Організація самостійної роботи студентів мета І задачі срсСкачати 323.88 Kb.
Дата конвертації19.03.2016
Розмір323.88 Kb.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Мета і задачі СРСсамостійне вивчення окремих блоків програми, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення і практичне застосування знань студента з навчального курсу.

Усі види СРС студенти виконують у спеціально відведеному зошиті. Титульний лист стандартного зразка. Внутрішнє наповнення – послідовний виклад усіх позицій завдання. Література використовується відповідно до планів семінарських занять.

СРС виконуються до семінарського заняття з відповідною темою змістовного модуля. Під час та після написання контрольних робіт СРС до перевірки не приймаються та не можуть бути враховані у рейтинговому показнику студента.
Самостійна робота студентів складається з:


 1. виконання обов’язкових самостійних завдань:

 • підготовка до семінарських занять (опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу; вивчення обов'язкової й додаткової літератури; вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання);

 • виконання домашніх завдань (складання глосарію по темах, відповідь на тестові завдання, відповідь на завдання „вірно-невірно”, розв’язання задач та письмове пояснення ходу рішення,);

 • підготовка до контрольних робіт й інших форм поточного контролю знань;

 1. виконання додаткових самостійних завдань:

 • написання реферату за заданою проблематикою;

 • аналіз наукових статей зарубіжних і вітчизняних авторів за визначеною тематикою (з написанням есе);

 • складання логіко-структурних схем

 • пошук і огляд літератури й електронних джерел інформації з проблем курсу;

 • аналіз статистичних і фактичних матеріалів по заданій темі;

 • підготовка матеріалів до участі у наукових студентських конференціях і семінарах.

Додаткові самостійні завдання виконуються у разі підвищення рейтингу при недостатньої кількості балів у поточному контролі при узгодженні з викладачем.

Викладач може провести оцінку якості виконання самостійної роботи з кожного з зазначених видів робіт, попередив студентів заздалегідь.

Контроль якості виконання самостійної роботи і підрахунок балів проводиться наприкінці кожного модуля. Загальна оцінка з СРС виставляється при підведенні підсумків з кожного модулю.

Т Е М И

З м і с т СРС

Перша частина модулю

1.Університет як вищий навчальний заклад: історія створення та розвиток на сучасному етапі

Підготовка глосарію, виконання письмового завдання


2.Національна доктрина розвитку освіти в Україні в XXI столітті: її зміст і стратегія реалізації

Домашня контрольна робота з теми

3.Реформування вищої освіти в Україні і Болонсъкий процес

Підготовка глосарію, складання логіко-структурних схем

4.Університетсъка освіта в контексті Болонсъкого процесу

Підготовка глосарію, складання логіко-структурних схем за темою; підготовка до тестування

5.Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою

Складання глосарію, підготовка до тестування

6.Організація навчального процесу в університеті

Складання глосарію, підготовка до тестування

7.Управління вищою освітою в Україні: стратегія його вдосконалення

Критичний огляд літератури та інформаційних баз даних

8.Вищі навчалъні заклади України та світу

Підготовка інформації з історії розвитку вузів України та інших країн

9.Стандарти вищої освіти України: зміст та необхідністъ вдосконалення

Підготовка пропозицій щодо реформування вищої освіти

Друга частина модулю

10.Економічна освіта на сучасному етапі: стан, досягнення, модернізація та проблеми розвитку

Підготовка коротких доповідей та інформації з відповідної теми

11.Науково-методичне забезпечення вищої економічної освіти в Україні: вдосконалення та розвиток його змісту

Підготовка коротких доповідей за темою, що вивчається, на прикладі України та країн з високо розвиненою ринковою економікою

12.Сфери професійної діяльності фахівців з економічної теорії

Підготовка й участь у міні-конференції з питань працевлаштування випускників університету та встановлення взаємозв’язку між роботодавцем, університетом (випускниками) і суспільством

Третя частина модулю

13.Бібліотека університету: порядок та правила користування її фондами

Підготовка відгуків щодо університетської бібліотеки та її фондах

14.Соціально-кулътурна інфраструктура університету

Підготовка резюме щодо соціально-культурної інфраструктури університету

15. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої освіти України

Економічна оцінка нині діючого механізму, контрольна позааудиторна робота


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


 1. Підготовка інформації щодо історії формування та розвитку національної системи вищої освіти.

 2. Підготовка рефератів щодо історії розвитку провідних університетів України (на вибір, за бажанням студентів).

 3. Підготовка реферату щодо історії розвитку Донецького національного університету.

 4. Підготовка доповідей щодо розвитку провідних університетів світу (на вибір, за бажанням студентів).

 5. Підготовка доповіді щодо розвитку Болонського процесу в світі й в Україні.

 6. Виконання контрольних робіт з запропонованої тематики.Теми контрольних робіт з дисципліни

«Університетська освіта»

ппТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант к/р

визнач. по початковій букві прізвища

згідно букві алфавіту

1

Місія університету: її формування, зміст та реалізація.

А

2

Історія виникнення університетів в світі, Європі та Україні.

Б

3

Історія розвитку університетської освіти в Україні.

В

4

Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка.

(історія розбудови, розвитку та коротка презентація одного з найкращих університетів України та світу)
5

„Національний університет Києво - Могилянська Академія".

(історична довідка про етапи становлення та розвитку в різні часи; фундатори і меценати Академії; особливу роль Петра Могили в заснуванні Києво - Могилянської Колегії та розбудові університетської освіти в Україні (Дивись: матеріали 3.1. Хижняк „Києво - Могилянська Академія"; сайт Академії; історичний нарис та ряд інших матеріалів, які висвітлюють історію цього вищого навчального закладу та його роль в підготовці української еліти на сучасному етапі)


Г

6

Львівський національний університет імені Івана Франка: історія створення та розвитку (1661 - 2010 роки). Презентація університету.


Д

7

Становлення та розвиток Донецького національного університету: 1937 - 2010 роки.


Є

8

Болонський процес: основна мета, завдання та вимоги.

Ж

9

Болонський процес та кредитно - модульна система організації навчального процесу в університеті.

(Передісторія; етапи Болонського процесу; вимоги до освітянського процесу в умовах інтеграційних процесів; модель кредитно - модульної системи організації навчального процесу та її основні положення)З

10

Критичне мислення – сучасна освітня інновація.

(Визначення критичного мислення ; принципове значення в науково-навчальному процесі; напрями впровадження в освітянський процес; адаптація в освітніх системах сучасності; формування та відтворення уІ

11

Стратегія реформування вищої освіти України у процесі демократизації українського суспільства.

(Мета і завдання реформи; процес реформування; проблеми удосконалення вищої освіти; методологія реформування вищої освіти України у процесі демократизації суспільства; зміст „методологічного підходу"; „Мета –засоби – результат ")Й

12

Аналіз основних положень Національної доктрини розвитку національної освіти та критична оцінка їх втілення в університетську освіту.

(Оцінка їх відповідності демократичним та інтегративним процесам українського суспільства)К

13

Закон України „Про вищу освіту": № 2984 - III зі змінами і доповненнями.

(Структура; зміст; роль у врегулюванні суспільних відносин у галузі університетської освіти; правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи університетської (вищої) освіти; створення умов для самореалізації особистості; забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях всіх галузей народного господарства в т.ч. і для фінансової і банківської систем держави)Л

14

Кредитно - модульна система організації навчального процесу (КТСОНП).

(Головні завдання КТСОНП; хронологія Болонського процесу (1997 - 2010 роки); чому саме Болонська угода?; напрями ідейного розвитку системи „Болонья - Прага - Берлін - Берген "; виклики, які на сучасному етапі виникають для кожного (зокрема українського) університету; навіщо потрібен Болонський процес у твоєму рідному університеті; календарний план стратегії МОН України до 2010 року; експеримент (2005, 2006рр.), розширення (2006 - 2008 рр.), впровадження (2008 - 2010 рр.); базові нормативні документи МОН України)

М

15

Болонський процес: лектор чи т'ютор?

(Чому не лектор, а т'ютор; завдання т'ютора як вихователя і викладача: т'ютор не розробляє курс, а лише презентує його зміст і місце в освітньому процесі; т'ютор як організатор і індивідуальний тренер студента; індивідуальні консультації – базовий і обов'язковий компонент Болонської системи)


Н

16

Компетентнісний підхід в Болонському процесі - основа стандартів вищої освіти країн Європи і України.


О

17

Актуальні завдання впровадження ідей Болонського процесу в Україні.

(Опрацювання, опублікування та неухильне дотримання словника основних термінів Болонського процесу; створення та негайне запровадження якісно нового Положення про організацію навчального процесу в умовах реформи; впровадження в повному обсязі ЕСТS як єдиної системи кредитного трансферу; напрацювання необхідного нормативно - правового забезпечення визнання неформального навчання; модернізація описів державних стандартів в сфері вищої освіти; розроблення Національної системи кваліфікацій; опрацювання Концепції третього цикл навчання)


П

18

Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України (наказ МОН України від 23.01.04 р. за № 49).

(Зміст Програми; мета та основні завдання реформування вищої освіти України; умови для реалізації концептуальних засад Болонського процесу в Україні; очікувані результати виконання заходів, передбачених Програмою)

Р

19

Основні принципи Болонської декларації, їх реалізація в університетській освіті України в системі підготовки фахівців з фінансів та кредиту.

(Цілі і завдання Болонської декларації; компетенції бакалаврів для різних предметних галузей; компетенції і вміння випускників магістратури; ЕСТ8 як засіб студентської мобільності; три рівня системи забезпечення якості: ВНЗ конкретної країни і Європи в цілому; бально - рейтингова європейська система навчання і шкала оцінювання знань студентів; організація навчального процесу на обліково - фінансовому факультеті в Донецькому національному університеті), європейська система трансферу кредитів — ЕСТS; шкала оцінювання знань студентів за ЕСТS)


С

20

Система стандартів вищої освіти: їх рол і використання в реалізації освітньої діяльності ВНЗ України.

(Державний стандарт вищої освіти, його складові; складові галузевих стандартів вищої освіти; складові стандарти вищої освіти ВНЗ України; освітньо - кваліфікаційна характеристика бакалавра (ОКХ) за спеціальністю 6030508 „Фінанси і кредит"; освітньо — професійна програма бакалавра (ОПП) за спеціальністю 6030508 „Фінанси і кредит"; Паспорт спеціальності 6030508; компетентнісний підхід, навичка, узагальнений об'єкт діяльності; професійні компетенції фахівців (бакалавра, магістра) спеціальності 6030508 „ Фінанси і кредит ")

Т

21

Болонський процес: історія, передумови виникнення та створення Великої Хартії університетів (Magna Charta Universitatum).У

22

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні: стратегія її реалізації.


Ф

23

Система вищої освіти в Росії


Х

24

Система вищої освіти в Великій Британії


Ц

25

Система вищої освіти в США


Ч

26

Система вищої освіти в Франції


Ш

27

Система вищої освіти в Італії


Щ

28

Система вищої освіти в країнах Скандинавії


Е

29

Система вищої освіти в Іспанії


Ю

30

Система вищої освіти в Німеччині


ЯГ Л О С А Р І Й

Тема 1. Університет як вищий навчальний заклад: історія створення та розвиток на сучасному етапі

Скласти глосарій

 • Університет – це...

 • Місія університету — це...

 • Віщій навчальний заклад — це...

 • Історія розвитку університетів української держави – це...

 • Історія Болонського процесу - це...

 • Високоякісна освіта це...

 • Гармонійно розвинена особистість — це...

 • Патріот української держави — це...

 • Модернізація університетської освіти — це...

 • Позацерковні спілки - це...

 • Спеціальні школи-університети — це...

 • Лекція — це...

 • Диспут – це...

 • Читання канонічних книг це...

 • Фома Аквінський та ТІ'єр Абеляр — це...

 • Просвітництво — це...

 • Просвітницькі заклади – це...

 • Титул бакалавра – це...

 • Титул магістра – це...

 • Титул доктора філософії – це...

 • Кращі університети незалежної України — це...

 • Університети української міграції — це...

 • Національна освіта – це...

 • Українська еліта – це...

 • Братерства – це...

 • Києво-Могилянська колегія – це...

Тема 2. Національна доктрина розвитку освіти в Україні в XXI столітті: її зміст і стратегія реалізації

Скласти глосарій

• Національна доктрина розвитку освіти — це... • Освіта - це...

 • Національні інтереси — це...

 • Конкурентоспроможність держави — це...

 • Економічний потенціал суспільства - це...

 • Пріоритети сталого розвитку сучасної вищої освіти — це...

 • Мета розвитку освіти — це...

 • Особистісна орієнтація освіти — це...

 • Розширенняукраїномовного освітнього простору - це...

 • Поєднання освіти і науки - це...

 • Освітні інновації— це...

 • Інформаційні технології в освіті — це...

 • Сучасні засоби навчання - це...

 • Інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового
  простору — це...

 • Українські культурно-історичні традиції -це...

 • Самоосвіта — це...

 • Національний характер освіти — це...

 • Національна духовність — це...

 • Стратегія мовної освіти - це...

 • Модернізація освіти - це...

 • Дистанційна освіта - це...

 • Джерела фінансування освіти - це...

 • Обдарована студентська молодь - це...

 • Міжнародне співробітництво у галузі освіти - це...Тема 3. Реформування вищої освіти України

і Болонський процес

Скласти глосарій

 • Демократизація вищої освіти України - це...

 • Реформування вищої освіти — це...

 • Модернізація освіти — це...

 • Розвиток освіти-це...

 • Мета реформування університетської освіти - це...

 • Міністерство освіти — це...

 • Кабінет Міністрів ~ це...

 • Професійно-економічна освіта — це...

 • Фінансово-економічна освіта - це...

 • Оптимізація мережі університетів - це...

 • Інноваційна університетська освіта - це...

 • Потенціал університетської освіти — це...

 • Потенціал фінансово-економічної освіти це...

 • Система управління освітою — це...

 • Ступенева освіта — це...

 • Механізм працевлаштування випускників бакалаврату (магістратури)
  -це...

 • Фінансове та матеріально-технічне забезпечення вищого навчального
  закладу — це...

 • Пріоритети в галузі університетської освіти це...

 • Інтегрованість університетської освіти в світовий простір - це...

 • Рівний доступ до якісної освіти - це...

 • Університетська автономія - це...

 • Права державного національного університету - це...

 • Якість освітніх послуг - це...

 • ECTS - це...

 • Кредитно-модульна система організації навчального процесу

(КМСОНП)-це...

 • Заліковий кредит -це...
  .•Модуль — це...

 • Змістовий модуль — це...

 • Заліковий модуль — це...

 • Блок модулів - це...

 • Модульна побудова навчального матеріалу — це...

 • Модульна програма - це...

 • Модульна технологія навчання це...Тема 4. Університетська освіта в контексті

Болонського процесу

Скласти глосарій

• Університетська освіта — це...


• Вищий навчальний заклад - це...

 • Початкова загальна освіта — це...

 • Базова загальна середня освіта — це...

 • Повна загальна середня освіта - це...

 • Професійно - технічна освіта — це...

 • Базова вища освіта -це...

 • Повна вища освіта — це...

 • Освітні рівні — це...

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР)-це...

 • Освітньо-кваліфікаційні рівні згідно Болонської декларації — це...

 • Болонський процес — це...

 • Булонська декларація — це...

 • Європейська інтеграція — це...

 • Європейський простір вищої освіти — І$е...

 • Система вищої освіти в Україні — це...

 • Європейський Союз - це...

 • Кредитна - модульна система організації навчального процесу (КМС
  ОНП)-це...

 • Державна політика в сфері університетської освіти - це...

 • Велика Хартія університетів (Magna Charta Universitatum) - це...

 • Європейська кредитно-трасферна система (ESTS) - це...

 • Модуль —це...

 • Змістовий модуль це...

 • Заліковий кредит - це...

 • Інформаційний пакет навчальної дисципліни — це...

 • Дистанційна освіта - це...

1A 91-100 балів — це оцінка

•В 80-90 балів - це оцінка • С 70- 79 балів - це оцінка

 • D 60-69 балів - це оцінка
  1Е 50-59 балів — це оцінка
  •FX 25-49 балів — це оцінка

 • •F 0-25 балів — це оцінкаТема 5. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою

Скласти глосарій

 • Фундаменталізація освітнього процесу — це...

 • Фундаментальні знання — це...

 • Фундаментальна освіта — це...

 • Функції фундаменталізації освіти — це...

 • Індивідуалізація підготовки фахівців — це...

 • Демократизація освіти — це...

 • Інтеграція освіти в європейський простір — це...

 • Гуманістично-орієнтована модель підготовки фахівців — це...

 • Професійний потенціал фахівця — це...

 • Інтелектуальний потенціал фахівця — це...

 • Методологія освітнього процесу — це...

 • Загальнотеоретичні знання — це...

 • Міждисциплінарні знання — це...

 • Інформатизація вищої освіти — це...

 • Технології дистанційного навчання - це...

 • Принципи добору та систематизації знань -це...

 • Особистісно орієнтована система освіти — це...

 • Технологія мобільного навчання - це...

 • Мобільні програмні засоби фундаменталізації вивчання фінансово-
  екондмічних дисциплін — це...

 • Мікронавчання - це...

 • Системне програмне забезпечення навчальних дисциплін — це...

 • Електронна книга — це...

 • Інформаційні системи університету — це...

 • Компетентнісний підхід в університетській освітіТема 6. Організація навчального процесу в університеті

Скласти глосарій

 • Вища освіта — це...

 • Структура вищої освіти — це...

 • Стандарти вищої освіти це...

 • Галузеві стандарти освіти - це...

 • Професійна підготовка — це...

 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) — це...

 • Освітньо-професійна програма (ОПП) - це...

 • Молодший спеціаліст - це...

 • Спеціаліст — це...

 • Бакалавр - це...

 • Магістр — це...

 • Аспірант — це...

 • Доктор філософії— це...

 • Науково-методичне забезпечення навчального процесу в університеті - це.

 • Лекція — це...

 • Семінар — це...

 • Самостійна робота студента (СРС)— це...

 • Лабораторна робота — це...

 • Консультація — це...

 • Індивідуальна робота студента (ІРС) -це...

 • Підсумковий модульний контроль (ПМК) -це...

 • Іспит — це...

 • Залікова книжка — це...

 • Навчальна дисципліна — це...

• Навчальній план спеціальності— це..

Тема 7. Управління вищою освітою в Україні: стратегія

його вдосконалення

Скласти глосарій

 • Місія вищого навчального закладу — це...

 • Управління — це...

 • Керуюча система наукою і освітою в Україні — це...

 • Керована система в сфері освіти — це...

 • Верховна Рада в Україні ~ це...

 • Кабінет міністрів Україні (КМУ) - це...

 • Міністерство освіти і науки України (МОНУ) - це...

 • Вища атестаційна комісія (БАК) України — це...

 • Керівництво ВНЗ - це...

 • Ректор університету — це...

 • Проректор ВНЗ — це...

 • Декан факультету — це...

 • Заступник декана — це...

 • Завідувач кафедри - це...

 • Завідувач навчальної лабораторії-це...

 • Методист деканату — це...

 • Інноваційне управління університетською освітою — це...

 • Апарат управління вищою освітою в Україні— це...

 • Управління стратегічним розвитком ВНЗ — це...

 • Управління науково-досліднцькою і навчально-методичною діяльністю в
  університеті — це...

 • Управління фінансово-економічною діяльністю в університеті — це...

 • Управління рекламно-інформаційною і видавничою діяльністю в університеті — це...Тема 8. Вищі навчальні заклади України та світу

Скласти глосарій

 • Вищий навчальний заклад (ВНЗ) — це...

 • Основною метою ВНЗ є...

 • Рівень акредитації ВНЗ - це...

 • Вищі навчальні заклади першого рівня акредитації- це...

 • Вищі навчальні заклади другого рівня акредитації — це...

 • Вищі навчальні заклади третього рівня акредитації — це...

 • Вищі навчальні заклади четвертого рівня акредитації - це...

 • Національний вищий заклад — це ...

 • Кафедра — це....

 • Факультет — це...

 • Деканат — це...

 • ВНЗ державної форми власності -це ...

 • ВНЗ комунальної форми власності — це...

 • Університет —це...

 • Академія —це...

 • Інститут —це...

 • Коледж — це...

 • Консерваторія — це...

 • Денна форма навчання -це ...

 • Дистанційна форма навчання — це ...

 • Екстернатна форма навчання -це ...

 • Лекція — це...

 • СРС-це...

 • Управління ВНЗ — це ... '

 • Ректорат ВНЗ — це ...

 • Деканат — це...

 • Приймальна комісія ВНЗ — це ...

 • Статут ВНЗ — це...Тема 9. Стандарти вищої освіти України: зміст та необхідність вдосконалення

Скласти глосарій

 • Стандарт вищої освіти — це ...

 • Система стандартів вищої освіти — це ...

 • Державні стандарти вищої освіти — це ...

 • Галузевий стандарт вищої освіти — це ...

 • Освітньо — кваліфікаційна характеристика (ОКХ) — це ...

 • Освітньо - професійна програма (ОПП) -це ...

 • Стандарти вищих навчальних закладів (ВНЗ) — це ...

 • Навчальний план — це ...

 • Освітньо кваліфікаційний рівень (ОКР) вищої освіти — це...

 • Закон України „Про вищу освіту" -це ...

 • Вища освіта - це ...

 • Базова вища освіта — це ...

 • Повна вища освіта -це ...

 • Молодший спеціаліст -це ...

 • Бакалавр - це ...

 • Спеціаліст — це ...

 • Магістр - це ...

 • Якість вищої освіти — це ...

 • Кваліфікація — це...

 • Зміст вищої освіти -це ...

 • Професійна підготовка -це ...

 • Освітня діяльність — це ...

 • Акредитований вищий навчальний заклад — це ...

 • Державна політика в сфері освіти -це ...

 • Принципи державної політики в сфері освіти — це ...Тема 10. Економічна освіта на сучасному етапи: стан, досягнення, модернізація та проблеми розвитку

Скласти глосарій

 • Професія – це...

 • Професійна свідомість — це...

 • Професійні методи особистості — це...

 • Професійні знання – це...

 • Професійні цінності – це...

 • Фахівець — це...

 • Фахівець з фінансів і кредиту —це...

 • Схеми майбутньої професійної діяльності — це...

 • Економіка – це...

 • Економічна теорія — це...

 • Національна економіка - це...

 • Економічна система — це...

 • Податкова система — це...

 • Грошово-кредитна система - це...

 • Гроші— це...

 • Кредит — це...

 • Бюджет — це...

 • Методологія — це...

 • Методика - це...

 • Державне регулювання - це...

 • Рино к – це...

 • Товар – це...

 • Економічне благо – це…Тема 11. Науково-методичне забезпечення вищої економічної освіти в Україні: вдосконалення та розвиток його змісту

Скласти глосарій

• Науково-методичне забезпечення вищої економічної освіти — це... • Науково-методичні комплекси економічних дисциплін — це...

 • Ступенева система підготовки економістів - це...

 • Способи оптимізації структури спеціальностей та спеціалізацій - це...

 • Оптимізація мережі вищих навчальних закладів України — це...

 • Конкурентоспроможність випускників -це...

 • Система управління якістю економічної освіти — це...

 • Відкритість та публічність діяльності вищих навчальних
  закладів (ВНЗ), які готують фахівців з економічної теорії —це...

 • Стандартизація вищої економічної освіти це...

 • Сучасні тенденції розвитку економічної освіти - це...

 • Інформація економічної освіти — це...

 • Інноваційність економічної освіти — це...

 • Диверсифікація економічної освіти — це...

 • Випереджуваність в сфері економічної освіти — це...

 • Модернізація вищої освіти — це...

 • ОПП-це...

 • ОКХ-це...

 • Шляхи підвищення якості економічної освіти — це...

 • Європейська зона вищої освіти це...

 • Проблемний семінар — це...

 • Рольові ігри — це...

 • Семінари-дискусії — це...

 • Сучасні технології дистанційного навчання - це..

 • Пакети прикладних програм — це...Тема 12. Сфери професійної діяльності фахівців з економічної теорії

Скласти глосарій

 • Верховна Рада України - це...

 • Кабінет Міністрів України - це...

 • Рахункова Палата України - це...

 • Міністерство фінансів України- це...

 • Національний банк України - це...

 • Комерційні банки - це...

 • Державна податкова адміністрація - це...

 • Контрольно-ревізійна служба України- це...

 • Державне казначейство України- це...

 • Міністерство праці і соціальної політики України - це...

 • Пенсійний фонд України - це...

 • Фонд загальнообов 'язкового соціального страхування на випадок
  безробіття - це...

 • Фонд загальнообов 'язкового соціального страхування від нещасних
  випадків на виробництві і професійного захворювання - це...

 • Страхові компанії - г\е...

 • Місцеві органи влади - це...

 • Аудиторська палата - це...

 • Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку - це...

 • Фінансові відділи підприємств - це...

 • Фонд державного майна - це...

 • Інвестиційні компанії - це...

 • Вищі навчальні заклади - це...

 • Галузеві міністерства і відомства - це...

 • Економіст - це...

 • Фінансовий менеджер - це...- це...Тема 13. Бібліотека університету: порядок та правила

користування її фондами

Скласти глосарій

 • Бібліотека —це...

 • Бібліотека у Стародавньому Єгипті — це...

 • Найбільша бібліотека Стародавнього Єгипту — це...

 • Книгодрукування — це...
  •Державні бібліотеки — це...

 • Національні бібліотеки — це...

 • Університетська бібліотека - це...

 • Наукова бібліотека - це...

 • Фонди бібліотеки — це...

 • Універсальні фонди бібліотеки -це...

 • Бібліографія — це...

 • Бібліографічні джерела інформації— це...

 • Праці відомих представників економічної думки - це...

 • Статистичні матеріали — це...

 • Науково-дослідна література це...

 • Монографія - це...

 • Науково-популярна література -це...

 • Методична література — це...

 • Навчальні посібники - це...

 • Довідкова література - це...

 • Каталог -це...

 • Систематичний каталог - це...

 • Алфавітний каталог - це...

 • Бібліографічний запис - це...

 • Реферат -це...

 • Структура і організація гномічної бібліографії - це...

 • Інформаційно-пошукові системи -це...

 • Управління бібліографічними фондами - це...Тема 14. Соціально-культурна інфраструктура університету

Скласти глосарій

• Інфраструктура —це... • Бібліотека — це...

 • Профспілка студентів — це...

 • Стипендія — це...

 • Підвищена стипендія — це...

 • Інтереси студентів — це...

 • Профспілковий комітет викладачів та співробітників — це...

 • Студентський клуб— це...

 • Спортивний комплекс - це...

 • Спортивний комплекс університету — це...

 • Спортивне життя - це...

 • Спортивно-оздоровчий комплекс — це...

 • їдальня, кафе, комплекс харчування в університеті —це...

 • Гуртожиток це...

 • Соціальна допомога студентові це...

 • Студентське містечко це...

 • Колективний договір — це...

 • Соціально-економічні відносини в університеті — це...

 • Механізм захисту інтересів людини (студента) -це...

 • Трудові відносини в університеті — це...

 • Премія — це...

 • Матеріальна допомога це...

 • Міжнародна декларація прав людини — це...

 • Соціально-правова держава — це...

 • Творчий колектив студентів в університеті - це...Тема 15. Студентське самоврядування як невід'ємна складова демократизації вищої освіти України

Скласти глосарій

 • Закон України „Про Студентське самоврядування —це...

 • Інститут студентського самоврядування – це...

 • Академічна громада — це...

 • Загальні збори -це...

 • Вищий навчальний заклад (ВНЗ) – це...

 • Студентська рада — це...

 • Виконавчий орган студентської ради – це...

 • Член академічної громади — це...
  •Делегат студентської ради – це...

 • Адміністрація ВНЗ — це...

 • Студентське самоврядування — це...

• Принципи студентського самоврядування — це...

 • Первинним суб 'єктом студентського самоврядування є...

 • Контрольно-ревізійна комісія в системі студентського самоврядування – це...

 • Органи студентського самоврядування –це...

 • Фінансовою основою студентського самоврядування є...

 • Виборча комісія академічної громади — це...

 • Секретар студентської ради — це...

 • Українська академія студентського самоврядування – це...

 • Студентське самоврядування у Європі – це...

 • Студентський парламент — це...

 • Студентська рада — це...

 • Лідери студентського самоврядування — це...

 • Юридичний інструментарій студентського самоврядування — це...

 • Студентські профспілки - це...


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1. Обов'язкові

 1. Виконання домашніх завдань:

 • написання реферату за заданою проблематикою;

 • відповідь на тестові завдання.

На кожне зайняття

Письмово

13,0Разом балів за обов’язкові види СРС

13,0

2. Вибіркові1

 1. Написати есе по темі 1. Складання логіко-структурних схем. 1. Пошук і огляд літератури й електронних джерел інформації з проблем курсу.
 1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах.

На кожне зайняття

На відповідне заняття

На заняття


Письмово з обговоренням результатів роботи

Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах3,0

2,02,0

5,0Разом балів за вибіркові види СРС

12,0

Всього балів за СРС

25,0
1 У разі підвищення рейтингу при недостатньої кількості балів у поточному контролі


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка