Одеський обласний інститут удосконалення вчителів план роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів на 2012 рік одеса –2011 рСторінка1/8
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ

ПЛАН

роботи Одеського обласного інституту

удосконалення вчителів

на 2012 рік


ОДЕСА –2011 р.
Затверджую”

Начальник управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації
_________ А.Л. Ткачук

___” _________ 20___ р.ПЛАН

роботи Одеського обласного інституту

удосконалення вчителів

на 2012 рік


Схвалено

рішенням вченої ради

інституту Протокол № 4

від 29 грудня 2011 року

Голова вченої ради
________ В.А. Кавалеров
Звіт

про роботу Одеського обласного інституту удосконалення вчителів

за 2011 рік

Робота Одеського обласного інституту удосконалення вчителів була спрямована на реалізацію освітньої політики, визначеної Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указом Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України “Назустріч людям”, державною та регіональною програмами „Вчитель”, на подальший розвиток змісту і форм післядипломної освіти. У цьому напрямку здійснювалась науково-методична, експериментально-дослідна та організаційна робота інституту з педагогічними кадрами і учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників області здійснювалося за програмами, розробленими інститутом згідно з рекомендаціями Академії педагогічних наук України. Програми курсів спрямовані на подальший розвиток змісту та форм післядипломної освіти, впровадження освітніх програм.

За 2011 рік всіма формами підвищення кваліфікації було охоплено 6310 педагогічних працівників.

У тому числі:

- очна форма ( 24 дні) – 3277 вчителів;

- двотижневі курси (14 днів) - 2173 вчителів;

- виїзні – 314 вчителів;

- стажування -160 вчителів;

- постійно діючі курси – 59 вчителя; • дистанційні – 212 вчителів;

- тренінги – 115 вчителів.

Відповідно до наказу про затвердження навчального навантаження педагогічними працівниками інституту у січні 2011 року були оформлені та затверджені на засіданні кафедр індивідуальні плани роботи викладачів та облік їх роботи. Протягом року на засіданнях кафедр розглядались питання, пов’язані з виконанням навчального навантаження. В кінці року було проведено аналіз виконання індивідуальних планів, який показав, що в цілому навчальне навантаження, методична, наукова та організаційна робота, заплановані співробітниками інституту, виконані.

Згідно з вимогами програми профільного навчання у середній школі та зовнішнього незалежного оцінювання проведено удосконалення навчальних планів курсової перепідготовки вчителів за 24-денною (очною) формою навчання; розроблено та опрацьовано навчальні плани підвищення кваліфікації вчителів за дистанційною формою навчання; удосконалена методика проведення педагогічної практики.

Відповідно до рішення Вченої ради протокол № 2 за 2010 рік до навчальних планів та програм підвищення кваліфікації були внесені питання професійного розвитку педагогічних працівників на основі андрагогічного підходу. Крім того, протягом року були розроблені та апробовані анкети для визначення фахового рівня вчителів та проведення моніторингового дослідження професійної діяльності педагогічних працівників.

Протягом року були впроваджені навчальний план та програма факультативу «Профілактика ВІЛ-інфекції і пропаганда здорового способу життя на засадах розвитку життєвих навичок» для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендована для використання в загальноосвітніх навчальних закладах Комісією з основ здоров’я Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. На основі факультативу був укладений навчально-методичний посібник для вчителя «Профілактика ВІЛ-інфекції і пропаганда здорового способу життя на засадах розвитку життєвих навичок», який знаходиться на стадії отримання грифу МОН.

Відповідно до Плану дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти протягом останніх років проводився аналіз кількісного та якісного складу вчителів області. В області є певна кількість вчителів, які викладають навчальні дисципліни, не маючи фахової, а іноді навіть і педагогічної освіти. Завдяки змінам у «Положенні про атестацію педагогічних працівників» з’явилась повноцінна можливість ефективного впливу на підвищення рівня кваліфікації зазначених вчителів. Протягом 2011 року Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів були впровадженні очно-заочні курси для всіх вчителів, що не мають відповідної фахової освіти. Підготовлені навчальні плани та програми, розроблені та апробовані лекційні заняття з актуальних питань теорії та методики викладання предметів, створено навчально-методичне забезпечення (у тому числі і на електронних носіях): програми для самоосвіти у міжкурсовий період, анкетування, завдання для контролю за рівнем знань, пакети екзаменаційних матеріалів.

Враховуючи спрямування освіти на подальшу гуманізацію та демократизацію, викладачі курсів у 2011 році, як і в попередні роки, велику увагу приділили практичному спрямуванню курсового навчання: формуванню умінь учителів організовувати роботу в групах, визначенню блоків завдань для інтерактивного навчання стосовно конкретних тем програми, умінню створити графічні та малюнкові організатори навчальної інформації, проводити дидактичні, ділові, рольові та ситуативні ігри тощо.

Протягом року продовжували працювати проблемні курси з актуальних питань методики та педагогіки: ”Використання інноваційних технологій в процесі викладання основ наук”, “Застосування особистісно орієнтованих технологій викладання основ наук” та інше. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18.02. 2005 року за № 106 „Про впровадження експерименту за програмою „Intel” щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі” проведено курси (тренінги) для вчителів базових дисциплін, методистів та співробітників ООІУВ, на яких навчалися 450 педагогічних працівників.

Світовий процес переходу до постіндустріального, інформаційного суспільства, а також економічні, політичні і соціальні зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи освіти. Насамперед це стосується задоволення освітніх потреб упродовж усього життя, забезпечення доступу до освітньої і професійної підготовки всіх, хто має необхідні здібності та відповідну підготовку. Найбільш ефективному розв’язанню зазначених проблем сприяє дистанційне навчання, яке здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій. Дистанційне навчання - це індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. У процесі дистанційного навчання використовуються дистанційні курси – інформаційні продукти, які є достатніми для навчання за окремими навчальними дисциплінами.

Протягом 2011 року було проведено дистанційне навчання 15 груп за різними напрямами (загальна кількість вчителів -- 300 чоловік. За програмою «INTEL@Навчання для майбутнього» – 13 дистанційних груп (загальна кількість – 130 чоловік).

Протягом 2011 року було проведено 185 семінари, в яких взяли участь 4572 педагогічні працівника. Більшість семінарів проходили за участю провідних спеціалістів Центрального інституту підвищення кваліфікації працівників освіти, Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського.

Науково-дослідна робота Одеського обласного інституту удосконалення вчителів здійснювалась згідно з планом, погодженим з Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти АПН України. Вона була спрямована на наукове і методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.У 2011 році Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів на засіданнях Вченої ради були розглянуті наступні питання:

 • Про підсумки завершення експериментальної роботи з проблеми ,,Реалізація Концепції профільного навчання. Створення моделі сільської профільної школи“.

 • Діяльність науково-методичної лабораторії мов та літератур національних меншин щодо впровадження інноваційних технологій і моделей навчання.

 • Діяльність кафедри педагогіки і психології щодо впровадження сучасних здоров’язберігаючих технологій в освітньому середовищі.

 • Модернізація методичного супроводу як один з аспектів роз’язання проблеми забезпечення якості природничої освіти.

 • Аналіз стану готовності вчителів іноземної мови Одеської області до викладання в профільній дворічній школі.

 • Про видавничу діяльність методистів та викладачів Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.

 • Роль психологічної служби в підвищенні культури взаємовідносин учнів.

 • Формування екологічного мислення суб’єктів навчання через розвиток надпредметних компетенцій.

 • Про затвердження пакету документів з організації роботи ППД в області.

 • Про підсумки роботи інституту в 2011 році та основні завдання на 2012 рік.

 • Затвердження плану роботи інституту та навчального навантаження викладачів на 2012 рік.

На засіданнях Методичної ради були розглянуті такі питання:

 • Про результати Всеукраїнського конкурсу ,,Учитель року“

 • Про стан та систему курсової підготовки керівників закладів області. Інноваційний зміст та форми підвищення кваліфікації

 • Система роботи по узагальненню та розповсюдженню перспективного педагогічного досвіду

 • Методичний супровід та управлінння інноваційними змінами в роботі методичних служб області.

На нарадах при директорові були розглянуті питання:

 • Про організацію проведення ІІІ (обласного) етапу та підготовку школярів області до участі в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

 • Про завдання науково-методичних підрозділів інституту щодо переходу старшої школи на нову структуру та зміст навчання

 • Про роботу науково-методичних підрозділів інституту в підготовці та проведенні зовнішнього оцінювання знань учнів

 • Про підсумки атестації працівників інституту

 • Про завдання науково-методичних підрозділів інституту в підготовці закладів освіти області до 2011/2012 навчального року

 • Про стан навчально-методичного забезпечення організованого початку 2011/2012 навчального року

 • Про стан підготовки інституту до роботи в осінньо-зимовий період

 • Про основні напрями і структуру планування роботи інституту на 2012 рік

 • Про підсумки діяльності інституту в 2011 році

Згідно річного плану роботи інституту кафедри та науково - методичні підрозділи працювали над такими проблемами та напрямками:

Кафедра менеджменту і розвитку освіти. Науково- дослідна тема кафедри «Напрями і шляхи забезпечення управління системним розвитком навчального закладу на засадах педагогічного менеджменту».

Напрямки роботи кафедри:

 • удосконалення науково-методичної роботи з керівниками загальноосвітніх закладів, методистами відповідно до регіональних освітніх потреб;

 • організація науково-методичних досліджень з проблем змісту освіти та управління;

 • розвиток навчальних закладів та їх інноваційної діяльності;

 • пропагування досягнень педагогіки та управлінської практики через курси, консультації, семінари, друковану продукцію;

 • методичне супроводження моніторингу, експертизи спроможності навчальних закладів здійснювати освітню діяльність;

 • активізація та розвиток творчої науково-дослідної, експериментально-пошукової інноваційної діяльності керівників закладів освіти області;

 • надання науково-методичної допомоги навчальним закладам та установам освіти області з питань організації, належного супроводу і координації експериментальної та науково-дослідної роботи;

 • експертиза, апробація, пропаганда та впровадження інноваційних педагогічних технологій, перспективного педагогічного досвіду;

 • координація діяльності експериментальних навчальних закладів області, контроль за дотриманням ними вимог ,,Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності “ та ,,Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад “;

 • поновлення організаційного формату роботи та змісту навчальних планів курсів підвищення кваліфікації;

 • науково – методичний супровід атестації педагогічних працівників;

 • сприяння використанню інноваційних форм, методів навчання, впровадження в навчальний процес інформаційно – комунікаційних технологій;

 • вивчення, узагальнення, розповсюдження та впровадження передового педагогічного досвіду;

 • вивчення стану методичної роботи , надання методичної допомоги, рекомендацій, консультацій з питань інноваційної діяльності та роботи експериментальних навчальних закладів;

 • сприяння підвищенню інноваційної культури педагогічних працівників, їх готовності до інноваційної діяльності;

 • активізація співробітництва з товариствами, державними установами, видавництвами, участь у реалізації регіональних та міжнародних освітніх програм і проектів, спрямованих на впровадження в освітній процес інноваційних технологій;

 • організація науково-методичних досліджень з проблем вивчення і викладання світової, вітчизняної та регіональної історії, етики, правознавства, громадянської освіти;

 • подальше вдосконалення курсової та міжкурсової підготовки вчителів, які викладають суспільствознавчі дисципліни, на основі демократизації, гуманізації, індивідуалізації навчання;

 • здійснення експертної оцінки та апробації підручників, авторських програм, навчально-методичних посібників;

 • науково-методичний супровід викладання дисциплін суспільствознавчого циклу;

 • впровадження прогресивних педагогічних ідей, підходів, технологій, набутків науки, перспективного досвіду.

Кафедра методики викладання природничо-математичних дисциплін. Науково- дослідна тема кафедри «Методико-дидактичний супровід педагогічної діяльності вчителів природничо-математичного циклу».

Напрямки роботи кафедри:

 • система методичного супроводу та впровадження стандартів географічної та економічної освіти в практику викладання в ЗНЗ;

 • надання методичної допомоги РМК області з питань формування системи економічного навчання і виховання, формування системи географічного навчання як засобу формування особистості свідомого громадянина у загальноосвітніх навчальних закладах;

 • аналіз ефективного педагогічного досвіду як засіб оптимізації сучасних форм організації навчання географії та економіки;

 • навчально-методичне забезпечення дистанційного підвищення кваліфікації вчителів географії з використанням мережі Інтернет;

 • робота експериментального майданчика «Проектний метод вивчення економіки та географії з використанням сучасних телекомунікаційних та інтерактивних технологій навчання»;

 • сучасні вимоги до рівнів компетентності вчителя математики;

 • модульна організація навчання і система контролю знань вчителів на основі тестування та рейтингової оцінки;

 • впровадження профільних програм у навчальний процес ;

 • забезпечення наступності навчання математики у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; організація та проведення науково-практичної конференції спільно з кафедрою математики та методики її навчання ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського;

 • удосконалення змісту та методики підвищення кваліфікації вчителів природознавства, біології, фізики, хімії відповідно до основного напрямку роботи ООІУВ та наукової проблеми кафедри «Методико-дидактичний супровід педагогічної діяльності вчителів природничо-математичного циклу»;

 • науково – методичний супровід атестації педагогічних працівників;

 • методичний супровід впровадження профільного навчання та переходу на навчальні програми для старшої школи з біології, фізики, хімії;

 • вивчення перспективного педагогічного досвіду, впровадження у педагогічну практику технологій особистісно орієнтованого навчання;

 • вивчення та аналіз навчально-виховного процесу на основі моніторингового підходу у досягненні якості природничої освіти;

 • забезпечення науково-методичної підтримки регіонального плану переходу загальноосвітніх навчальних закладів області на новий зміст загальної середньої освіти;

 • здійснення контролю за виконанням плану заходів з реалізації Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки;

 • здійснення інформаційно-просвітницької діяльності;

 • продовження роботи експериментального майданчика «Комплексний підхід до формування культури здоров’я учнівської молоді та її свідомого ставлення до небезпек»;

 • використання наукового потенціалу області, психологів, медичних працівників, вчителів та інших спеціалістів щодо пропаганди здорового способу життя;

 • впровадження педагогічних методів впливу на свідомість і поведінку учнів шляхом розвитку у них життєвих навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки і гармонійного розвитку;

 • пошук оптимальних шляхів і рішень щодо збереження, зміцнення здоров’я дітей та вчителів у сучасній школі;

 • забезпечення методичної допомоги при створенні кабінетів з предмету «Основ здоров’я» у кожному навчальному закладі області.

Кафедра методики викладання іноземних мов та мов і літератур національних меншин:

Науково-дослідна тема «Шляхи удосконалення професійної компетентності вчителя-словесника та розвитку ключових компетентностей учня у мовно-літературній освіті».Напрямки роботи:

 • модернізація структури, змісту навчальних планів курсів підвищення кваліфікації вчителів мов та літератур національних меншин, іноземних мов, форм курсової перепідготовки;

 • науково-методичний супровід атестації вчителів даної категорії;

 • оновлення системи удосконалення професійних компетентностей вчителя в міжкурсовий період на основі педагогічної взаємодії;

 • забезпечення дослідницької діяльності вчителів-словесників;

 • розробка навчально-методичного забезпечення викладання мов і літератур національних меншин, іноземних мов;

 • експертиза впровадження інноваційних технологій в процес самоосвіти вчителів-словесників та викладання мов та літератур національних меншин, іноземних мов.


Кафедра педагогіки і психології:

Науково-дослідна тема «Підвищення психолого-педагогічної компетентності вчителя засобами інноваційних технологій».Напрямки роботи :

 • психолого-педагогічні компетенції педагога, необхідні для реалізації особистісно орієнтованого здоров’язберігаючого підходу в освіті;

 • пошук та впровадження освітніх технологій навчання дорослих;

 • дослідження ефективності курсової перепідготовки;

 • удосконалення моделі педагогічної роботи;

 • оновлення виховних технологій на основі вітчизняного традиційного і сучасного світового досвіду та впровадження їх у систему післядипломної освіти (інтерактивні форми роботи, творчі майстерні, тренінги, тощо);

 • методичний супровід та співпраця з районними (міськими) методичними кабінетами області;

 • методичне забезпечення проекту «Освіта впродовж життя»;

 • підготовка педагогів до проектної діяльності в умовах реформування освіти;

 • удосконалення психолого-педагогічної, методичної, професійної компетентності педагогів;

 • сприяння профілізації загальноосвітніх закладів з військово-спортивного профілю;

 • продовження вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду в роботу шкіл та позашкільних закладів Одеської області;

 • сприяння впровадженню курсу «Художня культура» та профільного навчання в роботу загальноосвітніх закладів області;

 • забезпечення системності у роботі з військово-патріотичного виховання учнівської молоді;

 • формування вмінь використовувати та впроваджувати новітні освітні педагогічні технології;

 • підготовка педагогів до проектної діяльності в умовах реформування освіти;

 • компетентнісний підхід до вивчення навчальних предметів інваріантної складової Базового навчального плану початкової школи та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;

 • наступність у розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

 • ефективне використання комп’ютерних технологій у дошкільних закладах та вчителями, учнями початкової школи;

 • варіативність методичних технологій, організація навчання на різних рівнях складності, збереження та розвиток фізичного, морального і духовного здоров’я молодших школярів та дошкільників;

 • проектно-впроваджувальна діяльність як модель самоменеджменту вчителя початкових класів;

 • фізичний та духовний розвиток дитини;

 • формування усного зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку та мовленнєвої культури у молодших школярів;

 • розвиток інноваційно-творчої діяльності початкової школи та дошкільних навчальних закладів щодо організації роботи, спрямованої на розвиток здібностей дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку;

 • здійснення апробації та експертної оцінки підручників, посібників; рецензування навчально-методичних посібників, науково-методичних рекомендацій, програм факультативів, спецкурсів;

 • розвиток інноваційно-творчої діяльності заступників директорів з виховної роботи щодо розбудови ефективних моделей виховної діяльності сучасного навчального закладу, впровадження інноваційних програм, технологій виховання;

 • розвиток інноваційно-творчої діяльності керівників навчальних закладів щодо розбудови моделей сучасного навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю, проектів його розбудови;

 • підготовка творчих педагогів Одещини до обласного ярмарку педагогічних ідей та технологій – 2012;

 • підготовка до Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю – 2012.

Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства

Науково-дослідна тема «Реалізація нового змісту мовно-літературної освіти в сучасному освітньому просторі».

Напрямки роботи:

 • реалізація Концепцій державної мовної політики в Україні, профільного навчання у старшій школі, літературної освіти, мовної освіти в Одеській області;

 • вироблення методологічних засад, що забезпечують мовно-літературну освіту в школі;

 • проведення Всеукраїнського семінару з особливостей викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин;

 • удосконалення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників області;

 • вивчення та аналіз навчально-виховного процесу, удосконалення системи контролю за досягненнями освітніх стандартів у закладах освіти області;

 • підвищення якості методичної роботи з педагогічними працівниками різних рівнів;

 • удосконалення змісту роботи з творчо працюючими вчителями та обдарованими учнями;

 • піднесення ефективності уроків української мови та літератури шляхом активного творчого впровадження інноваційних технологій навчання , в тому числі й інтерактивних методів і форм здобуття знань;

 • пропагування та впровадження в практику роботи учителів української мови та літератури ( в тому числі й під час проходження ними курсової перепідготовки) проектних технологій як таких, що формують стратегічне мислення, сприяють розвитку інтелектуальної та пізнавальної сфери особистості;

 • підвищення якості роботи вчителів української мови та літератури щодо підготовки випускників шкіл Одеської області до зовнішнього незалежного оцінювання через курси підвищення кваліфікації вчителів, семінари, консультації, що є важливою умовою забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

 • апробація та моніторингові дослідження підручників з української мови та літератури ( 9 клас) для шкіл з навчанням мовами національних меншин.
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка