Опис досвіду роботи вчителя української мови та літератури Миролюбівського нвк школи – сад села Миролюбівки Нововоронцовського району Херсонської області БондаренкоСкачати 103.98 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір103.98 Kb.
Опис досвіду роботи вчителя української мови та літератури Миролюбівського НВК школи – сад села Миролюбівки Нововоронцовського району Херсонської області Бондаренко Лариси Анатоліївни з проблеми «Розвиток критичного мислення та формування моральних цінностей особистості на уроках української мови та літератури»
Завдання, які стоять сьогодні перед школою, неможливо вирішити без оновлення методів навчання, без розробки нових, продуктивних навчальних технологій, до яких належать і прийоми критичного мислення. Вони як ніколи актуальні, бо спрямовані на підготовку таких громадян, які зможуть брати участь на високому інтелектуальному рівні у розв’язанні проблем, що постають перед нашим суспільством.

Розвиток критичного мислення та формування моральних цінностей особистості на уроках української мови та літератури
Теоретичне обґрунтування
Актуальність досвіду, його практичне значення. Інтеграція України до світового освітнього простору призводить до необхідності формування життєво необхідних компетентностей нових членів суспільства. Це знайшло своє відображення і в нормативно-правовій базі сучасної освітньої галузі України. У вступі Концепції загальної середньої освіти ( 2001 рік ) сказано: “Освіта XXI століття – це освіта для людини, її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем…”. У Державному стандарті базової і повної загальної освіти ( 2004 рік ) серед завдань освітньої галузі “ Суспільствознавство ” зазначені підготовка учнів до взаємодії, самореалізації, формування відповідних компетенцій; формування критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і процесів; життєвих, соціалізуючих комунікативних, інтелектуально-інформаційних навичок.

Проблема розвитку основних життєвих компетентностей, навичок критичного мислення в учнів шкіл нині стоїть дуже гостро. Як свідчать дослідження, переважна більшість учнів шкіл не володіє такими логічними операціями, як аналіз, синтез, класифікація, узагальнення, порівняння . Такий стан речей є загрозою для демократичних перспектив України, спричинює прийняття незважених рішень майбутніми громадянами, наслідки яких обов’язково відіб’ються на наступних поколіннях; зменшує конкурентоспроможність України в світі. Отже, актуальним стає розвиток основних компетентностей учнів на основі розвитку критичного мислення.Основна ідея досвіду: розвиток критичного мислення інтерактивними методами призводить до формування основних груп компетентностей: соціальної, інформаційної, комунікативної .

Виокремлюють шість ключових елементів критичного мислення:

1) уміння мислити;

2) відповідальність;

3) формулювання самостійних суджень;

4) критерії оцінки ідей у процесі їх аналізу чи критики;

5) самокорекція;

6) увага та апелювання до контексту .

Важливою педагогічною умовою формування критичного мислення учнів є створення зацікавленості і доброзичливої співпраці на уроці, активне залучення до парної і групової роботи. Вже починаючи з дитячих років дитину треба привчати формулювати свої думки, оціночні судження, переконання, незалежно від інших. Тобто, мислення може бути критичним тільки тоді, коли воно має індивідуальний характер. Для розвитку позитивної самооцінки дитини молодшого шкільного віку надзвичайно важливим є відчуття, що вона в результаті самостійного пошуку прийшла до висновку, який приближається як вірний і іншими членами колективу, і вчителем.

Реформування вітчизняної освіти через орієнтацію на технологію розвитку критичного мислення є одним із шляхів входження України до світового освітнього простору.Ця технологія дозволяє одночасно і більш ефективно формувати в учнів низку ключових компетентностей. Перш за все — «уміння вчитись», тобто вміння самостійно здобувати знання у будь-якому вимірі «простору навчання». Вони вчаться організовувати свою роботу з розв’язання актуальних проблем і досягнення потрібного результату, набувають навичок самоконтролю, самооцінки, самовдосконалення. Співпраця учнів між собою та з учителем сприяє формуванню соціальної компетентності демократичної природи. Учні навчаються спільно визначати проблеми і мету діяльності, ефективно співпрацювати, бути ініціативними і відповідальними за прийняття рішень, обґрунтовано долати суперечки.

Застосування технології розвитку критичного мислення — один із шляхів виховання активної особистості, що може взяти на себе ініціативу і діяти у межах правового поля. Це засіб формування критичного мислення і водночас розвитку творчих здібностей дитини.

Мета моєї роботи

- повна відмова від авторитарної педагогіки;

- перехід до педагогіки партнерства, пам’ятаючи слова Р. Емерсона, що “секрет успішного виховання – у повазі до вихованця”;

- оволодіння знаннями щодо загальноприйнятих людських цінностей, визначення міри їх впливу на сучасного учня;

- необхідне корегування поведінки учня та його ставлення до оточуючого світу;

- відновлення забутих та втрачених ціннісних орієнтирів серед учнівської молоді;

- формування в учнів вміння проектувати власні позитивні дії на майбутнє.

- формування етичного, толерантного ставлення до чужої думки.Власний досвід свідчить про те, що які б інноваційні технології ми не впроваджували в практику, досягти успіху можна лише зацікавивши учня на уроці, коли, розвиваючи свої здібності. Він задовольняє пізнавальні потреби. І тут мені допомагають стратегії технології розвитку критичного мислення, оскільки молодші школярі постійно відчувають потребу в ігровому спілкуванні. А групова робота для них — це перша можливість виявити себе як особистість, самовиразитись і самоствердитись.

Застосування технології розвитку критичного мислення під час вивчення навчальних дисциплін, як на уроках, так і в позакласній роботі, створює додаткову мотивацію до навчання. Учні добре засвоюють матеріал, тому що це їм цікаво.

Зазначена технологія стимулює загальну активність учнів, сприяє створенню плідного освітнього середовища, й утвердження системного характеру навчання та самонавчання. За своєю сутністю технологія формування критичного мислення має інноваційний характер: вимагає від учнів застосовувати нові знання, спираючись на засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти і приймати рішення самостійно чи в складі команди та розв’язувати конфлікти; шукати, компонувати і застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел, використовуючи сучасні технології для виконання конкретних завдань; розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та саморозвитку; формує бажання і здатність самостійно вчитися.Опис прийомів, використовуваних на уроках

З метою розвитку критичного мислення використовую найменшу можливість для створення діалогічної ситуації. Дуже важливо під час бесід створювати проблемну ситуацію, яка б могла викликати дискусію. 1. Стратегія «Дискусія»

Досить актуальним на сьогодні методом формування критичного мислення є різні види дискусій, дебатів.

Дискусії і дебати дозволяють ефективно розв’язувати проблеми через самовираження, вчитися аналізувати ситуацію, добирати аргументи для розв’язання проблеми, розвивати комунікативні навички.

Хід дискусії:


 1. Оголошується проблемне питання дискусії.

 2. У групі одна пара обирає позицію «ЗА», інша – «ПРОТИ».

 3. Кожна пара обговорює свою позицію, добирає аргументи на її підтримку.

 4. Через деякий час утворюються нові пари, які складаються з учасників, що займали одну і ту ж саму позицію, але з інших груп.

 5. Учасники в нових парах порівнюють свої аргументи, додають за необхідності нові.

 6. Учасники повертаються до своїх початкових пар, маючи «удосконалений список» аргументів.

 7. Проводиться дискусія у своїй групі серед двох пар.

 8. Кожний учасник дискусії викладає власну позицію, скориговану під час дискусії, у вигляді есе.

Універсальним збудником думки та емоцій учнів є прийом Незакінчені речення. Цей прийом дає можливість учням висловитись, визначивши певну

тему. Вчитель формулює початок речення і пропонує закінчити його:- Коли б я був…

 • Таке рішення було ухвалено, тому що…

 • Це мій улюблений герой, бо…

Для висловлення враження від знайомства з творчістю письменника або прочитаного твору використовую Вільне письмо. Дана стратегія допомагає зібрати докупи свої думки через записування їх без зупинки. До уваги не беруться помилки, стиль. Суть роботи полягає в тому, щоб допомогти учням зафіксувати свої емоції, не соромлячись їх і не боячись їх демонструвати.

Подобається дітям і дає певні результати інтелектуальна розминка - входження в урок. За першими літерами імені головного героя твору треба записати слова – асоціації, які виникають під час читання. 1. Стратегія «Метод прес»

(На будь якому етапі уроку)

Етапи методу прес:

 • Висловлюю свою думку: «Я вважаю…»

 • Пояснюю причину такої точки зору: «Тому що…»

 • Наводимо приклад додаткових аргументів на підтримку своєї позиції: «… Наприклад…»

 • Узагальнюємо, формуємо висновки: «Отже…», «Таким чином…»

 1. Стратегія «Взаємні запитання»

 • Текст або матеріал для вивчення поділить на логічно завершені частини.

 • Учні вголос читають за цілими частинами, ставлять самі запитання:

 • Одне одному в групі;

 • Одне одному в парах;

 • Одна пара (група) інший.

Досить ефективні під час колективного обговорення прийоми Мозковий штурм та Мікрофон. Мозковий штурм спонукає кожного проявляти свою уяву і творчість, що досягається шляхом висловлення думок усіх учнів. Прийом Мікрофон дає можливість сказати щось швидко по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

Для розвитку асоціативного мислення широко застосовую прийом

Гронування або Асоціативний кущ. Підсумовуючи вивчене, учням

пропонується створити образ літературного героя за даною схемою.

Останнім часом на своїх уроках використовую метод проектів. Це будь – яка діяльність учнів, результатом якої є той чи інший продукт. Проекти можуть бути персональними або груповими. Обидва є результативними. Працюючи над створенням проектів, учні швидко навчаються критично мислити, чітко усвідомлювати, де і яким чином можна застосувати набуті знання, генерувати нові ідеї, грамотно працювати з інформацією, бути комунікабельними, постійно самовдосконалюватися. В своїй практиці я впроваджую дослідницькі, творчі (ілюстрації до творів, власні хоку, вірші), ігрові проекти. Учні створюють портфоліо – систему своїх творчих наробок: малюнки, кросворди, твори, казки, есе, вірші, тощо.

У старших класах для розвитку критичного мислення учнів, на мою думку, слід частіше проводити уроки – диспути, дискусії, дебати. Одним із можливих варіантів роботи під час диспуту може бути прийом Обери позицію. Він надає можливість кожному обґрунтувати свою позицію та перейти на іншу, якщо опоненти знайшли переконливіші аргументи.

До дискусії усіх учнів спонукає прийом Коло думок. Головне завдання, яке стоїть перед кожним із них, - висловити власну думку. Запитання для дискусії передбачаються різні, але всі вони мають бути пов’язані з твором, що вивчається.

Стратегія Кола Вена допомагає учням скласти порівняльну

характеристику героїв. У першому колі записуються риси характеру одного героя, у другому – іншого, а в перетині – те, що їх об’єднує.


 1. Ефективним у роботі є стратегія «Джигсоу-1» (Мозаїка)

 • Учні класу об’єднуються у постійні групи (кількість учнів – це кілька частин у тексті). Кожен учень має певний номер.

 • Текст поділяється учителем на логічно завершені частини.

 • Кожна частина вивчається певною експертною групою, яка формується за однаковими номерами, за кольоровими картками.

 • Робота експертних груп. Учні вивчають свою частину, готуються донести її зміст до своїх товаришів у постійній групі.

Отже, кожна дитина вивчає свою частину тексту, але за допомогою товаришів (експертів з іншої частини) повинна сприйняти весть текст в цілому.

 • Повернення експертів до постійної групи і взаємонавчання.

 • Перевірка засвоєння змісту вцілому всіма учнями.

Реалізувати власну педагогічну проблему мені допомагають нестандартні форми уроку, які стимулюють пізнавальну активність учнів, їхнє вміння діяти в незвичних ситуаціях, використовувати власний досвід, адаптацію до змін: урок – подорож, урок – представлення проектів, урок – дослідження, урок – пошук істини.

Вивчення художнього твору не закінчується на уроці, воно продовжується в позакласній роботі. Здійснюємо різноманітні проекти, створюємо тематичні та ювілейні газети, готуємо літературно-музичні композиції, різноманітні ігри, конкурси, усні журнали.Результати досвіду

Застосування технології розвитку критичного мислення під час вивчення навчальних дисциплін, як на уроках, так і в позакласній роботі, створює додаткову мотивацію до навчання. Учні добре засвоюють матеріал, тому що це їм цікаво.

Зазначена технологія стимулює загальну активність учнів, сприяє створенню плідного освітнього середовища, й утвердження системного характеру навчання та самонавчання. За своєю сутністю технологія формування критичного мислення має інноваційний характер: вимагає від учнів застосовувати нові знання, спираючись на засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти і приймати рішення самостійно чи в складі команди та розв’язувати конфлікти; шукати, компонувати і застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел, використовуючи сучасні технології для виконання конкретних завдань; розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та саморозвитку; формує бажання і здатність самостійно вчитися.самоствердитися; убезпечує навчання від механічності. Учні вміють: виконувати складні мисленнєві операції; відповідати на запитання високого рівня; інтерпретувати текст; виробляти свій контекст; самостійно навчатися. Упродовж останніх років разом з учнями працювали над створенням “Скарбниці мудрості”, де зібрано крилаті вислови та їх першоджерела.


Моніторинг дослідження розвитку умінь і навичок учнів при впровадженні прийомів і методів критичного мислення

на уроках української мови та літератури

Миролюбівського НВК школи-сад

Учитель Л. А. БондаренкоБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка