Одеський обласний інститут удосконалення вчителів план роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів на 2012 рік одеса –2011 рСторінка5/8
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8Загальна науково-дослідна тема інституту у 2012 році :

«Науково-концептуальні засади стратегії та технології підвищення професійної культури та компетентності педагогічних працівників».

Науково-дослідна тема кафедри викладання природничо – математичних дисциплін: «Методико-дидактичний супровід педагогічної діяльності вчителів природничо-математичного циклу».

Головні проблеми науково-методичних лабораторій.

Науково-методична лабораторія викладання географії та економіки буде продовжувати роботу над темою „Впровадження актуальних напрямів розвитку сучасної географічної освіти в практичну діяльність вчителів”.

Науково-методична лабораторія викладання природничих дисциплін буде продовжувати роботу над темою „Реалізація завдань розвитку природничої освіти в сучасному освітньому середовищі ”.

Науково-методична лабораторія викладання математики буде продовжувати роботу над темою „Реалізація природничо-математичного компоненту Державного стандарту загальної середньої освіти ”.

Науково-методична лабораторія безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та основ здоров’я буде продовжувати роботу над темою „ Профілактика ВІЛ-інфекції та пропаганда здорового способу життя на засадах розвитку життєвих навичок ”.

Напрямки роботи кафедри: • надання методичної допомоги РМК області щодо формування особистості свідомого громадянина у загальноосвітніх навчальних закладах засобами географічної та економічної освіти;

 • аналіз ефективного педагогічного досвіду та впровадження сучасних форм організації навчання географії та економіки;

 • навчально-методичне забезпечення дистанційного підвищення кваліфікації вчителів географії з використанням мережі Інтернет;

 • впровадження передового педагогічного досвіду за темою «Проектний метод вивчення економіки та географії з використанням сучасних телекомунікаційних та інтерактивних технологій навчання» в ході КПК вчителів географії;

 • моніторинг впливу соціокультурної складової викладання географії на розвиток компетенцій школярів;

 • удосконалення змісту та методики підвищення кваліфікації вчителів природознавства, біології, екології, фізики, астрономії, хімії відповідно до основного напрямку роботи ООІУВ та наукової проблеми кафедри «Методико-дидактичний супровід педагогічної діяльності вчителів природничо-математичного циклу»;

 • методичний супровід впровадження профільного навчання для старшої школи з біології, фізики, хімії;

 • впровадження та удосконалення змісту та методики підвищення кваліфікації вчителів, які додатково до основного фаху викладають природничі дисципліни;

 • вивчення перспективного педагогічного досвіду, впровадження у педагогічну практику технологій творчої продуктивної діяльності суб’єктів навчання;

 • удосконалення змісту навчальних програм курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання;

 • вивчення та аналіз навчально-виховного процесу на основі моніторингового підходу у досягненні якості природничої освіти;

 • сучасні вимоги до рівнів компетентності вчителя математики;

 • модульна організація навчання і система контролю знань вчителів на основі тестування та рейтингової оцінки;

 • впровадження профільних програм в навчальний процес та розробка методичних рекомендацій для вчителів, що працюють в класах з різними профілями;

 • забезпечення наступності навчання математики у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; організація та проведення науково-практичної конференції сумісно з кафедрою математики та методики її навчання ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського;

 • моніторинг якості викладання математики в середній та старшій школі

 • забезпечення науково-методичної підтримки педагогічних працівників області щодо викладання курсу «Основи здоров’я»;

 • виконання плану заходів з реалізації Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки;

 • здійснення інформаційно-просвітницької діяльності;

 • продовження роботи експериментального майданчика «Комплексний підхід до формування культури здоров’я учнівської молоді та її свідомого ставлення до небезпек»;

 • впровадження педагогічних методів, спрямованих на формування в учнів установок життєвих навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки і гармонійного розвитку;

 • забезпечення методичної допомоги при створенні кабінетів з предмету «Основи здоров’я» у кожному навчальному закладі області

Науково-дослідна тема кафедри педагогіки і психології

«Підвищення психолого-педагогічної компетентності вчителя засобами інноваційних технологій»

Головні проблема науково-методичних лабораторій

Науково-методична лабораторія дошкільної та початкової освіти продовжує спрямовувати свою діяльність на розв’язання проблеми „Особистісно професійна реалізація педагога у сучасному освітньому просторі”.

Науково-методична лабораторія творчого розвитку особистості у 2012 році працює над проблемою «Удосконалення професійної компетентності сучасного педагога засобами інноваційних технологій».

Науково-методична лабораторія проблем виховання – «Психолого-педагогічні компетенції сучасного методиста, заступника директора з виховної роботи, педагога-організатора, вихователів ГПД».Напрямки роботи кафедри:

 • особистісно зорієнтований та компетентнісний підхід до вивчення навчальних предметів інваріантної складової Базового навчального плану початкової школи та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

 • наступність у розвитку та навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

 • формування зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку та мовленнєвої культури у молодших школярів;

 • розвиток інноваційно-творчої діяльності початкової школи та дошкільних навчальних закладів щодо організації роботи, спрямованої на розвиток здібностей дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку;

 • фізичний та духовний розвиток дитини;

 • ефективне використання інформаційно-комп’ютерних технологій вихователями ДНЗ, вчителями та учнями початкової школи;

 • дослідження ефективності курсової перепідготовки;

 • варіативність методичних технологій, організація навчання на різних рівнях складності, збереження та розвиток фізичного, морального і духовного здоров’я молодших школярів та дошкільників;

 • проектно-впроваджувальна діяльність як модель самоменеджменту вихователів ДНЗ і вчителів початкових класів;

 • здійснення апробації та експертної оцінки підручників, посібників; рецензування навчально-методичних посібників, науково-методичних рекомендацій, програм факультативів, спецкурсів;

 • удосконалення моделі науково-методичної роботи щодо формування професійних компетентностей педагогів;

 • ефективне запровадження інноваційних виховних технологій в систему післядипломної освіти на основі вітчизняних надбань та сучасного світового досвіду;

 • науково-методичний супровід та співпраця з районними (міськими) методичними кабінетами області;

 • методичне спрямування діяльності навчальних закладів області щодо впровадження Основних орієнтирів виховання для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2011 р.);

 • методичний супровід при створенні моделей ефективної діяльності освітніх виховних систем закладів (НВК, закладів нового типу, ЗОШ);

 • організація ефективної діяльності з педагогами в міжкурсовий період;

 • удосконалення психолого-педагогічної, методичної, професійної компетентності педагогів;

 • проведення обласного конкурсу «Вчитель року – 2012», «Ярмарок педагогічних ідей і технологій».

Науково-дослідна тема кафедри кафедри методики викладання іноземних мов і мов та літератур національних меншин «Інноваційні шляхи розвитку ключових компетентностей сучасного вчителя-словесника та учня».

Основні напрямки роботи кафедри:

 • модернізація структури, змісту навчальних планів курсів підвищення кваліфікації вчителів мов та літератур національних меншин, форм курсової перепідготовки;

 • оновлення системи удосконалення професійних компетентностей вчителя в міжкурсовий період на основі педагогічної взаємодії;

 • забезпечення дослідницької діяльності вчителів-словесників;

 • науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу з іноземних мов;

 • розробка навчально-методичного забезпечення викладання мов і літератур національних меншин;

 • експертиза впровадження інноваційних технологій в процес самоосвіти вчителів-словесників та викладання мов та літератур національних меншин;

 • розробка технологій реалізації змісту мовної та літературної освіти, підвищення професійного рівня педагогів;

 • розробка та впровадження регіонального навчально-методичного забезпечення допрофільного та профільного навчання;

 • підготовка переможця обласного конкурсу «Вчитель року з англійської мови -2012» до участі у Всеукраїнському конкурсі;

 • поширення педагогічних інновацій і новітніх технологій навчання іноземних мов;

 • створення умов та оптимізація процесу підвищення кваліфікації учителів іноземних мов, мов та літератур національних меншин.

Науково-дослідна тема кафедри менеджменту і розвитку освіти

«Напрямки і шляхи забезпечення управління системним розвитком навчального закладу на засадах педагогічного менеджменту»

Науково-методична лабораторія управлінської діяльності продовжує спрямовувати свою діяльність на розв’язання проблеми «Формування системи управління розвитком середнього загальноосвітнього закладу на засадах педагогічного менеджменту».

Науково-методична лабораторія педагогічних інновацій працює над темою «Впровадження новітніх педагогічних та управлінських технологій в системі освіти».

Науково-методична лабораторія історії, правознавства і громадянської освіти «Концептуально-методологічні та дидактичні основи вивчення суспільствознавчих дисциплін у загальноєвропейському контексті.Науково-методична лабораторія соціального захисту дітей та інклюзивної освіти «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство вихованців інтернатних закладів та дітей з особливими освітніми потребами».

Основні напрямки роботи кафедри:

 • удосконалення науково-методичної роботи з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до регіональних освітніх потреб, планів та програм;

 • організація науково-методичних досліджень з проблем змісту освіти та управління ними;

 • пропагування набутків педагогічної науки та управлінського досвіду через курси, семінари, консультації та інші форми;

 • активізація та розвиток творчої, науково-дослідної, експериментально-пошукової, інноваційної діяльності керівників закладів освіти області;

 • методичне супроводження моніторингу, експертизи спроможності навчальних закладів здійснювати освітню діяльність;

 • надання науково-методичної допомоги навчальним закладам та установам освіти області з питань організації, належного супроводу і координації експериментально та науково-дослідної роботи;

 • експертиза, апробація, пропаганда та впровадження інноваційних педагогічних технологій, педагогічного досвіду;

 • координація діяльності експериментальних навчальних закладів області;

 • оновлення організаційного формату роботи та змісту навчальних планів курсів підвищення кваліфікації;

 • сприяння використанню інноваційних форм, методів навчання, впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій;

 • вивчення стану методичної роботи, надання методичної допомоги, рекомендацій, консультацій з питань інноваційної діяльності;

 • сприяння підвищенню інноваційної культури педагогічних працівників, їх готовності до інноваційної діяльності;

 • активізація співробітництва з суспільними, громадськими організаціями, товариствами, державними установами, видавництвами, участь у регіональних та міжнародних освітніх програмах і проектах, спрямованих на впровадження в освітній процес інноваційних технологій;

 • організація науково-методичних досліджень з проблем вивчення і викладання світової, вітчизняної та регіональної історії, етики, правознавства, громадянської освіти;

 • подальше вдосконалення курсової та міжкурсової підготовки вчителів, які викладають суспільствознавчі дисципліни, на основі демократизації, гуманізації, індивідуалізації навчання;

 • здійснення експертної оцінки та апробації підручників, авторських програм, навчально-методичних посібників;

 • науково-методичний супровід викладання дисциплін суспільство-знавчого циклу;

 • впровадження прогресивних педагогічних ідей, підходів, технологій, набутків науки, перспективного досвіду .

Науково-дослідна тема кафедри освітніх інформаційно-комунікаційних технологій: « Розвиток мотивації вчителів –предметників при впровадженні в навчальний процес освітніх інформаційно-комунікаційних технологій»

Науково-методична лабораторія лабораторія методики викладання інформатики спрямовує свою діяльність на розв’язання проблеми: « Розвиток змісту і методики базового і профільного навчання інформатики в умовах інформатизації сучасного суспільства»

Науково-методична лабораторія лабораторія впровадження проектів та дистанційної освіти спрямовує свою діяльність на розв’язання проблеми «Вдосконалення дистанційних освітніх технологій на базі сучасних засобів комунікації»

Науково-методична лабораторія лабораторія моніторингових досліджень спрямовує свою діяльність на розв’язання проблеми « Впровадження Інтернет –технологій в процес моніторингових досліджень»Основні напрямки роботи кафедри:

 • здійснення навчальної, методичної, організаційної, видавничої діяльності з питань інформаційного забезпечення освіти;

 • розробка програм і навчально-тематичних планів курсової перепідготовки вчителів інформатики та інших предметів;

 • координація взаємодії Інституту із міськими та районними відділами освіти, іншими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з проблем інформаційного забезпечення освіти;

 • створення каталогу педагогічного передового досвіду вчителів області, новинок в області педагогіки;

 • проведення учнівських олімпіад з інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій;

 • координація діяльності міських (районних) управлінь (відділів) з питань інформаційного забезпечення;

 • розповсюдження і впровадження передових педагогічних ідей, досвіду з питань компетенції Центру в системі інформатизації освіти.

 • організує збір та аналітичну обробку необхідної інформації в електронному вигляді згідно з установленим порядком, у тому числі щодо стану та перспектив розвитку інформаційного забезпечення освіти регіону;

 • здійснює інформаційне й методичне забезпечення організації та виконання робіт за програмами та проектами ( у тому числі –міжнародними) інформатизації, бере участь у проведенні їх експертизи;

 • розглядає документи та звернення, що стосуються питань інформаційного забезпечення освіти, внесені до Інституту, готує щодо них аналітичні, довідкові та інші матеріали;

 • формує банк освітніх ресурсів регіону щодо вирішення питань, пов'язаних з формуванням, збереженням,захистом і використанням інформаційних ресурсів;

 • організує і координує діяльність відповідних підрозділів Інституту з питань дистанційної форми підвищення кваліфікації педпрацівників області.

 • організаційно-методичне і технологічне забезпечення оцінювання якості освіти;

 • аналіз стану функціонування регіональної системи освіти, її специфіки та завдань інтеграції з урахуванням державної політики в галузі освіти;

 • дослідження за програмами освітнього моніторингу;

 • відповідності навчально-виховних досягнень учнів (вихованців) вимогам навчальних програм;

 • умов роботи навчального закладу, матеріально-технічної, науково-методичної, навчально-виробничої, культурно-спортивної, корекційної бази;

 • якісного складу та професійної майстерності керівних і педагогічних працівників.

Науково- дослідна тема центру організаційно-інформаційного забезпечення «Методичний супровід педагогічної діяльності вчителів з обдарованими учнями»

Напрямки роботи центру :

 • співпраця з районними (міськими) методичними кабінетами ;

 • забезпечення допомоги районним (міським) кабінетам області у підготовці до шкільних, районних олімпіад;

 • забезпечення системності у роботі з обдарованою молоддю;

 • удосконалення змісту роботи з обдарованими учнями;

 • здійснення координації діяльності, організації методичного забезпечення, а також узагальнення досвіду загальноосвітніх навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми;

 • організація підготовки обдарованих учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, в тому числі міжнародних;

 • організація масових форм роботи з педагогічними працівниками і учнями: конференцій, семінарів, олімпіад, турнірів тощо.

Науково-методичний центр української мови та літератури, українознавства буде продовжувати роботу над проблемою «Реалізація нового змісту мовно-літературної освіти в сучасному освітньому просторі».


Напрями роботи Центру:

 • здійснення підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури в умовах реформування системи освіти, інноваційних технологій  та очно-дистанційного навчання;

 • забезпечення навчально-методичного супроводу  впровадження профільного навчання для старшої школи з української мови та літератури;

 • продовження роботи щодо впровадження дистанційного навчання в систему підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури;

 • впровадження та удосконалення змісту та методики підвищення кваліфікації вчителів, які додатково до основного фаху викладають українську мову та літературу;

 • вивчення перспективного педагогічного досвіду та впровадження сучасних форм організації навчання української мови та літератури;

 • сприяння піднесенню творчого потенціалу вчителів та учнів Одеської області, розвитку обдарованості, самостійно-творчої діяльності;

 • створення електронної бази програмного забезпечення курсу української мови і літератури в системі компетентнісно орієнтованого навчання.

Напрямки роботи НМЦ ОІКТу 2012 році.

 • удосконалення змісту та методики підвищення кваліфікації вчителів інформатики;

 • методичний супровід впровадження профільного навчання інформатики для старшої школи та нових стандартів викладання інформатики у початковій школі;

 • впровадження та удосконалення змісту та методики підвищення кваліфікації вчителів, які додатково до основного фаху викладають інформатику;

 • вивчення перспективного педагогічного досвіду, впровадження у педагогічну практику технологій творчої продуктивної діяльності суб’єктів навчання;

 • удосконалення комп’ютерних форм роботи курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання;

 • продовжено проведення семінарів-тренінгів за Програмою  Іntel® «Навчання для майбутнього» , Microsoft «Партнерство в навчанні»

 • робота по впровадженню пілотного етапу Національного проекту «Відкритий світ» та організаційно – методичний супровід реалізації Державної програми «Сто відсотків»;

 • моніторинг якості впровадження Національного проекту « Відкритий світ»

Основні напрямки роботи відділу навчально-методичного забезпечення та педагогічних видань

 • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

 • аналіз мереж шкіл області, особливо шкіл нового типу, з поглибленим вивченням окремих предметів та профільним навчанням ;

 • координація діяльності методистів по бібліотечних фондах районних (міських) методичних кабінетів;

 • здійснення організації апробації підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

 • організація діяльності бібліотек в умовах реформування освіти;

 • здійснення спільно з масовими дитячими та юнацькими бібліотеками пропаганди нових форм бібліотечної роботи, інформування районів про надходження нової літератури;

 • організація професійного розвитку шкільних бібліотекарів;

 • вдосконалення послуг, що надаються бібліотекою, на основі нових інформаційних технологій та комп'ютеризації бібліотечно-інформаційних процесів;

 • своєчасний розподіл підручників освітянських видавництв, які надходять в область, та здійснення замовлення на підручники та методичну літературу, які виходять позапланово в різних видавництвах;

 • підготовка бланків замовлення на підручники освітянських видавництв України;

 • проведення необхідних розрахунків та замовлення програм з усіх предметів для загальноосвітніх шкіл та шкіл нового типу;

 • вивчення  потреб  і надання практичної допомоги молодим спеціалістам бібліотечної сфери;

 • проведення фахових конкурсів;

 • надання  переможцям  допомоги  щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

 • формування  електронної бази даних щодо навчально-методичного забезпечення профільної школи, створення  сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

 • підготовка до друку та випуск журналу «Наша школа» ( 6 разів на рік);

 • організація рекламно-презентаційної роботи.

Здійснити заходи, спрямовані на підвищення якості науково-дослідної та експериментальної роботип/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

за виконанняВнести корективи (зміни і доповнення) в мережу експериментальних майданчиків різних рівнів і подати на розгляд Вченої ради інституту та затвердження відповідними органами управління

І квартал

Демченко Д.М.,

Здрагат С.Г., завідувачі кафедр, науково-методичних підрозділів 1. 2

Розробити проблематику, посилити досліджувальний підхід до вивчення актуальних питань розвитку освіти області та вдосконалення педагогічного процесу

І квартал

Демченко Д.М.,

Здрагат С.Г., завідувачі кафедр, науково-методичних підрозділів 1. 3

Підготувати і направити в районні (міські) методичні кабінети (центри) інформаційно-методичний лист про стан та заходи з активізації експериментальної роботи

Лютий

Демченко Д.М.,

Здрагат С.Г., завідувачі кафедр, науково-методичних підрозділів 1. 4

Ввести до змісту курсової підготовки педагогічних працівників та методичної роботи з завідувачами, методистами Р(М)МК, керівниками районних (міських) методичних комісій (об’єднань) питання організації науково-експериментальної роботи з актуальних проблем розвитку освіти

Упродовж року

Задорожна Л.К., Демченко Д.М.,

Айрікян Г.І.,

Здрагат С.Г., завідувачі кафедр, науково-методичних підрозділів


 1. 5

Завершити розробку проектів з головних напрямів діяльності кожного підрозділу, методичного працівника

До 01 грудня

2012 рокуЗавідувачі кафедр, науково-методичних підрозділів

 1. 6

Виділити ключові проблеми розвитку освіти, зосередити науково-дослідну діяльність на їхньому опрацюванні відповідно до розроблених планів-графіків

І квартал, упродовж року

Завідувачі кафедр, науково-методичних підрозділів

 1. 7

Активізувати видавничу діяльність. Забезпечити повне і якісне виконання планів видавництва на 2012 рік

Упродовж року

Завідувачі кафедр (центрів)

 1. 8

Заслухати на засіданнях кафедр (центрів) питання про стан науково-дослідної, видавничої діяльності та заходи щодо її вдосконалення

ІІ півріччя

Завідувачі кафедр (центрів)

 1. 9

Скоординувати роботу науково-методичних підрозділів щодо поетапного вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду обласного рівня, сформувати їх у єдиний план і подати його на розгляд Вченої ради інституту

Березень

Демченко Д.М.,

Батюк Н.О.,

Здрагат С.Г., завідувачі кафедр, науково-методичних підрозділів


 1. 1

Забезпечити якісне проведення на базі області Всеукраїнських, обласних масових заходів науково-методичного та науково-практичного характеру (конференцій, семінарів, симпозіумів, «круглих столів» тощо)

Згідно з планом

Задорожна Л.К.,

Демченко Д.М., завідувачі кафедр (центрів) 1. 1

Систематично аналізувати та обговорювати на оперативних нарадах керівників науково-методичних підрозділів кафедр питання про виконання планів роботи, стану підготовки та проведення масових заходів з учителями й учнями.

Щотижня

Завідувачі кафедр (центрів)


Основні напрямки роботи інституту у 2012 році

І. Удосконалення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Забезпечити динамічний розвиток навчальної діяльності інституту на засадах андрагогіки, інноваційної та прогностичної спрямованості, збалансованості теорії і практики, неперервності, інтегративно-модульного характеру опрацювання навчального матеріалу, оперативного впровадження прогресивних систем післядипломної освіти, сучасних педагогічних технологій, інтерактивних методів та варіативності навчання


Протягом року

Завідувачі кафедр,науково-методичні підрозділи

2.

Відповідно до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 7 грудня 2011 року № 514-ОД забезпечити якісну роботу курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників за різними формами навчання (Графік роботи курсів підвищення кваліфікації на 2012 рік)

Протягом року

Задорожна Л.К.,

кафедри,науково-методичні підрозділи

3.

Забезпечити інноваційний підхід до організації та навчально-методичного забезпечення курсової підготовки педагогічних працівників з головних питань розвитку і вдосконалення освіти

Протягом року

Завідувачі кафедр, науково-методичні підрозділи

4.

Продовжити апробацію моделі кредитно-модульної системи навчання з використанням очно-заочної та дистанційної його форм

Протягом року

Завідувачі кафедр, науково-методичні підрозділи

5.

Продовжувати підготовку слухачів курсів за різнорівневими програмами до використання сучасних інформаційно-телекомунікативних технологій навчання та в управлінській діяльності (виділити для цього 10 відсотків навчального часу)

Протягом року

Науково-методичні підрозділи

6.

Посилити практично-методичний компонент підготовки педагогічних працівників з актуальних проблем удосконалення навчально-виховного процесу (виділити на це 60-70% годин навчально-тематичних планів курсів)

Протягом року

Кафедри, науково-методичні підрозділи

7.

Продовжити практику проведення на курсах відкритих занять, апробації нових тем, перевірки керівниками інституту, завідувачами кафедр якості проведення занять. Скласти на кафедрах відповідні плани-графіки

Протягом року

Задорожна Л.К., Демченко Д.М., завідувачі кафедр

8.

Посилити підготовку педагогів до використання тестових, інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі. Включити в навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації відповідні спецкурси чи окремі теми

Протягом року

Завідувачі кафедр, керівники курсів

9.

Спрямувати використання творчого та наукового потенціалу ВНЗ, НДІ, громадських організацій задоволенню навчальних потреб педагогічних працівників. Проводити попередні співбесіди, настановчі консультації щодо змісту та способів спілкування зі слухачами

Протягом року

Завідувачі кафедр, керівники курсів

10.

Систематично аналізувати ефективність курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі анкет вхідного та вихідного діагностування, рецензування творчих робіт, результатів іспитів. Підсумки аналізу обговорювати на засіданнях кафедр, вживати необхідних заходів до підвищення якості навчального процесу.

Протягом року

Задорожна Л.К., Демченко Д.М., завідувачі кафедр


ІІ. Вивчення та аналіз навчально-виховного процесу, удосконалення контролю за досягненнями освітніх стандартів у закладах освіти

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Опрацювати з методистами, керівниками районних, міжшкільних, шкільних методичних комісій (об’єднань), керівниками навчальних закладів нормативні документи, методичні рекомендації з питань організації та технології вивчення й аналізу стану навчально-виховного процесу, удосконалення внутрішньошкільного керівництва і контролю за досягненнями освітніх стандартів

До 01.08.

2012 рокуЗавідувачі кафедр, науково-методичні підрозділи інституту, РМК (ММК), керівники навчальних закладів

2.

Розробити на допомогу керівникам середніх загальноосвітніх навчальних закладів орієнтовну тематику внутрішньошкільного контролю за станом викладання та рівнем навчальних досягнень учнів з основ наук, організацією виховної роботи з учнями в 2011 році

До 15.08.

2012 рокуЛевчишинаО.М,

Айрікян Г.С., кафедри, науково-методичні підрозділи інституту3.

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки облдержадміністрації взяти участь у комплексних перевірках діяльності відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів), міських рад, атестації ліцеїв, гімназій, приватних шкіл

Протягом року

Задорожна Л.К.,

Демченко Д.М.,

Богатий Ю.В.


4.

Провести моніторинг стану викладання основ наук, впровадження профільного навчання старшокласників, організації методичної роботи (згідно з графіком управління освіти і науки облдержадміністрації)

Протягом року

Кафедри, науково-методичні підрозділи інституту

5.

Взяти участь у підготовці та проведенні в 2012 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів

І півріччя 2012 року

Богатий Ю.В., науково-методичні підрозділи інституту, РМК (ММК), керівники навчальних закладів

6.

Взяти участь в експериментальній оцінці діяльності приватних навчальних закладів, які подали документи на ліцензування (за дорученням управління освіти і науки обласної державної ад- міністрації)

Протягом року

Кафедри, науково-методичні підрозділи інституту

7.

Завершити розробку науково-обґрунтованих рейтингових критеріїв якості навчально-виховної діяльності та організації внутрішньошкільного управління і контролю за навчально-виховним процесом

До 01.09.

2012 рокуЗадорожна Л.К., Демченко Д.М., кафедри, науково-методичні підрозділи

8.

Спрямувати діяльність творчих груп на розроблення актуальних проблем розвитку освіти на основі цільових тематичних проектів і програм

Протягом року

Кафедри, науково-методичні підрозділи інституту

9.

Планомірно висвітлювати на сторінках журналу «Наша школа» результати аналізу стану навчально-виховного процесу, ефективності відомчого та внутрішкільного керівництва і контролю

Протягом року

Кафедри, науково-методичні підрозділи інституту

10.

Систематично розглядати на засіданнях кафедр, радах науково-методичних підрозділів інституту, РМК (ММК), семінарах, нарадах методистів, керівників районних методичних комісій (об’єднань) матеріали вивчення стану викладання основ наук та рівня навчальних досягнень учнів, їх участі в учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях

Протягом року

Завідувачі кафедр, науково-методичні підрозділи інституту, РМК (ММК), керівники навчальних закладів


ІІІ. Розширення форм і удосконалення змісту роботи з творчо працюючими вчителями та обдарованими учнями

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Активізувати роботу обласних творчих груп учителів щодо напрацювання нових педагогічних ідей, проектів, навчальних і виховних методик та технологій, визначитися з її проблематикою і термінами опрацювання

Протягом року

Кафедри,

науково-методичні підрозділи2

Ширше залучати творчо працюючих вчителів до розроблення довго- тривалих програм і проектів для розвитку та удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення кваліфікації та профільної майстерності педагогічних працівників

Протягом року

Завідувачі кафедр,

науково-методичні підрозділи3.

Організувати проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»Грудень

2012 рокуЗадорожна Л.К.,

завідувачі кафедр4

Створити обласні творчі групи, які будуть працювати над проблемами впровадження профільного навчання старшокласниківОрганізувати методичну роботу з вчителями, які викладають профільні предмети (керівники методичних об’єднань вчителів)

Протягом року

Кафедри,

науково-методичні підрозділи

Удосконалити управління навчально-виховним процесом в умовах здійснення профільного навчання старшокласників (керівники опорних навчальних закладів)

Протягом року

Кафедра менеджменту і розвитку освітиОрганізувати психолого-педагогічного супроводу процесу впровадження профільного навчання (методисти районних (міських) методичних кабінетів, керівники районних (міських) методичних об’єднань, практичні психологи)

Протягом року

Кафедра педагогіки і психології ООІУВ, обласний центр практичної психології і соціальної роботиЗабезпечити старшокласникам додаткової позашкільної освіти (керівники позашкільних навчальних закладів, районних (міських) МАН)

Протягом року

Кафедра педагогіки і психології ООІУВ спільно з обласним гуманітарним центром, обласним відділенням МАН

5

Видати добірку методичних розробок творчо працюючих вчителів

До 20.09.

2012 рокуЗадорожна Л.К., Здрагат С.Г.,

науково-методичні підрозділи6

Розглянути на засіданнях кафедр, науково-методичних підрозділів питання про стан та заходи щодо удосконалення роботи з творчо працюючими вчителями та обдарованими учнями

І півріччя

2012 рокуЗавідувачі кафедр,

науково-методичні підрозділи7

Відновити щорічне видання інформаційно-аналітичного збірника «Обдарована дитина». Створити відповідний регіональний банк даних

Протягом року

Богатий Ю.В.,

науково-методичні підрозділи8

Забезпечити активну участь учнівської молоді в масових районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах (експедиціях, конкурсах, турнірах) з усіх напрямків позашкільної освіти.

Протягом року

Богатий Ю.В.,

спільно з обласним відділенням МАН України та обласним гуманітарним центром9

Підготувати і провести такі науково-методичні заходи:

9.1

Всеукраїнські та міжнародні семінари та конференціїМіжнародний науково-практичний семінар вальдорфських вчителів середньої та старшої школи «Формування Я-свідомості людини засобами комунікаційних технології, їх роль у сучасному освітньому процесі»»

4-7 липня

Асоціація вальдор фських ініціатив

України (АВІУ), ООІУВ

НВК «Ступені», Задорожна Л.К.

Здрагат С.Г.,

Шастал І.В.

Мітюхіна В.П. Лук’янченко Н.М

Всеукраїнський учительський семінар для вчителів вальдорфських шкіл „Вікові особливості учнів та методика роботи сучасного вчителя в початкової школі.”

25 - 29 червня

Асоціація

вальдорфських ініціатив

України (АВІУ), ООІУВ

НВК «Ступені», Задорожна Л.К.

Здрагат С.Г.,

Шастал І.В.

Мітюхіна В.П. Лук’янченкоН.М


9.2

Обласні науково-практичні конференціїЗагальні тенденції розвитку сучасної географічної освіти..

За додатковим листом

Папач О.І.

Тертична І.П., Холостенко Л.В.


Краєзнавчий підхід до вивчення шкільного курсу географії: теорія та практика.

За додатковим листом

Папач О.І.

Тертична І.П., Холостенко Л.В.


Методологічні аспекти використання досягнень сучасної астрономії в шкільній природничій освіті.

01.11 2012

Папач О.І.

Ятвецька Л.І.,

Рябов М.І


10

Підготувати і провести масові заходи з учнями

10.1

ІІІ та ІV етапи Міжнародного дитячого конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика

Грудень

2012року


Задорожна Л.К.,

Свінтковська С.А.10.2

Всеукраїнські Інтернет – олімпіади з базових дисциплін

Травень-жовтень

(І-ІІ етап, заочний),

грудень (ІІІ етап, очний) 2012року


Богатий Ю.В.,

кафедри, науково-методичні підрозділи10.3

ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад
Інформатика

14 січня

Богатий Ю.В.,

науково-методичні підрозділи ООІУВ


Українська мова і література

15 січня
Історія

21 січня
Математика

22 січня
Біологія

28 січня
Географія

29 січня
Трудове навчання

03 лютого
Трудове навчання

04 лютого
Фізика (теоретичний тур)

04 лютого
Фізика (практичний тур)

05 лютого
Економіка

05 лютого
Хімія

11 лютого
Астрономія

12 лютого
Педагогіка та психологія

17 лютого
Інформаційні технології

17 лютого
Правознавство

18 лютого
Російська мова і література

19 лютого
Екологія

24 лютого
Іноземна мова

25 лютого
Іноземна мова

26 лютого
Молдавська мова і література

24 березня
Молдавська мова і література

25 березня
Болгарська мова і література

24 березня
Болгарська мова і література

25 березня

10.4

Обласний турнір юних істориків

Квітень

2012 рокуБогатий Ю.В.,

Котенко О.М.10.5

Обласний етап Всеукраїнського турніру юних журналістів

Квітень

2012 рокуЗадорожна Л.К.,

Свінтковська С.А.10.6

Обласний турнір юних правознавців

Жовтень

2012 рокуБогатий Ю.В.,

Яроменко В.І.10.7

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу шкільних літературних тво- рів на тему «Безсмертний подвиг українського народу»

Березень – квітень

2012 рокуЗадорожна Л.К.,

Свінтковська С.А.10.8

Всеукраїнський конкурс з українознавства

Квітень

2012 рокуЗадорожна Л.К.,

Свінтковська С.А.10.9

Інтелектуальні змагання з базових дисциплін серед учнів сільських шкіл області (заочна форма)

Травень- вересень

2012 рокуБогатий Ю.В.,

науково-методичні підрозділи ООІУВ10.10

Обласний етап Всеукраїнського учнівського конкурсу на кращий літературний твір «Вірю в майбутнє твоє, Україно!»

Березень

2012 рокуЗадорожна Л.К.,

Свінтковська С.А.10.11

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю

Жовтень

2010 рокуЗадорожна Л.К.,

Нікітенко Р.І.10.12

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, при- свяченого Шевченківським дням

Березень

2012 року
Задорожна Л.К.,

Свінтковська С.А.10.13

Обласний етап Всеук- раїнської акції «Живи, книго!»

Січень-червень

2012 рокуЗадорожна Л.К.,

Татарченко Т.О.


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка