Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва АлександровичСкачати 466.03 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації21.02.2016
Розмір466.03 Kb.
1   2   3

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


 1. Зусин, Владимир Яковлевич. Этика и этикет делового общения : учеб. пособие для студентов вузов и техникумов / В. Я. Зусин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Мариуполь : Рената, 2006. – 271 с. – Бібліогр.: с. 265-267. – ISBN 966-7329-88-7

 2. Кізілов, В'ячеслав Анатолійович. Християнська етика : 210 загадок про героїв та явища Святого Письма / В'ячеслав Кізілов, Галина Кізілова. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 40 с. – (Серія "Вивчаємо Біблію" : заснована 2008 року). – ISBN 978-966-10-0411-4 (серія). – ISBN 978-966-10-1107-5

 3. Лазарев, Феликс Васильевич. Философия : учеб. пособие / Ф. В. Лазарев, М. К. Трифонова ; [голов. ред. : О. В. Рибіна ; худож. ред. : А. И. Петрова]. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – 383 с. : іл. – ISBN 966-8111-02-8

 4. Невлева, Инна Михайловна. История русской философии : учеб. пособие / И. М. Невлева. – Харьков : Консум, 2003. – 407 с. – Библиогр.: с. 401-407. – ISBN 966-7920-45-3

 5. Причепій, Євген Миколайович. Філософія : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль ; [ред. : П. О. Мусієнко]. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Академвидав, 2009. – 591 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – ISBN 978-966-8226-85-4

 6. Этикет от А до Я / [авт.-сост. Е. Д. Сипливая ; худож. : Е. В. Зарби-Гальчук ; ред. : Е. А. Полидович]. – Донецк : БАО, 2010. – 335 с. – ISBN 978-966-481-407-9

Автореферати дисертацій

 1. Глистюк, Ярослав Степанович. Генеральна греко-католицька духовна семінарія у Львові 1848-1914: інституційна та соціальна історія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Глистюк Ярослав Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2008. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Абаїмов, Володимир Миколайович. Сплата податку - веде до порядку : робочий зошит учня / В. М. Абаїмов, О. М. Шиян ; Держ. податк. інспекція у Дарниц. р-ні м. Києва, Гімназія "Діалог" м. Києва. – [Вид. 2-ге]. – Київ : Компас, 2008. – 55 с. : il. – ISBN 978-996-96767-5-7

 2. Бачур, Б. С. Історія держави і права зарубіжних країн : навч.-метод. посіб. / Б. С. Бачур ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008. – 76 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-190-017-1

 3. Бойко, Олександр Дмитрович. Політичне маніпулювання : навч. посіб. / О. Д. Бойко ; [ред. : Г. А. Теремко]. – Київ : Академвидав, 2010. – 431 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 424-431. – ISBN 978-966-8226-89-2. – ISBN 978-966-8226-90-8

 4. Веріан, Гел Р. Мікроекономіка: проміжний рівень : сучасний підхід / Гел Р. Веріан ; [пер.з англ. Сергія Слухая ; наук. редагування : Сергій Слухай, Петро Банщиков ; літ. ред. : Н. Цісик, А. Бакало] = Intermediate Microeconomics : A Modern Approach / Hal R. Varian : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. – 6-те вид. – Київ : Лібра, 2006. – 630 с. – ISBN 966-7035-76-Х (укр.). – ISBN 0-393-97830-3 (англ.)

 5. Економічна інформатика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Григорків, Л. Л. Маханець, Р. Р. Білоскурський та ін. ; [відп. за вип. : В. С. Григорків]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 463 с. – ISBN 978-966-2147-06-3

 6. Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (для курсів за вибором). Ч. 2 / Мін-во освіти і науки України, Департамент розвитку заг. серед. та дошк. освіти ; [відп. за вип.: Н. В. Бєскова та ін. ; уклад.: В. В. Радченко, Ю. В. Бицюра]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 383 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-496-042-4

 7. Кифяк, Василь Федорович. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк ; [літ. ред. : Оксана Вілінська]. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. – 343 с. – Бібліогр.: с. 340-343. – ISBN 978-966-2147-08-7

 8. Логвина, Валентина Львівна. Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Л. Логвина, А. О. Михайлик ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – 2-ге вид. – Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В. : Абетка, 2009. – 302, [1] с. – Бібліогр.: с. 206-302. – ISBN 978-966-1549-49-3

 9. Малышко, Ирина Ивановна. Концепции современного естествознания : учеб. пособие / Малышко И. И. – Донецк : Вебер, Донецкое отд-ние, 2007. – 255 с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-335-033-2

 10. Медико-соціальна допомога дітям, які зазнали насильства в сім'ї : програма циклу тематичного вдосконалення лікарів / Онишко Ю. В. ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Всеукр. громад. центр "Волонтер", Представництво дит. фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – Київ : К.І.С., 2010. – 121 с. – Бібліогр.: с. 119-120. – ISBN 978-966-1568-36-4

 11. Міжнародні організації : метод. рек. до самост. роботи студ. напряму підготовки та спец. 6.030503 "Міжнародна економіка" ф-ту менеджменту та маркетингу / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; [уклад. : Дергачова Вікторія Вікторівна, Шеремет Тетяна Геннадіївна; відп. ред. : В. Г. Герасимчук. – Київ : НТУУ КПІ, 2009. – 116 с.

 12. Мовчун, Антоніна Іванівна. Кожна дитина має право : виховні заняття : за кн. С. Гавриша "Маленькі історії про великі істини. [Права та свободи дитини]" / А. І. Мовчун ; [відп. за вип. : Н. В. Заблоцька ; ред. : Т. О. Попова]. – 3-тє вид. – Київ : Генеза, 2010. – 158, [1] с. – ISBN 978-966-504-979-1 За кн. С. Гавриша "Маленькі історії про великі істини. [Права та свободи дитини]"

 13. Петенко, Ірина Валентинівна. Планування та статистика показників праці : навч. посіб. / І. В. Петенко, Т. В. Уманець, Л. І. Антошкіна. – Донецьк : НОУЛІДЖ, Донец. від-ня, 2009. – 340 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-1571-47-0

 14. Петришин, Галина Петрівна. Соціологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Галина Петришин. – Тернопіль : [б. в.], 2006. – 299 с. – Бібліогр.: с. 290-294. – ISBN 966-8334-31-0

 15. Попередження, виявлення і подолання випадків насильства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми : тренінговий курс / [кол. авт.: Журавель Т. В., Коробченко Н. М. та ін.] ; за заг. ред. О. В. Безпалько, Т. В. Журавель ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Всеукр. громад. центр "Волонтер", Представництво дит. фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – Київ : К.І.С., 2010. – 167 с. – ISBN 978-966-1568-38-8

 16. Реалізація національних економічних інтересів України в рамках євроінтеграційних процесів : всеукр. наук.-практ. конф. викладачів та студ., 13 трав., 2010 р. / М-во освіти і науки України, Акад. екон. наук України, М-во економіки АРК, Крим. екон. ін-т, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [орг. ком. конф. : Реутов В. Є., Степаненко С. В., Наливайченко С. П. ; відп. за вип. : С. П. Наливайченко. – Сімферополь : Підприємство "Фенікс", 2010. – 284 с. – ISBN 978-966-1551-47-2

 17. Розгляд справ стосовно жорстокого поводження з дітьми судами України: аналіз законодавства та практики його застосування : наук.-практ. зб. / [авт. кол.: Ахтирська Н. М., Кочемировська О. О. та ін.; за заг. ред. Н. М. Ахтирської] ; Акад. суддів України, Всеукр. громад. центр "Волонтер", Представництво дит. фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – Київ : К.І.С., 2010. – 125 с. – ISBN 968-966-1568-40-1

 18. Соціологія у схемах, таблицях та коментаріях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / М-во освіти і науки України ; [авт. кол. : Давидов П. Г., Кальянов А. В., Кирилова О. М. та ін. ; за ред. П. Г. Давидова]. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Донецьк : Норд-Прес, 2009. – 214 с. – Бібліогр.: с. 207-214. – ISBN 978-966-8707-20-9. – ISBN 978-966-380-334-0

 19. Страхування : підручник / за ред. В. Д. Базилевича; [авт. кол. : В. Д. Базилевич, О. Ф. Філонюк, К. С. Базилевич та ін.]. – Київ : Знання, 2008. – 997, [22] с. – (Серія "Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років") (Серія "Класичний університетський підручник"). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-346-449-7

 20. Танчин, Ігор Зіновійович. Соціологія : навч. посіб. / І. З. Танчин. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 351 с. – Бібліогр.: с. 329-341. – ISBN 978-966-346-479-4

 21. Тихомирова, Євгенія. Основи соціології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Євгенія Тихомирова ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 2-ге вид., оновл., переробл. – Рівне : Перспектива, 2007. – 335 с. – Бібліогр.: с. 328-332. – ISBN 966-7643-81-6

 22. Уголовное право Украины : общая часть : учебник для студ. высш. учеб. заведений / [авт. кол. : Е. Н. Алиева, Л. К. Гаврильченко, Т. А. Гончар и др.; отв. ред. : Е. Л. Стрельцов. – 5-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Одиссей, 2009. – 342, [1] с. – ISBN 978-966-633-807-8

 23. Уголовное право Украины : особенная часть : учебник для студентов высш. учеб. заведений / [кол. авт. : Бабий А. П., Доброход И. С., Кармазин Ю. А. и др. ; отв. ред. : Е. Л. Стрельцов]. – 5-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Одиссей, 2009. – 543 с. – ISBN 978-966-633-808-5b

 24. Цивільний процес : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутріш. справ ; [авт. кол. : М. М. Бородін, О. Г. Бортнік, Колісник О. В. та ін. ; за заг. ред. Кройтора В. А.] . – Харків : [б. в.], 2009. – 280 с. – ISBN 978-966-610-182-5

 25. Шевчук, Жанна Анатоліївна. Інтелігенція України у формуванні національної самосвідомості, духовності, розвитку української мови : іст. нарис : [монографія] / Ж. А. Шевчук ; [відп. за вип. : В. О. Савчук ; відп. ред. П. Т. Тронько ; НАН України, Голов. редакц. колегія наук.-докум. сер. книг "Реабілітовані історією", Всеукр. спілка краєзнавців. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2006. – 247 с. – Бібліогр.: с. 228-245. – ISBN 966-8642-52-х


Автореферати дисертацій

 1. Бобкова, Оксана Михайлівна. Адміністративна та культурно-просвітницька діяльність А. Я. Фабра на Півдні України (30-ті - перша половина 60-х рр. ХІХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бобкова Оксана Михайлівна ; Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18

 2. Бойко, Юлія Олександрівна. Видавнича, благодійницька та громадсько-політична діяльність Євгена Чикаленка (1880-ті рр. – 1929 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бойко Юлія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2008. – 15 с. – Бібліогр.: с. 12

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

 1. Бар-Ор, Одед. Здоровье детей и двигательная активность: От физиологических основ до практического применения = Pediatric Exercise Medicine / Одед Бар-Ор, Томас Роуланд. – Киев : Олимпийская литература, [2009]. – 527 с. – Библиогр.: с. 457-527. – ISBN 966-7133-98-2

 2. Гаврилів, Орест Степанович. До методу розділення змінних Фур'є : навч.-метод. посіб. / Гаврилів О. С. – Львів : [б. в.], 2009. – 30 с. – Бібліогр.: с. 29. – ISBN 978-966-8460-67-8

 3. Давиденко, Володимир Андрійович. Ландшафтна екологія : навч. посіб. для студ. екол. спец. вищ. навч. закл. / В. А. Давиденко, Г. О. Білявський, С. Ю. Арсенюк ; [ред. : Н. ЦІсик ; худож. : М. Дейнека]. – Київ : Лібра, 2007. – 254 с. : іл. – Бібліогр.: с. 237-241. – ISBN 978-966-7035-87-7

 4. Лук'янова, Лариса Борисівна. Дидактичні матеріали з екології : навч.-метод. посіб. для викладачів / Л. Б. Лук'янова. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2006. – 326 с. – Бібліогр.: с. 326. – ISBN 966-8419-24-3

 5. Пономаренко, Марія. Усміхнений сонях : читанка-хрестоматія з "Основ здоров'я : 1-4 кл. / Марія Пономаренко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2009]. – 131, [1] с. – ISBN 978-966-408-458-8

 6. Розвиваємо творчі здібності дітей з природознавства (робота з обдарованими дітьми). 3 клас / [уклад. : Фінько Г. М., Галас А. М.]. – Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В. : Абетка, 2010. – 139 с. : іл. – (Серія "Природознавство"). – ISBN 978-611-539-011-3

 7. Соболь, Валерій Іванович. Біологія : довід.+тести : повний повторюв. курс, підготовка до зовніш. незалеж. оцінювання / В. І. Соболь. – Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В. : Абетка, 2010. – 795 с. – ISBN 978-611-539-023-6

 8. Сторожук, Віктор Миколайович. Промислова екологія : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В, М. Сторожук, В. А. Батлук, М. М. Назарук. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2005. – 547 с. – Бібліогр.: с. 540-543. – ISBN 966-322-067-8

 9. Царьова, Ніна Василівна. Контроль навчальних досягнень та самостійні роботи з хімії. 8 клас / Ніна Василівна Царьова, Тетяна Марківна Баранова ; ред. В. Тарнопольський ; літ. ред. Тетяна Дунаєвська ; обкл. Олени Соколюк]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 143, [1] с. – (12-річна школа). – ISBN 978-966-07-1593-6


МИСТЕЦТВО. СПОРТ

 1. Зайцев, Євген Васильович. Основи народно-сценічного танцю : навч. посіб. для вищих навч. закл. культури і мистецтв I - IV рівнів акредитації, а також для загальноосвіт. шк., позашкіл. та профес. навч. закл., системи післядиплом. пед. освіти / Євген Зайцев, Юрій Колесниченко ; М-во культури і туризму України, Наук.-метод. Рада з питань освіти та науки України. – Вид. 3-тє. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 413 с. : іл. – ISBN 978-966-382-204-4

 2. Селівачов, Михайло Романович. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) / Михайло Селівачов ; [передм. М. В. Поповича ; літ. редагування Клари Максимович ; обкл. і художня ред. Олександри Мельник] ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Київ. держ. ін-т декоратив.-приклад. мистец. і дизайну ім. М. Бойчука = lexicon of Ukrainian ornamentation (iconography, nomination, styles, typology) / Mykhailo Selivachov. – 2-ге вид., допов. та випр. – Київ : Ред. вісника "АНТ", [2009]. – 406, [1] с. : іл., табл., портр. – Назва на дод. тит. арк. : Праці Наукового товариства ім. Миколи Трохименка. Вип. 18 : Лексикон української орнаментики. – Бібліогр.: с. 344-371. – ISBN 978-966-432-047-1

 3. Український народний орнамент: вишивки, тканини, писанки. Вип. 8 / зібрала і систематизувала Ольга Петрівна Косач-Драгоманова (Олена Пчілка) ; [до друку підгот.: Віра Комзюк, Наталія Пушкар ; вступ. ст. Надія Сташенко ; відп. за вип.: Анатолій Силюк]. – Репринт. відтворення першого вид. 1876 р. – Ковель : Ковельська міська друкарня, 2010. – 10, 18, V с. + 33 арк. (іл.). – Содержание: Треба добре знати народ, аби змогти прозирнути його душу (Відсвіти творчої біографії Олени Пчілки) / Н. Сташенко. – Пер. изд. : Украинскій народный орнаментъ: вышивки, ткани, писанки / О. П. Косачева. – ISBN 978-966-361-446-5

МОВА. ЛІТЕРАТУРА


 1. Авраменко, Олександр Миколайович. Українська література. 10 клас : кн. для вчителя: календар. планув. та розроб. уроків / О. М. Авраменко, Л. М. Скрипник ; [ред. : Л. Загорнюк]. – Київ : Грамота, 2010. – 319 с. – ISBN 978-966-349-283-4

 2. Англійська мова для прекладачів і філологів : II курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. В. І. Карабана ; [М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. Ю. Васильченко, Н. С. Хоменко ; ред. О. В. Дерепа]. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 337 с. : іл. – Бібліогр.: с. 336=337. – ISBN 966-382-001-2

 3. Анлійська мова : III курс. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. Ю. Васильченко та ін. ; за заг. ред. В. І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 491 с. : іл. – ISBN 978-966-382-041-5

 4. Анненкова, Олена Сергіївна. Зарубіжна література XIX століття: європейська реалістична проза 1830-1880-х років / О. С. Анненкова ; [відп. за вип. : Кушерець Д. В., Харлан Є. А. ; худож. : Перловська М. І. ] ; Ун-т сучас. знань. – Київ : Знання України, 2006. – 437 с. – Бібліогр.: с. 430-437. – ISBN 966-316-131-0

 5. Базарницька, Ірина Йосипівна. Конкурсні завдання з української мови. 3 клас : [навч. посіб.] / І. Й. Базарницька, О. С. Щепанська ; [голов. ред. : Богдан Будний ; ред. : Донара Пендзей ; обкл. Анни Ребрик]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2009]. – 50, [2] с. – (Рідна мова в рідній школі). – ISBN 978-966-10-0558-6

 6. Бацевич, Флорій Сергійович. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич ; [ред. : Г. А. Теремко]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академія, 2009. – 375 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 361-375. – ISBN 978-966-580-302-7

 7. Бияк, Г. С. Українська мова. Дієслово у прислів'ях та приказках. 5-6 класи : дидакт. матеріал / Г. С. Бияк, Н. Я. Бияк ; [голов. ред. : Богдан Будний ; ред. : Любов Левчук]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2008]. – 70, [1] с. – (Серія "Бібліотека вчителя"). – ISBN 978-966-408-376-5

 8. Бияк, Галина Степанівна. Українська мова. Дієслово у прислів'ях та приказках. 3 клас : дидакт. матеріал / Г. С. Бияк, Н. Я. Бияк ; [голов. ред. : Богдан Будний ; ред. : Любов Левчук]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2008]. – 47, [1] с. – (Серія "Бібліотека вчителя"). – ISBN 978-966-408-374-1

 9. Бияк, Галина Степанівна. Українська мова. Дієслово у прислів'ях та приказках. 4 клас : дидакт. матеріал / Г. С. Бияк, Н. Я. Бияк ; [голов. ред. : Богдан Будний ; ред. : Любов Левчук]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2008]. – 66, [1] с. – (Серія "Бібліотека вчителя"). – ISBN 978-966-408-375-8

 10. Більчук, Маргарита. Українські та зарубіжні письменники : розповіді про життя і творчість / Маргарита Більчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 239, [1] с. – ISBN 978-966-07-0957-7

 11. Веселий струмочок. Хрестоматія для позакласного читання. 4 клас : літературна скринька. Добірка 2 / [упоряд. : Гребенькова Лілія Олексіївна]. – [Харків] : Ранок, [2010]. – 159, [1] с. : іл. + 1 бр. (15 с.). – ISBN 978-966-672-952-4

 12. Віталіш, Любов Петрівна. Фразеологія німецької мови : практикум / Л. П. Віталіш ; [відп. за вип. : Т. Стадницький ; художнє оформл. обкл. : Світлана Костенко] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ПАІС, 2007. – 138 с. – Бібліогр.: с. 136-137. – ISBN 966-7651-58-9

 13. Головко, Зоя Лук'янівна. Читання. 3 клас : тест. завдання : навч. посіб. / З. Л. Головко ; [голов. ред. : Богдан Будний ; ред. Ірина Чорненька ; худож. Володимир Басалига]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 31, [1] с. – (Рідна мова в рідній школі). – ISBN 978-966-10-1269-0

 14. Головко, Зоя Лук'янівна. Читання. 4 клас : тест. завдання : навч. посіб. / З. Л. Головко, І. М. Чорненька ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. : Ірина Чорненька ; худож. В. А. Басалига]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 38, [1] с. – (Рідна мова в рідній школі). – ISBN 978-966-10-1268-3

 15. Деменчук, Олег Володимирович. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Деменчук ; М-во освіти і науки України, Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славістич. ун-ту. – Рівне : Перспектива, 2005. – 165 с. – Назва на обкл. : Contrastive lexicology of the english and ukrainian languages. – Бібліогр.: с. 162-165. – ISBN 966-7643-64-6

 16. Дияконович, Інна Миколаївна. Практична фонетика англійської мови : навч.-метод. посіб. для студ. І курсу / Дияконович І. М. ; [ред. : І. Голубішко] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 79, [1] с. – Бібліогр.: с. 79. – ISBN 966-363-015-9

 17. Дубчак, Ольга Петрівна. Українська мова та література. 11 клас : зразки викон. творч. завдань до переказів для держ. підсумк. атестації / Ольга Дубчак, Віта Чала ; [завідувачка ред. мови та л-ри : Наталя Заблоцька ; ред. Віта Чала ; художнє оформл. Олени Мамаєвої]. – Київ : Генеза, 2009. – 88, [1] с. – ISBN 978-966-504-899-2

 18. Євчук, Оксана Володимирівна. Бліц-контроль на уроках англійської мови. 4 клас / Оксана Євчук, Ірина Доценко ; [ред. : Оксана Пилипів ; відп. за вип. : Леся Вознюк]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 63 с. – ISBN 978-966-07-1436-6

 19. Євчук, Оксана Володимирівна. Бліц-контроль на уроках англійської мови. 6 клас / Оксана Євчук, Ірина Доценко ; [ред. : Оксана Пилипів ; відп. за вип. : Оксана Пилипів. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 63 с. – ISBN 978-966-07-1649-0

 20. Захлюпана, Ніна. Морфологія : навч.-метод. посіб. для студ. ден. форми навчання спец. "слов'янські мови", "арабська мова", "перська мова", "японська мова", "літературна творчість", "прикладна лінгвістика" / Ніна Захлюпана, Ірина Кузьма, Галина Кутня. – Львів : ПАІС, 2009. – 179 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-966-1585-17-0

 21. Іванюк, Н. В. Навчальні ігри на уроках німецької мови / Іванюк Н. В. ; [голов. ред. : Богдан Будний ; ред. : Роман Матієв ; обкл. Володимира Басалиги] ;. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2009]. – 48 с. – ISBN 978-966-10-0179-3

 22. Казаков, Ігор Миколайович. Практичні заняття з теорії літератури : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / І. М. Казаков, В. П. Сиротенко. – Слов'янськ : Печатный двор, 2003. – 248 с. – Бібліогр.: с. 239-246. – ISBN 966-8241-04-5

 23. Колошук, Надія Георгіївна. Іван Багряний: домінанти творчості та проблеми вивчення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Надія Колошук. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 100 с. – ISBN 978-617-517-017-5

 24. Кондратенко, Людмила Петрівна. Золоті перлини : 3 кл. : хрестоматія для позакл. читання / уклад. : Кондратенко Л. П. – [Кам'янець-Подільський] : [ФОП Сисин О. В.], [2010]. – 231, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 224-225. – ISBN 978-611-539-005-2

 25. Кондратенко, Людмила Петрівна. Золоті перлини : 2 кл. : хрестоматія для домаш. та позаклас. читання / уклад.: Кондратенко Л. П. ; [худож. : Шинбіна Н. В. ; обкл. : Шинбіна Н. В., Бакицький Д. В.]. – [Кам'янець-Подільський] : [ФОП Сисин О. В.], [2010]. – 271 с. : іл. – Бібліогр.: с. 262-264. – ISBN 978-611-539-004-5

 26. Кондратенко, Людмила Петрівна. Золоті перлини : 4 кл. : хрестоматія для домаш. та позаклас. читання / укл.: Кондратенко Л. П. ; [худож. : Шинбіна Н. В. ; обкл. : Шинбіна Н. В., Бакицький Д. В.]. – [Кам'янець-Подільський] : [ФОП Сисин О. В.], [2010]. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 278-280. – ISBN 978-611-539-006-9

 27. Копосов, Павло Германович. Чарівна веселка : хрестоматія для позакл. читання : кн. для читання : для мол. та серед. шк. віку / Копосов Павло Германович ; [художнє редагування, макет та обкл. Юлії Ясінської ; худож. : Вікторія Дунаєва]. – Донецк : Глорія, 2010. – 383 с. – (Хрестоматія позакласного і родинного читання). – ISBN 978-617-536-026-2

 28. Костенко, Ліна Василівна. Річка Геракліта / Ліна Костенко ; [упорядкув. та передм. Оксани Пахльовської, післямова Дмитра Дроздовського, худож. Сергій Якутович]. – Київ : Либідь, 2011. – 331, [4] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-966-06-0587-9

 29. Лазер-Паньків, Олеся Василівна. Давньогрецька мова в таблицях : фонетика. Морфологія : навч. посіб. для студ. вищ навч. закл. / О. В. Лазер-Паньків, О. В. Кощій ; [видавн. ред. : Т. Ціховський ]. – Надвірна : Надвірнянська друкарня, 2010. – 331 с. – Бібліогр.: с. 320-324. – ISBN 978-966-7524-74-6

 30. Лісовий, Микола Іванович. Культура професійного мовлення : навч. посіб. для студ. вищ. мед. [навч.] закл. освіти / М. І. Лісовий. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 175 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-382-284-6

 31. Мандрівка алфавітом. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 111 с. – ISBN 978-966-07-1507-3

 32. Мерхелевич, Геннадий Викторович. Английский язык: как учить(ся), чтобы обучить(ся) / Г. В. Мерхелевич ; [Чернышова О. С. – авт. разд. : "Как выбрать учебник" ; відп. ред. : Т. В. Буракова] ; Учеб.-метод. центр АРПИ. – Донецк : ARPI, 2010. – 217 с. – (Серия "Преподаем на английском"). – ISBN 978-966-97087-7-9

 33. Райбедюк, Г. Б. Неокласики: естетична система та персоналії : навч. посіб. / Г. Б. Райбедюк, О. Ф. Томчук. – Ізмаїл : [б. в.], 2005. – 351 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966-8127-34-X

 34. Рокаш, Ольга Миколаївна. На межі століть : англійська література кінця XIX - початку XX ст. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : [у 2 т.]. [Т. 1] / О. М. Рокаш ; [худож. ред. : А. Затворницька, редагування : Л. Мошинська]. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 730 с. – ISBN 966-7975-51-7

 35. Романюк, Тарас Володимирович. Канадські оповідання : худож.-докум. видання / Тарас Романюк ; [відп. за вип. : Ростислав Семків ; ред. : Лариса Білик]. – Київ : Смолоскип, 2006. – 265, [2] с. – ISBN 966-8499-37-9

 36. Семенюк, Олег Анатолійович. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук ; [ред. : А. В. Кулачок]. – Київ : Академія, 2010. – 237 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 233-237. – ISBN 978-966-580-310-2. – ISBN 978-966-580-328-7

 37. Спирина, Наталья Михайловна. Основы психолингвистики и библиотеки : учеб.-практ. пособие / Н. М. Спирина ; [ред. совет: О. О. Борисова и др.]. – Москва : Литера, 2010. – 144 с. – (Серия Современная библиотека ; вып. 86). – Библиогр.: с. 120-124. – ISBN 978-5-91670-054-1

 38. Українська література : скороч. виклад текстів творів укр. письменників за програмою ЗНО : зовніш. незалеж. оцінювання, 2010 / [продюсер проекту : О. В. Симоненко ; голов. ред. : Д. В. Марков]. – Київ : Майстер-клас, 2010. – 430 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Назва на обкл. : Скорочений виклад текстів творів українських письменників за програмою ЗНО. – ISBN 978-966-444-245-6 Прослухай та прочитай усі літературні твори, включені до програми ЗНО, щоб успішно скласти тест на сертифікат УЦОЯО

 39. Українська мова й література. 7-11 класи : програми факульт. та спец. курсів. Вип. 1 / відп. за вип. Валерій Федоренко ; [голов. ред. : Катерина Рибалко]. – Київ : Ред. журн. "Дивослово", 2007. – 251 с. – Бібліогр.: с. 250-251. – ISBN 978-966-95976-5-6

 40. Фурдуй, Марія Іванівна. Українська мова : практикум з правопису : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Фурдуй ; за ред. В. В. Різуна ; [голов. ред. : В. М. Куценко ; ред. : Н. А. Симоненко ; художнє оформл. і редагування О. Г. Григора]. – Вид. 3-тє, стер. – Київ : Либідь, 2008. – 269, [1] с. – Бібліогр.: с. 269-270. – ISBN 978-966-06-0507-7

 41. Хто в світі не бував, той дива не видав : українські прислів'я, приказки та інше / упоряд. Н. Лобас. – Тернопіль ; Харків : Ранок, [2009]. – 158, [1] с. – (Серія "Школа народної мудрості"). – ISBN 978-966-672-776-6

 42. Шульжук, Каленик Федорович. Синтаксис української мови : підручник / К. Ф. Шульжук ; [ ред. : Г. А. Теремко]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академія, 2010. – 406 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 398-406. – ISBN 978-966-580-310-2. – ISBN 978-966-580-312-6
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка