Опис досвіду роботи учителя математики Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Лубенської міської ради Полтавської області Компанієць Віри ПетрівниСкачати 134.52 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір134.52 Kb.
Опис досвіду роботи учителя математики Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Лубенської міської ради Полтавської області Компанієць Віри Петрівни

«Продуктивна технологія – це універсальна оболонка, яка за без-печує на виході гарантований продукт будь-якого змісту, що задається метою. Суть технології – досягнення результату через власну самостійну діяльність, частка якої дуже збільшена». ( І. П. Підласий) Я два роки працюю над упровадженням продуктивного навчання у процес викладання математики. Я згодна із думкою І.П.Підласого і на практиці переконалась, що уміння – продукт виключно самостійної робо-ти учня. Щоб добре вчитися, треба спершу навчитися вчитися. Багато-річний досвід роботи в школі показує, що ті учні, які вміють працювати самостійно мають успіх і вони ж мають бажання навчити других, в тому числі своїх дітей, коли стають батьками. При проведенні продуктивного уроку планую сім етапів: пропе-девтична практика; орієнтація; презентація; практика на прикладах; керо-вана практика; незалежна практика в класі; домашня самостійна робота. Кожний етап дає мені можливість побачити учня, направити його робо-ту таким чином, щоб розвивалися здібності. Оскільки уміння - це про-дукт самостійної роботи, то основна увага на уроці приділяється самос-тійному виконанню учнями завдань, практика становить 80% часу. На першому етапі (пропедевтична практика) проводжу перевір-ку домашнього завдання, повторення правил, схем, алгоритмів, викорис-товуючи усні вправи, математичні диктанти, роботу за готовими малюн-ками, тестові завдання, самостійні роботи. . Письмові роботи перевіряю швидко (самоперевірка та взаємоперевірка), з використанням персонального комп’ютера, запису на дошці, усної відповіді. Аналіз ре-зультатів дає можливість визначити рівень готовності дітей до подаль-шого сприйняття нового матеріалу чи закріплення вивченого. На другому етапі (орієнтація) приділяю увагу розумінню для чого вив-чається даний матеріал, як його можна використати, ставлю проблему, розв’язування якої приводить до теми та мети уроку. Цю частину уроку іноді об’єдную із першою шляхом постановки цікавої задачі. Третій етап уроку – презентація, подання нового матеріалу або розширення аспектів застосування поданого на попередньому уроці. На цьому етапі залучаю учнів до процесу сприйняття: задаю запитання, учні висловлюють припущення, думки, навіть формулюють правила чи теоре-ми. Кожний учень стає учасником обговорення, бо пасивне прослухову-вання не дає результату. Термін, правило чи алгоритм ілюструю, повто-рюю спочатку сама, не менше двох разів, а потім - неодноразово діти. Важливі думки, алгоритми чи схеми учні записують у зошит. На цьому етапі у 5-7 класах практикую навчальні самостійні або практичні роботи із обговоренням результатів. Четвертий етап – практика на прикладах. Учні розв’язують де-кілька усних вправ або готових малюнків. Якщо більшість учнів розумі-ють такі завдання, то пропоную письмове закріплення. Виконання таких вправ дає мені можливість зрозуміти чи запам’ятали діти ті терміни й по-няття, які давались під час презентації, чи можуть використати їх для фор-мування уміння. Наступний етап – керована практика. На початку цього етапу іно-ді виникає потреба ще раз повторити основні поняття, терміни, алгоритми. На мою думку ця частина уроку найбільш суттєва, бо головне завдання цього етапу - виявити тих, хто зрозумів тему, може самостійно виконати як типові вправи, так і нестандартні . Використовую різні види самостій-ної роботи учнів: різнорівневі та індивідуальні завдання, роботу в парах. Усі завдання виконуються під контролем, обговорюються. Шостий етап - незалежна практика, яка розпочинається коли 70% учнів досягнуто розуміння теми . На цьому етапі даю самостійні та твор-чі завдання обов’язково різних рівнів складності. Учні, які досягли розу-міння, отримують творчі завдання, після виконання яких вони залуча-ються до роботи із слабшими. На окремих уроках доцільна робота в гру-пах, які сформовані під час уроку, відповідно рівню досягнутих знань. Сильніші групи отримують творчі завдання , слабші – завдання на вста-новлення відповідностей або тести. Особливу увагу на цьому етапі приді-ляю тим учням, які перейшли на творчий рівень. Щоб зацікавити, показа-ти галузі застосування чи історичні аспекти теми готую комп’ютерні пре-зентації (із історії чисел, життя видатних математиків, використовую ма-теріали краєзнавчого характеру, Червону книгу України і т.д.). Шостий етап поступово переходить у сьомий. Окремі учні ще в класі розпочинають розв’язування домашніх вправ, які були задані на поперед-ньому етапі, як додаткові. Узагальнюємо почуте й напрацьоване та обговорюємо домашні вправи . Впровадження продуктивного навчання сприяє формуванню ключо-вих життєвих компетенцій. Під час продуктивного уроку покращується самомотивація, саморегуляція і самоконтроль. Діти, з якими я працюю два роки, виходять самостійно до дощки, уміють перевірити виконання завдання, визначити помилки, допомогти однокласникам. Система освіти потребує оновлення, переходу до нової моделі, яка сформує партнерство учителя та учня, активну життєву позицію ви-пускника школи. Навчальний процес повинен розвивати навички самос-тійності; сформувати в школяра уміння знаходити і приймати креативні рішення, працювати в команді, використовувати знання для вирішення практичних завдань; навчити випускника школи умінню презентувати себе та свої здобутки, мати постійну потребу в самоосвіті, відчувати своє місце у громаді та бачити перспективу. Методика продуктивного навчання дає результати у поєднанні з ін-шими відомими методиками: лекційно-практичною системою та особис-тісно зорієнтованим навчанням. Ця методика вимагає значної уваги щодо підбору завдань, підготовки дидактичного матеріалу. Підбираючи зав-дання до уроку я враховую подальше використання цих вправ і задач при вивченні шкільних предметів, складанні державної підсумкової атес-тації та зовнішнього незалежного оцінювання. Намагаюсь у кожній теми провести хоча б один урок по розв’язуванню задач практичного змісту . Я дуже багато цінного теоретичного матеріалу почерпнула із робіт І.П.Підласого для розробки аспектів практичного застосування методи-ки. На даному етапі намагаюсь розробити методи швидкого визначення ефективності кожного етапу уроку. Рекомендую учителям математики, фізики, хімії познайомитись із даною технологією, яка на сучасному ета-пі розвитку освіти, коли діти не вміють організувати себе, дасть їм мож-ливість провести продуктивний урок. У роботі дотримуюсь принципу: «Навчи дітей учитися – і вони зможуть досягти успіху!»

Розробка уроку математики ( 6 клас)Тема уроку. Множення раціональних чисел. Властивості множення

Мета уроку Навчити множити раціональні числа, використовувати властивості множення для раціональних обчислень, спрощення виразів. Розвивати логічне мислення. Виховувати культуру мови та запису.

Використано: ПК, папки із завданнями до урокуХід уроку

1. Пропедевтична практика. Тестове завдання

Варіант 1

1.Добуток чисел -6; 2,5 і -4 дорівнює а)600; б) -60; в) 60; г) -50; 2.Значення виразу (-2)3 * (-6) дорівнює а) 48; б) 36; в) -48; г) -36; 3.Квадрат числа -2,5 дорівнює а) 5; б) 6,25; в)-5; г)-6,25; 4.Якщо а = 4,6 то -5а = а) 23; б)-23; в)2,3; г)-2,3; 5.Якщо добуток -4в ≤ 0 то значення в а)додатне; б)відємне; в)недодатне; г)невід’ємне; 6.Значення якого із виразів від’ємне а) -5 * 23 * (-7); б) -2*(-2) 3 в) 6*(-3) 3 г) 3*│-23│?Варіант 2

1.Добуток чисел -2; 4,56 і -0,5 дорівнює а)45,6; б)4,56; в)-45,6; г)-4,56; 2.Значення виразу (-4)2 *(-1,5) дорівнює а)24; б)-240; в)-24; г)240; 3.Куб числа -6 дорівнює а)-18; б)18; в)216; г)-216;

4.Якщо а = -3,1 то -9а = а)-279; б)-27,9; в)279; г)27,9; 5.Якщо добуток 7в ≤ 0 то значення в а)додатне; б)відємне; в)недодатне; г)невідємне; 6.Значення якого із виразів додатне а) 5 * 2,3 « (-7); б) -2*(-2) 2 в) 6*(-3) 3 г) 3*│-23│?

Перевірка тесту (самоконтроль, на екрані відповіді) Запитання учителя: хто не допустив помилок? Хто допустив одну помилку? Дві? Три? Хто вірно виконав лише одне завдання?

2. Орієнтація Повторимо властивості множення. На екрані буквенний запис


  • а в = в а

  • ( а в ) с = а ( в с )

  • а ( в+ с) = ав + ас

Пригадайте і сформулюйте ці властивості.

3.Презентація Для чого їх можна використати?

На екрані схема використання властивостей множенняраціональні обчислення спрощення виразів

розкриття дужок

Як раціонально обчислити значення виразу  • - 0,25 * 18,97 * (-400)?

  • -4 * 1,78 - 6 * 1,78?

Як спростити вираз?

  • 0,2а*(-5,7)*500в

  • -7х + 3х – х

4. Практика на прикладах Використаємо властивості на практиці. Переходимо до роботи в парах Кожен ряд отримує картку із завдан-нями і ланцюжком після виконання передають наступній парі.

Картка 1 ряду 1.Виконати раціонально обчислення -2* 4,86 * (-0,5) 2.Спростити вираз -4ху * 2,1 3.Знайти значення виразу -3* (-56,8)* (-1/3) 4.Спростити вираз 3х -11 х 5. Спростити вираз -6х* (-2у)

Картка 2 ряду 1.Виконати раціонально обчислення 0,2* 4,8* (-0,5) 2.Спростити вираз 4,5у * (-2х) 3.Знайти значення виразу (17,2* 1/5 )* (-5) 4.Спростити вираз - 4х + 2х 5. Спростити вираз 12а* (-0,2в)

Картка 3 ряду 1.Виконати раціонально обчислення 4* 6,8 * (-0,25) 2.Спростити вираз -40вс * 0,4а 3.Знайти значення виразу 0,1* (-19,77)8 (-10) 4.Спростити вираз - 3х - 8 х 5. Спростити вираз 1/2 а * (-2с)

5.Керована практика Під час виконання завдання для пар виконуємо вправу з підручника «Математика, 6 клас» № 1192 ( додатково №1195). Перевірка роботи пар. Перевірка завдань із підручника, обговорення

6.Переходимо до роботи в групах (Незалежна практика) (групи сформовані з урахуванням рівня роботи на уроці) 1 група – хто більше 3 помилок при виконанні тесту, (отримують завдання на обчислення); 2 група – хто не справився із завданнями по використанню законів множення ( отримують завдання на раціональне обчислення 3, 4 і 5 групи творчі завдання

Завдання групі №1

1.Обчислити значення виразу 2* (-5)2 + 12 2.Записати число -16 у вигляді добутку двох протилежних чисел.Завдання групі №2

1.Спростити вираз -2х +7х; -4ав * (-4,5) 2.Записати число 9 у вигляді добутку двох рівних чисел.Завдання групі №3

1.Спрости вираз і обчислити його значення 1,2х – 4х, якщо х=-6. 2.Запиши кожне із чисел -4; -8; -26; - 0,02 у вигляді добутку двох множників, один із яких число -2.Завдання групі №4

1.Із чисел -3; 6 і (– 1/2) запишіть вираз, значення якого буде найбільше. 2.Розв’яжіть рівняння (х - 6) (х + 2) = 0 . Назвіть більший корінь.Завдання групі 5

1.Із чисел 3; 6 і – 1/2 запишіть вираз значення якого буде найменше. 2.Розв’яжіть рівняння х (х + 2) = 0. Назвіть менший корінь. Перевірка виконання завдань групами по ходу виконання. 7.Узагальнення. Повторення властивостей множення,їх застосування.

Оцінювання: тестове завдання 1-6 б.;

робота в парі 1-2 б.;

робота над вправами із підручника 1-2 б.;

робота в групі 1-2 б.

додатково 1-2б. за активність при роботі над твор- чим завданням групи та при презентації матеріалу.

Діти називають бали, які отримали на уроці.Домашнє завдання

Додаток


Тестове завдання «Множення раціональних чисел. Властивості множення» ( 6 клас, 2 урок по темі ) 1.Добуток чисел -6; 2,5 і -4 дорівнює: а)600; б) -60; в) 60; г)-50; 2.Значення виразу (-2)3 * (-6) дорівнює: а) 48; б) 36; в)-48; г) -36; 3.Квадрат числа -2,5 дорівнює: а) 5; б) 6,25; в)-5; г)-6,25 4.Якщо а = 4,6 то -5а дорівнює а) 23; б)-23; в)2,3; г)-2,3; 5. Якщо добуток -4в ≤ 0, то значення в: а) додатне; б) від’ємне; в) недодатне; г) невід’ємне; 6.Значення, якого із виразів від’ємне: а) -5 * 23 « (-7); б) -2*(-2) 3 в) 6*(-3) 3 г) 3*│-23│?Перевірка виконання тестового завдання

Додаток


Навчальна самостійна робота. Тема «Додавання раціональних чисел» ( 6 клас) 1. Ти, напевне, знаєш, що при грі (наприклад, у доміно) за виграш дістають певну кількість очок, а за програш - штрафні очки. Наприклад, за першу гру ти виграв 5 очок, за другу - 7 очок, то твій виграш скла-дає 5+7= 12 очок. Розглянемо другий випадок: ти програв першого разу й отримав 4 штрафних очка і програв другого разу, отримав 6 штрафних очок. Тобто за дві гри ти маєш 10 штрафних очок. Якщо штрафні очки вважати від’ємними числами, то маємо (-4) + (-6) = - 10. 2.Аналогічно можна додати будь-які від’ємні числа: -8 + (-11) = -19; -80 + (-45)=-125; -7 + ( -34) = -41 3.Який знак має сума від’ємних чисел? Запиши в зошит. 4.Дивлячись на п.2, знайди суму а)-80+(-10) ; б) -8+(-4,5); в) -7+( -16) 5.Знайди серед перeлічених чисел отримані результати: а)-23; б) -53; в)-90; г) -12,5. Яке число зайве? 6. Як додати два від’ємних числа? Запиши та перевір отримане тобою правило на сторінці 183 підручника. 7. Склади алгоритм додавання двох від’ємних чисел ( усно). 1)додай модулі чисел; 2)перед знайденим числом постав знак «-».

Додаток


Індивідуальні картки. Тема «Порівняння раціональних чисел», 6 клас

Картка 1 1.Яке із чисел найменше -7; 78; 23; -234; 235? 2. Порівняй числа - 6 і 1,2; -4,5 і │-3,4│; -202 і -128;

Картка 2 1.Порівняй значення виразів │-235 │ : 5 і -6; 2. Порівняй числа -6 і 92; -222 і -12; │-23 │ і 7;

Картка 3 1.Розв‘яжи рівняння │х │ = 77 і 9│х│= 18. Запиши отримані корені у порядку спадання . 2. Порівняй числа -0,7 і -0,2; │-4,5│ і -34; -22 і -128;

Картка 4 1.Скільки цілих чисел задовільняє нерівність│х │ ≤ 8; 2.Між якими сусідніми цілими числами розміщено значення виразу - ( │6,5│:5)Тема Розв’язування задач

Мета навчити розв’язувати практичні задачі на обчислення площ прямокутника і квадрата, об’ємів прямокутного паралелепіпеда і куба, використовувати вивчені формули при обчисленні площ та об’ємів; розвивати навички вимірювань,логічне мислення ; виховувати культуру запису і мови.

Обладнання і матеріали персональний комп’ютер, папки із завдан- нями до уроку, моделі геометричних фігур.

Тип уроку урок узагальнення і систематизації знань

Міжпредметні зв’язки біологія

Форми і методи роботи індивідуальна робота, робота в парах, роботах в групах.

Заплановано формування компетентностей навчально-пізнавальної

Хід уроку

І. Пропедевтична практика Тестове завдання (1 і 2 варіант). Самостійна перевірка учнів із використанням ПК ( слайд 1). Запитання учителя: хто не допустив помилок? Хто допустив одну помилку? Дві? Три? Хто вірно виконав лише одне завдання?

ІІ. Орієнтація На екрані формули обчислення площ, периметрів квадра-та і прямокутника, об’ємів прямокутного паралелепіпеда і куба. Встанови-ти відповідність між формулами та геометричними фігурами (слайд 2). Оголошення теми і мети.

ІІІ. Презентація. Де практично можна використати формули, які ми повторили і використали при виконанні тесту? (Слайди презентації).

ІУ. Практика на прикладах Використаємо формули на практиці. Переходимо до роботи в парах Кожна пара отримує фігуру ( прямо- кутник, квадрат, паралелепіпед, куб) робить необхідні виміри, обчисляє площу або об’єм. Названі відповіді відкривають птаха, занесеного до Червоної книги України.( слайд презентації 3,4)

У.Керована практика Виконання завдання із підручника «Математика, 5 клас» №634. Перевірка завдання із підручника, обговорення.

УІ. Робота в групах (незалежна практика) (3 групи сформовані з урахуванням рівня роботи на уроці). Учні отриму-ють задачі практичного змісту (слайд 5-7). Перевірка виконання завдань. Обговорення отриманих результатів.

УІІ.Підсумок. Повторення формул, їх застосування.

Оцінювання: тестове завдання 1-4 б.;

робота в парі 1-2 б.;

робота над вправою із підручника 1-2 б.;

робота в групі 1-4 б.

додатково 1-2б. за активність при роботі над твор- чим завданням групи та при презентації матеріалу.

Діти називають бали, які отримали на уроці.

Домашнє завдання повторити п.20,21, вправи 644, 595.

1.Тестова самостійна робота

1 варіант

1.Площа прямокутника із сторонами 5м і 8 м дорівнює

а)26 см²; б)40 м²; в) 13 м²; г) 40м;

2.Об’єм куба з ребром 3 см дорівнює

а)27 см3; б)9 см3; в) 12 см²; г) 36 см3;

3.Одна сторона прямокутника 6 см, його площа 24см².Знайди другу

сторону

а)6 см; б)4 см; в)30 см; г) 144 см;4.Яка із рівностей правильна?

а)26 см²=260мм² ; б)40см²=4дм²; в)1300мм²=13см²; г) 4м²=40дм²1.Тестова самостійна робота

2 варіант

1.Площа квадрата із сторонами 6 дм дорівнює

а)216 дм²; б)24 дм²; в) 36дм²; г) 216дм²;

2.Об’єм прямокутного паралелепіпеда із вимірами 3 см,4см і 8см дорівнює

а)15 см3; б)96 см3; в) 30 см3; г) 96 см;

3.Одна сторона прямокутника 6 см, а друга на 2см менша. Знайди його площу.

а)12 см²; б)24 см²; в)16 см; г)48 см²;

4.Яка із рівностей правильна?

а)16см²=160мм²; б)40см²=4дм²; в)130мм²=13см²; г) 4м²=400дм²

Очікувана відповідь ( слайд1) 1 варіант б,а,б,в

2 варіант в,б,б,г

Слайд 2Робота в парах (очікувані результати)

1 ряд фігура 1 – площа фігура 2 – площа фігура 3 – об’єм

2 ряд фігура 4- об’єм фігура 5 – площа фігура 6 – площа

3 ряд фігура 1 – площа фігура 2 – об’єм фігура 3 – площаСлайд 3Слайд 4Слайд (5-7)

Задачі для групЗадачі для груп

Група 1

Клумба має форму прямокутника, довжина якого 15м, а ширина 8м. Кущ троянди займає площу 2 м². Скільки кущів троянд можна висадити на клумбу?Група 2

Господар вирішив покрити підлогу двох кімнат покриттям, один квадратний метр якого коштує 84 грн. Перша кімната має форму прямокутника із сторонами 4м і 5 м, друга – квадрата, із стороною 3м. Скільки буде коштувати покриття для підлоги у цих кімнатах?Група 3

Басейн має форму прямокутного паралелепіпеда із вимірами 30м, 16м і 3м. Труба за 1 годину закачує до басейну 72м3 води. Скільки годин повинна працювати труба, щоб повністю наповнити басейн?Очікувані відповіді 1 група 60 кущів

2 група 2436 грн.3 група 20 годин


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка