Опис досвідувчителя історії та географії Машталер Лідії Степанівни «Самостійна робота учнів на уроках географії»Скачати 99.86 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір99.86 Kb.


ОПИС

досвідувчителя історії та географії Машталер Лідії Степанівни «Самостійна робота учнів на уроках географії»
Поганий учитель викладає істину,

а гарний учитель

вчить її шукати самостійно.

А. Дістерверг
Овіта XXI століття – це освіта для людини. Соціальні зміни, науково – технічний розвиток, якими відзначено останні десятиліття світової історії, вплинули на зміну мети і завдання освіти. Завдання сучасної школи – це виховання компетентної особистості, яка володіє не лише знаннями, професіоналізмом, високими моральними якостями, але й уміє діяти адекватно у відповідальних ситуація, застосовувати знання і брати на себе відповідальність за таку діяльність.

          Тому,  я вважаю, сьогодні як ніколи гостро постає завдання осмислення і пізнання буття, створення нової філософської освіти, відкритої до таємниць життя людини, її прагнення, життєвого досвіду. На цій підставі має формуватися нова педагогіка – педагогіка компетентної, відповідальної людини. Бути компетентним – означає уміти мобілізувати у певній ситуації отриманні знання і досвід. Тому недарма, я працюю над темою: «Самостійна робота учнів  на уроках географії».

Мета моєї педагогічної діяльностІ: самовдосконалення особистості вчителя і учня через пізнання нового; постійний педагогічний пошук оптимальних прийомів та  методів навчання з метою формування моральних цінностей учнів на уроках географії.

Для сучасного вчителя важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може творча взаємодія з учнями при організації самостійної роботи.Використання різних видів самостійної роботи на уроці та в позаурочний час дає можливість розв’язати наступні проблеми:

 • створення „суб’єкт –суб’єктних” стосунків між учителем та учнем;

 • запровадження педагогіки співробітництва, співдружності, діалогу ;

 • навчального матеріалу;

 • створення умов для роботи з дітьми з різним рівнем розумових здібностей та індивідуальними ритмами;

 • підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту;

 • розвиток дитини як активного учасника навчального процесу, формування в неї критичного мислення на уроці та в позаурочний час.

Я , як вчитель географії підтримую  думку, що діяльність дитини багатогранна і тому треба формувати самостійність дитини в цілому, в усіх її проявах.  Головною передумовою такого навчання  є теза: «Освіту не дає вчитель, її здобувають учні».

Самостійною є та діяльність, яку учень здійснює без сторонньої прямої допомоги, спираючись на свої знання, мислення, вміння, життєвий досвід, переконання, і яка, через збагачення учня знаннями формує риси самостійності.

Я дотримуюся думки про те, що розвиток самостійності в процесі навчальної діяльності включає в себе такі сторони

 • відношення вчителя до проявів самостійності;

 • уміння учнів самостійно планувати свою навчальну роботу;

 • уміння виділяти головне і другорядне;

 • оцінку учнем труднощів у вивченні матеріалу;

 • наявність або відсутність в учня інтересу до матеріалу, який вивчається;

 • самостійне застосування засвоєних знань;;

 • оцінка учнем своєї роботи і її результатів.

Навички і вміння самостійної роботи в учнів формуються не самі по собі, а в результаті спеціально організованих вправ, що органічно включаються у навчальний процес. Велике значення в цьому відношенні має висока майстерність учителя, його керівництво активною пізнавальною діяльністю учня, логіка педагогічного процесу, створення проблемної ситуації на уроці, правильна і раціональна організація видів самостійної роботи, пов'язаної з подоланням учнями певних труднощів і підведення підсумків виконання, об'єктивна оцінка роботи.

Мета творчої, самостійної роботи на уроках — міцне закріплення вивченого на уроці матеріалу, глибше його осмислення, дальший розвиток набутих учнями самостійної роботи з текстом підручника, географічними картами, ілюстраціями, схемами. Учні виконують самостійно домашні завдання, працюють з додатковою літературою, готують невеликі повідомлення, доповіді, складають власний опорний конспект. На уроках використовую різноманітні методи та прийоми, це наприклад, «Вірю — не вірю», географічний диктант, географічна розминка, географічний практикум, картографічна лабораторія, інтелектуальна розминка, географічний вернісаж, лови помилку картографа, здивуй всіх (повідомлення), та багато інших.

Прийоми самостійної роботи можна використовувати на будь якому етапі уроку.

Самостійна робота є важливим методом оволодіння глибокими знаннями, формування активності і самостійності, розвитку розумових здібностей учнів. Тому завдання для самостійної пізнавальної діяльності стимулюють у школярів абстрактне мислення у вигляді аналітико - синтетичних процесів, що ведуть до появи самоконтролю. При виконанні практичних дій активізується чуттєве пізнання, воно поєднується з понятійним мисленням , оскільки завдання містить нові для учнів уявлення та поняття, які слід опанувати. Здійснюючи самоконтроль , школярі знову переходять до абстрактних аналітико - синтетичним процесів.

У міру того як школярі опановують вміння та навички самостійної роботи, зміст завдань послідовно ускладнюється, стимулюючи активізацію пізнавальної діяльності учнів .

Наведу приклади організації самостійної роботи учнів над друкованими матеріалами:


 • самостійне вивчення нового матеріалу за підручником (посібником, атласом, робочим зошитом).

 • читання тексту підручника з метою закріплення здобутих знань. Це від самостійної роботи потребує порівняння фактів, процесів, явищ і систематизації навчального матеріалу за певною ознакою;

 • підготовка відповідей за підручником або іншими джерелами на поставленні вчителем запитання. Для цього учні читають текст і визначають провідні ідеї та здійснюють логічний взаємозв’язок між окремими положеннями;

 • знаходження та виписування визначень окремих понять, об’єктів географічної номенклатури. Заповнення узагальнюючих таблиць після самостійного опрацювання тексту підручника;

 • розгляд і аналіз малюнків. Ілюстрацій, таблиць, схем, картосхем, додатків, що є в тексті підручника;

 • підготовка повідомлень, доповідей, рефератів, що вимагає від учнів умінь працювати з додатковими інформаційними джерелами.

На уроках географії мої учні вчаться самостійно виконувати завдання на порівняння об'єктів, складають їх характеристики за типовими картами, планами, а також схеми, таблиці за матеріалами різних джерел знань

(підручників, довідників, карт тощо), виконують завдання на контурних картах, складають міні-казки „Подорож маленької крапельки води" або „Моя подорож з Христофором Колумбом, з Марко Поло" або „Подорож від полюса до екватора". Учні 7-8 класів складають експрес-тести, кросворди, колекції корисних копалин або гірських порід, пишуть розповідь „Уявна подорож до материка" ( який вивчаємо ). Я часто практикую випереджальні завдання: підготовка експрес-інформацій, повідомлень, створення кросвордів, тестових завдань, мультимедійних презентацій, фотоматеріалів під час або після вивчення теми.

Моїм учням подобаються уроки географії, вони із задоволенням читають додаткову художню та наукову літературу, активно шукають інформацію в Інтернеті.

Для того, щоб самостійна робота була ефективною важливо дотримуватись взаємозв'язку різних видів самостійної роботи учнів на уроці та урізноманітнювати їх, повинен існувати взаємозв'язок класної і домашньої самостійної роботі.

Я організовую класну роботу так, щоб домашня самостійна робота була її органічним продовженням. Великою мірою робота учнів, хід уроку тісно зв'язані і залежать від якості самостійної роботи учнів удома. На уроці намагаюся максимально застосовувати  прийоми стимуляції активного самостійного мислення, щоб творчий дух не залишав школяра і вдома, спонукав його до самостійності і активності. Часто учень не засвоює той чи інший матеріал через невміння самостійно виконувати навчальні завдання, зокрема домашні.  Як вчитель, я  контролюю роботу учнів через фронтальні опитування. Важливо й надалі окремим учням роздавати картки для самостійної роботи з подібними завданнями, потім збирати і перевіряти зошити окремих учнів. Таким чином, я зрозумію, на скільки учні вміють виділяти головне, над чим ще треба попрацювати і вияснити, чи вміють учні лаконічно і суттєво виражати свої думки. Не всі учні володіють належним темпом читання, і цей недолік негативно позначається на успішності. Для того, щоб виправити становище треба більше уваги приділяти самостійній роботі над текстом підручника, застосовувати систему вправ на читання і аналіз тексту підручника, а також давати додаткові завдання додому. Дуже важливо навчити учня працювати з книжкою і в школі, і вдома, виробляти в нього звичку "копатися в книжках". Добре ілюстрований підручник дає можливість набагато краще організувати найрізноманітніші види роботи з ним, активізувати розумову діяльність учнів, розвивати в них активність, самостійність, творчу уяву. Самостійну роботу учнів над ілюстраціями підручника я  організовую так, щоб вона була різноманітною - це і уявні екскурсії до тієї чи іншої країни на основі ілюстрацій підручника і використання для порівняння двох або кількох ілюстрацій і інші форми роботи. Основною умовою самостійної роботи учнів з ілюстраціями є вміле поєднання слова вчителя з текстом підручника і малюнкамВажливою є робота учнів над висновками як по окремому уроці, так і по темі в цілому. Спочатку висновки робимо   по одному з якихось уроків, потім, коли учні оволодіють певними навичками складали висновки - по всій темі. Ця робота  активізує пізнавальну діяльність учнів, сприяє формуванню в них самостійності

Наочність - у викладанні географії також має важливе значення. Використовуючи на уроках тематичну карту,  вчитель більш активно діє на пізнавальну діяльність учня. Важливо самих учнів навчити читати географічну  карту, використовуючи при цьому свій багаж знань .

Як показав досвід  моєї роботи  для того, щоб самостійна робота учнів була ефективною потрібно дотримуватись певних умов

 • чіткої, конкретної постановки завдань перед учнями;

 • характер завдань і запитань для самостійної роботи та їх складність на різних етапах навчання повинен змінюватись;

 • завдання для самостійної роботи мають бути доступними і посильними;

 • повинна бути диференціація завдань для самостійної роботи (можна поділити учнів класу на певні групи за рівнем їх знань та умінь);

 • повинна дотримуватись систематичність і послідовність застосування самостійної роботи учнів в процесі навчання;

 • важливо дотримуватись взаємозв'язку різних видів самостійної роботи учнів на уроці та урізноманітнювати їх;

 • повинен існувати взаємозв'язок класної і домашньої самостійної роботи.


     На мій погляд, самостійна робота учнів у процесі вивчення географії є основним засобом виявлення і розвитку в них творчих здібностей і обдарованості, підготовки їх до практичної діяльності. Залежно від підготовленості учнів, я  щоразу  сама визначаю послідовність і насиченість самостійної роботи, проявляю  свою творчість та ініціативу. В міру переходу учнів з класу в клас зростає рівень їх знань і пізнавальні можливості. У зв'язку з цим і види самостійної роботи поступово ускладнюються, але треба також пам'ятати, що самостійна робота - не самоціль, а один із засобів поліпшення всієї навчально-виховної роботи, підготовки учнів до життя, до практичної діяльності.

Додаток

Класифікація самостійної роботи учнів


Ознаки класифікації самостійних робіт


Форми та мета самостійних робіт

1. За дидактичною метою

1. Для повторення опорних знань та підготовки до сприймання нового матеріалу.

2. Для вивчення нового матеріалу.

3. Для систематизації знань.

4. Для закріплення знань та вмінь шляхом виконання тренувальних вправ.

5. Для закріплення знань шляхом застосування їх у новій ситуації.

6. Перевірочні, контрольні.2. За характером пізнавальної діяльності

1. Копіювального характеру, виконані за зразком.

2. Частково-пошукового характеру.

3.Дослідницького характеру.


3. За

формами організації навчальної діяльності учнів
1. Фронтальні.

2. Групові (за диференційованими завданнями).

3. Парні (за варіантами, диференційовані).

4. Індивідуально-диференційовані.4. За

джерелом знань1. З підручником, довідником чи ін. друкованими посібниками.

2. Зі складання плану, конспекту лекцій, на основі прочитаного чи прослуханого.

3. Зі складанням схем, плану після чи під час роботи з екранними посібниками.

4. З роздатковим матеріалом.

5. З підготовки рефератів, доповідей, повідомлень, проектів.

6. Складання тестів, кросвордів.

7. Підготовка до уроку-семінару, конференції.

8. Робота за пам’ятками з організації самоосвітньої компетентності учнів.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка