Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва АлександровичСкачати 365.18 Kb.
Дата конвертації26.02.2016
Розмір365.18 Kb.
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Амонашвили, Шалва Александрович. Рыцарь гуманной педагогики : Ларец чести и служения / Шалва Амонашвили ; [упоряд. С. О. Чикаренко]. – Днепропетровск : [б. и.], 2009. – 106, [1] с. – ISBN 978–966–7506–08–7

 2. Амонашвили, Шалва Александрович. Чтобы дарить ребенку искорку знаний, учителю надо впитать море света / Шалва Амонашвили. – Москва : [б. и.], 2009. – 114 с.

 3. Антонець, Михайло Якович. Дидактичні проблеми загальноосвітньої школи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : [монографія] / Михайло Антонець ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : Вища школа, 2008. – 246, [1] с. – Бібліогр.: с. 224–247. – ISBN 978–966–642–335–4

 4. Антонець, Михайло Якович. Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : [монографія] / Михайло Антонець. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 191 с. – Бібліогр.: с. 182–191. – ISBN 978–966–529–211–1

 5. Арефьєв, В. Г. Самостійна робота студентів під час педагогічної практики : навч.–метод. посіб. для студ. ф–тів фіз. виховання пед. вузів / В. Г. Арефьеф, В. І. Куриш, Н. Д. Михайлова. – Київ : [б. в.], 2009. – 113 с. – Бібліогр.: с. 112–113

 6. Баранюк, Ірина Григорівна. "Золоті правила" Василя Сухомлинського для початкової школи (читання і письмо) : На матеріалах аналізу уроків учителів початкових класів Павлиської школи, відвіданих В. О. Сухомлинським : наук.–метод. посіб. / І. Г. Баранюк ; [ред. Григорій Клочек]. – Кіровоград : Степова Еллада, 2009. – 65 с. – (Серія "Педагогічна майстерність"). – ISBN 978–966–7514–07–5

 7. Буквар : [навч.–метод. посіб.] / [наук. консультант О. В. Ожигова ; відп. ред. О. Донічева ; худож. Вікторія Дунаєва] . – 2–ге вид., випр. та допов. – [Київ] : Країна Мрій, [2010]. – 77, [2] с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 79. – ISBN 978–966–424–191–2

 8. Волкова, Наталія Павлівна. Професійно–педагогічна комунікація : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – Київ : Академія, 2006. – 255 с. – (Серія "Альма–матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 253–255. – ISBN 966–580–216–Х

 9. Газіна, Ірина Олександрівна. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навч.–метод. посіб. для студ. напряму підготов. "Дошкільна освіта", вихователів дошкіл. навч. закл. та батьків / Газіна І. О. ; Кам'янець–Поділ. нац. ун–т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець–Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2009. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 239–240. – ISBN 978–966–1549–96–7

 10. Гісем, Олександр Володимирович. Всесвітня історія. 9 клас : розробки уроків / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – [Харків] : Ранок, [2010]. – 319, [1] с. + 16 с. – (Серія "Майстер–клас") (12–річна школа). – ISBN 978–966–672–885–5

 11. Гуйванюк, Ніна Василівна. Державна підсумкова атестація з української мови та методики викладання української мови : навч.–метод. посіб. / Н. В. Гуйванюк, О. В. Кардащук, О. В. Кульбабська ; Чернів. нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 303 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–423–039–8

 12. Дитячій безпеці – "Школа безпеки": Навчання дітей і підлітків основ безпечної життєдіяльності : [навч.–метод. посіб.] / Всеукр. громад. дитяч. рух "Школа безпеки" ; [упоряд.: Деревянко В. В. та ін.]. – Київ : [б. в. ], 2008. – 236 с.

 13. Діяльність Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (2008–2009 навчальний рік) / Бердян. держ. пед. ун–т. Ін–т філології. ; [редкол.: В. М. Гвоздєв та ін.]. – Донецьк : Юго–Восток, 2009. – 346 с. – Бібліогр.: с. 344–346. – ISBN 978–966–374–448–3

 14. Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій : зб. матеріалів наук.–метод. конф., 5 – 8 лют. 2008 р. [у 2 т.]. Т. 1 / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун–т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: Колот А. М. та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – 454 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–483–102–1. – ISBN 978–966–483–103–8

 15. Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій : зб. матеріалів наук.–метод. конф., 5 – 8 лют. 2008 р. [у 2 т.]. Т. 2 / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун–т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: Колот А. М. та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – 590 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–483–102–1. – ISBN 978–966–483–104–5

 16. Задорожний, Костянтин Миколайович. Усі уроки біології. 8 клас / К. М. Задорожний ; [голов. ред. К. М. Задорожний ; ред. І. П. Суханова]. – Харків : Основа, 2008. – 254 с. – (Серія "12–річна школа"). – ISBN 978–966–333–876–7

 17. Здійснення моніторингу регіонального ринку праці та визначення потреби в підготовці кваліфікованих робітників у професійно–технічних навчальних закладах : метод. рек. / [Л. В. Щербак] ; Ін–т проф.–техн. освіти АПН України, Проект ЄС "Підвищення ефективності управління проф.–техн. освітою на регіон. рівні в Україні". – Київ : [б. в.], 2009. – 44 с. – Бібліогр.: с. 33

 18. Игнатенко, Н. Я. Математические методы психолого–педагогических исследований / Н. Я. Игнатенко ; РВУЗ "Крым. гуманитар. ун–т". – Ялта : [б. и.], 2009. – 52 с. – Библиогр.: с. 52. – ISBN 978–966–2109–21–4

 19. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (Київ). Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір : зб. наук. пр. / Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [упоряд.: Л. О. Хомич, Л. Ю. Султанова ; за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало]. – Київ ; Хмельницький : [б. в.], 2008. – 532 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–2180–63–3

 20. Інститут соціальної та політичної психології АПН України (Київ). Проблеми освіти на політичному тлі майбутніх виборів / за ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. П. Черниш ; Ін–т соц. та політ. психології АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 64 с. – (Інформаційний бюлетень / Ін–т соц. та політ. психології АПН України ; жовт.’ 2009 )

 21. Інститут соціальної та політичної психології АПН України (Київ). Україна передвиборна. Електоральні наміри, уявлення і преференції громадян / Ін–т соц. та політ. психології АПН України ; за ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. П. Черниш. – Київ : [б. в.], 2009. – 94 с. – (Інформаційний бюлетень / Ін–т соц. та політ. психології АПН України ; листоп.’ 2009 )

 22. Інститут соціальної та політичної психології АПН України (Київ). Україна – 2009: національні символи, соціальна напруженість, електоральні наміри / Ін–т соц. та політ. психології АПН України ; за ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. П. Черниш. – Київ : [б. в.], 2009. – 72 с. – (Інформаційний бюлетень / Ін–т соц. та політ. психології АПН України ; лип. ’2009)

 23. Інтерактивне навчання : посіб. для викл. ПТНЗ / авт.: Комар О. А., Пометун О. І., Коберник Г. І. та ін. ; уклад. О. Комар] ; Ін–т проф.–техн. освіти АПН України, Проект ЄС "Підвищення ефективності управління проф.–техн. освітою на регіон. рівні в Україні". – Київ : [б. в.], 2008. – 86 с. – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 978–966–7863–77–7

 24. Інформаційно–аналітичні матеріали з питань результативності експерименту щодо регіонального фінансування професійно–технічних навчальних закладів Харківської, Львівської областей та м. Києва / [матеріали підгот.: Піотровскі М., Мірошниченко К. Б., Барашкін О. В.] ; Проект ЄС "Підвищення ефективності управління проф.–техн. освітою на регіон. рівні в Україні". – Київ : [б. в.], 2008. – 75 с.

 25. Калапуша, Леонід Романович. Основи методики і техніки навчального фізичного експерименту : навч. посіб. / Л. Р. Калапуша, В. П. Муляр ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки, 2009. – 427 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–600–397–6

 26. Календар класного керівника на 2009–2010 навчальний рік : посіб. для учителів / М. Галів, Б. Добрянський [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2009. – 354, [1] с. – ISBN 978–966–384–125–0

 27. Календарне планування. 1 клас / [Жаркова Ірина]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 63 с. – Авт. зазнач. на 3–й с. обкл. – На обкл. назва : Календарне планування. 2009–2010 навчальний рік. 1 клас. – ISBN 978–966–07–1578–3

 28. Календарне планування. 2 клас / [Жаркова Ірина]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 63, [1] с. – Авт. зазнач. на 3–й с. обкл. – На обкл. назва : Календарне планування. 2009–2010 навчальний рік. 2 клас. – ISBN 978–966–07–1579–0

 29. Календарне планування. 3 клас / [Жаркова Ірина]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 63 с. – Авт. зазнач. на 3–й с. обкл. – На обкл. назва : Календарне планування. 2009–2010 навчальний рік. 3 клас. – ISBN 978–966–07–1580–6

 30. Календарне планування. 4 клас / [Жаркова Ірина]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 63, [1] с. – Авт. зазнач. на 3–й с. обкл. – На обкл. назва : Календарне планування. 2009–2010. 4 клас. – ISBN 978–966–07–1581–3

 31. Календарно–тематичне планування з англійської мови. 1–4 класи / Доценко Ірина, Євчук Оксана ; [ред. Леся Вознюк]. – Тернополь : Підручники і посібники, 2008. – 110 с. – Авт. зазнач. на 3–й с. обкл. – На обкл. назва : Календарно–тематичне планування. Англійська мова. 1–4. – ISBN 978–966–07–0920–1

 32. Календарно–тематичне планування уроків з історії України та всесвітньої історії. 5–11 класи / [Ніраз Юрій, Манюк Світлана ; ред. Маргарита Більчук]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 61 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на 3–й с. обкл. – ISBN 978–966–07–1353–6

 33. Карпенчук, С. Г. Макаренкознавство в Україні: аспекти історії, теорії, практики : 120–річниці від Дня народж. А. С. Макаренка присвячується / С. Г. Карпенчук, М. М. Окса. – [Рівне] : [б. в.], 2008. – 494 с. – ISBN 978–966–2096–21–7

 34. Касян, Л. Г. Українознавство у навчально–виховному процесі: основи методики викладання : наук.–метод. посіб. / Л. Г. Касян, О. В. Семенюченко ; НДІ українознав. – Київ : [б. в.], 2008. – 55 с. – Бібліогр.: с. 52–54

 35. Кругляк, Олег Ярославович. Фізична культура. 1–4 класи : календар.–темат. планув. / Олег Кругляк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 79, [1] с. – ISBN 978–966–07–1605–6

 36. Магрламова, Камілла Газанфарівна. Екологічне виховання учнів у процесі вивчення іноземної мови : метод. рек. / К. Г. Магрламова ; Дніпропетр. нац. ун–т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2009. – 86 с. – ISBN 978966–2267–00–6

 37. Методичний посібник для визначення базової професійної компетентності випускників ПТНЗ з професії 8331.2 "Тракторист–машиніст сільськогосподарського виробництва" / Проект ЄС "Підвищення ефективності управління проф.–техн. освітою на регіон. рівні в Україні" ; [уклад.: Борхаленко Ю. О.]. – Київ : [б. в.], 2009. – 80 с. – Бібліогр.: с. 79–80. – ISBN 978–966–7863–80–7

 38. Методологічні та методичні основи активізації навчально–пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення математичних дисциплін : матеріали всеукр. наук.–практ. конф., 6–8 листоп. 2008 р., Ялта, Крим, Україна. [Вип. 2] / РВНЗ "Крим. гуманіт. ун–т" ; [редкол.: О. В. Глузман та ін.]. – Ялта : [б. в.], 2008. – 191 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 39. Мирончук, Наталія Миколаївна. Розвиток культури взаємин у старших підлітків : навч. посіб. / Н. М. Мирончук. – [Вид. 2–ге, допов. і переробл.]. – Житомир : Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 219 с. – Бібліогр.: с. 218–219. – ISBN 978–966–485–034–3

 40. Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії. 5–12 класи : варіативна складова Типових навчальних планів / Мін–во освіти і науки України ; [упоряд.: О. А. Дубовик, С. С. Фіцайло ; голов. ред. Б. Фенюк]. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 270, [1] с. – Бібліогр.: с. 270–271. – ISBN 978–966–634–497–0

 41. Палтышев, Николай Николаевич. Открываю свое сердце коллегам : книга для учителя / Н. Н. Палтышев ; АПН України, Южноукр. науч. центр АПН Украины. – Одесса : Астропринт, 2007. – 134 с. – ISBN 978–966–318–711–2

 42. Палтышев, Николай Николаевич. Учить или научать – в чем разница? : кн. для учителя / Н. Н. Палтышев. – Одесса : Астропринт, 2009. – 29 с. – (Интеллектуальный форум "Україна ХХI століття"). – Из библиотеки народного учителя СССР Н. Н. Палтышева. – ISBN 978–966–190–192–5

 43. Педагогіка життєтворчості в контексті нової філософії освіти: психолого–педагогічний аспект : [матеріали Всеукр. наук.–практ. конф.], 13–14 трав. 2008 р. / НАПН України, Ін–т педагогіки АПН України, Ін–т інновац. технологій і змісту освіти МОН України, Дніпропетр. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: Сохань Л. В. та ін.]. – Київ ; Дніпропетровськ : [б. в.], 2008. – 368 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–8676–41–3

 44. Підготовка вихователів до розвитку особистості дитини в дошкільному віці / [авт. кол.: Загарницька Ірина Іванівна та ін.]. ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова, Ін–т розвитку дитини. – Київ : Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 309 с. – Бібліогр.: с. 295–309. – До 175–річчя Нац. пед. ун–ту ім. М. П. Драгоманова. – ISBN 978–966–660–512–5

 45. Подобєд, Андрій Олександрович. Історія України. 9 клас : розробки уроків / А. О. Подобєд ; [ред. Л. В. Шведова]. – [Харків] : Ранок, [2009]. – 320 с. + 16 с. – (Серія "Майстер–клас") (12–річна школа. Нова програма). – До посібника додається календарно–тематичне планування. – ISBN 978–966–672–999–9

 46. Покась, В. П. Узгодження ринку освітніх послуг з потребами ринку праці в місті Києві: стан, проблеми, перспективи / В. П. Покась, Л. А. Покась, Я. С. Фруктова ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова], 2009. – 175 с. – Бібліогр.: с. 169–175. – ISBN 978–966–660–519–4

 47. Пономаренко, Тетяна Олександрівна. Теоретичні засади культуровідповідного управління дошкільною освітою : монографія / Т. О. Пономаренко ; ДЗ "Луган. нац. ун–т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2008. – 272 с. – Бібліогр.: с. 234–270. – ISBN 978–966–617–198–9

 48. Пріма, Раїса Миколаївна. Професійна мобільність майбутнього вчителя початкових класів : навч.–метод. посіб. / Р. М. Пріма ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки, Педагогічний ін–т. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки, 2008. – 126 с. – Бібліогр.: с. 99–101. – ISBN 978–966–600–338–9

 49. Розвиток дитини–дошкільника: сучасні підходи та освітні технології / [авт. кол.: Загарницька Ірина Іванівна та ін.]. ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова, Ін–т розвитку дитини. – Київ : Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 257–266. – ISBN 978–966–660–503–3

 50. Розлог, Богдан Парфінович. Гуманізм як основа раціональності педагогічного процесу: постмодерністські трансформації : монографія / Б. П. Розлог, М. Б. Розлог ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : [б. в.], 2009. – 173, [1] с. – Бібліогр.: с. 155–173. – ISBN 978–966–600–416–4

 51. Сігаєва, Лариса Євгенівна. Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина XX ст. – початок XXI ст.) : [монографія] / Л. Є. Сігаєва ; за ред. С. О. Сисоєвої ; Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Київ : ЕКМО, 2010. – 419 с. – Бібліогр.: с. 387–419. – ISBN 978–966–2153–34–7

 52. Серебрянський, Віктор Іванович. Орієнтовне календарно–тематичне планування з інтегрованого курсу навчального предмета "Художня культура" (9–й – 11–й класи) : метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. закл. / В. І. Серебрянський, А. І. Велікандо ; Упр. освіти і науки Луган. обл. держ. адміністрації, Луган. ін–т післядиплом. пед. освіти. – [Вид. 2–ге, допов.]. – Луганськ : [б. в.], 2009. – 161 с. – Бібліогр.: с. 161. – ISBN 978–611–509–013–6

 53. Синьов, Віктор Миколайович. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. Ч. 2 / В. М. Синьов. – Київ : Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 223 с. – Бібліогр.: с. 219–220. – ISBN 978–966–600–485–2 (загальний номер). – ISBN 978–966–660–486–9 (частина II)

 54. Стадник, Олександр Григорович. Економічна і соціальна географія України. 9 клас : розробки уроків / О. Г. Стадник ; [ред. Л. В. Шведова]. – [Харків] : Ранок, [2010]. – 319, [1] с. + 16 с. – (Серія "Майстер–клас") (12–річна школа. Нова програма). – Бібліогр.: с. 318. – До посібника додається календарно–тематичне планування. – ISBN 978–966–672–742–1

 55. Створення системи соціального партнерства у сфері професійно–технічної освіти : метод. рек. / [Л. В. Щербак] ; Ін–т проф.–техн. освіти АПН України, Проект ЄС "Підвищення ефективності управління проф.–техн. освітою на регіон. рівні в Україні". – Київ : [б. в.], 2008. – 45 с.

 56. Створення системи соціального партнерства у сфері професійно–технічної освіти : матеріали, представлені на конкурс на кращий досвід соц. партнерства у сфері ПТО / Проект ЄС "Підвищення ефективності управління проф.–техн. освітою на регіон. рівні в Україні" ; [упоряд.: Малік М. В. ; вступ. ст.: Щербак Л. В.]. – Київ : [б. в.], 2008. – [206] с.

 57. Стежинами Павлиша : худож.–творча зб. студ. / Миколаїв. держ. ун–т ім. В. О. Сухомлинського, Ін–т пед. освіти ; [відп. за вип. Якименко С. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2008. – 57, [1] с. : кольор. іл. – До 95–річчя Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. – На обкл. назва : Стежинамі Павлиша : художньо–творча збірка студентів

 58. Туник, Ірина Андріївна. Права та обов'язки дітей і дорослих за педагогічними принципами В. Сухомлинського / Ірина Туник ; [ред. Т. Вороніна ; ред. рада : Т. Вороніна, Т. Стеценко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2009. – 124, [1] с. – (Бібліотека "Шкільного світу" : засн. у 2003 р.) (Дитячий садок. Бібліотека). – Бібліогр.: с. 126. – Дошкілля. – ISBN 978–966–451–000–1 (б–ка "Шк. світу"). – ISBN 978–966–451–336–1

 59. Ушанування 90–річчя від дня народження Василя Сухомлинського : наук.–допом. бібліогр. покажч. / АПН України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, Держ. наук.–пед. б–ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Заліток Л. М. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Рогова П. І.; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 93 с.

 60. Фіцула, Михайло Миколайович. Педагогіка : посібник / М. М. Фіцула. – Київ : Академія, 2001. – 527 с. – (Серія "Альма–матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966–580–104–X

 61. Формування національної рамки кваліфікацій : інформ. матеріали / Мільхан Вольф–Дітер ; Проект ЄС "Підвищення ефективності управління проф.–техн. освітою на регіон. рівні в Україні". – Київ : [б. в.], 2009. – 127 с.

 62. Шабельник, Тетяна Миколаївна. Рідна мова. 9 клас : плани–конспекти / Т. М. Шабельник ; [ред. Г. В. Доніна]. – [Харків] : Ранок, [2009]. – 222, [1] с. + 1 бр. (16 с.). – (Серія "Майстер–клас") (12–річна школа. Нова програма). – До посібника додається календарно–тематичне планування. – ISBN 978–966–672–821–3

 63. Шайхулова, Наталія Леонідівна. Авторські уроки з художньої культури. 9 клас / Н. Л. Шайхулова. – [Харків] : Ранок, [2009]. – 142, [2] с. : іл. – (Серія "Бібліотека творчого вчителя"). – ISBN 978–611–540–098–0

 64. Шеремет, М. К. Методика навчання української мови молодших школярів із порушеннями мовленнєвого розвитку (у процесі засвоєння словотворчих засобів) : навч. посіб. / М. К. Шеремет, О. В. Ревуцька ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 193, [1] с. – Бібліогр.: с. 136–149. – ISBN 978–966–660–505–7

 65. Шеремет, Марія. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання в школі : навч.–метод. посіб. / Марія Шеремет, Наталія Пахомова ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 137 с. – Бібліогр.: с. 118–122. – ISBN 978–966–660–501–9

 66. Школьнік, С. Я. Уроки Сухомлинського : муз. інсценівки за мотивами казок : метод. посіб. / С. Я. Школьнік, Н. Л. Келіна. – [Харків] : Ранок, 2009. – 62 с. – (Серія "Бібліотека вихователя дитячого садка"). – За програмою "Я у світі". – Для роботи з дітьми п'яти–семи років. – ISBN 978–611–540–006–5

 67. Якість професійно–технічної освіти в умовах її модернізації : метод. рек. / [Л. В. Щербак] ; Ін–т проф.–техн. освіти АПН України, Проект ЄС "Підвищення ефективності управління проф.–техн. освітою на регіон. рівні в Україні". – Київ : [б. в.], 2009. – 56 с. – Бібліогр.: с. 29. – ISBN 978–966–7863–73–9

 68. Янченко, Галина Михайлівна. Алгебра. 9 клас : кн. для вчителя / Г. М. Янченко, В. Р. Кравчук, М. В. Підручна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 79 с. – ISBN 978–966–07–1530–8

Автореферати дисертацій

 1. Качмар, Олександра Василівна. Педагогічна спадщина та громадсько–просвітницька діяльність Омеляна Партицького : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Качмар Олександра Василівна ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 2. Ле, Тхань Ван. Педагогічні умови формування функціональної готовності дітей старшого дошкільного віку до початку систематичного навчання у школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ле Тхань Ван ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 1998. – 16 с. – Бібліогр.: с. 15

 3. Мазаненко, Оксана Михайлівна. Формування психологічної готовності музичного керівника до роботи з музично обдарованими дітьми старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Мазаненко Оксана Михайлівна ; Луган. нац. пед. ун–т ім. Тараса Шевченка. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

 4. Палійчук, Оксана Михайлівна. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Антоніни Горохович (1913–1997) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Палійчук Оксана Михайлівна ; Чернів. нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 5. Петришин, Роман Андрійович. Науково–педагогічна діяльність української еміграції в країнах Центральної і Західної Європи (1919–1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Петришин Роман Андрійович ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 6. Платаш, Лариса Броніславівна. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Омеляна Поповича (1856–1930 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Платаш Лариса Броніславівна ; Чернів. нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 7. Плугатор, Ірина Богданівна. Теорія і практика опіки дітей і молоді в Україні (1945–1990 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Плугатор Ірина Богданівна ; Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 8. Проців, Лілія Зіновіївна. Проблема самовиховання особистості у творчій та епістолярній спадщині українських письменників (20–30–ті роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Проців Лілія Зіновіївна ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–16

 9. Рего, Ганна Іванівна. Становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання в Закарпатті (1836–1918 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Рего Ганна Іванівна ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. Харк. нац. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 10. Сакун, Айта Валдуровна. Комунікативна легітимація освіти в контексті глобалізації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Сакун Айта Валдуровна ; Південноукр. нац. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : [б. в.], 2009. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–16

 11. Саф'янюк, Зоряна Георгіївна. Розвиток теорії та практики реальної освіти на західноукраїнських землях (1849–1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Саф'янюк Зоряна Георгіївна ; Нац. ун–т "Львів. політехніка". – Івано–Франківськ : [б. в.], 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 12. Серьожникова, Раїса Кузьмівна. Формування творчого педагогічного потенціалу майбутнього викладача у процесі професійної підготовки в університеті : автореф. дис. ... д–ра пед. наук : 13.00.04 / Серьожникова Раїса Кузьмівна ; Донец. нац. техн. ун–т. – Одеса : [б. в.], 2009. – 48 с.

 13. Хілько, Ігор Олегович. Розвиток художньої освіти на Буковині (друга половина ХІХ – 30–і роки ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Хілько Ігор Олегович ; Чернів. нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16

 14. Чупахіна, Світлана Василівна. Проблеми оцінювання навчальних досягнень дітей 6–7–річного віку у закладах освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чупахіна Світлана Василівна ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2007. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–16

 15. Юзик, Ольга Протасіївна. Дидактичні засади розумового виховання учнів початкових шкіл України (1917–1941 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Юзик Ольга Протасіївна ; Терноп. експерим. ін–т пед. освіти. Чернігів. держ. пед. ун–т ім. Т. Г. Шевченка. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16


ПСИХОЛОГІЯ

 1. Копець, Людмила Володимирівна. Класичні експерименти в психології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Людмила Копець ; [ред. О. Г. Пазюк]. – Київ : Києво–Могилянська академія, 2010. – 283 с. – Бібліогр.: с. 282–283. – ISBN 978–966–518–513–0

 2. Коцан, Ігор Ярославович. Психологія здоров'я людини : навч. посіб. / І. Я. Коцан, Г. В. Ложкін, М. І. Мушкевич ; [за ред. І. Я. Коцана] ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки, 2009. – 315 с. – Бібліогр.: с. 291–296. – ISBN 978–966–600–393–8

 3. Культура й розвиток особистості: міфи та реалії в психології й педагогіці : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. (24–25 черв. 2009 р.) / Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки, Волин. обл. громад. орг. "ОМЕП" ; [за ред. І. Ю. Філіппової]. – Луцьк : Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки, 2009. – 226 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 4. Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології : колект. монографія / [авт. кол.: Н. І. Пов'якель та ін.] ; за ред. Н. І. Пов'якель ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. Ін–т соціол., психології та упр. – Київ : [Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова], 2009. – 378 с. – Бібліогр.: с. 353–378. – До 175–річчя Нац. пед. ун–ту ім. М. П. Драгоманова. – ISBN 978–966–660–489–0

 5. Приходько, Юлія Олексіївна. Практична психологія: введення у професію / Юлія Олексіївна Приходько ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова], 2008. – 179 с. – До 175–річчя Нац. пед. ун–ту ім. М. П. Драгоманова. – ISBN 978–966–660–440–1

 6. Психологічний довідник учителя : [В 4 кн.]. Кн. 1. (А–Д) / [упоряд. В. Андрієвська ; за заг. ред. С. Максименка]. – Київ : Главник, 2005. – 111 с. – (Психологічний інструментарій : сер. засновано в 2003 р.). – Бібліогр.: с. 106–111. – ISBN 966–8479–16–5

 7. Психологічний довідник учителя : [В 4 кн.]. Кн. 2. (Е–О) / упоряд. В. Андрієвська ; ред. С. Максименко. – Київ : Главник, 2005. – 111 с. – (Психологічний інструментарій : сер. засновано в 2003 р.). – Бібліогр.: с. 104–110. – ISBN 966–8479–17–3

 8. Психологічний довідник учителя : [В 4 кн.]. Кн. 3. (П–Р). – Київ : Главник, 2005. – 95 с. – (Психологічний інструментарій : сер. засновано в 2003 р.). – ISBN 966–8479–18–1

 9. Психологічний довідник учителя : [В 4 кн.]. Кн. 4. (С–Я). – Київ : Главник, 2005. – 95 с. – (Психологічний інструментарій : сер. засновано в 2003 р.). – ISBN 966–8479–19–X

 10. Психологія та педагогіка : навч. посіб. / Л. А. Колесніченко, М. В. Артюшина, О. М. Котикова та ін. ; за заг. ред. Л. А. Колесніченко ; [редкол.: голова редкол. В. Ф. Опришко, відп. cекр. О. Ю. Нечипоренко; чл. редкол.: Ф. П. Шульженко, Г. О. Федоренко, О. І. Яновська] ; Мін–во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун–т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 402 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–483–050–5

 11. Психологія та педагогіка : навч.–метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / за ред. Л. В. Музичко ; [кол. авт: Л. В. Музичко, А. В. Тімакова, Л. В. Корват та ін. ; редкол.: голова редкол. В. П. Опришко, відп. секретарь О. Ю. Нечипоренко; чл. редкол.: Ф. П. Шульженко, Г. О. Федоренко, О. Г. Яновська] ; Мін–во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун–т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 300 с. – Бібліогр.: с. 297–299. – ISBN 978–966–483–055–0

 12. Шапарь, Виктор Борисович. Как читать человека по лицу, почерку, позе, мимике, жестам / В. Б. Шапарь. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. – 333 с. – Библиогр.: с. 329. – ISBN 978–966–14–0477–8 (Украина). – ISBN 978–5–9910–0922–5 (Россия)

Автореферати дисертацій

 1. Адамська, Зоряна Михайлівна. Психолого–педагогічні засади розвитку суб'єктивності майбутніх психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Адамська Зоряна Михайлівна ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 2. Галушко, Любов Ярославівна. Психологічна корекція агресивної поведінки у ранній юності засобами мистецтва : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Галушко Любов Ярославівна ; Кіровоград. держ. пед. ун–т ім. Володимира Винниченка. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2010. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18–19

 3. Мицько, Володимир Мирославович. Психологічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Мицько Володимир Мирославович ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 4. Назарук, Наталія Володимирівна. Психологічні засоби профілактики "професійного вигорання" вчителя : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Назарук Наталія Володимирівна ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 5. Нодзельська, Алла Сергіївна. Взаємозв'язок інфантилізму з психологічною імпотенцією та їх корекція : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Нодзельська Алла Сергіївна ; Черкас. нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2008. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15

 6. Олексюк, Вікторія Романівна. Особливості усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Олексюк Вікторія Романівна ; Терноп. нац. пед. ун–т ім. Володимира Гнатюка. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 7. Остафійчук, Тетяна Василівна. Розвиток педагогічної креативності викладачів–лінгвістів засобами психологічного тренінгу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Остафійчук Тетяна Василівна ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18

 8. Ревасевич, Ірина Степанівна. Психологічна структура і динаміка особистісної адаптованості учнів загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ревасевич Ірина Степанівна ; Ін–т експерим. систем освіти, Терноп. держ. екон. ун–т. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 9. Рудюк, Наталія Геннадіївна. Особливості мотивації учіння підлітків з девіантною поведінкою : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Рудюк Наталія Геннадіївна ; Чернів. нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. Ін–т проблем виховання АПН України. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2006. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17

 10. Солодухов, Василь Леонідович. Метафоричність казки як засіб активного соціально–психологічного навчання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Солодухов Василь Леонідович ; Слов'ян. держ. пед. ін–т. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2007. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. В. І. Вернадський і Полтавщина: факти, документи, бібліографія / Полтав. держ. аграр. акад., Полтав. краєзнав. музей, Полтав. від–ня укр. ботаніч. т–ва ; уклад. В. М. Самородов, С. Л. Кигим ; [наук. ред. К. М. Ситник]. – Полтава : Полтавський літератор, 2008. – 258, [1] с. : фотогр. – (Іст.–бібл. сер. "Постаті аграр. та біолог. науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія" ; кн. 5). – Приурочено до 145–річниці від дня народж. В. І. Вернадського та 90–річчю заснованого ним Полтав. Т–ва любителів природи. – ISBN 978–966–192–007–0

 2. Пам'ятаймо! (Знаменні та пам'ятні дати Буковини в 2009 році) : бібліогр. покажч. / [авт.–уклад.: О. О. Гаврилюк, Ю. В. Боганюк ; наук. консультант Ю. С. Гусар] ; Чернівец. обл. універс. наук. б–ка ім. Михайла Івасюка. – Чернівці : Книги – XXI, 2008. – 343 с. – ISBN 978–966–2147–45–2

 3. Пашкова, Валентина Степанівна. Національні бібліотечні асоціації: 1876–2008 / В. С. Пашкова. – [Харків] : Акта, 2009. – 331, [1] с. – Бібліогр.: с. 301–332. – ISBN 978–966–8917–35–6

 4. Рильніков, Борис Сергійович. Іван Фещенко–Чопівський вчений та педагог: До 125–річчя від дня народження / Б. С. Рильніков, Г. В. Понеділок ; Нац. ун–т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 75 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 65–75. – ISBN 978–966–553–849–3

 5. Шульга, Ольга Антонівна. Філософія діяльності освітянських бібліотек : монографія / Шульга О. – Кіровоград : [б. в.], 2009. – 243 с. – Бібліогр.: с. 210–241. – ISBN 978–966–1588–27–0Автореферати дисертацій


 1. Галик, Володимир Миколайович. Галицьке Підгір'я в громадсько–політичній та науковій діяльності Івана Франка : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Галик Володимир Миколайович ; Дрогобиц. держ. пед. ун–т ім. Івана Франка. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


 1. Кузик, Борис Миколайович. Джерело вічності. Основи православної культури : [навч. посіб.] / Борис Кузик, Людмила Литвин. – Вид. 3–тє, випр. й допов. – Дніпропетровськ : АРТ–ПРЕС, 2009. – 429, [1] с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 425–427. – ISBN 978–966–348–149–4 (вид. 2–ге). – ISBN 978–966–348–183–8

 2. Філософія: ідеї, ідеології, персоналії : [ілюстр. енциклопед. довід.] / [уклад. Ю. В. Омельченко]. – Київ : [б. в.], 2009. – 295 с. : іл. – ISBN 978–966–97052–0–4

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Апопій, Інна Вікторівна. Сімейне право України : навч.–метод. посіб. : для студ. напряму підготовки 6.030401 "Право" / І. В. Апопій ; [відп. за вип.: Федик Є. І.; літ. ред. О. П. Зв'язок] ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид–во Львів. комерц. акад., 2007. – 239 с. – Бібліогр.: с. 144–147. – ISBN 978–966–8561–93–1

 2. Берлач, Анатолій Іванович. Біржове право України : навч. посіб / А. І. Берлач ; Відкритий міжнар. ун–т розвитку людини "Україна". – Київ : Ун–т "Україна", 2008. – 315 с. – Бібліогр.: с. 312–315. – ISBN 978–966–388–211–6

 3. Бондар, Ірина Романівна. Міжнародна економіка : навч. посіб. для самост. вивч. курсу / Бондар І. Р. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид–во Львів. комерц. акад., 2009. – 335 с. – Бібліогр.: с. 324–335. – ISBN 978–966–1537–46–8

 4. І. Вернадський. Витоки: Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні = I. Vernadsky. Roots : [монографія] / за ред. В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2009. – 862 с. : фотогр. – (Серія "Славетні постаті"). – ISBN 978–966–346–655–2

 5. Гірник, Андрій Миколайович. Основи конфліктології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Гірник ; [ред. О. Г. Пазюк]. – Київ : Києво–Могилянська академія, 2010. – 222 с. – Бібліогр.: с. 207–222. – ISBN 978–966–518–517–8

 6. Жадько, Костянтин Степанович. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К. С. Жадько, В. В. Семенюта, Л. Ш. Олійник ; Дніпропетр. держ. фінанс. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 111 с. – Бібліогр.: с. 110–111. – ISBN 978–966–364–578–0

 7. Комплексна соціальна реабілітація інвалідів дитинства : монографія / І. М. Азарський, О. О. Азарська, В. М. Колосов та ін. ; під заг. ред. І. М. Азарського] ; Відкритий міжнар. ун–т розвитку людини "Україна". – Київ : Вид–во Ун–ту "Україна", 2008. – 313 с. – Бібліогр.: с. 305–313. – ISBN 966–388–088–0

 8. Конох, Микола Семенович. Правознавство : навч. посіб. для студ. інж.–техн. спец. з урахуванням модул. системи / М. С. Конох, А. В. Хрідочкін ; Дніпродзержин. держ. техн. ун–т. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2008. – 159 с. – Бібліогр.: с. 158–159. – ISBN 978–966–8551–55–0

 9. Міжнародна інвестиційна діяльність : навч.–метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Мін–во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун–т ім. Вадима Гетьмана" ; за заг. ред. Л. В. Руденко ; [авт.: Л. В. Руденко, Д. Г. Лук'яненко, О. М. Мозговий та ін. ; редкол.: голова редкол.: Д. Г. Лук'яненко ; відп. секр. Т. В. кальченко ; чл. редкол.: М. М. Гавриш, Л. С. козловська, О. М. Мозговий та ін.] . – Київ : КНЕУ, 2008. – 167 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978–966–483–041–3

 10. Мальченко, Віктор Матвійович. Маркетинг послуг : навч. посіб. / В. М. Мальченко ; [редкол.: голова редкол.: В. Я. Кардаш ; секр. редкол.: О. К. Шафалюк ; чл. редкол.: А. М. Колот, В. М. Петюх, А. В. Войчак та ін. ; ред. Голуб А.] ; Мін–во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун–т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2006. – 358 с. – Бібліогр.: с. 353–358. – До 100–річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – ISBN 966–574–946–3

 11. Мартиненко, Тарас Сергійович. Мікроекономіка : курс лекцій : для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Т. С. Мартиненко, Л. Д. Нарижна ; Мін–во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : [б. в.], 2008. – 91 с. – Бібліогр.: с. 91. – ISBN 978–966–379–240–8

 12. Марчак, Віталій Ярославович. Особливості розгляду кримінальних справ щодо неповнолітніх і застосування до них примусових заходів виховного характеру : навч.–метод. посіб. / В. Я. Марчак, В. І. Руляков ; [наук. ред.: М. В. Костицький] ; Чернів. нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2008. – 135 с. – Бібліогр.: с. 121–135. – ISBN 978–966–568–937–9

 13. Менджмент : ситуаційні вправи : навч. посіб. / С. І. Бай, В. М. Жуковська та ін. ; за ред. С. І. Бан ; Мін–во освіти і науки України, Київ. нац. торг–екон. ун–т. – Київ : [б. в.], 2008. – 74 с. – ISBN 966–629–320–Х

 14. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом : [монографія] / НАН України, Ін–т політ. і етнонац. дослідж. НАН України ім. І. Ф. Кураса ; [редкол.: О. М. Майборода (голова) та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. – 397 с. – ISBN 978–966–02–4849–6

 15. Останкова, Лариса Анатоліївна. Теорія ігор : довідк. метод. посіб. для студ. екон. спец. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко ; Мін–во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : [б. в.], 2007. – 103 с. – Бібліогр.: с. 102–103. – ISBN 978–966–379–144–9

 16. Плахтій, Маріанна Петрівна. Логіка в Україні у другій половині XIX – на початку XX століття: напрями розвитку : монографія / М. П. Плахтій ; Кам'янець–Поділ. нац. ун–т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець–Подільський : [б. в.], 2009. – 191 с. – Бібліогр.: с. 160–175. – ISBN 978–966–643–053–6

 17. Пономарьов, Олександр Семенович. Торгівля послугами в системі міжнародних економічних відносин : текст лекцій з курсу "Міжнарод. економ. відносини" / О. С. Пономарьов ; [відп за вип. і. А. Юр'єва ; в авторській редакції] ; Мін–во освіти і науки України, Нац. техн. ун–т "ХПІ". – Харків : НТУ ХПІ, 2008. – 31 с. – Бібліогр.: с. 30

 18. Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни : Біла книга державної політики / Нац. ін–т стратег. дослідж. ; [за ред. Ю. Г. Рубан]. – Київ : [б. в.], 2009. – 208 с. – ISBN 978–966–554–101–1


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

 1. Атаманчук, П. С. Лабораторно–практичні заняття з безпеки життєдіяльності (цивільна оборона, охорона праці) : [навч.–метод. посіб.] / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук ; Кам'янець–Поділ. держ. ун–т. – Кам'янець–Подільський : Сисин О. В., 2008. – 152 с. – Бібліогр.: с. 151. – ISBN 978–966–2053–71–5

 2. Біологія : комплекс. довідник / [авт.: Садовниченко Ю. О.]. – Харків : Торсінг плюс, [2009]. – 336 с. – (Зовнішнє незалежне оцінювання). – Бібліогр.: с. 332. – ISBN 978–611–030–027–8

 3. Біологія. 7–11 класи : календар.–темат. планув. / [Міщук Наталія, Дем'янчук Ірина]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 127, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на 3–й с. обкл. – ISBN 978–966–07–1317–8

 4. Берегова, Галина Іванівна. Економіко–математичне моделювання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. І. Берегова, А. Ю. Сидоренко ; за заг. ред. Т. С. Смовженко ; Мін–во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун–т банк. справи, Львів. ін–т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2007. – 148 с. – Бібліогр.: с. 148. – ISBN 978–966–484–015–3

 5. Возняк, Григорій Михайлович. Алгебра. 9 клас : настіл. кн. вчителя / [Григорій Возняк , Ольга Возняк ; ред. Сергій Матритюк]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 95 с. – (12–річна школа). – ISBN 978–966–07–1586–8

 6. Задачник з генетики : практ. підготов. до ЗНО / [Л. О. Атраментова ; відп. ред. І. В. Єфімова]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, [2009]. – 111 с. – (Комплексний тренажер). – Бібліогр.: с. 111. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978–966–404–971–6

 7. Збірник навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо–математичного та технологічного циклу / Мін–во освіти і науки України ; [упоряд. та відп. за вип. Ващенко Л. С.] . – Київ : Вікторія, 2009. – 222 с. – ISBN 978–966–8338–15–1

 8. Іванова, Жанна Валеріївна. Фізика. 9 клас : розробки уроків / Ж. В. Іванова ; [ред. Г. Ю. Вепрік]. – [Харків] : Ранок, [2009]. – 255, [1] с. + 15, [1] с. – (Серія "Майстер–клас") (12–річна школа). – ISBN 978–966–672–614–1

 9. Календарно–тематичне планування з математики. 5–11 класи / [Кондратьєва Лариса, Тепцова Ольга]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 95 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на 3–й с. обкл. – На обкл. назва : Математика. 5–11. Календарно–тематичне планування . – ISBN 978–966–07–1584–4

 10. Кирик, Леонід Анатолійович. Усі уроки фізики. 8 клас : навч.–метод. посіб. / Л. А. Кирик ; [наук. ред. І. Ю. Ненашев ; ред. В. В. Читов]. – Харків : Основа, 2008. – 351, [1] с. – (Серія "12–річна школа"). – ISBN 978–966–333–853–8

 11. Козак, Мирослава Василівна. Математика. 3 клас : дидакт. матеріали для поуроч. опитування / М. В. Козак, О. П. Корчевська, А. Я. Абрам'юк ; [голов. ред. Б. Є. Будний]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, [2008]. – 79, [1] с. – ISBN 978–966–408–377–2

 12. Коцан, Ігор Ярославович. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на психофізіологічні функції та стан інтегративних систем організму людей, які постійно проживають на радіоактивно забрудненій території : монографія / І. Я. Коцан, Н. О. Козачук, О. А. Журавльов ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки, 2009. – 181, [1] с. – Бібліогр.: с. 158–181. – ISBN 978–966–600–386–0

 13. Луцький державний технічний університет. Проблеми Полісся : період. наук. зб. Т. 1 / Луцьк. держ. техн. ун–т, Луцьк. держ техн. ун–т, , Луцький міськвиконком, , Навч.–наук.–виробн. ін–т ресурсозбереження та будівництва ; [редкол.: Мольчак Я. О., Зузук Ф. Й., Герасимчук З. В. [та ін.]. – Луцьк : РВВ Луцького ДТУ, 2007. – 212 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966–7667–51–0

 14. Ненашев, Ігор Юрійович. Фізика. 9 : зб. задач / [І. Ю. Ненашев ; ред. Г. Ю. Вепрік]. – [Харків] : Ранок, [2009]. – 142 с. – Схвалено Міністерством освіти і науки України. – ISBN 978–966–672–876–3

 15. Ненашев, Игор Юрийович. Физика. 9 : сб. задач / И. Ю. Ненашев ; [ред. Г. Ю. Веприк]. – [Харків] : Ранок, [2009]. – 144 с. – Одобрено Министерством образования и науки Украины. – ISBN 978–966–672–875–6

 16. Новикова, Ніна. Уроки зоології. 8 клас / Ніна Новикова, Олеся Степанюк. – Львів : Тріада плюс, 2008. – 151 с. – Бібліогр.: с. 145–146

 17. Петергеря, Юлія Сергіївна. Обчислювальна математика : [навч. посіб.]. Ч. 1 / Ю. С. Петергеря, О. В. Соболєв, О. О. Абакумова ; [ред. Дудар Т. М.] ; Мін–во освіти і науки України, Нац. техн. ун–т України "КПІ". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 91 с. – Бібліогр.: с. 88. – ISBN 978–966–622–265–0

 18. Пинигин, Геннадий Иванович. Династия астрономов Кнорре / Г. И. Пинигин, С. Ф. Эраль ; НИИ "Николаев. Астрономич. Обсерватория". – Николаев : [б. и.], 2009. – 144, [3] с. – (Серия "Биобиблиография ученых НИИ НАО"). – Библиогр.: с. 140–144. – ISBN 978–966–8592–78–2

 19. Плиска, Олександр Іванович. Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем : навч. посіб. для студ. вищ. навч. пед. закл. / Олександр Іванович Плиска. – Київ : [Вид–во НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2009. – 284 с. – Бібліогр.: с. 275–281. – До 175–річчя Нац. пед. ун–ту ім. М. П. Драгоманова. – ISBN 978–966–660–475–3

 20. Пшінько, Олександр Миколайович. Екологія житла : радіоактивність житла : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Пшінько, Л. Ф. Долина, О. М. Пристинська ; [ред. О. О. Котова] ; Мін–во транспорту та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун–т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Вид–во Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2007. – 175 с. – Бібліогр.: с. 120–122. – ISBN 966–8471–24–5

 21. Стефаник, Василь Ілліч. Популярна екологія у нарисах, діалогах, дискусіях : метод. посіб. до курсу "Загальна екологія" / В. І. Стефаник ; Чернів. нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2008. – 286, [1] с. – Назва на обкл. : Популярна екологія. – ISBN 978–966–423–001–5

 22. Федоряк, Марія Михайлівна. Основи екології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Федоряк, Г. Г. Москалик ; Чернів. нац. ун–т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 335[1] с. – Бібліогр.: с. 331. – ISBN 978–966–423–027–5

 23. Чернова, Тетяна Леонідівна. Здоровье ребенка : домаш. мед. справ. / Т. Л. Чернова. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. – 317 с. – (Серия "Заботливым родителям"). – ISBN 978–966–14–0557–7 (серия). – ISBN 978–966–14–0558–4 (Украина). – ISBN 978–5–9910–0968–3– (серия). – ISBN 978–5–9910–0969–0 (Россия)


ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 1. Матвеев, Борис Николаевич. Настольные издательские системы : учеб. пособие. Разд. 1. Подготовка изданий к печати / Б. Н. Матвеев ; Харк. держ. акад. культури. – Харьков : ХГАК, 2008. – 162 с. – Бібліогр.: с. 157–158

МИСТЕЦТВО. СПОРТ

 1. Букреєва, Ганна Борисівна. Цікаве образотворче мистецтво. 5–8 класи : дидакт. ігри і вправи / Г. Б. Букреєва ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. Т. Риженко]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, [2010]. – 63, [1] с. – ISBN 978–966–10–0419–0

 2. Панфілова, Олександра Георгіївна. Мистецьке життя Кременеччини 20–30–х років ХХ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Панфілова Олександра Георгіївна ; Терноп. нац. пед. ун–т ім. Володимира Гнатюка. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2009. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

 1. Англійська мова : практ. підготов. до ЗНО / [Я. В. Довгополова, О. О. Чорновол–Ткаченко]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, [2009]. – 254 с. – (Комплексний тренажер). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978–966–404–980–8

 2. Архангельська, Алла Мстиславівна. "Чоловік" у слов'янських мовах : [монографія] / Алла Архангельська ; Рівнен. ін–т слов'янознавства Київ. славістич. ун–ту. – Рівне : [б. в.], 2007. – 447 с. – Бібліогр.: с. 415–447. – ISBN 978–966–2096–06–4

 3. Воєвода, Зінаїда Яківна. Книжка для вчителя з української літератури. 7 клас : календар.–темат. планув. : розробки уроків / З. Я. Воєвода, О. Л. Данилейко ; за ред. О. І. Міщенко ; [голов. ред. Олександр Удод]. – Київ : Генеза, 2008. – 302, [1] с. – Бібліогр.: с. 300–301. – ISBN 978–966–504–657–8

 4. Засєкіна, Лариса Володимирівна. Психолінгвістична діагностика : навч. посіб. / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. нац. ун–ту ім. Лесі Українки, 2008. – 187 с. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 978–966–600–372–3

 5. Казковий калейдоскоп : [зб. казок] / [авт.: студенти 345 гр. ; Миколаїв. держ. ун–т ім. В. О. Сухомлинського, Ін–т пед. освіти. – Миколаїв : [б. в.], 2007. – 26 с.

 6. Какая пора прекраснее : хрестоматия для внеклас. чтения / [сост. Г. Ю. Рогинская ; ред. Г. Ю. Рогинская ; худож. С. В. Попов]. – [Харьков] : Ранок, [2009]. – 319, [1] с. – ISBN 978–966–672–153–5

 7. Карп'юк, Оксана Дмитрівна. Робочий зошит до підручника з англійської мови для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Оксана Карп'юк ; [ред. Ігор Ратушний]. – [Тернопіль] : Лібра Терра, 2008. – 55, [1] с. – Обкл. англ. мовою : Oksana Karpiuk. English?. – ISBN 978–966–8790–39–3

 8. Кеба, Александр Владимирович. Лирика Иннокентия Анненского: художественная структура и семантика : [монографія] / А. В. Кеба, Т. В. Кеба. – Каменец–Подольский : Аксиома, 2009. – 175 с. : портр. – Библиогр.: с. 159–173. – ISBN 978–966–496–098–1

 9. Кочерган, Михайло Петрович. Основи зіставного мовознавства : підручник / М. П. Кочерган. – Київ : Академія, 2006. – 423 с. – (Серія "Альма–матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 387–403. – Сер. засновано у 1999 р. – ISBN 966–580–213–5

 10. Мовчун, Леся. Мовна лікарня : Пригоди Лєрки Севрючки і цікаві завдання з культури мови : [для учнів 3–6 кл.] / Леся Мовчун ; [голов. ред. Б. Будний ; ред. А. Павліченко ; худож. Є. Рудюк]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, [2009]. – 93 с. : кольор. іл. – ISBN 978–966–408–522–6

 11. Попова, Ирина Николаевна. Французкий язык = Cous pratique de grammaire francaise : практ. курс для вузов и фак. иностр. языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – 12–е изд., перераб. и доп. – Харьков : Нестор Академик Паблишерз, 2008. – 474, [1] с. – ISBN 978–966–8153–03–7

 12. Третяк, Ольга Петрівна. Почитаймо разом. 1 клас : [навч. посіб.] / О. П. Третяк, О. Г. Чернецька, Т. К. Копликова ; [за ред. О. О. Горської ; худож. Ю. Малежик]. – Донецьк : Глорія, 2010. – 47 с. – ISBN 978–611–536–043–7

 13. Третяк, Ольга Петрівна. Почитаймо разом. 2 клас : [навч. посіб.] / О. П. Третяк, О. Г. Чернецька, Т. К. Копликова ; [за ред. О. О. Горської ; худож. Ю. Малежик]. – Донецьк : Глорія, 2010. – 47 с. – ISBN 978–611–536–044–4

 14. Третяк, Ольга Петрівна. Почитаймо разом. 3 клас : [навч. посіб.] / О. П. Третяк, О. Г. Чернецька, Т. К. Копликова ; [за ред. О. О. Горської ; худож. Ю. Малежик]. – Донецьк : Глорія, 2010. – 47 с. – ISBN 978–611–536–045–1

 15. Третяк, Ольга Петрівна. Почитаймо разом. 4 клас : [навч. посіб.] / О. П. Третяк, О. Г. Чернецька, Т. К. Копликова ; [за ред. О. О. Горської ; худож. Ю. Малежик]. – Донецьк : Глорія, 2010. – 47 с. – ISBN 978–611–536–046–8

 16. Українська мова та література : практ. підготов. до ЗНО / [авт.–уклад.: В. В. Паращич, В. Ф. Жовтобрюх, В. Ф. Максименко ; відп. ред. Н. В. Томашевська]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, [2009]. – 271 с. – (Комплексний тренажер). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978–966–404–932–7

 17. Универсальный словарь PONS : русско–немецкий, немецко–русский : 75 000 слов и оборотов. – Киев : Методика, [2009]. – 582 с. – ISBN 978–966–8315–76–3 (укр.)

 18. Червінська, Ольга В'ячеславівна. Психологічні аспекти актуальної рецепції тексту: теоретико–методологічний погляд на сучасну практику словесної культури : [наук. посіб.] / Червінська О. В., Зварич І. М., Сажина А. В. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – 282 с. – ISBN 978–966–2147–53–7

 19. Школьный звонок. 1–5 класс : хрестоматия для внеклас. и семейного чтения / авт.–сост.: Елена Николаевна Бабенко, Галина Федоровна Древаль ; [худож.: Павлина Феликсовна и Дана Феликсовна Мрачковские]. – Донецк : Глорія, 2009. – 334, [1] с. – (Хрестоматия внекласного и семейного чтения). – ISBN 978–611–536–022–2

 20. Яка пора найкраща : хрестоматія для позаклас. читання / [уклад. Г. Ю. Рогінська ; ред. Г. Ю. Рогінська ; худож. С. В. Попов]. – [Харків] : Ранок, [2009]. – 319, [1] с. – ISBN 978–966–672–113–9

Автореферати дисертацій

 1. Семак, Оксана Іванівна. Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: система конфліктів і характерів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Семак Оксана Іванівна ; Інститут філології Прикарпат. ун–ту ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 2. Титова, Марія Василівна. Дидактичні основи вивчення української мови у шкільництві Галичини (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Титова Марія Василівна ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

 3. Хопта, Світлана Михайлівна. Парадигма екзистенціалізму в українській літературі кінця ХІХ століття: систематика художніх образів та характерів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Хопта Світлана Михайлівна ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2009. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16–17

ІСТОРІЯ

 1. Історія України : практ. підготов. до ЗНО / [авт.–уклад. В. А. Греченко, Ю. Г. Лебедєва ; відп. ред. Н. В. Томашевська]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, [2009]. – 160 с. – (Комплексний тренажер). – ISBN 978–966–404–933–4

 2. Касян, Людмила Григорівна. Практикум з українознавства / авт.–упоряд.: Л. Г. Касян, О. В. Семенюченко ; НДІ українознав. – Київ : [б. в.], 2008. – 79 с.

 3. Євген Чикаленко. Петро Стебницький : Листування, 1901–1922 роки / НАН України, Ін–т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України ; [упоряд.: Н. Миронець, І. Старовойтенко, О. Степченко ; вступ. ст.: Н. Миронець, І. Старовойтенко ; наук. ред. І. Гирич]. – Київ : Темпора, 2008. – 627 с. : фотогр. – ISBN 978–966–8201–41–7

Автореферати дисертацій

 1. Дмитрук, Ірина Федорівна. Гуцульщина в етнографічних дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Дмитрук Ірина Федорівна ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18

 2. Ілин, Любомир Михайлович. Українське представництво Галицького Крайового сейму в 1870–1876 рр. : :автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ілин Любомир Михайлович ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18

 3. Пунько, Лідія Богданівна. Етноконфесійні процеси в Галичині (1919–1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Пунько Лідія Богданівна ; Прикарпат. нац. ун–т ім. Василя Стефаника. – Івано–Франківськ : [б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18

ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

 1. Грущинська, Ірина Василівна. Я і Україна : метод. та дидакт. матеріали до уроків у 1–2 кл. : посіб. для вчителя / Ірина Грущинська ; [голов. ред. Б. Є. Будний]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, [2008]. – 141, [1] с. – ISBN 978–966–408–391–8

 2. Старовойтенко, Інна. Євген Чикаленко: людина на тлі епохи : [монографія] / Інна Старовойтенко ; [наук. ред.: Ігор Гирич ; ред. Лариса Білик] ; НАН України, Ін–т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ : Темпора, 2009. – 543 с. – ISBN 978–966–8201–70–7

 3. Сухар, Вікторія Леонідівна. Планування роботи за сферами життєдіяльності : 3–4 роки. Осінь / В. Л. Сухар. – [Харків] : Ранок, [2009]. – 205, [3] с. – (Серія "Дошкільна освіта")). – ISBN 978–611–540–037–9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка