у Франції у 1650-1750 рр. — ... (Просвітництво).


(Учні проводять взаємоперевірку історичного диктанту у групах за підготовленими учителем картками із правильними відповідями. Результати заносяться до «Аркушу оцінювання...», пункт 10)
ІІІ. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу
Різнорівиева контрольна робота

Перший і другий рівень — 3 бали, третій рівень — 4.Варіант 1
І рівень

1. Королем Франції, за часів правління якого у країні почалася революція, був...:

а) Людовік XIV;

б) Людовік XV;

в) Людовік XVI. *2. Вищий орган станового представництва у Франції — це ... :

а) Установчі збори;

б) Державна дума;

в) Генеральні штати. *3. Першу Конституцію Франціїбуло прийнято:

а) 3 вересня 1791р.; *

б) 1 жовтня 1793 р.;

в) 20 квітня 1795 р.4. 31 травня—2 червня 1793 р. Від бувся переворот, внаслідок якого у Франції встановилася диктатура:

а) жирондистів;

б) якобінців; *

в) роялістів.5. Назвіть лідера монтаньярів, убитого Шарлотою Корде. (Марат)

6. Категорія громадян, які згідно із законом про вибори мали право обиратися і бути обраними. (Активні)
II рівень

7. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) італійський похід Наполеона Бонапарта;

б) прийняття «Декларації прав людини і громадянина»;

в) термідоріанський переворот;

г) скликання Генеральних штатів;

д) штурм Бастилії;

є) убивство Марата;

ж) прийняття першої Конституції Франції;

з) якобінський переворот.

8. Які стани суспільства найбільше постраждали у роки революції? Обгрунтуйте відповідь.
III рівень

9. Складіть за схемою таблицю „Періоди Французької революції”(див. табл. 1).

Таблиця 1Періоди та їхні дати

Основні події періоду

Перший період (липень 1789 р. — серпень 1792 р.)
Другий період (1О серпня 1792 р. —травень 1793 р.)
Третій період (2 червня 1793 р. — 27 липня 1794 р.)
Четвертий період (27 липня 1794 р. — 9 листопада 1799 р.)  1. Порівняйте зміст конституцій, прийнятих уроки революції. У чому їх особливості?•


Варіант 2
І рівень

1. Згідно з давнім феодальним поділом французького суспільства а стани, до них належали:

І стан . .. ;

II стан — ... ;

III стан — ... .2. Закінчіть речення: „Після того,як король відкрив засідання Генеральних штатів, депутати третього стану відмовилися ... „.

3. За першою Конституцією Франції, прийнятою Установчими зборами, у країні встановилася:

а) абсолютна монархія;

б) конституційна монархія; *

в) республіка.4. Лідером якобінців був:

а) Вольтер;

б) Марат;

в) Робесп'єр. *5. Якобінську диктатуру було повалено:

а) 27 липня 1793 р.;

б) 2 червня 1793 р.;

в) 27 липня 1794 р.; *6. Директорія прийняла нову конституцію:

а) 1791р.;

б) 1793 р.;

в) 1795 р. *


II рівень

7. Встановіть відповідність (див.табл. 2).

Таблиця 21) Ш. -Л. Монтеск'є

а) Проповідував реформу влади «згори», сповідував в ідею «освіченого абсолютизму», одним із голов­них ворогів суспільства вважав церкву і католицизм, однак вважав за необхідне зберегти релігію для бідних

2) Вольтер

б) Ідеальною формою правління вважав конституціїйну монархію. Влада, на його думку, повинна поді­лятися на законодавчу, виконавчу і судову Проголосив основні принципи демократії: свободу слова, преси, зборів, віротерпимість, рівність усіх перед законом. Відкидав революцію, був прихильником компромісу між підприємцями і дворянами

3) Ж. -Ж. Руссо

в) Вважав приватну власність (зокрема, на землю) і породжену нею нерівність головною причиною усіх суспільних негараздів, однак не пропонував її скасувати, а радив досягти рівності у володінні нею


8. Які події ввійшли в історію підназвою „переворот 18 брюмера”?
III рівень

9. Складіть за схемою таблицю „Становий поділ французького суспільства” (див. табл. 3).

Таблиця 3Стан

Чисельність у складівсього населення країни

Які верстви населення входили

Права та обов'язки


10. Схарактеризуйте зовнішню політику Директорії.
Варіант З
І рівень

1. Визначте, яка подія відбулася раніше (необхідне підкресліть):

а) страта короля Людовіка XVI чи прийняття першої Конституції Франиіі *

б) якобінський переворот * чи термідоріанський переворот?

2. Переважну більшість населення Франції наприкінці XVIII ст.складали:

а) селяни; *

б) робітники;

в) дворяни;

г) буржуазія.

3. Початком революції стало:

а) проголошення Законодавчих зборів;

б) взяття Бастилії; *

в) скликання Генеральних штатів.4. Францію було проголошенореспублікою:

а) 1 жовтня 1791 р.;

б) 10 серпня 1792 р.; *

в) 22 вересня 1792 р.5. Революційна пісня-гімн Ружеде Ліля називалася ... {Марсельєза). 6. Адвокат, лідер якобінців. {М. Робесп'ср)
II рівень

7. Складіть схему „Система органів влади у період якобінської диктатури”, використовуючитерміни: Національний конвент; Комітет громадського порятунку; Комітет загальної безпеки; Революційний трибунал; революційні комітети.

8. Яку роль відігравав „третій стан” у житті французького суспільства? Обгрунтуйте відповідь.
III рівень

9. Складіть за схемою таблицю „Погляди французьких просвітителів” {див. табл. 4). Питання, за якими можна порівняти філософські погляди просвітителів, визначте самостійно.
Таблиця 4

Погляди просвітителів

Монтеск'є

Вольтер

Руссо
 1. Дайте оцінку правлінню жирондистів після проголошення Франції республікою. У чому полягав зміст протиріччя між ними та якобінцями у цей час?


Варіант 4
І рівень

1. Теорію конституційної монархії та розподілу гілок влади розробив:

а) Вольтер;

б) Монтеск'є; *

в) Руссо.2. 26 серпня 1798 р. Установчі збори:

а) прийняли „Декларацію прав людини і громадянина” *

б) проголосили себе Національними зборами;

в) прийняли першу Конституцію Франції.3. Лідером політичного угруповання «шалених» був:

а) Марат;

б) Жак Ру; *

в) Робесп'єр;4. Період якобінської диктатуритривав упродовж:

а) 10 червня 1792 р. — травень1793 р.;

б) 2 червня 1793 р. — 27 липня 1794 р. *

в) 27 липня — 9 липня 1799 р.5. Бойову пісню марсельськогобатальйону написав:

а) Робесп'єр;

б) Руже де Ліль; *

в) Дантон.6. Лідером якобінців був:

а) Вольтер:

б) Марат;

в) Робесп'єр. *


II рівень

7. Упізнайте діячів Французької революції і вкажіть поряд ізпрізвищами факти їх біографій (за номерами):

а) Жан- Поль Марат;

б) Жорж-Жак Дантон;

в) Максимільн Робесп'єр;1) Народився у небагатій вчительській сім'ї у Швейцарії.

2) Народився у сім'ї прокурора.

3) Народився у м. Аррас у родині адвоката.

4) Був обраний депутатом Генеральних штатів від третього стану.

5)Очолював Комітет громадського порятунку.

6) Видавав власним коштом газету «Друг народу».

7) Уроки якобінської диктатури фактично став диктатором.

8) Заарештований і страчений якобінцями.

9) Гільйотинований під час термідоріанського перевороту.

10) Засуджував якобінський терор, домагався послаблення революційної диктатури і повернення до конституційного порядку.

8. Яке значення для розвитку революції мав штурм Бастилії? Обгрунтуйте відповідь.
III рівень

9. Схарактеризуйте становищеФранції напередодні революції.

10. Складіть розгорнутий план роз­повіді на тему „Результати та іс­торичне значення Французької революції кінця XVIII ст.”.
IV. Систематизація знань і вмінь учнів

Група, яка виконувала творче завдання, інсценує один епізод із кожнго розділу статті.

На даному етапі вчитель ще раз звертає увагу учнів на причини, хід і наслідки революції у Франції.
V. Аналіз навчальних досягнень учнів

Учитель збирає „Аркуші оцінювання...”, робить загальний аналіз роботи на уроці. Повний аналіз з урахуванням виконання всього комплексу завдань на уроках, домашніх завдань, завдань творчого рівня го­тується до наступного уроку. Учитель відзначає успіхи учнів і звертає увагу на їхні недоліки.


VI. Домашнє завдання

Повторити основні причини й події Великої французької революції. Скласти історичний портрет Наполеона Бонапарта та лідера Помаранчової революції – В.А. Ющенка.


* Знаком позначено правильну відповідь.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка