Основні розділи Бюлетеня Загальний відділСторінка4/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

599.742

С50


Смірнова, Ірина Олександрівна

Canis Lupus (вовк звичайний): структурно-функціональні і екологічні особливості в антропотехногенних ландшафтах південного сходу України : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 / І. О. Смірнова. – Д., 2012. – 266 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

595.782(477)

Ф28


Фауна Украины : в 40-ка т.: монография. Т. 15. Чешуекрылые. Вып. 7. Гершензон З. С. , Кожевникова В. А. Моли-плютеллиды (Lepidoptera, Plutellidae) / науч. ред М. Д. Зерова; НАН Украины. Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. – К. : Наук. думка, 2013. – 136 c. : ил. – 137 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)
6. Прикладні науки. Медицина. Техніка


60

П64


Потенційний економічний та екологічний ефект від впровадження сучасних ГМ-культур у сільськогосподарське виробництво України : дослідження / Я. Блюм, Г. Брукс; Ін-т харчової біотехнології та геноміки. – К., Б. р. – 87 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
61. Медичні науки


61:678

Г15


Галатенко, Наталья Андреевна

Биологически активные полимерные материалы для медицины : монография / Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова ; НАН Украины.

Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К. : Наук. думка, 2013. – 210 c. – (Проект "Наукова книга"). – 139 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


616.34

Г22


Гастроентерологія = Gastroenterology : зб. наук. ст. / голов. ред.

Ю. М. Степанов.– Донецьк : Изд. дом Заславский О. Ю., 2013. – 128 c. : ілюстр. – Присв. 1-й наук. сесії Ін-ту гастроентерології НАМН України. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616.8

О-93


Оцінка обумовленості функціонального стану центральної нервової системи ендогенним вмістом хімічних елементів (на прикладі свинцю, кальцію, стронцію) в організмі дітей та підлітків, які мешкають в місті Сімферополь : метод. реком. / уклад. О. В. Євсаф'єва, О. О. Залата. – К. : КДМУ, 2010. – 18 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

611.8(075.8)

Ф32


Федірко, Наталія Вікторівна

Анатомія та еволюція нервової системи : для студ. ВНЗ /

Н. В. Федірко. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 384 c. : ілюстр. – (Біологічні Студії). – Затв. МОНУ. – 31 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


611.018

Ф32


Федоненко, Олена Вікторівна

Атлас із гістології : анот. наоч. посіб. для студ. ДНУ фак-ту біології, екології та медицини / О. В. Федоненко, Т. В. Ананьєва, О. М. Маренков ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. – 24+фото c. – 4 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)
62. Машинобудування. Техніка в цілому


622(09)

А25


Агрикола, Георгий

О горном деле и металлургии : в 12-ти кн. / Г. Агрикола ; ред.

С. В. Шухардина ; пер.и прим. В. А. Гальминаса, А. И. Дробинского. – 2-е изд. – М. : Недра, 1986. – 294 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


629.76

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник № 4.Т.21. Серія: Ракетно-космічна техніка. Вип. 17. Т. 2 / відп. ред.

Є. О. Джур. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 217 c. – 33 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

629.78

Д70


Дослідження та використання космосу. Сьогодні і завтра / за ред.

Б. Феєрбахера, Х. Стоевера ; пер .з англ. О. П. Федоров, Г. Ю. Іващенко, В.Мартиш. – К. : Вид-чий дім "Академперіодика", 2012. – 564 c. : ілюстр. – (Сучасні космічні дослідження). – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

622.7

Д71


Доценко, В. Д.

Справочник по физико-механическим свойствам железистых кварцитов, продуктов их переработки и других мелкозернистых материалов / В. Д. Доценко, А. Н. Воробьев, А. Г. Радчук. – Кривой Рог : Дионис, 2013. – 296 c. : ил. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.311

Е45


Економіко-математичне моделювання енергетичних систем : монографія / В. К. Добровольський, О. В. Стогній, В. О. Костюк,

М. І. Каплін. – К. : Наукова думка, 2013. – 250 c. + 1 CD-R. – 214 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.372

З-68


Злобін, Григорій

Цифрова обробка інформації : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Радіофізика й електроніка" / Г. Злобін, Ю. Мочульський. – Л. :

ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 72 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


629.7(082)

К71


Космическая техника. Ракетное вооружение : науч.-техн. сб.

Вып. 1(103) 2013 / глав. ред. А. В. Дегтярев. – Д. : ГКБ "Южное"

им. М. К. Янгеля, 2013. – 123 c. : ил. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


629.78(063)

К71


Космические технологии: настоящее и будущее = Space Technologies: present and future : IV междунар. конф.; [программа ] / ГП"КБ Южное; ГП ПО "ЮМЗ"; Гос. косм. агентство Украины; Укр. отд. Междунар. Акад. Астронавтики; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д., 2013. – 27 c. – На рус. и англ. яз. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.78(063)

К71


Космические технологии: настоящее и будущее = Space Technologies: present and future : тезисы док. IV междунар. конф. / ГП"КБ Южное";

ГП ПО "ЮМЗ"; Гос. косм. агентство Украины; Укр. отд. Междунар. Акад. Астронавтики; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д., 2013. – 212 c. – На рус. и англ. яз. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.382

П35


Письменний, Вячеслав Григорович

Перехідні процеси в діодних і транзисторних ключах : навч. посіб. для студ. IV і V к. ДНУ, які навч. за напрям. "Радіофізика та електроніка", "Приклад. фізика" / В. Г. Письменний, В. Є. Груздов, О. В. Коваленко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. –

52 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБП. – 7)


620.9

П78


Проблеми загальної енергетики : наук. зб. Вип. №1(32) 2013 / голов. ред. М. М. Кулик. – К. : Ін-т загальної енергетики НАН України, 2013. – 81 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство


63(060.55)

В55


Вінницький національний аграрний університет. Збірник наукових праць. Серія: Технічні науки. Вип. 12 (75) / голов. ред. Г. М. Калетнік. – Вінниця, 2013. – 200 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 22.14 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. :

РВВ НЛТУ України, 2012. – 408 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 22.15 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. :

РВВ НЛТУ України, 2012. – 412 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.2 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. :

РВВ НЛТУ України, 2013. – 408 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.3 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. :

РВВ НЛТУ України, 2013. – 408 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.4 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. :

РВВ НЛТУ України, 2013. – 408 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник. Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства : зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.5 / голов. ред. Ю. Ю. Тупиця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2013. – 380 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник. Актуальні проблеми лісового та садово-паркового господарства : зб. наук.-техн. пр. Вип. 23.6 / голов. ред. Ю. Ю. Тупиця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2013. – 380 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(075.8)

С38


Синякевич, Ігор Макарович

Лісова політика : підручник / І. М. Синякевич, А. М. Дейнека,

І. П. Соловій ; за ред. І. М. Синякевича. – К. : Знання, 2013. – 323 c. – Реком. МОНУ. – 37 грн. 52 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


630*114

С85


Стрижак, Олег Володимирович

Вплив екологічних факторів на мікроморфологічний стан лісового грунтотворення в спепу : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 /

О. В. Стрижак. – Д., 2013. – 253 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзП. – 1)

64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту


644(477)

К78


Кращі практики щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України / авт. кол. Н. Ходько, Л. Чорній, О. Романюк,

М. Борода. – К. : Центр громадської експертизи, 2011. – 184 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
65. Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії


656.11

П68


Правила дорожнього руху України / відп. за вип. В. М. Зайченко,

Ю. Й. Колчинський. – Х. : Світлофор, 2001. – 88 c. : ілюстр. – Набирають чинності з 1 січня 2002 року. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

669.715

И98


Ищенко, Анатолий Яковлевич

Сварка современных конструкций из алюминиевых сплавов : монография / А. Я. Ищенко, Т. М. Лабур. – К. : Наукова думка, 2013. – 415 c. : ил. – (Проект "Наукова книга"). – 301 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

669.017

К60


Колесник, Євген Валерійович

Металеві матеріали для обладнання біотехнологічних процесів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Є. В. Колесник. – Д. : Пороги, 2013. – 96 c. – Реком. МОНУ. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

669:548

Р88


Русаков, Артемий Арсеньевич

Рентгенография металлов : учеб. для вузов / А. А. Русаков. – М. : Атомиздат, 1977. – 479 c. : ил. – 12 грн.Кільк. прим.: 11 (КСХ. – 8, ФТФ. – 3)

662.1

С73


Спорягін, Едуард Олексійович

Навчальний посібник до вивчення курсу "Технологія виробництва енергонасичених матеріалів" / Е. О. Спорягін, О. Б. Суровцев ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. – 104 c. – Для студ. ДНУ спец. "Хім. технологія високомол. сполук". –

5 грн. Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 17)

681.2. Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування


681.2(060.55)

В47


Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 73 / відп. ред. Б. І. Стадник; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 156 c. – 34 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади


711.4(082)

М65


Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб.

Вип. №48 / відп. ред. М. М. Осєтрін. – К. : КНУБА, 2013. – 536 c. : ілюстр. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
72. Архітектура


725.82

М34


Матеріали І Міжнародної наук.-практ. конф. "Будівля театру Скарбка (Скарбека): пам'ятка австрійського, польского та українського народів", м. Львів,1 жовтня 2012 р. / ТзОВ "Укрдизайнгруп". – Л. : Б. в., 2012. – 100 c. : ілюстр. – Присвячено 170-річчю будівлі театру графа Скарбка. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт


792.54

П31


Оксана Петрусенко : спогади, листи, матеріали / упорядкуван. та приміт. М. Кагарлицького і Г. Філіпенко. – К. : Музична Україна, 1980. – 320 c. : фото. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

796(075.8)

С20


Саричев, Володимир Іванович

Посібник для самостійної роботи з дисципліни "Теорія та методика фізичного самовдосконалення" / В. І. Саричев, В. А. Ніколенко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2013. – 128 c. – Для студ. 1-4 к. ДНУ. – 3 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 3, УБГ. – 2, УБП. – 2, Б3. – 1, Б4. – 1, Б5. – 1)
8. Літературознавство


8

Б40


Безпалько, Олена Володимирівна

Поетика повсякденності в романістиці Дугласа Коупленда : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / О. В. Безпалько. – Запоріжжя, 2013. – 224 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Г65


Гончарова, Юлия Станиславовна

Поэтика автобиографизма в американской литературе конца ХХ - начала ХХ1 : дис. ... канд. филол. наук: 10.01.04 / Ю. С. Гончарова. – Д., 2013. – 188 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

К84


Крук, Аліна Анатоліївна

Художнє переосмислення концепту долі у прозі Томаса Гарді та в українській літературі другої половини XIX - початку ХХ століття : дис. ...канд. філол. наук: 10.01.05 / А. А. Крук. – Кам'янець-Подільський :

Б. в., 2012. – 189 c. + автореф. – Б. ц.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)


8

Л64


Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : зб. наук. пр. Вип. 2 / голов. ред. А. Козлов. – Кривий Ріг : ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т", 2013. – 222 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія філологічна. Вип. 58 / голов. ред. Т. Салига. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 309 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Н20


Найман, Анатолий Генрихович

Славный конец бесславных поколений / А. Г. Найман. – М. : Вагриус, 1999. – 638 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

С29


Селігей, Володимир Володимирович

Тематизація транскультурних впливів у творчості Френка Чіна : дис. ... канд. філол. наук:1 0.01.05 / В. В. Селігей. – Д., 2012. – 262 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

С47


Слабошпицький, Михайло

Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші : біографія, оркестрована на дев'ять голосів / М. Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 2012. – 352 c. – (Persona grata). – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

С48


Словник-довідник основних понять і термінів з курсу зарубіжної літератури ХХ століття : для студ. ф-ту романо-германської філол. та філол. ф-ту / уклад. Л. В. Ковальчук, Ю. В. Курносова, Л. С. Савкова. – О. : Астропринт, 2006. – 48 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ш83


Шпак, Ірина Володимирівна

Особливості сприйняття та інтерпретації серії книг Дж. К,.Роулінг

про Гаррі Поттера в Україні та Росії : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 /

І. В. Шпак. – Д., 2012. – 229 c. + автореф. – Б. ц.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

8

Э90


Эткинд, Ефим Григорьевич

Барселонская проза / Е. Г. Эткинд. – Х. : Права людини, 2013. – 244 c. : портр. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Э90


Эткинд, Ефим Григорьевич

Записки незаговорщика / Е. Г. Эткинд. – Х. : Права людини, 2013. – 372 c. : портр. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
84. Художня література


84(4Рос)6

А49


Алешковский, Петр Маркович

Владимир Чигринцев : роман / П. М. Алешковский. – М. : Вагриус, 1997. – 303 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г12


Гаврилів, Орест

Поля колгоспні неозорі / О. Гаврилів. – Л. : ПП Сорока Т. Б., 2013. –

44 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Нід)

Е69


Еразм, Роттердамський

Похвала Глупоті / Р. Еразм ; пер.с латин. В. Литвинов. – К. : Дніпро, 1981. – 166 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

82.3(0)

П27


Персидские пословицы, поговорки и крылатые слова. / сост.

Х. Короглы. – 2-е изд., доп. – М. : Наука, 1973. – 615 c. – На персид. и рус. языках. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)4

С44


Сковорода, Григорій Савич

Твори : в двох томах. Том перший. Проповіді. Діалоги. Трактати. Притчі / Г. С. Сковорода ; упоряд. І. А. Табачников; Ін-т філософії. – К. : Вид-во Академії Наук УРСР, 1961. – 640 c. – 1 р. 63 к.Кільк. прим.: 5 (АХЛ. – 5)

84(4Укр)4

С44


Сковорода, Григорій Савич

Твори : в двох томах. Том другий. Сад божественних пісень. Вірші. Басні. Переклади. Листи / Г. С. Сковорода ; упоряд.: І. А. Табачников,

І. В. Іваньо; Ін-т філософії. – К. : Вид-во Академії Наук УРСР, 1961. – 624 c. – 1 р. 35 к.

Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 4)


84(4Укр-4Дні)6

С91

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка