Особливості розвитку громадсько-активних шкіл в умовах демократичних трансформацій ключові словаДата конвертації16.03.2016
Розмір102 Kb.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКО-АКТИВНИХ ШКІЛ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Ключові слова: громадсько-активна школа, партнерство, волонтерство, соціалізація, асоціація випускників, демократизація освіти.
Короткий зміст
Перша програма громадсько-орієнтованої освіти була розроблена в 1935 році в м. Флінт (штат Мічиган, США). Вона базувалася на положенні американського освітнього діяча Джона Д`юї «Освіта не є підготовкою до життя, освіта є саме життя», яке з того часу активного продовжується та підтримується Фондом Чарльза Стюарта Мотта. В його основу було покладено розуміння того, що приміщення шкіл, при необхідності, можна використовувати 24 години на добу, приносячи користь кожному мешканцю громади. Ця програма була джерелом залучення ресурсів для розвитку школи та громади. Вона надавала можливість членам громади приймати участь в процесі громадсько-орієнтованої освіти, впливати на зміст освітніх програм. В ході її реалізації з’явилося почуття гордості за приналежність до навколишнього соціуму, зріс та зміцнів імідж школи.

З того часу програми громадсько-орієнтованої освіти стали невід`ємною частиною освітньої політики та отримали визнання шкільних округів по всій території США, а в 70-80рр. ХХ століття - в багатьох країнах світу. У 1966 році в США була створена Національна Асоціація громадсько-орієнтованої освіти.

Розвиток моделі Громадсько-активних шкіл включає в себе демократизацію школи, розвиток волонтерства, розробку і реалізацію партнерських програм, спрямованих на вирішення проблем і задоволення потреб місцевих громад.

Основою моделі є концепція громадсько-орієнтованоїосвіти, яка передбачає можливість длячленів громади, громадсько-активних шкіл, місцевих організацій стати активними партнерами у вирішенні проблем в освіті та громаді.Громадсько-активна школа - це школа, яка залучає громаду до процесу управління школою, здійснює мобілізацію місцевих ресурсів для забезпечення нагальних та довгострокових цілей школи та громади, що в цілому сприяє розвитку школи та громади, зміцнює партнерство між ними. Це звичайна школа, в якій особлива увага спрямована на партнерство школи і громади, а також на розвиток громадської самоорганізації, самоуправління, а в кінцевому підсумку на розвиток громадянського суспільства в цілому, що є необхідною умовою розбудови демократії в Україні.

Громадсько-активна школа створює сприятливе для навчання середовище, у якому всі учні можуть досягти повного розкриття своїх здібностей, особистого розвитку, готовності до праці та громадянської відповідальності. Перш за все школа повинна плекати серед громади ставлення до освіти як до процесу, що відбувається впродовж усього життя і повинен бути доступним для кожного. Навчально-виховний процес має бути спланований так, щоб школа була доступна для дітей і громади впродовж усього тижня. На етапі становлення України як держави з демократичною європейською орієнтацією, всі зусилля шкільного виховання мають бути спрямовані на формування українського патріота з високою громадянською культурою та гідністю. Завдання школи як Громадсько-активної успішно реалізують її педагоги.

Безперечно, випускники школи, вступаючи в доросле життя, серед інших якостей, конче потрібних члену громадянського суспільства, відзначатимуться активною життєвою позицією, толерантністю, національною свідомістю, усвідомленням того, що від кожного громадянина залежить доля України.
Питання для самоконтролю


 1. У чому полягає основна відмінність громадсько активної школи від звичайної?

 2. Чи багато в Україні громадсько активних шкіл або таких, що за стандартами наближуються до них?

 3. Чи передбачає створення громадсько активної школи впровадження якихось особливих шкільних програм?


Тестові завдання
1. Демократизація громадсько-активної школи реалізується через:

а)навчальну діяльність;

б)виховний процес;

в) систему управління школою;

г)усе вище зазначене.
2. Рух громадсько-активних шкіл зародився :

а)у Великобританії;

б)у Франції;

в)у США;


г)в Україні.
3. Національна Асоціація громадсько-орієнтованої освіти була створена:

а)1987 р.;

б)1935р.;

в)1966р.;

г)1992р..
4. Теоретично концепцію громадсько-орієнтованої освіти обґрунтував:

а) Дж. Локк

б) Дж. Майер

в) Д. Гоулмен

г) Дж. Дьюї
5. Який фонд займається запровадженням та розбудовою ГАШ в Україні?

а) «Крок за кроком»

б) «Ініціатива заради майбутнього»

в) «Соціальна співпраця»г) «Освітні програми майбутнього»
Основні напрямки самоосвіти:


 1. Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активних шкіл.

 2. Демократизація системи освіти в Україні.

 3. Особливості громадсько-державного управління школою.


Основна література


 1. Борытко Н. М. Взаимодействие социальных институтов в управлении и образовательными системами /Н. М. Борытко //Управление образовательными системами :[учебник] / Н. М. Борытко, И. А.Соловцова; Под ред. Н. М. Борытко. – Волгоград : Изд-во ВГИПКРО, 2006. – С. 34-39.

 2. Ворон, М. Волонтерство та громадсько-активні школи/ М.Ворон, Ю.Найда// Підручник для директора.- 2007.- №2.- С. 68-71.

 3. Ворон, М. Школа як осередок розвитку громади/ М.Ворон// Підручник для директора.- 2006.- №9.- С. 67-70.

 4. Дерев’янкіна, Н.В. Модернізація управління навчальним закладом на особистісно орієнтованих і державно-громадських засадах як шлях до забезпечення і розвитку організації/ Н.В.Дерев’янкіна// Управління школою (Основа).- №7.- С. 6-7.

 5. Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку громади: навч.-метод. посібник/ Г.Єльникова, Л.Даниленко, Н.Клокар та ін.; за заг. ред. Г.Єльникової; Всеукраїнський фонд «Крок за кроком».- К.: Парашин К.С., 2007.- 172 с.

 6. Особливості роботи педагогічного колективу ГАШ// Директор школи (Укр.).- 2008.- №11.- С. 43-46.

 7. Седельников, А.А. Управляющий совет-гражданское участие в управлении образованием/А.А.Седельников.- М.: Чистые пруды, 2008.-32 с.- (Библиотечка «Первого сентября»: серия «Управление школой»; вып.20).

 8. Трансформація традиційної школи в ГАШ// Директор школи (Укр.).- 2008.- №11.- С. 22-23.

 9. Тропотяга, В. Особливості сільської громадсько-активної школи/ В.Тропотяга// Післядипломна освіта в Україні.- 2007.- №2.- С. 78-79.

 10. Яременко, Н.В. Школа громадської активності/ Н.В.Яременко// Шкільний світ.- 2008.- № 39.- (Продовж., поч. у №14, 19, 34, 38).

Додаткова література


 1. Дорожжина, Т. Як зробити управління школою демократичним/ Т.Дорожжина// Директор школи, ліцею, гімназії.- 2006.- №1.- С. 76-77.

 2. Клюшник, В.В. Державно-громадське управління в сучасній школі/ В.В.Клюшник, М.Д.Бондаренко// Управління школою (Основа).- 2008.- №7.- С. 2-5.

 3. Софій, Н. Міжнародні стандарти якості громадсько-активних шкіл/ Н.Софій, М.Ворон// Підручник для директора.- 2008.- №3.- С. 69-71.

 4. Слєсаренко, О. Громадсько-державні структури, як фактор удосконалення механізму управління загальною середньою освітою/ О.Слєсаренко// Директор школи, ліцею, гімназії.- 2006.- №3.- С. 32-34.

Суков, В. Життєдіяльність суб’єктів державно-громадського управління освітою/ В.Суков// Підручник для директора.- 2008.- №3.- С. 65-69.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГАШ В УКРАЇНІ
Ключові слова: ГАШ; партнерство, лідерство; соціальна інклюзія; волонтерство; шкільна культура.
Короткий зміст
Усі громадсько-активні школи розвиваються по-своєму, оскільки кожний навчальний заклад має свою визначену структуру, свій колектив, власні погляди на управління та потреби місцевої громади. Незважаючи на це, усі вони мають певні спільні характеристики. Кожна ланка роботи у громадсько-активній школі чітко описана й має певні критерії, які допомагають зрозуміти та визначити рівень її розвитку.
Стандарти ГАШ охоплюють такі сфери:

Лідерство;

Партнерство;

Соціальна інклюзія;

Послуги;

Волонтерство;

Навчання впродовж усього життя;

Розвиток громади;

Залучення батьків;

Шкільна культура.

Проведення самооцінки, як того вимагають стандарти ГАШ, може стати ключовим елементом створення сильної та ефективної позиції школи. Цей процес складається з перегляду своїх можливостей, оцінювання та визначення досягнень. Стандарти є засобом самооцінювання, а не контролю. Вони можуть бути використані як діючими громадсько-активними школами для покращення своєї діяльності, так й іншими школами, які мають бажання працювати як громадсько-активні. Важливим елементом процессу самооцінки відповідно до міжнародних стандартів є створення планів розвитку шкіл, де активну участь беруть як представники школи, так і представники місцевої громади.
Питання для самоконтролю


 1. Назвіть та розкрийте основні міжнародні стандарти на яких базується робота та розвиток ГАШ.

 2. Для чого потрібно проводити процес самооцінки школи?

 3. Чому сприяє та допомагає розвиток у напрямку міжнародного стандарту «партнерство»?


Тестові завдання:
1. Орієнтація на міжнародні стандарти громадсько-активній школі потрібна для:

а) визначити сильні та слабкі сторони вашої роботи;

б) оцінити роботу з громадою;

в) визначити потреби під час процесу навчання;

г) усе вище зазначене.
2. Основними компонентами на яких базується робота та розвиток громадсько–активної школи є:

а) рівність всіх учнів, волонтерство, демократизація управління школою;

б) демократизація школи, волонтерство, партнерство школи і громади;

в) партнерство між учителями і батьками учнів, інноваційні технології у навчанні, компетентність вчителя;

г) розвинене учнівське самоврядування, інтернаціоналізація навчального закладу, проектна діяльність.
3. Особливостями діяльності ГАШ є:

а) батьки і учителі виступають партнерами;

б) педогогічний колектив: інноваційний, гнучкий, творчий;

в) навчальний план орієнтується тільки на інтереси та потреби дітей;

г) шкільні приміщення надаються тільки для користування учням школи.
4. Волонтерами в громадсько-активних школах виступають:

а) тільки учні;

б) батьки та учні;

в) батьки, учні, вчителі та всі бажаючі представники громади;

г) тільки вчителі.
5. Одним із гасел роботи ГАШ є:

а) «Навчання на все життя»;

б) «Навчання упродовж всього життя»

в) «Освіта для життя»

г) «Освіта - це крок до мрії»
Основні напрямки самоосвіти


 1. Соціальна інклюзія.

 2. Проектна діяльність громадсько-активних шкіл.

 3. Роль громадсько-активних шкіл у розвитку громади.


Основна література
1. Волонтерство - невід’ємна частина діяльності ГАШ // Директор школи (Укр.). -2008. - №11.

2. Ворон М. Організація та розбудова громадсько-активної школи/ М.Ворон// Управління освітою. - 2007. - №14.

3. Ворон М. Школа як осередок розвитку громади/ М.Ворон// Підручник для директора. - 2006. - №9.

4. Єльникова Г. Управління вертикальне і горизонтальне: порівняльна характеристика жорсткого вертикального і м’якого горизонтального управління/ Г. Єльникова// Управління освітою. - 2003.- №13-14.- С. 10-11.

5. Каменский А.М. Общественно-государственноеуправлениешколой/ А.М.Каменский, А.М.Прокофьева, М.В.Небучинов// Завуч для администрациишкол. - 2007.-№1.-С. 10-25.

6. Клюшник В.В. Державно-громадське управління в сучасній школі/ В.В.Клюшник, М.Д.Бондаренко// Управління школою (Основа). - 2008.- №7.- С. 2-5.

7. Міжнародні стандарти якості діяльності ГАШ// Директор школи (Укр.).-2008.- №11.

8. Руденко О.Д. Батьки і школа: погляд із двох боків/ О.Д.Руденко, Л.П.Косарчук// Практика управління закладом освіти. - 2006.- №1.


Додаткова література


 1. Лізинський, В.М. Директор школи та громадсько-педагогічне керування навчально-виховним процесом у школі: посіб. для директорів шкіл/ В.М.Лізинський.- Х.: Веста; Ранок, 2007.- 160 с.

 2. Інклюзивна освіта: основні положення [Електронний ресурс] /Інклюзивна освіта / Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів [сайт]. – Режим доступу: http://www.voipopp.vn.ua /index.php?

 3. Основи інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко, І. О. Білозерська та ін. ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : А. С. К., 2012. – 308 с.

 4. Організація та розбудова ГАШ як осередку розвитку громади// Директор школи (Укр.).- 2008.- №11.- С. 56-68.

 5. Софій, Н. Школа громадської освіти/ Н.Софій, М.Ворон, Г.Єльникова// Підручник для директора.- 2007.- №1.- С. 63-67.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка