Організація самоосвітньої діяльності педагога 29. 01. 2011, 12: 12Скачати 89.93 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір89.93 Kb.
Організація самоосвітньої діяльності педагога 29.01.2011, 12:12

Гоман Олена Олександрівна,

керівник кафедри суспільно-гуманітарних наук

Миколаївської гімназії №4

Методична робота – це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі діяльності вчителів та спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на забезпечення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, досягнення оптимальних результатів освіти.

Участь у методичній роботі є невід’ємною складовою професійної діяльності педагога, про що йдеться в ст.56 "Обов’язки педагогічних і науково – педагогічних працівників” Закону України "Про загальну середню освіту”, де сказано: "Педагогічні працівники ... зобов’язані... постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру”.

Досягнення висот педагогічної майстерності потребує максимальних особистих зусиль вчителя, енергії, природних нахилів і здібностей, величезної працездатності і, чи не найголовніше, безмежне бажання стати педагогом – майстром.

Педагогічна майстерність – це високе мистецтво навчання і виховання, доступне кожному педагогові, що постійно вдосконалюється; це єдність знань, методичних умінь, мовної культури, педагогічної техніки, такту й оптимізму. Ще Платон помітив, що будь-яка добре виконана діяльність, окрім уміння й натхнення, передбачає наявність міцних знань про те, як і чому. Навчання є одним із видів спільної діяльності того, хто вчить, і того, хто вчиться. «Учитель живе доти, доки вчиться, тільки-но він перестає вчитися, у ньому помирає вчитель». (Костянтин Ушинський)

Однією з необхідних умов успішного професійного зростання є цілеспрямована й систематична самоосвіта, бо, за словами Жан –Жака Руссо, тільки вона спроможна сформувати справді ерудовану та всебічно розвинену особистість, якою, без сумніву, повинен бути вчитель. Самоосвіта є елементом виробничої діяльності кожного вчителя, який вільно обирає матеріал, прийоми й засоби роботи над собою. Такий принцип організації самоосвіти – поєднання її обов’язкового характеру з добровільно обраним змістом – найбільше виправдав себе у нашому закладі. У процесі самоосвіти реалізуються основні дидактичні принципи навчання – систематичності, послідовності, наступності, зв’язку з практикою. Відмінною рисою самоосвіти педагога є те, що результатом такої роботи виступає ефект розвитку учнів, а не тільки власне самовдосконалення в особистому та професійному планах. Тому самоосвіта вчителя має суттєве значення для реалізації на практиці раніше отриманої освіти, формування вмінь професійної педагогічної діяльності. Самоосвіта вчителів у нашій гімназії здійснюється за такими основними напрямками:

- удосконалення науково – теоретичної підготовки з фаху;

- підвищення методичної майстерності;

- психолог – педагогічна підготовка;

- поглиблення знань з теорії та практики виховання учнів;

- загальнокультурний розвиток.

Тому методичну роботу кафедри плануємо, ретельно продумавши, етапи організації самоосвіти педагогів.

Перший етап, організаційний або установчий, який передбачає створення певного настрою до самоосвітньої роботи; вибір мети роботи, виходячи з науково-методичної теми гімназії «Раціональне поєднання педагогічних технологій як системного інноваційного підґрунтя діяльності педагогів та учнів, націленого на досягнення гімназійної освітньої мети» та теми кафедри «Забезпечення високого рівня якості знань, творчих здібностей учнів, їх морально – етичного виховання через урочну і позакласну роботу з предметів суспільно-гуманітарного циклу»; формування особистої індивідуальної теми, осмислення послідовності дій.

Другий етап – удосконалення теоретичної підготовки з даної проблеми, навчаючий, на якому педагог самостійно знайомиться з психолого-педагогічною та методичною літературою з обраної проблеми, вивчення досягнень науки, ППД тощо.

Третій етап – впровадження в практику здобутих знань, під час якого відбувається нагромадження педагогічних фактів, їх добір та аналіз, перевірка нових методів роботи, постановка експерименту. Практична робота продовжує супроводжуватись вивченням літератури.

Четвертий етап – теоретичне осмислення, аналіз, узагальнення, систематизація нових форм і методів навчально-виховної діяльності, накопичення педагогічних фактів. На даному етапі організовуємо колективне обговорення прочитаної педагогічної літератури; творчі звіти про хід самоосвіти; відвідування, з наступним обговоренням, відкритих уроків з обраної проблеми та інші колективні форми роботи.

Учителі кафедри суспільно-гуманітарного циклу беруть активну участь у методичній роботі гімназії - це виступи, творчі звіти з проблем, які досліджуються шляхом самоосвіти, взаємовідвідування уроків, позакласних заходів, участі в конференціях, педагогічних читаннях, тренінгах, диспутах тощо.

П’ятий етап – підсумково-контрольний, на якому педагог підбиває підсумки своєї самоосвітньої роботи, узагальнює спостереження, оформлює результати. При цьому головним виступає опис проведеної роботи й установлених фактів, їх аналіз, теоретичне обґрунтування результатів, формулювання загальних висновків та визначення перспектив у роботі (виступ на засіданні ПК, оформлення портфоліо вчителя, випуску друкованої продукції).

Адміністрація нашого закладу створює максимально сприятливі умови для плідної самоосвітньої роботи вчителя. Це: наявність у розкладі педагога методичного дня; наявність у користуванні вчителів гімназійної та власної бібліотек; змістовний методичний кабінет, який є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками гімназії, а також ретельно спланована робота ПК.

Вважаємо, що важливо стимулювати та керувати самоосвітньою діяльністю вчителів. Керування процесом самоосвіти відбувається членами адміністрації закладу, керівниками ПК і має певну циклічну форму. Замкнений цикл такої управлінської діяльності складається з семи етапів.

Перший етап – інформаційно-аналітичний ( діалогічний) – збирання й аналіз інформації про вчителів, рівень їхньої професійної компетентності й стан самоосвітньої діяльності.

Другий етап – поглиблення професійної компетентності педагогів через організацію їхньої самоосвітньої діяльності; визначення професійних запитів і об’єктивних потреб учителів професійно вдосконалюватися; з’ясування потреб щодо різних форм підвищення кваліфікації, зокрема, самоосвіти. Третій етап – постановка мети і прогнозування результатів самоосвіти; з’ясування з учителем його бажання і, відповідно, важливих для нього форм підвищення професійного і загальнокультурного рівнів.

Четвертий етап – планування діяльності керівників ПК з підвищення професійної компетентності через їхню самоосвіту; переведення загальної мети на рівень конкретних завдань особистісного і колективного керівництва педагогічним колективом у різних сферах управлінської діяльності – методичній роботі закладу, предметної кафедри, проблемному семінарі, індивідуальній роботі з педагогами.

П’ятий етап – організація самоосвітньої діяльності вчителів з метою їхнього професійного вдосконалення в процесі практичної діяльності, наприклад: засідання за круглим столом, на які завжди виносяться питання, в обговоренні яких беруть участь всі члени кафедри; педагогічні читання; захист учителями рефератів, творчих тем, які були напрацьовані за певний час роботи над методичною проблемою, обговорення питань з психології; вивчались інтерактивні технології: кооперативного навчання (робота в парах, малих групах, прийоми «Карусель», «Акваріум»); колективно-групового навчання («Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Ажурна пилка», «Дерево рішень» тощо); ситуативного моделювання («Розігрування ситуацій за ролями»); технології опрацювання дискусійних питань («Займи позицію», «Зміни позицію» тощо). Крім того, були розглянуті питання «Як оцінити діяльність учнів на уроці?», «Проблеми організації самостійної роботи учнів», «Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості учня», «Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу», «Активізація навчально-виховної діяльності учнів як засіб підвищення ефективності НВП». Були проведені відкриті уроки, на яких відбувся показ власного досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних питань методики (застосування інтерактивних технологій у НВП). Проведено тиждень кафедри тощо. (див. додаток 1,2)

Шостий етап – регулювання і коригування самоосвіти вчителів керівниками ПК, заступником директора з НВР; індивідуальна робота з учителями в напрямку розвитку їхньої професійної і громадської самосвідомості ( у процесі педагогічного аналізу відвіданих уроків, позакласних заходів тощо керівником ПК і заступником директора).

Сьомий етап – аналіз ефективності керівництва самоосвітою вчителів; виявлення позитивного в діяльності педагогів; узагальнення їхнього досвіду: проведення науково – практичних конференцій, звітів тощо; впровадження інновацій у практичну діяльність.

Методична робота вчителя на всіх її рівнях відображається в папці самоосвіти, папці професійного росту, портфоліо, основне призначення яких – продемонструвати не тільки самоосвітню роботу, але й характер педагогічної продукції. Папка самоосвіти педагога містить:

· перелік літератури, яку планується опрацювати;

· визначені форми самоосвіти; термін завершення роботи;

· передбачувані результати (підготовка доповіді, виступ на засіданні ПК, поурочне планування, опис досвіду роботи, оформлення результатів у вигляді звітів і т.д).

Важливе значення в процесі самоосвітніх знань має вміння працювати з літературними джерелами: робити висновки, складати конспекти, тези прочитаного, розгорнутий план та анотацію.

У методичному кабінеті гімназії на допомогу педагогам у їхній самоосвітній діяльності сформовано банк матеріалів: списки рекомендованої для самостійного опрацювання літератури; матеріали з ППД; різні варіанти планів з самоосвітньої діяльності; тексти доповідей; зразки рефератів за наслідками самоосвітньої діяльності; взірці конспектів літературних джерел; новинки психолого-педагогічної літератури.

Показники ефективності педагогічної самоосвіти – це насамперед якість організованого педагогом навчально-виховного процесу та його професійно-кваліфікаційне зростання.

Головними внутрішніми мотивами самоосвіти педагога мають бути: бажання поліпшити слабкі сторони володіння певним напрямом діяльності; глибоке вивчення теорії та практики даної проблеми; намагання осмислити, втілити в практику, запропонувати колегам механізм певної дії; не зупинятися на досягнутому. Існує безліч методів вимірювання результативності самоосвітньої діяльності педагогів, визначення ефективності роботи над собою і результативності самоосвітньої діяльності педагогічних працівників.

Це:


- результати ЗНО випускників з даного предмета;

- результативність участі учнів у олімпіадах, виставках, оглядах, фестивалях та конкурсах Малої академії наук, кількість і якість курсових робіт;

- будь-які форми пропаганди та поширення досвіду роботи педагога: публікації в періодичних виданнях, виступи та творчі звіти на педагогічних радах, семінарах, на засіданнях ПК, науково - практичних конференціях та педагогічних читаннях;

- підготовка навчально-методичних та методичних рекомендацій посібників, випуск збірок, альманахів;

- підготовка рефератів для курсової перепідготовки.

Підсумком роботи стає творчий звіт педагога. Ця форма методичної роботи направлена на розвиток ініціативи педагога, узагальнення і поширення його досвіду, зростання авторитету.

Кожний учитель гімназії має свій навчальний кабінет, який є його творчою лабораторією, де концентрується необхідний для професійного росту педагога, науковий та методичний матеріал. З метою зручності його практичного використання в кабінеті створюється картотека методичної літератури з різних проблем, оформляються тематичні папки, стенди. Нові умови зумовлюють нові вимоги, потребують нових, адекватних цим умовам дій.

Переконані, що особливо важливим для вчителя повинно стати набуття таких професійних характеристик, як: мобільність, гнучкість, здатність адаптуватись у соціальних змінах, бути конкурентноспроможним, готовим до успішного вирішення проблем у світі, що динамічно змінюється. Саме тому в практиці роботи застосовуємо інноваційні форми методичної роботи, за допомогою яких вирішується основне завдання: підвищення професійної компетентності педагогічних працівників закладу. Діагностування педагогічних кадрів допомагає нам виявити труднощі в роботі, побачити перспективу, спрогнозувати конфлікт чи творчий злет. На основі діагностування моделюється структура, зміст і форми методичної роботи. В кінці навчального року на засіданнях ПК аналізується робота вчителів за рік, виділяються психолого-педагогічні проблеми, над якими доцільно попрацювати в наступному році. Проявляється при цьому професійне обличчя педагога і його інтерес до визначеної проблеми. Це дає необхідну інформацію для планування роботи ПК на наступний навчальний рік, для планування індивідуальної допомоги. У нас підхід до організації самоосвіти вчителів диференційований, ні в якому разі не допускаємо формалізму. При цьому враховуємо і стаж роботи вчителів, і їх майстерність.Вважаємо, що завдання керівника ПК полягає в тому, щоб підказати, допомогти кожному педагогу визначити для себе обсяг, зміст і форми індивідуальної роботи. Успіх самоосвіти залежить також від дисципліни, персональної відповідальності кожного педагога за підвищення свого фахового рівня. Важливу роль у налагодженні такої дисципліни належить систематичному контролю за самоосвітою, який має бути диференційованим і здійснюватись, в першу чергу, заступником директора з НВР, а також керівниками ПК. Форми контролю можуть бути різноманітними: індивідуальні бесіди, ознайомлення із конспектами і рефератами, заслуховування звіту вчителя на нараді при директорові, засіданнях ПК тощо. Слід пам’ятати, що могутнім стимулом поліпшення індивідуальної роботи вчителя є, з одного боку, критика і самокритика, а з другого – постійна колективна допомога


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка