Основні розділи Бюлетеня Загальний відділСторінка3/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

44

П69


Практичні завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів I- V курсів з дисципліни "Основна іноземна мова (французька)" / уклад.: Л. В. Пономарева, Л. О. Мисишина, В. І. Правда, І. С. Кірковська та ін.; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. – 112 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 7)

Р15


Радевич-Винницький, Ярослав К.

Мовна складова національного буття: студії з української лінгвонаціології / Я. К. Радевич-Винницький. – К.; Дрогобич : Посвіт, 2013. – 268 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

43

С89


Сулим, Володимир Трохимович

Граматика німецької мови для перекладачів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Т. Сулим, М. С. Смолій. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. –

352 c. – Реком. МОНУ; На обкл. назв. нім. мовою "Deutsche Grammatik fur Translatoren". – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Т33


Теорія і практика викладання української мови як іноземної :

зб. наук. пр. Вип. 8 / голов. ред. І. Кочан; Львів. нац. ун-т.

ім. І. Франка. – Л. : Вид-чий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 387 c. –

40 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)407

Т36


Тести з іноземної мови для підготовки до вступу в магістратуру / уклад.: В. М. Ваняркін, О. М. Бурлакова, Г. М. Коваленко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. –

48 c. – Для студ. фак-тів екон., геолого-географ. та приклад. мат. ДНУ. – 6 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б4. – 3, Б5. – 2, КПМ. – 2)

Ш37


Шевченко, Кристина Миколаївна

Етимологічні дублети в українській мові : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / К. М. Шевченко. – Горлівка, 2012. – 235 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)
5. Математика та природничі науки

50. Загальні відомості про математичні та природничі науки


502/504

Б82


Борейко, Владимир Евгеньевич

Прорыв в экологическую этику / В. Е. Борейко. – 5-е изд., доп. – К. : Логос, 2013. – 168 c. : ил. – (Охрана дикой природы Вып. 71). – 16 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

504.5(477.75)

М54


Методика оцінки перевищень критичних навантажень важких металів за методами конвенції LRTAP у Кримському регіоні з урахуванням впливу на здоров'я людини : метод. реком. / уклад. О. В. Євсафьєва,

Н. М. Овсяннікова, С. Л. Тимченко. – К. : Б. в., 2013. – 15 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

502.1(075.8)

Н19


Назарук, Микола Миколайович

Соціальна екологія: взаємодія суспільства і природи : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів / М. М. Назарук. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 348 c. – 48 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

504.5(477.75)

С73


Спосіб розрахунку критичних навантажень кадмію, свинцю і ртуті на екосистеми Автономної Республіки Крим з урахуванням впливу на здоров'я людини : метод. реком. / уклад. Н. М. Овсяннікова,

С. Л. Тимченко. – К. : МОЗ України, 2008. – 15 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(03)

Э40


Экология : доп. и справ. матер. для самост. работы студ. / сост.

Л. А. Раскола. – О. : Астропринт, 2006. – 126 c. : ил. – 13 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
51. Математика


519.6

Д27


Дейнека, Василий Степанович

Системный анализ упругих и термоупругих неоднородных тел : монография / В. С. Дейнека, И. В. Сергиенко. – К. : Наукова думка, 2012. – 511 c. – (Проект "Наукова книга"). – 228 грн.Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

51

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 6/1. Т. 21. Серія: Математика. Вип. 18 / відп. ред. В. П. Моторний. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 159 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

519.6

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 8. Т. 21. Серія: Моделювання. Вип. 5 / відп. ред. М. В. Поляков. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 183 c. – 31 грн.

Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

519.8(075.8)

З-17


Зайцева, Тетяна Анатоліївна

Системний аналіз і теорія прийняття рішень : навч. посіб. для студ. ДНУ, які навч. за спец. "Інформатика" / Т. А. Зайцева, О. Д. Фридман ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. –

72 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 3, КПМ. – 7)


519.6(076)

Л12


Лабораторний практикум із дисципліни "Математичні методи в природничих науках" / уклад.: І. Г. Баланенко, Т. М. Босенко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. –

80 c. – Для студ. 2-3 к. ДНУ, які навч. за напр. "Математика". – 7 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, Б3. – 4, КПМ. – 3)

517.5

Л50


Лескевич, Тетяна Юріївна

Апроксимація функцій багатьох змінних сплайнами : дис. ... канд.

фіз.-мат. наук: 01.01.01 / Т. Ю. Лескевич. – Д., 2012. – 131 c. + автореф. – Б. ц. Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


51(060.55)

Н35


Національний університет "Львівська політехніка". Вісник. № 740. Фізико-математичні науки / відп. ред. П. І. Каленюк. – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 111 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.9(075.8)

О-21


Ободан, Наталія Іллівна

Обернені задачі ідентифікації моделей : навч. посіб. для студ. старших курсів ДНУ галузі знань "Системний аналіз" / Н. І. Ободан, Н. А. Гук ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. –

48 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 3, КПМ. – 5, Б3. – 2)

52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія


524.8

П18


Парновский, Сергей Людомирович

Введение в современную космологию / С. Л. Парновский,

А. С. Парновский. – К. : Наукова думка, 2013. – 149 c. : ил. – (Сучасні космічні дослідження. Вип. 2, Проект "Наукова книга"). – 99 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


524.78

П32


Пилюгин, Леонид Степанович

Ионизорованный газ в галактиках: физическое состояние и химический состав / Л. С. Пилюгин ; НАН Украины. Гл. астроном. обсерватория. – К. : Наук. думка, 2013. – 287 c. – (Проект "Наукова книга"). – 175 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

528.1

Ч-75


Чорний, Арнольд Володимирович

Теорія математичної обробки геодезичних вимірювань : монографія / А. В. Чорний, О. А. Чорна, А. І. Якимчик ; НАН України. Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. – К. : Наук. думка, 2013. – 294 c. – (Проект "Наукова книга"). – 139 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)53. Фізика


536.24

Б81


Бондаренко, Борис Иванович

Межфазный углеродообмен: термодинамика и процессы переноса : монография / Б. И. Бондаренко, Б. С. Сорока, В. К. Безуглый ;

НАН Украины, Ин-т газа. – К. : Наук. думка, 2013. – 223 c. – (Проект "Наукова книга"). – 135 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)


539.375

Г57


Говоруха, Володимир Борисович

Моделі та методи механіки руйнування п'єокерамічних тіл з міжфазними тріщинами : монографія / В. Б. Говоруха, В. В. Лобода. –

Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 252 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)


531/534

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 5. Т. 21. Серія: Механіка. Вип. 17. Т. 2 / відп. ред. А. П. Дзюба. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 159 c. – 31 грн.

Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 5)

537.311.32

(076)


Л12

Лабораторний практикум з твердотільної електроніки : для студ. ф-тів електроніки та фізичного / авт. Б. В. Павлик, І. М. Матвіїшин,

Л. В. Костик, Л. М. Шпак. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 130 c. : ілюстр. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

539.2:548

Л12


Лабораторний практикум із дисципліни "Функціональні та інтелектуальні матеріали" / уклад.: Т. В. Панченко, Т. М. Бочкова,

Т. В. Крузіна; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

РВВ ДНУ, 2013. – 48 c. – Для студ. ДНУ фак-ту фізики, електроніки та комп. систем. – 4 грн.

Кільк. прим.: 11 (ВНЛ. – 3, УБП. – 8)


531

Л89


Львівський національний університет ім. І. Франка. Вісник.

Серія механіко-математична. Вип. 77 / голов. ред. М. Зарічний. – Л. : ЛНУ, 2012. – 244 c. – 38 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(060.55)

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія фізична. Вип. 47 / голов. ред. І. Вакарчук. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 284 c. : ілюстр. – 27 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

536

Н16


Нагірний, Тарас

Термодинамічні моделі та методи термомеханіки із врахуванням приповерхневої та структурної неоднородностей. Основи

наномеханіки І : монографія / Т. Нагірний, К. Червінка. – Л. : Сполом, 2012. – 264 c. : ілюстр. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


538.945

О-57


Омельянчук, Александр Николаевич

Квантовые когерентные явления в джозефсоновских кубитах : монография / А. Н. Омельянчук, В.Н. Ильичев, Н. И. Шевченко;

НАН Украины. Физ.-техн. ин-т низких температур им. Б. И. Веркина. – К. : Наук. думка, 2013. – 167 c. – (Проект "Наукова книга"). – 126 грн.

Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)


531.3(076)

П69


Практикум із теоретичної механіки. Динаміка / уклад.: І. Ю. Гергель, Т. В. Ходанен, О. В. Комаров; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. – 36 c. – Для студ. ДНУ, які вивч. курс "Теоретична механіка". – 5 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 5, Б3. – 2)

533.6(075.8)

П77


Приходько, Олександр Анатолійович

Навчальний посібник до вивчення курсу "Розрахунок аеродинамічних характеристик" / О. А. Приходько ; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. – 164 c. – Для студ. фіз.-техн.

ф-ту ДНУ. – 14 грн.Кільк. прим.: 20 (ВНЛ. – 3, УБП. – 7, ФТФ. – 10)

531.43

Р51


Римар, Олександр Миронович

Вплив тертя на концентрацію напружень та міцність деталей машин : монографія / О. М. Римар. – Л. : СПОЛОМ, 2013. – 380 c. : ілюстр. –

40 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


530.145

Р81


Рощупкин, Сергей Павлович

Эффекты квантовой электродинамики в сильных импульсных лазерных полях : монография / С. П. Рощупкин, А. А. Лебедь ;

НАН Украины. Ин-т прикладной физики. – К. : Наука, 2013. – 191 c. – (Проект "Наукова книга"). – 110 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)


530.145

Т87


Турінов, Андрій Миколайович

Посібник до вивчення курсу "Квантова механіка" / А. М. Турінов ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. –

88 c. – Для студ. фіз. та мат. спец. ДНУ. – 7 грн.

Кільк. прим.: 20 (ВНЛ. – 3, УБП. – 10, Б3. – 5, ФТФ. – 2)


53:51(082)

Ф50


Фізико-матиматичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. Вип. 17 / голов. ред. Є. Чапля. – Л. : Центр мат. моделюв. ін-ту приклад. проблем механіки і мат. ім. Я. Підстригача, 2013. – 228 c. –

35 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія


549(060.55)

М61


Мінералогічний збірник №62 : зб. наук. пр. Вип. 2 / голов. ред.

О. Матковський. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 341 c. : ілюстр. –

47 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


54

О-41


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Хімія. Т. 10. Вип. 1-2 / голов. ред. В. А. Сминтина. – О. : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2005. – 196 c. : ілюстр. –

До 140-річчя університету. – 14 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54

О-41


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Хімія. Т. 10. Вип. 8-9 / голов. ред. В. А. Сминтина. – О. : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2005. – 144 c. : ілюстр. –

До 140-річчя університету. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54

О-41


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Хімія. Т. 17. Вип. 4(44) 2012 / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2012. – 88 c. : ілюстр. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

544(076)

С14


Сазонова, Валентина Федорівна

Збірник задач з фізичної хімії : навч. посіб. для студ. хімічних та біологічних спец. ВНЗ. Ч. 1. Основи та застосування хімічної термодинаміки / В. Ф. Сазонова, Л. О. Сінькова, В. В. Менчук. – О. : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2012. – 178 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

544.016(076)

Ф50


Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем : лаб. практ. /

Б. Я. Котур, З. М. Шпирка, Г. П. Ничипорук, О. Я. Зелінська. – Л. :

ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 104 c. – 13 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55. Геологія. Науки про землю


551.763

Б39


Безкисневі події океану ТЕТІС. Карпато-Чорноморський сегмент : монографія / авт. Ю. М. Сеньковський, Ю. В. Колтун, К. Г. Григорчук

та ін. – К. : Наукова думка, 2012. – 182 c. : ілюстр. – (Проект "Наукова книга"). – 142 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

553.41

Б68


Благородные металлы в рудах и древних золотых изделиях Южного Урала : монография / В. В. Зайков, А. Д. Таиров, Е. В. Зайкова и др. – Екатеринбург : РИО УрО РАН, 2012. – 232 c. : ил. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55(09)

Г35


Геоархеолог Зайков Виктор Владимирович. Библиография ученого / авт.-сост. А. М. Юминов, Е. В. Зайкова, О. Л. Бусловская; под ред.

А. Д. Таирова. – Челябинск : Изд-ский центр ЮУрГУ, 2013. – 174 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

553.7(477)

Л53


Лечебные минеральные воды типа "Нафтуся" Украинских Карпат и Подолья / гл. ред. В. М. Шестопалов;. – К.: Черновцы : Букрек, 2013. – 600 c. : ил. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55(060.55)

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія геологічна : зб. наук. пр. Вип. 26 / голов. ред. М. М. Павлунь. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 280 c. : ілюстр. – 37 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

553.07(063)

М54


Металлогения древних и современных океанов - 2013. Рудоносность осадочных и вулканогенных комплексов : матер. XIX научной молодежной школы / отв. ред. В. В. Зайков, И. Ю. Мелекесцева. –

Миасс : ИМин УрО РАН, 2013. – 328 c. : ил. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55(075.8)

О-75


Основы геоархеологии : учеб. пособ. / В. В. Зайков, А. М. Юминов,

Е. В. Зайкова, А. Д. Таиров; под ред. В. В. Масленникова. – Челябинск : Изд-ский центр ЮУрГУ, 2011. – 263 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)57. Біологічні науки в цілому


574(477)

К80


Кречківська, Галина Володимирівна

Екосистеми відвалів Бориславського озокеритового родовища: характеристика, біота, рекультивація : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 / Г. В. Кречківська. – Л., 2012. – 153 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

57(060.55)

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія біологічна : зб. наук. пр. Вип. 60 / голов. ред. В. Федоренко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 343 c. : ілюстр. – 36 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

578.7(076)

М54


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу "Віруси бактерій" / уклад.: О. С. Воронкова, В. Г. Гаврилюк, Л. П. Голодок,

А. І. Вінніков; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

РВВ ДНУ, 2013. – 24 c. – Для студ. ДНУ напряму "Біологія". – 3 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)


57(060.55)

О-41


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Біологія. Т. 10. Вип. 5 / голов. ред. В. А. Сминтина. – О. : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2005. – 207 c. : ілюстр. – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Т. 10. Вип. 7. Біологія / голов. ред. В. А. Сминтина. – О. : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2005. – 356 c. – 31 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Т. 16. Вип. 18 (25) . Серія: Біологія / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : ОНУ

ім. І. І. Мечникова, 2011. – 108 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

О-41


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Біологія. Т. 17. Вип. 4(29) 2012 / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2012. – 88 c. : ілюстр. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

574.5

Ю73


Юришинець, Володимир Іванович

Симбіоценози гідробіонтів як компоненти прісноводних екосистем : монографія / В. І. Юришинець ; НАН України. Ін-т гідробіології. – К. : Наук. думка, 2013. – 119 c. : ил. – (Проект "Наукова книга"). – 96 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)
59. Зоологія


599.742

В12


Вагин, Юрий Викторович

Положительный пренатальный отбор у плацентарных млекопитающих (Eutheria) / Ю. В. Вагин ; НАН Украины. Ин-т молекулярной биологии и генетики. – К. : Наук. думка, 2013. – 158 c. – (Проект "Наукова книга"). – 111 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

595.75(4)

М22


Мамонтова, Вера Алексеевна

Тли семейства Ляхнид (Homoptera, Aphidoidea, Lachnidae). Фауны Восточной Европы и сопредельных территорий / В. А. Мамонтова ; НАН Украины. Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. – К. : Наук. думка, 2012. – 390 c. – (Проект "Наукова книга"). – 270 грн.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка