Особливості формування професійної компетентності у майбутніх соціологівДата конвертації21.03.2016
Розмір43.3 Kb.
Пузь І.В.,

ДонНТУ,

асистент кафедри соціології і політології

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ СОЦІОЛОГІВ

У роботі аналізуються особливості формування професійної компетентності у майбутніх соціологів. Визначається поняття професійної компетентності, чинники формування професійної компетентності майбутнього соціолога в сучасних умовах.

Постійні зміни, які обумовлюють розвиток сучасного суспільства, призводять до суттєвих трансформацій майже в усіх сферах життєдіяльності. На жаль, результатом такої динаміки є досить нестабільне політичне, економічне, соціально-культурне становище в країні, що виступає підґрунтям для загострення різного роду соціальних проблем. У зв’язку з цим, сьогодні особливої актуальності набуває підготовка високоосвічених фахівців у галузі соціологічних знань, які б не тільки володіли знаннями про суспільство, але і вміли б чітко визначати проблеми соціального розвитку держави, розуміти закономірності функціонування та взаємодії різних соціальних спільнот, аналізувати та обґрунтовувати доцільність рекомендацій та шляхів, спрямованих на вирішення актуальних проблем суспільного життя тощо. Виходячи з цього, професійна освіта майбутніх соціологів має бути спрямована на формування якісно нового типу фахівця, здатного бути активним суб’єктом інноваційної діяльності, характерним для якого є наявність високого рівня професійної компетентності.

Розглядаючи проблему підготовки майбутніх соціологів до професійної діяльності, необхідним є визначення поняття «професійної компетентності». Так, у енциклопедії професійної освіти за редакцією С. Я. Батишева професійна компетентність (від лат. profession – займатися своєю справою; compete – добиватися, відповідати, підходити) визначається як інтегральна характеристика ділових чи особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь та досвіду, достатній для здійснення мети даного виду діяльності, а також його моральну позицію. При цьому, головним критерієм професійної компетентності є суспільне значення праці фахівця, його пріоритет у певній галузі діяльності [2].

У проекті Концепції розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010-2020) подається чітке визначення понять компетенції та компетентності, згідно з яким компетенція розглядається як інтегрована єдність знань, здібностей та установок, що дозволяють людині виконувати трудову діяльність в сучасному трудовому середовищі. Компетентність визначається як здатність самостійно приймати відповідальні рішення, творчий підхід до справи, вміння постійно вчитися, комунікабельність, здатність до співробітництва, соціальна і професійна відповідальність. У основі професійної компетенції знаходиться загальна здатність особистості мобілізувати в професійній діяльності свої знання, вміння, а також способи виконання дій [1].

Слід зазначити, що формування професійної компетентності у фахівців різних галузей представляє собою досить складний процес, ефективність якого залежить від різного роду чинників, головними серед яких є, перш за все, якість професійної освіти та наявність у майбутнього фахівця деяких індивідуально-психологічних властивостей, які визначають його професійні якості.

Аналізуючи особливості сучасної професійної освіти майбутніх соціологів, у дослідженні Т. Зуйкової наголошується необхідність певних вимог, якім має відповідати цей процес [3]. Так, перша вимога полягає у побудові такої освітньої системи, за якої стає можливим оптимально поєднувати вимоги, світової, європейської і національної освітньої системи та реальні можливості певного регіону країни і вищого навчального закладу. Друга вимога, пов’язана з визначенням обґрунтованого співвідношення загальноосвітньої і професійної підготовки, що забезпечувало б не тільки формування високого загальнокультурного рівня у майбутнього фахівця, але і відповідного рівня його професійної компетенції. Третя вимога виявляється у необхідності зміни форм освітнього процесу, що полягає у співвідношенні між аудиторними заняттями і самостійною роботою студентів, збільшенні кількість курсів за вибором, істотному підвищенні кількості практичних і лабораторних занять, що надасть змогу сформувати у студентів під час навчання необхідні професійні вміння та навички. Четверта вимога до освітнього процесу передбачає розумне поєднання цілей і завдань соціального замовлення на фахівців й сучасну орієнтацію на особистість як основну цінність суспільства.

Узагальнюючи вищезазначені вимоги, стає зрозумілим, що ефективність професійної підготовки майбутніх соціологів залежить саме від наявності фундаментальної професійної освіти, сутність якої повинна базуватися на принципах науковості, систематичності і послідовності. Здобуваючи фундаментальну освіту, студенти мають можливість постійно вдосконалювати власні професійні знання, вміння та навички, що безумовно сприяє формуванню їх професійної компетентності.

Специфіка професійної соціологічної діяльності також висуває певні вимоги і до особистості майбутнього фахівця. Робота соціолога передбачає, перш за все, спілкування та взаємодію з людьми. Відповідно до цього, особливе значення для майбутніх фахівців цієї галузі має високий рівень комунікативних здібностей. Саме розвиток комунікативної сфери сприяє формуванню здатності встановлювати контакти з різними категоріями респондентів, користуватися різноманітними психологічними прийомами під час спілкування з метою створення сприятливої соціально-психологічної атмосфери. Серед важливих індивідуально-психологічних властивостей особистості фахівця в галузі соціології, можна виокремити такі як емоційна врівноваженість, ерудованість, об’єктивність, толерантність, відповідальність, наполегливість тощо.Таким чином, аналізуючи вищевикладене, становиться зрозумілим, що формування високого рівня професійної компетентності у майбутніх соціологів передбачає володіння ними не тільки необхідними професійними знаннями, але й певними індивідуально-психологічними якостями, які в майбутньому сприятимуть здійсненню професійній діяльності на високому рівні.
ЛІТЕРАТУРА

  1. Зуйкова Т.А. Модернизация высшего социологического образования (управленческий аспект) : дис… канд. социол. наук : 22.00.08 / Т.А. Зуйкова. – М., 2005. – 167 с.

  2. Концепція розвитку професійно – технічної (професійної) освіти в Україні // Освіта України. – 2004. – 20 липня ( № 56 - 57).

  3. Профессиональная компетентность // Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1999. – Т.2 – С. 383.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка