Опис моделі превентивної освіти у загальноосвітньому навчальному закладі Анотація моделіСкачати 222.61 Kb.
Дата конвертації03.03.2016
Розмір222.61 Kb.

Опис

моделі превентивної освіти

у загальноосвітньому навчальному закладі
Анотація моделі

Третє тисячоліття – це вік наукового й технічного прогресу, коли без знань, науки не обійтися жодному з нас. Кожен мусить досягти своїх вершин у житті. А це не завжди легко і просто, тому що вершин досягають, доклавши значних зусиль. Отже, треба мати силу і міцну волю, а це доступно лише тому, хто здоровий фізично та духовно, адже недарма кажуть, що в здоровому тілі - здоровий дух. Серед багатьох факторів, від яких залежить майбутнє держави, одним із найголовніших є стан здоров’я її громадян: фізичного, психологічного, соціального та духовного. Зв’язок між здоров’ям і поведінкою людини є очевидним і водночас дуже складним.Мета моделі:

забезпечення цілісного благополуччя дитини шляхом створення необхідних умов для її особистісного розвитку, упорядкування сприятливого шкільного середовища, налагодження партнерської взаємодії учасників навчально-виховного процесу, розкриття та розвиток творчої, активної особистості кожного учня шляхом сприяння пропаганді здорового способу життя, формування вміння цінити життя, здоров’я у всіх його проявах.

Актуальність проблеми здоров`я нації в наш час стала не просто проблемою батьків та вчителів чи предметом наукових досліджень, а є першочерговим завданням держави, оскільки спостерігається погіршення соціально-побутових, екологічних, психологічних умов життя у нашій країні, що впливає на стан організму дитини і приводить до збільшення кількості хронічних захворювань, зменшення кількості дітей із першою групою здоров`я та збільшення кількості відхилень від норми у стані здоров`я. Сформувати в молодих людей розумне ставлення до свого здоров’я, допомогти їм подолати шкідливі звички – одне із найважливіших завдань учнівського самоврядування нашої школи. Необхідно, щоб здоровий спосіб життя став не тільки свідомою потребою кожного школяра, а й мірилом його освіченості, загальної культури.

Ідеї формування здорової дитини через освіту, виховання здорової людини і відображені у даному проекті «Школа, дружня до дитини».Завдання моделі:

забезпечення якості освіти відповідно до європейських і світових стандартів, завдяки чому учні зможуть досягти благополуччя, розвинути свій потенціал і реалізувати власні здібності у повному обсязі;

- створення атмосфери, за якої учні можуть вільно висловлювати свої думки і погляди, виражати розуміння необхідності дотримання соціальних норм і правил шкільного співжиття;

-прогнозування і запобігання можливим ризикам і небезпекам для життя і здоров’я учнів та вчителів, які можуть виникнути у приміщенні школи, на її території, у межах місцевої громади;

-залучення учнів і батьків до реалізації проекту Школи, дружньої до дитини, узгодження співпраці суб’єктів педагогічної взаємодії;

-використання потенціалу самоорганізації школи, розвиток форм і механізмів державно-громадського управління діяльністю навчального закладу;

-удосконалення наявних і розроблення нових ефективних моделей соціального партнерства навчального закладу з іншими соціальними інституціями, дотичними до вирішення проблем навчання і виховання учнів;

-посилення ролі навчального закладу в активізації діяльності місцевої громади з метою забезпечення цілісного благополуччя учнів школи;

-налагодження інформаційного супроводу і створення системи моніторингу діяльності Школи, дружньої до дитини;

- формувати відповідальне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих;

-розвивати риси, що стосуються збереження і зміцнення здоров’я, через діяльність з оздоровлення умов життя – праці, відпочинку, побуту.

Зміст функціонування Школи, дружньої до дитини, відображається у характеристиці основних показників цілісного благополуччя, визначених відповідно до його складових та біологічних, психічних і соціальних потреб учня.

Складовими цілісного благополуччя дитини є духовно-моральне, психічне, фізичне й соціальне благополуччя.

Стан задоволення потреби дитини в оволодінні духовною культурою суспільства, усвідомлення і осмислення найвищих нематеріальних цінностей, особистісної успішності на шляху до самореалізації, що виражається у багатстві духовного світу дитини, її ерудиції й емоційних запитах відповідає духовно-моральному благополуччю.

Психологічне благополуччя відповідає стану задоволеності потреби дитини в інтелектуальному, естетичному, емоційно-ціннісному розвиткові, самоусвідомленні, що свідчить про узгодженість психічних процесів і функцій, відчуття особистісної цілісності, внутрішньої рівноваги.

Фізичне благополуччя характеризується станом задоволеності потреби учня у повноцінному харчуванні, відпочинку, оптимальних фізичних навантаженнях, що проявляється у гарному фізичному самопочутті, комфорті, фізичному тонусі.

Соціальне благополуччя учня ґрунтується на стані задоволеності його потреб у міжособистісних зв’язках, причетності до певної соціальної групи, соціальному комфорті, що виражається у задоволеності особистості своїм соціальним статусом, орієнтацією у світі професій, участю у житті суспільства й ухваленні рішень.

Показниками цілісного благополуччя учня у «Школі, дружній до дитини», є • моральна вихованість;

 • інтелектуальна мобільність;

 • естетична вихованість;

 • емоційно-вольова стійкість;

 • фізичний і життєвий тонус;

 • орієнтованість у світі професій;

- участь у житті суспільства й уяви.


Умови ефективного функціонування моделі :

формування цілісного сприятливого інтегрованого середовища для забезпечення цілісного благополуччя учня, збереження, зміцнення і формування здоров’я усіх учасників навчально-виховного процесу;

-створення і застосування ефективних технологій навчання і виховання, що забезпечують можливість вироблення дитиною власної соціально схвалюваної моделі поведінки й самовизначення у мінливих соціальних умовах, відкритому інформаційному середовищі;

-залучення учнів і батьків до участі у вирішенні нагальних проблем навчального закладу;

-розроблення і впровадження системи медико-психологічного та соціально-педагогічного супроводу розвитку учнів; що забезпечує психологічну захищеність і гнучке реагування на зміни життєвих умов і проблеми особистісного розвитку;

-упровадження програми наставництва й підтримки вчителів, здатних розробляти та впроваджувати інноваційні технології в навчально-виховний процес, налагоджувати взаємодію з дітьми на засадах партнерства, орієнтованих на особистісний розвиток і постійне професійне вдосконалення;

-створення сприятливого шкільного середовища, розбудови партнерства з батьками, учнями, педагогами, громадськими організаціями і державними установами;

-активізація діяльності органів шкільного самоврядування у виробленні моделі Школи, дружньої до дитини, з урахуванням конкретних умов і особливостей навчального закладу;Заходи моделі:

«Школа, дружня до дитини», приділяє особливу увагу створенню такого інтегрованого середовища на різних освітніх рівнях (початкова школа, основна школа, старша школа); надає необхідні знання і уміння, які учні зможуть застосувати у подальшому житті, а також допомагає їм стати повноправними й активними громадянами суспільства.

Організація роботи щодо виховання ціннісного ставлення учнів до себе згідно програми «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

З метою формування життєвих компетенцій, активної життєвої позиції,

розуміння та реалізації особистості, імунітету до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей, уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати конфлікти на основі принципів толерантності, формування навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки, життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів, особистої культури здоров’я.

Шкільний парламент та його комісії розвиває в учнів здатність успішної адаптації до змін, стратегічного мислення у власних інтересах та інтересах суспільства, конструктивної взаємодії, прояву соціальної активності, творчості, мобільності; спонукає до вироблення навичок просоціальної поведінки, орієнтує не на відтворення стереотипного, а проектування власного життєвого шляху.

формами роботи парламенту та його комісій є:


 • анкетування;

 • тестування;

 • проведення днів здоров’я;

 • акцій;

 • олімпійських уроків;

 • спортивних змагань;

 • зустрічі з лікарями;

 • створення режиму школяра;

 • проведення спортивних свят та естафет;

 • фізкультхвилинки;

 • рухливі ігри на перервах;

 • розважальні музичні перерви;Очікувані результати:

Створення ефективної системи забезпечення цілісного благополуччя дитини як творчої, успішної і мобільної особистості, готової активно і безпечно діяти для власного розвитку та зростання добробуту і стабільності українського суспільства.

-Підвищення ефективності діяльності учнівського самоврядування.

-Збагачення освітнього середовища відповідно до вимог часу, що забезпечує якісну освіту й розвиток дитини, шляхом створення належних умов для виявлення та вдосконалення індивідуальних схильностей кожного учня, оптимального поєднання у школі індивідуальної, групової та масової роботи.

-Оновлення змісту, форм і методів роботи з учнями з урахуванням їхніх потреб й інтересів; упровадження інноваційних виховних технологій, в т.ч. превентивних, технологій формування соціальної ініціативності учнів, умінь командної роботи, забезпечення їхнього права на участь у житті суспільства.

-Забезпечення якісного медико-психологічного та соціально-педагогічного супроводу процесу розвитку школярів шляхом покращення функціонування соціально-психологічної служби школи.

Упровадження проекту «Школи, дружньої до дитини» збільшить імовірність досягнення таких цілей: формування етичної, інтелектуальної, комунікативної, естетичної компетентності учнів; оволодіння ними соціально корисними видами діяльності; формування їхньої громадянської компетентності.


СХЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ

ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ

imagesпревентивне • Служби селищного виконкому, СССДМ

  Адміністрація

  • організація;

  • контроль;

  • методичний супровід;

  • координування (взаємозв’язок школи, сім’ї, суспільства).
Рада профілак-тики

 • Соціально-педагогічна служба

  • вивчення та корекція розвитку особистості учнів в усіх сферах його діяльності;

  • проведення заходів превентивного спрямування;

  • залучення спеціалістівНаради

при директо-ру


Кримінальна міліціяПозашкільні заклади освіти

Класоводи та класні керівники

 • створення умов для розвитку особистості учня;

 • проведення заходів превентивного спрямування;

 • залучення спеціалістів

ШМО класоводів та класних керівниківГромадські організації
Вчителі-предметники

 • Виховна робота під час проведення предметних тижнів;

 • допомога у проведенні заходів превентивного спрямування.Педаго-гічна радаБатьки

Рада учнівського врядування
 • Учнівське врядування

  • залучення до проведення загальношкільних заходів;

  • просвітницька робота серед однолітків;

  • ведення моніторингу участі класів у загальношкільних заходах.Організація контролю відвідування учнями школи


ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ

ВІДВІДУВАННЯ УЧНЯМИ ШКОЛИРОБОТА З БАТЬКАМИ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ ПРОПУСКІВ УРОКІВ УЧНЯМИ БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН

РОБОТА З КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ ПРОПУСКІВ УРОКІВ УЧНЯМИ БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН

КОНТРОЛЬ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗА ВІДВІДУВАННЯМ УЧНЯМИ

ШКОЛИІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

ПОСТІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВІДВІДУВАННЯМ УЧНЯМИ ШКОЛИ

З БОКУ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

ЩОДЕННИЙ
БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ

КОНСУЛЬТПУНКТ ДЛЯ БАТЬКІВ

ЗА СЕМЕСТР

ЩОМІСЯЧНИЙ

ПОТИЖНЕВИЙ


Робота

ради профілактики


Р О Б О Т А

Р А Д И П Р О Ф І Л А К Т И К ИШКІЛЬНИЙ

ОБЛІК ПРАВОПОРУШЕНЬ

ВПЛИВ СІМЇ НА ВИХОВАННЯ УЧНІВ
РОБОТА З НЕБЛАГОПОЛУЧНИМИ СІМЯМИ

РОЗГЛЯД КОНКРЕТНИХ

ПРАВОПОРУШЕНЬ


Виховання дисципліни на уроках


Виховання свідомої дисципліни на уроках та перервахІнформація на лінійках, зборах, засіданнях ради профілактики. Визначення кращих класів.

Ведення звітів про дисципліну на уроках старостами класів
Контроль за дисципліною на уроці. Чергування учнів та вчителів на перервах.Аналіз звітів адміністрацією. Заходи щодо подолання проблемРозгляд порушників сектору дисципліни, ради профілактики правопорушень

Звіти на лінійках чергового класу (підсумки роботи за тиждень)


Форми і методи профілактики правопорушень

ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Психологічна служба в школі, співпраця із Центром соц. служб.

Зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

Години спілкування, бесіди, лекції з правової тематики.

Обговорення кінофільмів, книг, статей з правової тематики.

Правоосвітня робота класних керівників: рольові ігри, вікторини тощо.

Індивідуальні бесіди, консультації для батьків.

Анкетування учнів з правової тематики, акції з правового виховання. .виховання
Семінари класних керівників
Рейди

«Як живеш учень?»


Рейди

«Як ми відвідуємо школу?»

Педагогічна діагностика виховного процесу


Рада профілак-

тики право-порушеньПрофілактич-ні дні

у школіВзаємодія школи з різними організаціями

для ефективної роботи з неповнолітніми щодо виховання превентивної культури та профілактики правопорушень та бродяжництва


БАТЬКИГРОМАД-СЬКІСТЬ

ОРГАНИ САМОВРЯДУ-

ВАННЯШ

К

О

Л

А
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

Банк даних учнів, схильних до правопорушень

СТВОРЕННЯ БАНКУ ДАНИХНеблагополучні родини

Невстигаючі учніУчні,

що прогулюють уроки

Учні, схильні

до правопорушень

Майбутнє покоління України закладається сьогодні, формується зусиллями батьків і педагогів, усім оточенням. Нормальна дитина повинна вміти організуватися за будь-яких ситуацій: аналізувати їх, адекватно реагувати на користь собі, не завдаючи, однак, шкоди іншим, управляти собою. Визначальними факторами при цьому є збереження та зміцнення здоров’я, попередження захворювань, умови та спосіб життя. Здоровий спосіб життя з точки зору медиків — це гармонійний режим поєднання роботи та відпочинку, оптимальне харчування, фізична активність, дотримання гігієни, відсутність шкідливих звичок, доброзичливе ставлення до оточуючих і до життя взагалі. Представники філософсько-соціологічного напряму (П. А. Виноградов, Б. С. Єрасов, О. А. Мільштейн, В. А. Пономарчук, В. І. Столяров та ін.) розглядають ЗСЖ як глобальну соціальну проблему, складову частину життя суспільства в цілому. У психолого-педагогічному напрямку (Г. П. Аксьонов, В. К. Бальсевич, М. Я. Віленський, Р. Дітлс, І. О. Мартинюк, Л. С. Кобелянська та ін.) ЗСЖ розглядається з точки зору свідомості, психології людини, мотивації. ЗСЖ містить різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер здоров`я — фізичної, психічної, соціальної і духовної. Саме тому педагогічний колектив школи обрав одним із найголовніших напрямків виховного процесу превентивне виховання, де одним з ключових напрямків є саме формування навичок здорового способу життя.

Превентивне виховання – це система підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки підлітків та організацію належного догляду за діяльністю школярів.

Мета нашої роботи -- це забезпечення постійної відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального середовища.

Для досягнення поставленої мети визначено основні завдання превентивного виховання шкільної молоді:


 • створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів середовища;

 • забезпечення соціально-психологічної, педагогічно-зорієнтованої діяльності для запобігання залучення дітей і молоді до негативних ситуацій;

 • стимулювання дітей і молоді до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, сприяння розвитку здоров’язбережувального навчально-виховного процесу, навчанню з раннього віку навичкам відповідальності за власне життя і здоров’я;

 • профілактика дитячої безоглядності;

 • формування правової свідомості, проведення просвітницької роботи щодо запобігання протиправній поведінці, шкідливим звичкам, захворюванням та хворобам.

На початку навчального року заступник директора з виховної роботи разом з соціальним педагогом та психологом складає комплексний план заходів з превентивного виховання, що спрямований на досягнення мети та завдань превентивного виховання. План складається на основі аналізу результатів роботи за попередній навчальний рік, враховуючи пропозиції та побажання класоводів, класних керівників, вчителів-предметників. Система превентивного виховання в навчальному закладі діє цілісно завдяки спільній роботі адміністрації, класоводів, класних керівників, вчителів-предметників. Реалізація мети та завдань здійснюється через заходи, передбачені річним планом роботи, які враховували специфіку та традиції навчального закладу, контингент учнів, матеріальну базу, можливості педагогічного колективу.

Особливості превентивного виховання відображаються у: • системі загальношкільних заходів;

 • роботі органів учнівського самоврядування;

 • роботі з батьківською громадськістю;

 • спільній діяльності школи та громадських організацій.

В основі системи загальношкільних заходів покладені тематичні місячники, декади, тижні, які спрямовані на підвищення зацікавленості учнів спільною діяльністю та відображають напрямки здійснення превентивного виховання.

Згідно плану здійснюється просвітницька робота щодо здорового способу життя, морально-правового та правоосвітнього виховання.

Метою напрямку з формування здорового способу життя є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я, утвердження здорового способу життя, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим.

Загальношкільні заходи спрямовані на формування ЗСЖ: • Олімпійський тиждень;

 • конкурс-акція «Діти на дорозі»;

 • туристичний похід;

 • «Козацькі забави»;

- шкільний етап та участь у районному етапі Всеукраїнського фестивалю «Молодь обирає здоров’я»;

 • змагання «Олімпійське лелеченя»;

 • декада профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом.

 • розважально-спортивна гра «Нумо, хлопці»;

 • спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я»

 • рейди «Палінню – ні!»;

 • загальношкільні диктанти «Отруєння грибами», «Обережно грип!», «Профілактика захворювання на туберкульоз», «Небезпека сказу»;

 • тиждень безпеки життєдіяльності;

 • декада основ здоров’я, захисту Вітчизни, фізкультури.

 • лекції, зустрічі зі спеціалістами з питань формування навичок ЗСЖ.

Заходи в режимі дня:

Крім того адміністрацією, медсестрою, класними керівниками постійно ведеться медико-педагогічний контроль за станом фізичного виховання учнів.

Правовий аспект превентивного виховання в школі передбачає охорону і захист прав особистості, формування в учнів правової культури, попередження правопорушень та злочинності. З цією метою проводиться ряд заходів: • ознайомлення учнів зі статутом школи та єдиними вимогами до зовнішнього вигляду та поведінки учнів;

 • Європейський тиждень місцевої демократії;

 • акція «16 днів без насилля»;

 • Декада толерантності;

 • Всеукраїнський тиждень права;

Робота з морального виховання дітей у школі спрямована на прищеплення та розвиток почуття моралі, міцних переконань громадянина України. Головним результатом діяльності школи в цьому напрямку є свідоме дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятих в суспільстві, виховання колективізму, відповідальності, самодисципліни, організованості, що досягається через проведення таких заходів:

 • організація роботи учнівського врядування;

 • акція «Милосердя»;

 • заходи до Дня людей похилого віку;

 • посвята в старшокласники;

 • заходи присвячені історичним датам (День пам’яті жертв Голодоморів, День перемоги, вшанування пам’яті загиблим внаслідок аварії на ЧАЕС);

 • урок доброти «Дивіться на нас як на рівних»;

 • акції профорієнтаційного спрямування «Обери професію для себе», «Твій

 • вибір».

Систематично проводиться профілактична робота щодо попередження бездоглядності та безпритульності, злочинності у підлітковому середовищі. А саме: щомісяця соціальним педагогом проводяться рейди «Урок», «Велика перерва», «Вулиця», проблеми даних питань розглядаються на батьківських зборах.

У школі створено раду профілактики правопорушень, в склад якої входять: члени адміністрації школи, вчителі, психолог, соціальний педагог. Рада профілактики координує діяльність класів, займається проведенням ранньої профілактичної роботи серед підлітків по попередженню правопорушень і організацією роботи з неблагонадійними сім’ями.

У школі існує єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Щоденно після першого уроку класний керівник за участю представників учнівського врядування збирають дані про учнів, відсутніх на уроках, уточнюють причини відсутності та заповнюють шкільний журнал обліку відсутності учнів на уроках.

Системою превентивного виховання школи передбачено залучення до виховного процесу батьківської громадськості. На початку навчального року наказом по школі визначено основні напрямки роботи з батьками, затверджено структуру співпраці, план роботи на навчальний рік , план роботи координаційної ради психолого-педагогічної допомоги сім'ї , план проведення заняття в системі педагогічного всеобучу батьків .Співпраця педагогічного колективу та батьків здійснюється через спілкування на батьківських зборах, індивідуальні зустрічі в разі необхідності, спільне обговорення питань на засіданнях батьківського комітету, ради з профілактики правопорушень.

Для ефективності організації превентивного виховання класними керівниками, соціальним педагогом, психологом залучаються представники правоохоронних органів, представників охорони здоров’я, соціальних служб.

Результатом превентивного виховання є: 1. Підвищення показників рівня вихованості:

 2. Зниження кількості уроків, пропущених без поважних причин:

 3. Відсутність сформованих шкідливих звичок у дітей та підлітків. Під час проведення рейдів «Палінню – ні!» не виявлено жодного курця. Про відсутність шкідливих звичок в учнів свідчать і результати анкетування на визначення рівня вихованості, де одним з критеріїв є наявність шкідливих звичок.

 4. Відсутність скоєння злочинів та правопорушень учнями .

 5. Достатній рівень соціальної активності учнів. У школі ведеться моніторинг участі класів у загальношкільних заходах (в тому числі й превентивного спрямування). Учні школи є учасниками та переможцями районних, обласних, Всеукраїнських конкурсів.


Використані джерела інформації:

 1. Оржеховська В. М., Пилипенко О. І. Класний керівник у сучасній школі.– К.: ІЗМН. 1996, с..37-40.

 2. Кацинська Л. Л. Учнівське самоврядування: проблеми та досвід.

Рівне, 2001 р.

 1. Кузьменко Н. Умови успішного розвитку дитини, Завуч. № 20-21 (62-63) 2000.

4. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

5. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів: методичний матеріал / Т.Б. Волобуєва. - X.: Видавнича група «Основа», 2005. -112 с.

7. Близнюк М.І. Здоров’язберігаючі технології у Школі майбутнього / М.І. Близнюк // Світ виховання. – 2010. – N 3. – С. 41-42.

8. Максименко С.Д. Практика психологічного обґрунтування заходів пропагування серед молоді здорового способу життя / С.Д. Максименко, О.М. Кокун // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – N 9. – С. 11-14.

9. Мінчук, І. Формування позитивного ставлення підлітків до власного здоров’я / Ірина Мінчук // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 32. – С. 17-

10. Добірка матеріалів по збереженню здоров’я (наркотик, алкоголь, тютюн) // Позакласний час. – 2010. – N 11. – С. 44-60.

11. Огородник, Г. Вивчення і профілактика тютюнової, алкогольної та наркотичної залежності серед неповнолітніх / Галина Огородник // Профтехосвіта. – 2010. – N1. – С. 24-34.

12. Склярова, Л. Авторська програма спецкурсу «Профілактика наркотичної залежності» для учнів 1-4-х класів / Людмила Склярова // Сучасна школа України. – 2011. – N 5. – С. 88-96.

13. Скорікова, Ю. Профілактика токсикоманії у підлітків із легким ступенем розумової відсталості / Юлія Скорікова // Дефектолог. – 2010. – N 4. – С. 3-9.

14. Бабійчук, С. Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу. Програма факультативного курсу з основ здоров’я для учнів 8-9-х класів (0,5 год на тиждень, разом 17 год) / Світлана Бабійчук // Здоров’я та фізична культура. – 2011. – N 30. – С. 1, 3.

15. Губатенко, В. Виступ агітбригади / Віта Губатенко // Соціальний педагог. – 2010. – N 1. – С. 60-64

16.Ляка Н.А. Кожен і всі разом проти СНІДу / Н.А. Ляка // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. – N 6. – С. 38-39.

17.Опрацювання життєвих ситуацій – метод профілактики ВІЛ-інфекції серед підлітків // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 32. – С. 3-7.

18.Організація роботи тренінгового кабінету основ здоров’я у школі: Спецвипуск // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 18

19.Профілактика ВІЛ/СНІДу: шкільна практика // Здоров’я та фізична культура. – 2010. – N 31. – Вкладка. – С. 1-24.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка