Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (73) / 2012Скачати 227.5 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір227.5 Kb.
Огляд журналу

«Педагогічний пошук» 1 (73) / 2012
Цього року громадськість відзначає 120-ліття народження й 70-ліття кончини Михайла Кравчука та 70-річчя смерті Яноша Корчака. Тому номер відкривається публікаціями про ці постаті. М. І. Кратко у статті “Михайло Кравчук як історик математики” розкриває цю грань діяльності видатного волинянина, А. М. Луцюк (“Життя і педагогічні погляди Януша Корчака”) – стислий життєпис та ідеї знаменитого польського педагога.

З-поміж наукових публікацій виділяється стаття О. С. Семенова і Ю. М. Линника “Особливості організації та розвитку системи післядипломної освіти в Україні та за кордоном”. Справді, усе дається в порівнянні, тож аби не варитися у власному соку, слід поглянути на проблему в ретроспекції та порівняти з чужим досвідом: чого научатись, а чого й відцуратись.

Що ж до методичних публікацій – годі виділити якусь одну-дві: кожен читач знайде свою дисципліну і цікавинку для себе у матеріалах колег.

Літературний редактор В. І. Гребенюк

Науково-методичний

вісник

Засновано в 1994 р.

1 (73) 2012 р.

Виходить 4 рази на рік


Засновники
Управління освіти і науки

Волин­ської облдержадміністрації,

Волинський інсти­тут післядипломної педагогічної освіти
Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 16484-4956ПР від 27.02.2010 р.


ISSN 2073-624X
За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв

та інших відомостей, а також

за дотримання авторського права відповідальність несуть автори публікацій. Думка редколегії не завжди збігається

з думкою автора.


Вимоги до оригіналів публікацій вміщено

на сайті: vippo.lutsk.ua


Адреса редакційної колегії:

вул. Винниченка, 31,

м. Луцьк, 43021

Волинський інсти­тут післядипломної педагогічної освіти

Телефон (0332) 24-22-25,

телефон-факс (0332) 72-16-41,

ел. пошта vipporvv@meta.ua

Рекомендовано до друку вченою радою інституту (протокол № 1 від 25.01.2012).
Тираж 720 пр., обсяг 10 ум. друк. арк.

Ціна договірна.

Підписано до друку 01.03.2012 р.

Друк: ПП Іванюк В. П., м. Луцьк,

вул. Винниченка, 63. Телефон 24-63-41

Свідоцтво про державну реєстрацію ВЛн

№ 31


від 04.02.2004 р. Зам. 28
педагогІЧний пошук
Головний редактор

Михайло Олександрович Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент (голова редак­цій­ної колегії),

ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти


Заступник головного редактора

Мирослав Іванович Кратко, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри управлінської діяльності
Члени редакційної колегії

Р. А. Арцишевський, доктор філо­соф­ських наук, професор кафедри теорії та методики викладання, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

В. В. Вітюк, кандидат педа­го­­гічних наук, доцент, проректор з наукової роботи

В. С. Вознюк, кандидат політичних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

В. І. Гребенюк, літературний редактор науково-методичного вісника

П. М. Гусак, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки

В. Я. Загрева, кандидат педа­го­­гічних наук, доцент, заступник начальника управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації

М. І. Кратко, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри управлінської діяльності, заступник головного редактора

А. М. Луцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології

А. С. Нісімчук, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Л. К. Оляндер, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри польської філології

І. Є. Остапйовський, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

В. Г. Панчишин, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-методичної роботи

О. С. Хомич, начальник управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації

О. В. Рудь, завідувач редакційно-видавничого відділу, відповідальний редактор

В. А. Савчук, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри управлінської діяльності

І. О. Смолюк, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

М. О. Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент, ректор, головний редактор

Т. В. Трачук, кандидат педа­го­­гічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів

Н. В. Ясінська, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів


Відповідальний редакторО. В. Рудь

Літературний редактор

В. І. Гребенюк

Технічний редактор

Л. І. Гаврилюк

Коректори

Г. З. Шевчук, М. П. Гребенюк


УправлІннЯ освІти і науки Волинської облдержадміністрації
волинський Інститут пІслЯдипломноЇ педагогІЧнОЇ освІти
педагогІЧний пошук
Журнал включено до переліку наукових видань,

у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт

(постанова президії ВАК України № 27 від 11.09.1997 р.)


Н
1’2012
ауково-методичний вісник


Виходить із березня 1994 року

Періодичність випуску – 1 раз на квартал


Зміст

УДК [51.051(=161.2)](092)


Михайло Кравчук

як історик математики
М. І. Кратко, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри управлінської діяльності Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (ВІППО)
Ідеться про одного з найславетніших у світі науки уродженців Волині М. П. Кравчука – віхи його життя і творчості.

Ключові слова: українські математики, періодизація, Ейлер, Київський університет.

Кратко М. И. Михаил Кравчук как историк математики.

Речь идёт об одном из наиболее известных в мире науки уроженцев Волыни М. Ф. Кравчуке – вехах его жизни и творчества.

Ключевые слова: украинские математики, периодизация, Эйлер, Киевский университет.

Kratko M. I. Mykhailo Kravchuk аs a Historian of Mathematics.

The article deals with one of the most famous in the world of science native of Volyn M. P. Kravchuk – the landmark of his life and work.

Key words: Ukrainian mathematicians, periodization, Euler, Kyiv University.

УДК [37.011.3–051(=162.1)](092)


Життя і педагогічні погляди

Януша Корчака
А. М. Луцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології ВІППО
Висвітлено погляди видатного польського педагога-гуманіста і письменника Януша Корчака, який показує значення педагогіки і психології у роботі вчителя, ділиться багатьма спостереженнями за життям дітей, поведінкою їх у сім’ї та школі, дає корисні методичні поради щодо виховання.

Ключові слова: система виховання, педагогічна теорія, любов до дітей, дитяче самоврядування, самовиховання, гуманізм.

Луцюк А. М. Жизнь и педагогические взгляды Януша Корчака.

Освещены взгляды выдающегося польского педагога-гуманиста и писателя Януша Корчака, который показывает значение педагогики и психологии в работе учителя, делится многими наблюдениями за жизнью детей, поведением их в семье и школе, дает полезные методические советы по воспитанию.

Ключевые слова: система воспитания, педагогическая теория, любовь к детям, детское самоуправление, самовоспитание, гуманизм.

Lutsiuk A. M. Life and pedagogical views of Janusz Korczak.

It covers the views of the famous Polish teacher – the humanist and writer Janusz Korczak, which shows the importance of pedagogy and psychology, shares many observations of the lives of children, their behavior in family and school, provides useful methodological advice on education.

Key words: system of education, educational theory, love for children, children’s self-government, self-government, humanism.

Наукові публікації
УДК 37.03:159.955
Формування критичного мислення особистості

як науково-педагогічна проблема
В. В. Камінська, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій ВІППО
Звернуто увагу на актуальність проблеми формування критичного мислення особистості; розглядаються сутність, структура, функції критичного мислення, якості людини з розвиненим критичним мисленням.

Ключові слова: критичне мислення, компоненти критичного мислення, функції критичного мислення, навички критичного мислення.

Каминская В. В. Формирование критического мышления личности как научно-педагогическая проблема.

Обращено внимание на актуальность проблемы формирования критического мышления личности; рассматриваются сущность, структура, функции критического мышления, качества человека с развитым критическим мышлением.

Ключевые слова: критическое мышление, компоненты критического мышления, функции критического мышления, навыки критического мышления.

Kaminska V. V. The Formation of Critical Thinking of Personality as Scientific and Pedagogical Problem.

The attention is paid to the problem of critical thinking formation of personality. The essence, structure, functions of the critical thinking, quality of a man with the developed critical thinking are considered.

Key words: critical thinking, critical thinking components, functions of critical thinking, critical thinking skills.
УДК 37.015.311-057.874
Вплив особливостей інтелекту на ефективність навчання молодших школярів
Н. О. Кордунова, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної

та вікової психології Волинського національного університету (ВНУ) імені Лесі Українки;А. С. Денисюк, кандидат психологічних наук, професор кафедри педагогічної та вікової психології ВНУ імені Лесі Українки;

О. І. Савчук, методист навчально-методичного відділу ВІППО


Проаналізовано теоретичні підходи й представлено опис емпіричного дослідження впливу особливостей інтелекту на ефективність навчання молодших школярів.

Ключові слова: молодший шкільний вік, інтелект, навчання.

Кордунова Н. А., Денисюк А. С., Савчук О. И. Влияние особенностей интеллекта на эффективность обучения младших школьников.

Проанализированы теоретические подходы и представлено описание эмпирического исследования влияния особенностей интеллекта на эффективность обучения младших школьников.

Ключевые слова: младший школьный возраст, интеллект, обучение.

Kordunova N. О., Denysiuk A. s., Savchuk O. І. The impact characteristics of intelligence on the effectiveness of teaching younger pupils.

The article explores the theoretical approaches and a description of empirical research on the impact characteristics of intelligence on the effectiveness of teaching younger pupils.

Key words: younger pupils, intelligence, teaching.
УДК 376–053.4
Теоретико-методологічні аспекти інклюзивної освіти дітей дошкільного віку, які потребують корекції психофізичного розвитку
І. Б. Кузава, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Визначено аспекти інклюзивної освіти дітей дошкільного віку, які потребують корекції.

Ключові слова: інклюзивна освіта, методологія, теорія.

Кузава И. Б. Теоретико-методологические аспекты инклюзивного образования детей дошкольного возраста, нуждающихся в коррекции психофизического развития.

Определены аспекты инклюзивного образования детей дошкольного возраста, нуждающихся в коррекции.

Ключевые слова: инклюзивное образование, методология, теория.

Kuzava I. B. Theoretical and Methodological Aspects of Inclusive Education of Preschool Children, which Need the Correction of Psychophysical Development.

The article outlines the aspects of inclusive education of preschool children, which need the correction.

Key words: inclusive education, methodology, theory.
УДК 37.011.3 – 051:613
Вимоги до педагогічної діяльності вчителя

основ здоров’я
О. І. Петрик, кандидат медичних наук, професор, завідувач кафедри валеології та безпеки життєдіяльності ВНУ імені Лесі Українки;

Р. О. Валецька, кандидат медичних наук, доцент кафедри валеології

та безпеки життєдіяльності ВНУ імені Лесі Українки


Розглянуто необхідні компоненти у структурі здібностей до педагогічної діяльності з основ здоров’я в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Ключові слова: дидактичні, академічні, перспективні, мовні, організаторські, комунікативні здібності; педагогічна уява.

Петрик Е. И., Валецкая Р. Е. Требования к педагогической деятельности учителя основ здоровья.

Рассматриваются необходимые компоненты в структуре способностей к педагогической деятельности по основам здоровья у дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях.

Ключевые слова: дидактические, академические, перспективные, языковые, организаторские, коммуникативные способности; педагогическое воображение.

Petryk O. I., Valetska R. O. Teaching Requirements to the Personality Characteristics of the Teacher in Fundamentals of Health.

Constituent elements of the educational competency in the structure of the teacher’s education activities in Fundamentals of Health in pre-schools and establishments of the secondary education are scrutinized in the article.

Key words: the didactic, academic, challenging, language, managerial communicative potentials; teacher’s visualization.
УДК 374.7
Особливості організації та розвитку

системи післядипломної педагогічної освіти

в Україні та за кордоном
О. С. Семенов, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки

ВНУ імені Лесі Українки;Ю. М. Линник, асистент кафедри прикладної лінгвістики ВНУ імені Лесі Українки
Здійснено огляд і аналіз основних тенденцій організації та розвитку системи післядипломної освіти в Україні й за кордоном. Проаналізовано проблеми та суперечності, що супроводжували становлення, розвиток та функціонування системи післядипломної освіти педагогічних кадрів. Виділено сучасні підходи та розглянуто деякі шляхи модернізації системи післядипломної педагогічної освіти.

Ключові слова: освіта дорослих, неперервна освіта, післядипломна освіта, періодизація розвитку післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Семенов А. С., Линник  Ю. Н.  Особенности организации и развития системы последипломного педагогического образования в Украине и за рубежом.

Осуществлен обзор и анализ основных тенденций организации и развития системы последипломного образования в Украине и за границей. Проанализированы проблемы и противоречия, которые сопровождали становление, развитие и функционирование системы последипломного образования педагогических кадров. Выделены современные подходы и рассмотрены некоторые пути модернизации системы последипломного педагогического образования.

Ключевые слова: образование взрослых, непрерывное образование, последипломное образование, периодизация развития последипломного образования педагогических кадров.

Semenov О. S., Lynnyk Yu. M. The Peculiarities of Organization and Development of Postgraduate Pedagogical Educational System in Ukraine and Abroad.

In the article the main tendencies of organization and development of postgraduate educational system in Ukraine and abroad are outlined and analyzed. The problems and contradictions in establishment, development and functioning of in-service teacher training system are analyzed. The modern approaches are distinguished and some ways of modernization of postgraduate educational system are considered.

Key words: adult education, life-long education, postgraduate education, periodization of development of in-service teacher training.
УДК 378,147:316 (045)
Організаційно-педагогічні умови реалізації наукового експерименту в процесі особистісно орієнтованого навчання студентів-соціологів
В. В. Ткаченко, асистент кафедри соціології та соціальних технологій

Національного авіаційного університету


Проаналізовано актуальні наукові публікації з питань організації та проведення педагогічного експерименту в сфері вищої освіти. Вказано на необхідність дослідження теоретичних аспектів організації та проведення педагогічного експерименту в процесі особистісно орієнтованого навчання соціологів у зв’язку з недостатньою кількістю науково-дослідних праць у цій сфері.

Ключові слова: науковий експеримент, особистісно орієнтована освіта, професійна підготовка соціологів.

Ткаченко В. В. Организационно-педагогические условия реализации научного эксперимента в процессе личностно ориентированного обучения студентов-социологов.

Проанализированы актуальные научные публикации по вопросам организации и проведения педагогического эксперимента в сфере высшего образования. Указано на необходимость исследования теоретических аспектов организации и проведения педагогического эксперимента в процессе личностно ориентированного обучения социологов в связи с недостаточным количеством научно-исследовательских работ в указанной сфере.

Ключевые слова: научный эксперимент, личностно ориентированное образование, профессиональная подготовка социологов.

Tkachenko V. V. Organizational and pedagogical conditions of realization of a scientific experiment in personalіtу oriented education of student-sociologists.

The article deals with problem of development of organizational and pedagogical conditions of realization of a scientific experiment in personality oriented education of student-sociologists. Relevant scientific publications of organization and conduct of pedagogical experiment in higher education are analyzed. The need to study the theoretical aspects of the organization and conduct of pedagogical experiment in personality oriented training of sociologists at the lack of research in this area іs denoted.

Key words: scientific experiment, personality oriented education, training of sociologists. 

Методичні публікації
Вчимося, щоб учити
УДК 372.033
Підготовка педагога-вихователя до реалізації завдань екологічного виховання дошкільників

у системі післядипломної педагогічної освіти
Н. А. Поліщук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій ВІППО
Розкрито особливості підготовки педагога-вихователя до реалізації завдань екологічного виховання дошкільників, проаналізовано основні педагогічні умови цього процесу в системі післядипломної педагогічної освіти.

Ключові слова: післядипломна освіта, екологічне виховання, екологічна освіта, екологічна підготовка вихователів, еколого-професійна діяльність.

Полищук Н. А. Подготовка педагога-воспитателя к реализации заданий экологического воспитания дошкольников в системе последипломного педагогического образования.

Раскрыты особенности подготовки педагога-воспитателя к реализации заданий экологического воспитания дошкольников, проанализированы основные педагогические условия этого процесса в системе последипломного педагогического образования.

Ключевые слова: последипломное образование, экологическое воспитание, экологическое образование, экологическая подготовка воспитателей, эколого-профессиональная деятельность.

Polishchuk N. A. Preparation of Teacher for Realization of Tasks of Ecological Education of Preschool Children in the System of Postgraduate Pedagogical Education.

The article deals with the peculiarities of preparation of a teacher for the realization of environmental education of preschool children, the main pedagogical conditions of this process in the system of postgraduate pedagogical education are analysed.

Key words: postgraduate education, ecological education, ecological preparation of educators, ecological activity.
На допомогу вчителю
УДК 37.035
Формуємо правову культуру старшокласників
І. А. Савчук, заступник директора з виховної та правовиховної роботи

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 17 м. Луцька;З. Г. Корчинська, головний методист Волинської обласної юнацької бібліотеки;

К. А. Прийма, завідувач відділу методико-соціологічної роботи та менеджменту

Волинської обласної юнацької бібліотеки


На прикладі співпраці загальноосвітньої школи з юнацькою бібліотекою та іншими інституціями показано шляхи вдосконалення правових знань школярів.

Ключові слова: обов’язки, галузь права, підлітки, бібліотека, учитель, священик.

Савчук И. А., Корчинская З. Г., Прийма К. А. Формируем правовую культуру старшеклассников.

На примере сотрудничества общеобразовательной школы с юношеской библиотекой и другими институциями показаны пути усовершенствования правовых знаний школьников.

Ключевые слова: обязанности, отрасль права, подростки, библиотека, учитель, священник.

Savchuk I. A., Korchynska Z. H., Pryima K. A. Form the Legal Culture of Senior Pupils.

The ways to improve the legal knowledge of schoolchildren are shown, on the example of cooperation of general school with the library for youth and other institutions.

Key words: duties, branch of law, teenagers, librarу, teacher, priest.
УДК 37.091.27:53
Другий етап XLVІIІ Всеукраїнської

олімпіади з фізики
Г. П. Кобель, доцент кафедри загальної фізики та методики викладання фізики

ВНУ імені Лесі Українки;В. О. Савош, завідувач відділу фізико-математичних дисциплін ВІППО;

Н. П. Бондарук, методист відділу фізико-математичних дисциплін ВІППО
Наведено приклади задач та їх розв’язання для 7–11 класів теоретичного й експериментального турів другого етапу XLVІІI Всеукраїнської олімпіади з фізики.

Ключові слова: густина, маса, прискорення, імпульс, швидкість, виштовхувальна сила, коефіцієнт жорсткості, заряд, період коливань.

Кобель Г. П., Савош В. А., Бондарук Н. П. Второй этап XLVІIІ Всеукраинской олимпиады по физике.

Приведены примеры задач и их решений для 7–11 классов теоретического и экспериментального туров второго этапа XLVІIІ Всеукраинской олимпиады по физике.

Ключевые слова: плотность, масса, ускорение, импульс, скорость, выталкивающая сила, коэффициент жесткости, заряд, период колебаний.

Kobel H. P., Savosh V. О., Bondaruk N. P. The Second Stage of XLVIII All-Ukrainian Olympiad in physics.

The examples of tasks and their solutions for 7–11 classes of theoretical and experimental rounds of the second stage of XLVIII All-Ukrainian Olympiad in physics are given.

Key words: density, mass, acceleration, impulse, speed, expeling power, coefficient of inflexibility, charge, period of vibrations.

Виховна робота
УДК 37.091.33–027.22:[82:7.079]
Вінок любові
Сценарій літературно-музичної композиції

до дня народження Лесі Українки
О. Є. Ковальчук, викладач української мови та літератури Володимир-Волинського агротехнічного коледжу, спеціаліст вищої категорії
Виховний захід розкриває перед студентами неповторний світ творчості Лесі Українки, дає можливість доторкнутися до нетлінних сторінок «Лісової пісні» та подає зразок величі найпрекраснішого людського почуття – кохання.

Акцентується увага на шляхах реалізації виховної мети через художнє слово.

Ключові слова: Леся Українка, Сергій Мержинський, нерозділене кохання, вінок любові, феноменальна жінка, почуття, вірність.

Ковальчук О. Е. Венок любви.

Воспитательное мероприятие раскрывает перед студентами неповторимый мир творчества Леси Украинки, дает возможность прикоснуться к нетленным страницам «Лесной песни» и представляет образец величия прекрасного человеческого чувства – любви.

Внимание акцентируется на путях реализации воспитательной цели через художественное слово.

Ключевые слова: Леся Украинка, Сергей Мержинский, неразделенная любовь, венец любви, феноменальная женщина, чувство, верность.

Kovalchuk O. Ye. Wreath of Love.

An educational event exposes the unique world of Lesia Ukrainka’s creation to students, makes it possible to touch the imperishable pages of “Forest Song” and presents an example of greatness of the most wonderful human feelings – love.

The attention is paid to the ways of realization of educational aim through an artistic word.

Key words: Lesia Ukrainka, Serhii Merzhynskyi, unmutual love, wreath of love, phenomenal woman, feeling, loyalty.
УДК 37.017.94.25
Формування духовності школярів

засобами мистецтва
А. Л. Войтас, заступник директора з виховної роботи комунального закладу

«Луцька ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 Луцької міської ради Волинської області»


Показано вплив засобів мистецтва на формування духовності школярів. На основі даних дослідно-експериментальної роботи виявлено, що залучення учнів до творчості сприяє вихованню всебічно розвиненого, високоморального індивіда.

Ключові слова: мистецтво, духовність, творчість, дослідно-експериментальна робота.

Войтас А. Л. Формирование духовности школьников средствами искусства.

Показано влияние средств искусства на формирование духовности школьников. На основании данных опытно-экспериментальной работы выявлено, что привлечение учеников к творчеству способствует воспитанию всесторонне развитого, высоконравственного индивида.

Ключевые слова: искусство, духовность, творчество, опытно-экспериментальная работа.

Voitas A. L. Formation of Spirituality of Schoolchildren by Facilities of Art.

The influence of facilities of art on formation of spirituality of schoolchildren is shown. Based on research and experimental work, it is revealed that the involvement of students in the arts brings up a comprehensively developed, highly moral individual.

Key words: art, spirituality, creativity, research and experimental work.
Творчі сходинки педагогів Волині
УДК 37.091.33
Критичне мислення – потреба сьогодення

Т. В. Ляшук, учитель вищої категорії ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 смт Іваничі
Розкрито важливість упровадження методики розвитку критичного мислення у практику роботи з молодшими школярами. Пропонується урок природознавства з використанням методики критичного мислення.

Ключові слова: критичне мислення, гронування, перфокарта, рефлексія, сенкан.

Ляшук Т. В. Критическое мышление – потребность сегодняшнего дня.

Раскрыта важность внедрения методики развития критического мышления в практику работы с младшими школьниками. Предлагается урок естествознания с использованием методики критического мышления.

Ключевые слова: критическое мышление, гронирование, перфокарта, рефлексия, сенкан.

Liashuk T. V. The Critical Thinking is the Necessity of Present Time.

The importance of introduction of development methodology of the critical thinking in the work with junior schoolchildren is exposed. The lesson of natural history with the use of the critical thinking methodology is offered.

Key words: critical thinking, mind map, punched card, reflection, cinquain.
УДК 159.955:373.3:82
Розвиток критичного мислення

через читання та письмо

на уроках світової літератури
Р. Ф. Горбатюк, учитель світової літератури Піддубцівської ЗОШ І–ІІІ ступенів Луцького району
У навчанні критичного мислення найкраще використовувати інтерактивні технології із задіянням усіх видів мовлення. Наведено кілька інтерактивних методів навчання, які сприяють розвитку критичного мислення, урок виразного читання.

Ключові слова: індивідуальні завдання, опорна модель, партитура.

Горбатюк Р. Ф. Развитие критического мышления через чтение и письмо на уроках мировой литературы.

В обучении критическому мышлению лучше всего использовать интерактивные технологии с задействованием всех видов речевой деятельности. Приведены несколько интерактивных методов обучения, способствующих развитию критического мышления, урок выразительного чтения.

Ключевые слова: индивидуальные задания, опорная модель, партитура.

Horbatiuk R. F. Development of the Critical Thinking through Reading and Writing at the Lessons of World Literature.

It is better to use interactive technologies with all types of speech activity in the teaching of the critical thinking. Some interactive teaching methods, that assist in development of the critical thinking, lesson of the expressive reading are brought.

Key words: individual tasks, supporting model, score.
УДК 004:[37.016:91]
Використання комп’ютерних технологій

у процесі викладання географії
Л. П. Кобиль, учитель географії ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Тростянець Ківерцівського району
Розглядаються дидактичні принципи навчального процесу, специфічні для комп’ютерної форми навчання. Подаються різні підходи до класифікації комп’ютерних навчальних програм.

Ключові слова: комп’ютер, комп’ютерні технології, комп’ютерні навчальні програми, дидактичні принципи.

Кобыль Л. П. Использование компьютерных технологий в процессе преподавания географии.

Рассматриваются дидактические принципы учебного процесса, специфические для компьютерной формы обучения. Подаются разные подходы к классификации компьютерных учебных программ.

Ключевые слова: компьютер, компьютерные технологии, компьютерные учебные программы, дидактические принципы.

Kobyl L. P. The Use of Computer Technologies in the Process of Teaching Geography.

The article discusses didactic principles of educational process that are specific for computer form of teaching. Different approaches to classification of computer-based training programmes are presented.

Key words: computer, computer technologies, computer-based training programmes, didactic principles.
УДК 37.091.32:54.31
Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів
Конспект уроку
10 клас
С. Б. Джабка, учитель хімії комунального закладу «Навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14” Луцької міської ради Волинської області», учитель-методист
Основну увагу приділено поглибленню та систематизації знань учнів про кислотні оксиди та гідрати кислотних оксидів із використанням самостійної дослідницької роботи старшокласників. Показано роль експерименту при вивченні хімії. Матеріал зорієнтовано на пізнавальну діяльність учнів, яка полягає у формуванні навичок безпечного хімічного експерименту, вмінь спостерігати, робити висновки, осмислювати досягнутий результат для узагальнення знань про конкретні речовини на весь клас сполук.

Ключові слова: солетвірні оксиди; кислотні оксиди; кислоти; гідрати; індикатори; реакції нейтралізації, обміну, заміщення.

Джабка С. Б. Оксиды неметаллических элементов. Кислотный характер оксидов и гидратов оксидов неметаллических элементов.

Основное внимание уделено углублению и систематизации знаний учащихся о кислотных оксидах и гидратах кислотных оксидов с использованием самостоятельной исследовательской работы старшеклассников. Показана роль эксперимента при изучении химии. Материал ориентирован на познавательную деятельность учащихся, которая заключается в формировании навыков безопасного химического эксперимента, умений наблюдать, делать выводы, осмысливать достигнутый результат для обобщения знаний о конкретных веществах на весь класс соединений.

Ключевые слова: солетворные оксиды; кислотные оксиды; кислоты; гидраты; индикаторы; реакции нейтрализации, обмена, замещения.

Dzhabka S. B. Oxides of Nonmetallic Elements. Acid Nature of Oxides and Oxide Hydrates of Nonmetallic Elements.

Special attention is paid to deepening and systematization of students’ knowledge about acidic oxides and hydrates of acid oxides with independent research work of senior pupils. The role of experiment in the study of chemistry is shown. Materials concern the cognitive activity of students that consists of forming the skills of safe chemical experiment, abilities to observe, draw conclusions, comprehend the achieved result for the generalization of knowledge about specific substances for the entire class of compounds.

Key words: salt-forming oxides; acid oxides; acids; hydrates; indicators; reaction of neutralization, exchange, substitution.
УДК 37.091.32:811.133.1
Французькі вчені та їх внесок у світову науку
Розробка уроку-диспуту до декади науки
І. Г. Ураєва, вчитель французької мови гімназії № 18 м. Луцька, методист відділу

гуманітарних дисциплін ВІППО


Підсумковий урок у 10 класі з французької мови (друга іноземна, 6-й рік вивчення) з теми «Наука та вчені», мета якого – узагальнення лексичного і граматичного матеріалу в формі диспуту з використанням мультимедійної дошки, яскравої презентації у програмі Power Point, попередньої пошукової роботи учнів в автентичних джерелах та ресурсах Інтернету, що відбувся у Луцькій гімназії № 18 у рамках декади науки.

Ключові слова: наука, науковці, вчені, винахідники, шукачі, дослідники, Нобелівська премія, винахід, відкриття, внесок, значення, технічні засоби, техніка.

Ураева И. Г. Французские ученые и их вклад в мировую науку.

Итоговый урок в 10  классе по французскому языку (второй иностранный, 6-й год изучения) по теме «Наука и ученые», цель которого – обобщение лексического и грамматического материала в форме диспута с использованием мультимедийной доски, яркой презентации в программе Power Point, предварительной поисковой работы учеников в автентичных источниках и ресурсах Интернета, который состоялся в Луцкой гимназии № 18 в рамках декады науки.

Ключевые слова: наука, деятели науки, ученые, изобретатели, искатели, исследователи, Нобелевская премия, изобретение, открытие, вклад, значение, технические средства, техника.

Uraieva I. H. French Scientists and their Contribution to World Science.

The final lesson of French Language in the 10th form (second foreign language, the 6th year of studying) on the topic «Science and scientists» the aim of which is lexical and grammar material summаrying in form of a dispute, using the white multimedia blackboard, a colourful Power Point presentation, advance pupils’ searches in authentic sources and in Internet, that was held in the Lutsk gymnasium №18 during the Science Days.

Key words: science, scientists, inventors, explorers, Nobel Prize, invention, discoveries, contribution, technical devices, technique.
УДК 37.091.32:7.071.1
Із сучасності у майбуття
План-конспект уроку
6 клас
О. О. Романюк, учитель музичного мистецтва комунального закладу «Навчально-виховний комплекс “Гімназія № 14” Луцької міської ради Волинської області», учитель-методист
Наведено план-конспект уроку музики, на якому учні ознайомлюються з творчістю композиторів ХХ сторіччя. Показано різні форми роботи для поглиблення знань.

Ключові слова: час, увертюра, композитор, пісня.

Романюк О. А. От современности к будущему.

Приведён план-конспект урока музыки, на котором учащиеся знакомятся с творчеством композиторов ХХ века. Показаны различные формы работы для углубления знаний.

Ключевые слова: время, увертюра, композитор, песня.

Romaniuk O. O. From the Present to the Future.

The notes of music lesson whіlе students are acquainted with the works of composers of the twentieth century are brought. The different forms of work are shown for deepening of knowledge.

Key words: time, overture, composer, song.
Додаток
CD-диск
Профтехосвіта
УДК 377:687.53
Малювання кольоровим олівцем локонів, хвиль
І. Р. Демидович, викладач Луцького центру професійно-технічної освіти управління освіти

і науки Волинської обласної держадміністрації, перукар-модельєр, старший викладач


Перед сучасною професійною школою поставлено серйозні вимоги до трудового та естетичного виховання молоді, котра повинна не тільки навчитися професійної майстерності, але й, що не менш важливо, оволодіти малюнком як основою образотворчої грамоти, вміти професійно зображати і розуміти зображене, володіти логікою побудови зачіски, враховувати її емоційну дію на людину.

Ключові слова: професійно-технічна освіта, перукар, модель зачіски, майстер-клас, волосся, локони, перукарська справа, матеріалознавство, виробниче навчання.

Демидович И. Р. Рисование цветным карандашом локонов, волн.

Перед современной профессиональной школой поставлены серьезные требования к трудовому и эстетическому воспитанию молодежи, которая должна не только научиться профессиональному мастерству, но и, что немаловажно, овладеть рисунком как основой изобразительной грамоты, уметь профессионально изображать и понимать изображенное, обладать логикой построения прически, учитывать ее эмоциональное воздействие на человека.

Ключевые слова: профессионально-техническое образование, парикмахер, модель прически, мастер-класс, волосы, локоны, парикмахерское дело, материаловедение, производственное обучение.

Demydovych I. R. Crayoning of Curls, Waves.

Before modern professional school serious requirements are proposed to labour and aesthetic education of young people that must not only learn professional skills, but also, that it is no less important, to master the art of drawing as basis of fine arts, to be able to represent things professionally and understand represented ones, to own the logic of construction of hair-do, to take into account her emotional effect on a man.

Key words: vocational education, hairdresser, model of hair-do, master class, hair, curls, hairdressing, material science, productive studies.

(конспект уроку)

Малювання волосся

(презентація лабораторно-практичної роботи)

Біологія
Загальна характеристика мохоподібних

(відеоурок, 7 клас)


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка