Основні розділи Бюлетеня Загальний відділСторінка2/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5

33

І-66


Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем : монографія / за наук. ред.

М. А. Хвесика; НАН України. Ін-т екон. природокористування та сталого розвитку. – К. : Наук. думка, 2013. – 487 c. – (Проект "Наукова книга"). – 431 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

33(075.8)

К24


Карнаух, Євген Володимирович

Посібник до вивчення курсу "Економетрія" / Є. В. Карнаух ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. –

52 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, Б3. – 17)


33

К30


Каховська, Олена Володимирівна

Науково-методологічні основи державного регулювання динаміки соціальності в перехідній економіці : дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03 / О. В. Каховська. – Д., 2013. – 401 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

33И

К78


Кравчук, Наталія Ярославівна

Дивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору : монографія / Н. Я. Кравчук. – К. : Знання, 2012. – 782 c. – (Сучасна наука). – 37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

М54


Методичні вказівки для самостійної роботи студентів із дисципліни "Маркетингова цінова політика" / уклад. С. Я. Касян; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. –

36 c. – Для студ. 4 курсу ДНУ, які навч. за напрям. "Маркетинг". – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 3, Б4. – 4)

33

Н34


Наукові праці НДФІ. Вип. 1(62) 2013 / голов. ред. Т. І. Єфименко. – К. : ЗАТ ВІПОЛ, 2013. – 163 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н34


Наукові праці НДФІ. Вип. 2(63) 2013 / голов. ред. Т. І. Єфименко. – К. : ЗАТ ВІПОЛ, 2013. – 147 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

О-93


Оцінка системи соціального захисту міста Кам'янця-Подільського: фінансова ефективність та відповідність соціальним потребам / наук. ред. Л. Чорний; Центр громадської експертизи. – К., 2008. – 120 c. – Підготовлено в межах проекту "Аудит соціальних бюджетів українських міст". – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

П27


Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності : аналіт. доп. / авт. кол. Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська, А. П. Павлюк та ін. – К. : НІСД, 2013. – 120 c. – ("Економіка". Вип. 1). – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

П32


Пинзеник, Виктор Михайлович

Кони не виноваты. Реформы или их имитация / В. М. Пинзеник. – К. : Изд-ский центр "Академия", 1999. – 128 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

П69


Практикум із дисципліни "Ринок праці" / уклад. Т. А. Федотова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. –

80 c. – Для студ. ДНУ, які навч. за спец. "Управління персоналом і екон. праці". – 7 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б4. – 7)

336

П76


Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України : аналіт. доп. / керів. авт. кол. А. П. Павлюк; за ред.

Я. А.. Жаліла; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2013. – 80 c. – (Економіка. Вип. 2). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

Р15


Радзієвська, Світлана Олександрівна

Конкурентоспроможність та інтеграційні перспективи України : монографія / С. О. Радзієвська. – К. : Знання України, 2012. – 344 c. – Автограф. – 20 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33И

С53


Снігир, Олена Валентинівна

Трансформація Європейського Союзу під впливом кризи єврозони. Висновки для України : аналіт. доп. / О. В. Снігир, С. А. Гуцал. – К. : НІСД, 2012. – 64 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Т66


Третяк, Наталія Миколаївна

Фінансове забезпечення операційної діяльності агроформувань: сучасний стан та перспективи : монографія / Н. М. Третяк. – К. : УБС НБУ, 2012. – 182 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Т81


Туган-Барановский, Михаил Иванович

Избранные сочинения : в 2-х т. Т. 1. Очерки из новейшей истории политической экономии и социализма / М. И. Туган-Барановский ; науч. ред. и вступ. ст. Л. И. Дмитриченко; Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Донецк : ДонГУЭТ, 2004. –

357 c. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

Т81


Туган-Барановский, Михаил Иванович

Избранные сочинения : в 2-х т. Т. 2. Основы политической экономии / М. И. Туган-Барановский ; науч. ред. и вступ. ст. Л. И. Дмитриченко; Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Донецк : ДонГУЭТ, 2004. – 686 c. – 120 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник. Серія Економіка. Вип. 1 (38) / голов. ред. В. П. Мікловда. – Ужгород : УжНУ, 2013. – 337 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник.

Серія Економіка. Вип. 2 (39), Ч. 1 / голов. ред. В. П. Мікловда. – Ужгород : УжНУ, 2013. – 341 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник.

Серія Економіка. Вип. 2 (39), Ч. 2. / голов. ред. В. П. Мікловда. – Ужгород : УжНУ, 2013. – 335 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ш35


Швець, Ірина Борисівна

Комплексна оцінка якості управління персоналом : монографія /

І. Б. Швець, Т. В. Коваленко. – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. –

159 c. – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Ю72


Юринець, Зорина Володимирівна

Інвестиційний та інноваційний менеджмент : навч. посіб. /

З. В. Юринець, Л. Й. Гнилянська. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. –

320 c. – 34 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34. Право. Юриспруденція


34

А87


Архірейський, Дмитро Володимирович

Радянська митна служба міжвоєнної України : монографія /

Д. В. Архірейський. – Д. : АМСУ, 2013. – 290 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

В43


Виконання покарань. Законодавство. Роз'яснення / уклад.:

І. М. Копотун, В. І. Пазинич, О. С. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 400 c. – (Бюлетень законодавства і юрид. практики України,

6' 2013). – 57 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Д36


Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.

Вип. 1 (16) 2013 / голов. ред. С. М. Серьогін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – 323 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Д36


Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.

Вип. 2 (17) 2013 / голов. ред. С. М. Серьогін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – 286 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-41


Збірник роз'яснень Вищого господарського суду України / відп. ред.

Д. М. Притка. – К. : Вид. дім Ін Юре, 2003. – 304 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

К57


Кодекси України. Кримінальний кодекс України : офіц. вид.: [зі змін. та допов., внесен. після прийняття Кодексу]. – К. : ФОРУМ, 2013. –

335 c. – (Кодекси України № 6/2013). – 93 грн. 83 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Л64


Литвинов, Валерій Валентинович

Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслідування : монографія / В. В. Литвинов ; за наук. ред. В. М. Федченка; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. – Д. : ДДУВС, 2012. –

196 c. – Автограф. – 25 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


34

М21


Малюга, Леся Юріївна

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : монографія / Л. Ю. Малюга ; Київ. нац.

ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Хай-Тек Прес, 2013. – 264 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Н63


Ніколенко, Людмила Миколаївна

Перегляд судових актів у господарському судочинстві : монографія / Л. М. Ніколенко. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 491 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н73


Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного упрівляння: зарубіжний і вітчизняний досвід : матер.

наук.-практ. семінару 19 квітня 2013 р., м. Дніпропетровськ / голов. ред. В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – 104 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

О-58


Оніщук, Микола Васильович

Український конституціоналізм: виміри модернізації : вибрані ст. /

М. В. Оніщук. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 120 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

П32


Пилипчук, Володимир Григорович

Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (Досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки) : аналіт. доп. / В. Г. Пилипчук, М. О. Будаков, В. М. Гірич ; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2112. – 53 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Права людини в Україні - 2012 : доповідь правозахисних організацій / за ред. Є. Ю. Захарова. – Х. : Вид-во Права людини, 2013. – 560 c. : ілюстр. – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34(09)

Р76


Российское законодательство Х - ХХ веков : в 9-ти т.. Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма / под общ. ред.

О. И. Чистякова; отв. ред. тома Е. И. Индова. – М. : Юрид. лит., 1987. – 527 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


378

Б72


Бобрицька, Валентина Іванівна

Організація науково-дослідної роботи студентів в умовах сучасної університетської освіти : навч.-метод. посіб. / В. І. Бобрицька,

Т. П. Голуб ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – К., 2013. – 116 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

Б93


Бутко, Микола Петрович

Соціальні аспекти модернізації регіонального розвитку в умовах інтеграції ринку освітянських послуг : монографія / М. П. Бутко,

М. І. Мурашко, С. О. Назарко. – Чернігів : Вид-во Десна Поліграф, 2013. – 240 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

Д54


Днепропетровскому государственному университету - 70 лет : учеб. пособ. / под общ. ред. В. Ф. Приснякова. – Д. : ДГУ, 1988. – 88 c. – 30 к.

Кільк. прим.: 244 (КСХ. – 5, УБГ. – 79, УБП. – 122, Б3. – 16, Б4. – 16, Чз2. – 3, Чз3. – 3)

37

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Вісник №9/1. Т. 21. Серія: Педагогіка і психологія. Вип. 19 / відп. ред.

Е. Л. Носенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 174 c. – 31 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

378

З-17


Зайков, Виктор Владимирович

Полвека в геологии. Эпизоды истории Донецкой геологической школы / В. В. Зайков. – Миасс : Геотур, 2012. – 88 c. : ил. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

З-80


Золоті кадри Alma Mater : нариси / ідея та заг. ред. М. В. Полякова; авт.-упоряд. В. В. Іваненко, І. С. Попова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 424 c. – Присв. 95-річчю

ДНУ ім. О. Гончара. – 117 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

378(075.8)

П31


Пєхота, Олена Миколаївна

Основи педагогічних досліджень : навч. посіб. / О. М. Пєхота,

І. П. Єрмакова. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2013. –

287 c. – (Вища освіта ХХ1 століття). – Реком. МОНУ. – 37 грн. 52 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

П52


Полтавський національний педагогічний університет

імені В. Г. Короленка. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 1(57) 2013 / голов. ред. М. Степаненко. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – 172 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

С13


Савчук, Варфоломій Степанович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара: від перших споруд до сучасного університетського містечка /

В. С. Савчук, В. С. Старостін ; під ред. М. В. Полякова. – Д. : РВВ ДНУ ім. О. Гончара: Ліра, 2013. – 84 c. : ілюстр. – До 95-річчя Дніпропетровського нац. ун-ту ім. О. Гончара (1918-2013). – 43 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


378

У75


Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара : зб. док. матер. Т. 1 / голова редкол. М. В. Поляков;

ст. упоряд. С. І. Світленко; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2013. – 652 c. – До 95-річчя Дніпропетровського нац. ун-ту ім. О. Гончара (1918-2013). – 118 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
4. Мова. Мовознавство


42

А22


Автентичні тексти для удосконалення англійської = Mastering your english through authentic english texts : практ. вид. для студ., які вивч. англ. мову / уклад.: О. М. Тішкіна, О. В. Пономаренко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. –

48 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

А44


Акцентологія, етимологія, семантика / голова ред. кол.

Г. П. Півторак. – К. : Наукова думка, 2012. – 775 c. – До 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка. – 464 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

Б29


Баум, Лаймен Френк

Американські чарівні казки = American Fairy Tales / Л. Ф. Баум. – К. : Знання, 2013. – 143 c. – (Библіотечка для тих, хто вивчає англ. мову, 2013, № 2). – 18 грн. 76 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

В27


Величко, Наталья Валентиновна

Крым в языковом сознании А. П. Чехова (на материале эпистолярного наследия писателя) : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 /

Н. В. Величко. – Симф., 2012. – 238 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


49

Д20


Дарміна, Ксенія Павлівна

Посібник до вивчення дисципліни "Лінгвокраїнознавство" /

К. П. Дарміна ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

РВВ ДНУ, 2013. – 28 c. – Для студ. япон. від. ДНУ. – 2 грн.Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБГ. – 17)

Д30


Демешко, Інна МиколаЇвна

Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. для самост. роботи студ. ВНЗ / І. М. Демешко. – Кіровоград : Центр оперативної поліграфії "Авангард", 2013. – 328 c. – Реком. МОНУ. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Д30


Демешко, Інна Миколаївна

Практикум з української мови. Модульний курс : навч. посіб. для самост. роботи студ. ВНЗ / І. М. Демешко. – 2-е вид., випр. і допов. – Кіровоград : КОД, 2011. – 364 c. – Реком. МОНУ. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

З-15


Задания для самостоятельной работы по дисциплине "Современный русский язык" / сост.: Т. С. Пристайко, В. М. Греченко-Журавская,

О. Е. Козлова, И. И. Турута; Днепропетровский нац. ун-т

им. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. – 72 c. – Для студ. 1-3 к. ДНУ, обучающ. по направ. "Русская филология". – 5 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)


К60


Колесниченко, Елена Леонидовна

Парадокс в произведениях М. М. Жванецкого: семантико-стилистический и коммуникативно-прагматический аспекты : дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Е. Л. Колесниченко. – Горловка, 2012. – 218 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

42

К79


Крейн, Стівен

Відкритий човен та інші оповідання = The Open Boat and Other Stories / С. Крейн. – К. : Знання, 2013. – 199 c. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську, 2013 № 1). – 18 грн. 76 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

407

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія іноземні мови : зб. наук. пр. Вип. 20. Ч. 1 / голов. ред. Р. С. Помірко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 296 c. – 36 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

407

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія іноземні мови : зб. наук. пр. Вип. 20. Ч. 2 / голов. ред. Р. С. Помірко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 319 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

М54


Методичні вказівки для самостійної роботи з розвитку навичок аналітичного читання = A guide on analytical reading / уклад.

В. В. Яшкіна; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. – 16 c. – Для студ. ДНУ англ. від.. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

М90


Муляр, Ірина В'ячеславівна

Формування назв меблів житлового приміщення в українській мові : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / І. В. Муляр. – Д., 2012. – 182 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

4

О-41


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Філологія. Т. 17. Вип. 4, 2012 / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2012. – 196 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

П28


Песчанская, Екатерина Викторовна

Вербализация паралингвистической ситуации в прозе А. П. Чехова : дис. канд. филол. наук: 10.02.02 / Е. В. Песчанская. – К., 2012. – 218 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

П32


Пикалюк, Роман Володимирович

Синергетика модальностей мовно-системної організації художньої прози Івана Багряного : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 /

Р. В. Пикалюк. – Кіровоград, 2012. – 202 c. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


42

П69


Практикум із розвитку комунікативної компетенції. Сімейне життя = Practical coure of developing communicative competence. Family life / уклад. Н. А. Литовченко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. – 24 c. – Для студ. 1 к. ДНУ, які навч. за прогам. бакалаврів на англ. від. – 2 грн.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка