Особливості формування системи стратегічного управління на підприємствіСкачати 48.31 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір48.31 Kb.
ТаранЛала О.М., к.е.н., доцент, Моргун С.С., магістр,

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі»,

morgun.stan@yandex.ru

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

НА ПІДПРИЄМСТВІ
Сучасний стан економіки характеризується високим рівнем динамізму і невизначеності зовнішнього середовища. Але існуючі системи управління не адаптовані до вирішення принципово нових завдань і управлінських проблем, що постають перед підприємствами. Концепція стратегічного управління, що виникла в середині XX ст. в державах із ринковою економікою, дозволяє підприємствам перейти на якісно інший рівень управління. Наявні технології стратегічного управління надають можливості нейтралізації негативного впливу зовнішнього середовища.

Суть стратегічного управління полягає в тому, що на фірмах, з одного боку, існує чітко виділене і організоване, так зване «формальне» стратегічне планування, а з іншого боку, структура управління корпорації, механізми взаємодії окремих підрозділів побудовані так, щоб забезпечити розробку довгострокової стратегії та її реалізацію через поточні виробничо‐господарські плани. Тобто стратегічне управління включає два основні процеси: стратегічне планування, тактико‐оперативне управління реалізацією сформульованої стратегії.

Основні праці в галузі стратегічного управління належать зарубіжним дослідникам, таким як: І. Ансофф, К. Ендрюс, А. Слоан, Р. Мінцберг, А. Чандлер, Д. Кліланд, В. Кінг, Д. Хан, Х. Хінтерхубер, Б. Альстренд, А. Томпсон, А. Стрікленд, М. Портер. Питання теоретико‐методологічних засад стратегічного управління та проблеми впровадження його концепції в практику підприємств досліджуються у працях українських вчених: І.О. Александрова, І.О. Бланка, А.Е. Воронкової, В.Г. Герасимчука, А.А. Мазаракі, З.Є. Шершньової та ін. Але, аналіз наукових джерел свідчить, що на сьогодні, на наш погляд, ще недостатньо розкрита проблема стратегічного аналізу середовища функціонування підприємства, виявлення його сильних і слабких сторін, погроз і можливостей, які необхідно враховувати при виборі стратегії підприємства, тому дослідження цього питання на сьогодні є актуальним.

Метою статті є визначення особливостей механізму формування системи стратегічного управління на підприємстві.

В процесі науково‐методологічного обґрунтування особливостей формування системи стратегічного управління розглянуто наукову базу щодо даної проблеми в працях як вітчизняних так і зарубіжних авторів, викладені методологічні аспекти системи стратегічного управління та досвід стратегічного розвитку вітчизняних та зарубіжних підприємств.

В Україні теорія і практика стратегічного управління ще не зайняли належного місця. Вітчизняним підприємствам важко застосувати стратегічне управління через складні умови господарювання, брак коштів для впровадження інноваційних процесів, не зовсім цивілізовані форми конкурентної боротьби. Разом з тим дуже важливо, що вже є перші досягнення з успішного впровадження стратегічного управління на багатьох українських підприємствах. Вони мають чітко визначену цікаву місію, концепції, цілі, культуру, неординарний підхід до вирішення проблеми, “агресивність” у конкурентній боротьбі. Існує тісний зв’язок між минулим, сучасним і майбутнім станом ефективності діяльності підприємства – станом, що характеризує рівень отримуваного кінцевого результату діяльності підприємства і створених протягом певного періоду можливостей занепаду. Сучасним менеджерам доводиться ретельно аналізувати зовнішнє середовище для своєчасного внесення змін у вибраний курс підприємства. Вони повинні добре знати особливості діяльності свого підприємства, її сильні та слабкі сторони, щоб передбачити, які зміни принесуть успіх підприємству. Іншими словами, стратегічне управління є основою, сучасною парадигмою до управління всього підприємства.

Також було визначено, що одним з ключових понять теорії стратегічного управління є місія, яка задає загальний напрямок діяльності підприємства, відображує її основний зміст. Місія має велике значення для ділового середовища підприємства, оскільки дає загальне уявлення про підприємство, сприяє формуванню певного іміджу, визначає наміри підприємства щодо потреб споживачів, ринків, технологій, залучає партнерів, акціонерів.

Таким чином, визначивши місію та цілі підприємства, можна стверджувати, що стратегічний підхід до аналітичних процесів орієнтується на якісну зміну об'єктів управління у часі. Тому важливим є моделювання не тільки ієрархії цілей, але й їх динаміки, результатом чого може стати динамічна модель «дерева цілей», яка особливо корисна при розробці перспективних планів, спрямованих на реалізацію стратегії підприємства. Цільова модель підприємства є вихідною базою для визначення обсягів і видів управлінських робіт, які забезпечують їх досягнення, а також основою формування системи стратегічного управління.Підводячи підсумок, можна сказати, що формування та реалізація стратегічного управління, дозволить підприємству досягти більшої ефективності у своїй діяльності та досягти позитивних результатів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, а також стати ще більше конкурентоспроможним та бути прикладом для наслідування підприємств не лише своєї галузі.
Література

1.Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Питер, 2009. – 416 с.

2.Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: Курс лекцій / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. – М. :

ИНФРА М. – Новосибирск : Сибирское соглашение, 2009. – 247 с.

3.Рогоза М.Є. Інформаційне забезпечення стратегічного управління підприємства: використання

для вибору стратегічного ринку збуту / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Проблеми матеріальної

культури. – 2006. – 33. – С. 99103.

4.Таран‐Лала О.М. Концептуальний погляд на взаємозвязок понять «стратегія» та

«стратегічний розвиток» / О.М. Таран‐Лала // Экономика Крыма: научно‐практический

журнал. – Симферополь: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2010. – 3 (32). – С. 2428.

5.Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми / Н. В. Куденко : навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2007. – 245 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка