Організація процесу формування системи менеджменту якості АнотаціяСкачати 112.61 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір112.61 Kb.
Рибалко Леся Андріївна

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
Організація процесу формування системи менеджменту якості

Анотація

Відповідність системи менеджменту якості, у межах якої реалізуються процеси управління, вимогам стандартів, застосування яких є можливим до будь-яких видів діяльності, підтверджує здатність підприємства забезпечити випуск продукції або надання послуг необхідної якості.Ключові слова

Система менеджменту якості (СМЯ), сертифікація, аудитІ. Вступ

Зацікавлені контрагенти – споживачі, власники, кредитні організації висувають вимогу про наявність сертифікованої СМЯ, з метою отримання гарантії стабільної роботи організації, щодо якості її продукції, послуг. Дійсним міжнародним стандартом встановлено вимоги до СМЯ для випадків, коли організація має потребу в демонстрації здатності постійно поставляти продукцію, що відповідає вимогам споживачів і відповідним нормативним вимогам [1]. Формування СМЯ вимагають і сьогоденні реалії в яких існують галузі народного господарства країни. Господарюючі суб'єкти функціонують у конкурентному середовищі, причому конкуренція посилюється по мірі поглиблення ринкових процесів і розширення глобалізації у зв'язку з приєднанням України до міжнародних об'єднань. Цією проблемою обумовлено актуальність поданого наукового дослідження.

Розгляд даної проблеми, щодо дослідження етапів формування СМЯ, започаткованого в працях вітчизняних і зарубіжних науковців – Фуксмана А., Чередниченко Я. [9], Фейгенбаума А. [5], Єліферова В. [3], Кабакова Ю. [4], Фатхутдинова Р.А. [10], Лисицького Г. [6], Маматова В., Янішевського О. [7], Спицнадель В. [8], відобразив відсутність єдиного підходу до організації даного процесу.

ІІ. Постановка задачі

Мету дослідження спрямовано на визначення оптимальної організації процесу формування СМЯ незалежно від організаційно-правової форми, розміру, виду діяльності об’єкта впровадження. Наукове дослідження визначається наступними завданнями: розгляд існуючих підходів до проблеми, визначення їх спрямованості, розробка оптимальної узагальненої схеми організації процесу формування СМЯ.

В основу дослідження покладено діалектичний метод наукового пізнання. Дослідження ґрунтується на використанні методів теоретичного узагальнення – для визначення теоретичних основ і тенденцій проблеми, розвитку управління якістю; аналізу і синтезу – для деталізації предмета дослідження; комплексний та системний підходи – для побудови узагальненої схеми процесу формування СМЯ.

ІІІ. Результати

На підставі огляду літературних джерел було встановлено, що питання формування систем якості еволюційно розглядалося з позиції двох підходів, спочатку – як формування комплексної системи управління якістю (КСУЯ) [5,9], пізніше – як формування системи менеджменту якості (СМЯ) у відповідності до міжнародних стандартів ISO [2-4, 6-8, 10-11].

При дослідженні першого підходу було встановлено, що більшість науковців у процесі зі створення (або удосконалення) і впровадження КСУЯ виділяють три основних етапи:

1. Підготовка до розробки системи. З провідних спеціалістів і працівників основних підрозділів створюється координаційно-робоча група, яка очолює розробку і впровадження системи. На даному етапі здійснюється підготовка і затвердження робочого плану розробки і впровадження системи, де передбачають розробку програми і технологічних карт спеціального обстеження, аналізу і оцінки стану управління якістю праці в кожній ланці і на кожному рівні організації; складання технічного завдання; розробку і затвердження основного, загальних і функціональних (предметних – по кожній функції) стандартів підприємства, оформлення технологічного проекту; технологічну карту навчання працівників і поетапне впровадження системи.

2. Розробка проекту системи. Здійснюється підготовка технічного завдання (визначаються основні вимоги до системи і порядок її розробки), технічного проекту (визначає загальну структуру і зв'язки її елементів у системі) і робочого проекту системи управління якістю (комплект нормативно-технічних документів, необхідних для забезпечення функціонування системи, а також комплект планів основних заходів щодо впровадження цих документів).

3. Впровадження системи. Видаються накази про введення в дію затверджених стандартів і виконання заходів щодо їх впровадження. Здійснюється апробування стандартів, у процесі якого на всіх рівнях і у всіх ланках організації створюються постійно діючі комісії з якості, а в підрозділах відповідно призначаються уповноважені, на яких покладаються функції забезпечення контролю й обліку якості роботи на кожній ділянці.

В економічній літературі зустрічаються і інші етапи проведення робіт [5]. А. Фейгенбаум пропонує узагальнений процес організації впровадження КСУЯ, що включає в себе два паралельних етапи. На першому етапі визначаються основні заходи, спрямовані на поліпшення якості, приймаються відповідні рішення і встановлюється взаємодія у межах внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Другий етап характеризується розробкою практичних дій, систем і процедур проведення контролю, що реалізують функцію управління якістю.

Розвитком менеджменту якості викликана поява другого підходу – формування СМЯ у відповідності до міжнародних стандартів ISO. У результаті дослідження було встановлено, що сучасні науковці у процесі формування СМЯ виділяють різну кількість етапів, що коливається в межах від 3 до 9.

Найбільш концентровано впровадження СМЯ розглядає Спицнадель В.Н. Це наступні 3 етапи [8]:


 1. Попередня робота (врахування зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на підприємство).

 2. Відпрацювання методологічного підходу побудови типової моделі СМЯ і розробки типового складу. Цей етап складається з наступних щаблів: 2.1) оцінка ситуації, що склалася на предмет доцільності проведення даної роботи; 2.2) теоретична частина – вивчаються принципи забезпечення, управління і поліпшення якості продукції, термінологія згідно ISO 9000; 2.3) порівняльний аналіз існуючих СМЯ із рекомендаціями ISO – розробка систем загального керівництва (визначення політики), роботи з забезпечення цих систем (підготовка робочих місць, їх перевірка й удосконалення); розробка СМЯ на підприємстві.

 3. Створення координуючої робочої групи, яка повинна вирішити поставлені задачі: визначення моделі, відповідно до якої буде створюватися СМЯ; визначення номенклатури виробів, по яких буде впроваджуватися система; складання плану робіт з організації впровадження стандартів. Проводиться доопрацювання СМЯ за пунктами: документування політики підприємства в області якості; проведення періодичних перевірок і регулярної оцінки всіх елементів системи; прогнозування і планування технічних умов і якості продукції; експертиза проектів на відповідність технологічним завданням; порядок внесення змін у документацію; організація робіт з постачальниками; перевірка стабільності технічного проекту; застосування статистичних методів управління; технічний контроль у процесі виробництва; облік і аналіз витрат на забезпечення виробництва.

Дані етапи не відображають кінцевої мети об’єкта впровадження – отримання сертифікату, що підвищить рівень довіри у зацікавлених сторін. Ключову роль надано координаційно-робочій групі, і не показано інтенсивність залучення працівників до процесу формування СМЯ.

Пропонується роботи з розробки і впровадження СМЯ, як власними силами підприємства, так і з залученням консультантів проводити в 4 ключових етапи [7]:


 1. Навчання персоналу і формування команди проекту.

 2. Попередня оцінка СМЯ і проведення коригувальних заходів.

 3. Розробка документації СМЯ.


 4. Введення і представлення підприємства до сертифікації.

Доцільно перед початком першого етапу обґрунтувати необхідність змін, сформувати робочу групу проекту чи обрати консалтингову організацію.

Спеціалісти в сфері менеджменту якості рекомендують впроваджувати чи приводити діючу на підприємстві систему якості до рівня відповідності вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000 в 5 етапів [2,10]:

1. Організація робіт зі створення СМЯ чи удосконалювання діючої на підприємстві системи якості. Ціль – створення організаційних передумов для розробки і впровадження СМЯ, забезпечення найбільш повної й ефективної взаємодії усіх виконавців і співвиконавців, залучених у роботу зі створення і впровадження системи якості на підприємстві.

2. На цьому етапі пропонується провести обстеження виробництва конкретної продукції й аналіз нормативно-технічної документації по якості [2]. Ціль – визначення фактичної реалізації задач системи якості на основі виконання вимог міжнародних стандартів ISO, виявлення вузьких місць при виробництві продукції і встановленні ступеня їх впливу на стабільність якості даної продукції. За іншими літературними джерелами на даному етапі слід проводити проектування СМЯ [10]. Ціль – створення організаційної структури СМЯ: визначення процесів, встановлення основних видів діяльності в СМЯ, розподіл відповідальності і повноважень вищого керівництва в СМЯ.

3. Документування СМЯ. Ціль – створення організаційно-нормативної основи СМЯ: визначення структури, складу і правил кодування документації СМЯ, складання календарного графіка розробки (перегляду) документів СМЯ, формування і навчання групи розробників документів, організація консультування і контролю за розробкою документів.

4. Впровадження СМЯ. Ціль – забезпечення функціонування СМЯ у відповідності з установленими вимогами: учбово-практичні заняття з питань впровадження окремих документів системи, створення в організації служби внутрішнього аудита, апробація документів системи, введення в дію документів СМЯ, перевірка дотримання вимог документів, аналіз упровадження СМЯ і необхідне коректування, складання акта про впровадження СМЯ.

5. Підготовка до сертифікації СМЯ. Ціль – забезпечення готовності організації до проведення сертифікаційного аудита: вибір органа по сертифікації СМЯ, оформлення договору на її сертифікацію, проведення передсертифікаційного аудита СМЯ, підготовка персоналу до взаємодії з зовнішніми аудиторами. Заключним етапом робіт зі створення (удосконалення) системи якості на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000 є її сертифікація на відповідність вимогам однієї з трьох моделей системи: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003.

Названі п’ять етапів досить повно розкривають організацію процесу формування СМЯ і відображають перелік робіт з реалізації проекту.

Ряд дослідників виокремлює 7 організаційних етапів при формуванні СМЯ. Розглянемо деякі з них.

Кабаков Ю.Б. розробку і впровадження СМЯ розділяє на наступні проектні етапи [4]:

1. Створення організаційної структури і виділення необхідних ресурсів.

2. Складання вимог до СМЯ.

3. Встановлення фактичного стану СМЯ

4. Складання комплексного плану проекту.

5. Розробка політики підприємства в області якості і вимірних цілей.

6. Розробка документації СМЯ і виконання інших запланованих заходів.

7. Досвідчене впровадження СМЯ.

Доцільно розрізняти етап – навчання персоналу, оскільки менеджмент якості надає людському фактору провідного значення за умови досягнення ефективності СМЯ, і виокремити сертифікацію як самостійний етап організації процесу.

Перелік 7 етапів по розробці, впровадженню і сертифікації СМЯ на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000, представлено у роботі Єліферова В.Г. [3]:


 1. Початок робіт – ухвалення рішення вищим керівництвом підприємства.

 2. Вибір органа сертифікації.

 3. Підготовка і навчання персоналу.

 4. Виділення й опис мережі процесів підприємства.

 5. Розробка робочої документації.

 6. Моніторинг процесів (по результативності й ефективності).

 7. Консультації і сертифікація.

В наведеному переліку етапів підкреслено значущість процесів підприємства, важливість їх вірного визначення і опису для якості моніторингу.

Лисицький Г.А [6] при проведенні робіт із розробки та впровадження системи менеджменту якості виділяє 9 етапів: 1. Підготовчий. Включає проведення мотиваційних заходів (мотиваційний семінар на підприємстві для вищого керівництва, оціночний аудит, навчання вищого керівництва на спеціальних семінарах і ін.); прийняття вищим керівництвом стратегії впровадження СМЯ; проведення переговорів і юридичне оформлення договорів (у випадку роботи з зовнішнім консультантом).

 2. Навчання вищого керівництва. Мета: створення основи для наступних робіт, демонстрація наміру вищого керівництва створити і впровадити сучасну СМЯ. Обговорюються концепції СМЯ, політика в області якості, загальні питання навчання персоналу, розподіл відповідальності по елементах СМЯ.

 3. Планування розробки документації СМЯ. Мета: виявлення особливостей документування СМЯ, розподіл відповідальності за розробку документації, планування ресурсів і одержання підтвердження готовності вищого керівництва виділити відповідні ресурси.

 4. Планування навчання персоналу. Мета: планування багаторівневого навчання на підприємстві з питань СМЯ (глибина навчання по категоріях персоналу, терміни, програми навчання, підготовка викладачів і ін.).

 5. Розробка документації СМЯ. Мета: забезпечення СМЯ документацією, з урахуванням кількості документів і їх редакцій, кількості погоджувальних інстанцій, моніторингу процесу розробки.

 6. Навчання інженерно-технічних працівників і службовців.

 7. Навчання робітників.

 8. Планування впровадження документації СМЯ. Мета: забезпечення якісного проведення робіт із планування впровадження документації: планування забезпечення підрозділів документацією, визначення системи навчання персоналу по документації, визначення системи моніторингу процесу впровадження.

 9. Впровадження документації СМЯ. Здійснюється розсилання документації в підрозділи, навчання персоналу по документації, проведення внутрішніх аудитів і вживання коригувальних заходів.

Лисицьким Г.А чітко визначено тривалість кожного етапу, та надано переважного значення в організації процесу формування СМЯ навчанню персоналу (4 з 9 етапів) як фактору, що має значний вплив на названий процес.

ІV. Висновки

Таким чином, на підставі розглянутих альтернатив процесу розробки і впровадження СМЯ слід зазначити, що не існує загальновизнаної методики здійснення даних робіт. Пропонуємо застосовувати типову (узагальнену) схему організації процесу формування СМЯ, розроблену за результатами дослідження викладених вище (рис.1). Автор пропонує процес організації формування СМЯ не завершувати стадією підтримки СМЯ, а ввести до процесу стадію розвитку СМЯ, оскільки перспективними підприємствами і організаціями вважаються не ті, що виготовляють якісну продукцію, надають якісні послуги на конкретних ринках в певний період часу, а ті що прагнуть досконалості.

Дієва СМЯ є реальним інструментом безперервного удосконалення діяльності і реорганізації підприємства, джерелом економічних вигод. За рахунок методики документації, контролю, аналізу і періодичного перегляду ключових виробничих і управлінських процесів відповідно до вимог міжнародного стандарту знижується опір нововведенням, забезпечується прозорість, ефективність управління і постійне вдосконалення діяльності господарюючого суб’єкта.

Впровадженням відповідної СМЯ, організація підтверджує впевненість у надійності її процесів і створює основу для постійного поліпшення. У результаті впровадження СМЯ підприємства досягають підвищення продуктивності праці, забезпечують суттєве зниження витрат на якість та підвищують свою конкурентноздатність. Пошук шляхів більш оптимальної та раціональної організації процесу формування СМЯ є перспективою подальших наукових розробок.


Література

 1. ISO 9001:2000 Системи менеджменту якості – основи і словник.

 2. Внутренний аудитор системы менеджмента качества: Материалы семинара. – Минск, НИРУП «Белавтотракторостроение», 2002.

 3. Елиферов В.Г. Международный стандарт ИСО 9001:2000 «на ладони» // Методы менеджмента качества. - 2003. – №9. – С. 18-22

 4. Кабаков Ю.Б. Построение Систем менеджмента качества: принципы, основные этапы, рекомендации по разработке документации. II. Основные этапы разработки СМК // Мясное дело. - 11/2004. - N11. - С.38-39.

 5. Контроль качества продукции. А. Фейгенбаум // Ред. А.В. Гличев. - М.: Экономика, 1986. - 471 с.

 6. Лисицкий Г.А. От чего зависит успешная разработка и внедрение современной системы качества? // Новости. Стандартизация и сертификация. – 2001. – № 2.

 7. Маматов В., Маматова Т., Янішевський О. Придніпровський регіон: сертифікація системи управління якістю // Стандартизація, сертифікація та якість. – 2001. – №1. – С. 38-41.

 8. Спицнадель В.Н. Система качества (в соответствии с международными стандартами ISO семейства 9000): Учеб. пос. - СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 2000. -336 с.

 9. Управление качеством продукции на предприятиях легкой промышленности // Я.Ф. Чередниченко, А.Ю. Фуксман, Р.С. Тимченко. – К.: Техника, 1979. - 152 с.

 10. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник – 4-е изд. – СПб: Питер, 2003. – 491 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка