Освіта. Виховання. Навчання биков, Валерій ЮхимовичСкачати 238.07 Kb.
Дата конвертації20.02.2016
Розмір238.07 Kb.
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Биков, Валерій Юхимович. Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням Інтернет-технологій : [монографія] / В. Ю. Биков, Ю. М. Богачков, Ю. О. Жук ; [за ред.: В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука] ; АПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України (Київ). – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 127 с. – Бібліогр.: с. 91-97. – ISBN 978-966-644-115-0

 2. Бондар, В. І. Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі М. Монтессорі : навч. посіб. / В. І. Бондар, А. М. Ільченко. – Полтава : [б. в.], 2009. – 252 с. – Бібліогр.: с. 233-251. – ISBN 978-966-2088-22-9

 3. Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації : наук.-метод. посіб. для вчителів / [Авт. кол.: С. О. Мусатов, В. Л. Зливков, Н. Н. Хомутиннікова ; за ред. С. О. Мусатова] ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 95 с. – Бібліогр.: с. 92-95. – ISBN 978-966-644-105-1

 4. Дитина зі світу тиші: на допомогу батькам нечуючої дитини : наук.-метод. посіб. / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [уклад.: Н. А. Зборовська, Н. Б. Адамюк, І. І. Чепчина та ін.] ; за ред. С. В. Кульбіди. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 183 с. – Бібліогр.: с. 181-183. – ISBN 978-966-644-111-2

 5. Застосування телекомунікаційних засобів у навчальному процесі: психолого-педагогічні аспекти : навч.-метод. посіб. / АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред. М. Л. Смульсон. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 254 с. – Бібліогр.: с. 233-240. – ISBN 978-966-644-113-6

 6. Збірник курсів за вибором у процесі профільного навчання за спортивним напрямком : метод. посіб. для вчителів фіз. культури загальноосвіт. навч. закл. та студ. Ін-ту фіз. виховання і спорту / Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: Т. Т. Ротерс, О. В. Ливацький, Ю. В. Драгнєв]. – Луганськ : [б. в.], 2008. – 336 с. – Бібліогр.: с. 333-336. – ISBN 978-966-8195-80-8

 7. Збірник програм для гуртків, творчих об'єднань туристсько-краєзнавчого та еколого-натуралістичного напрямів : (для позашк. та загальноосвіт. навч. закл.) / Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Хмельниц. обл. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді, Хмельниц. обл. еколого-натуралістич. центр учнів. молоді ; [уклад.: В. Ю. Іова та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2008. – 233 с. – ISBN 978-966-96-959-4-9

 8. Зимово-весняний серпантин. Сценарії свят та імпрез в освітніх закладах : (на допомогу в орг. та проведенні свят зимово-весн. циклу) / Хмельниц. ОІППО ; [уклад.: В. Ю. Іова, Л. В. Красномовець]. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2008. – 183 с. – ISBN 978-966-96-959-1-8

 9. Зовнішнє незалежне оцінювання 2008 : інформ.-аналіт. вісн. / [над. вип. працювали: П. П. Ковальчук, І. В. Опольський] ; Рівн. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Кабінет-центр моніторингу та експертизи якості освіти. – Рівне : [б. в.], 2008. – 64 с.

 10. І на тім рушничкові... : зб. сцен. свят, вечорів, ранків, присвяч. вшануванню матерів, батьків / [авт. та упоряд.: Л. Красномовець, Т. Григорчук] ; Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2008. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 259. – ISBN 978-966-2053-88-3

 11. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (Київ). Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [упоряд.: Л. О. Хомич, Л. Ю. Султанова ; за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало]. – Київ ; Хмельницький : [б. в.], 2008. – 532 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2180-63-3

 12. Інтегроване планування : серед. група / [авт. посіб.: С. І. Якименко, Л. П. Голян]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, [2008]. – 80 с. – Навч.-метод. комплект "Віконечко в сівт". Авторська інтегрована технологія. – ISBN 978-966-10-0122-9

 13. Інтелектуальна гра "Дебати" у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів" : (зб. матеріалів для кер. дебат. клубів та вчителів, які навчають дебатів та дискусій) / [упоряд.: Г. А. Каліберда]. – [Полтава] : ПОІППО, [2008]. – 203 с. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 966-7215-8X-6

 14. Керівництво дошкільним навчальним закладом : інформатив.-метод. матеріали на допомогу кер. дошкіл. навч. закл. / [упоряд.: Н. Майор та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 167 с. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 966-634-246-4

 15. Клокар, Н. І. Методика вивчення професійних запитів педагогів у міжатестаційний період : метод. посіб. / Н. І. Клокар ; Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 91 с. – ISBN 966-8358-28-7

 16. Крутий, Екатерина Леонидовна. Коммуникативно-развивающая технология обучения русскому языку и развития речи детей старшего дошкольного возраста / Е. Л. Крутий ; Запорож. обл. ин-т последиплом. пед. образования, коммунал. учреждение. – Запорожье : ЛИПС, 2008. – 318 с. – Библиогр.: с. 11-12. – Авт. обозначен на обороте тит. л. – ISBN 978-966-8758-65-2

 17. Культура мовлення вчителя-словесника / [уклад. О. М. Горошкіна та ін.]. – Луганськ : Навчальна книга, 2007. – 111 с. – Бібліогр.: с. 109-11. – Ліщук, Василь Савович. Материнська школа / Василь Ліщук. – Вид. 7-ме, допов. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 111 с. – Бібліогр.: с. 107. – ISBN 978-966-482-014-8

 18. Лавріненко, Олександр Андрійович. Історія педагогічної майстерності : посіб. для студ. пед. ВНЗ, асп., вчителів / Олександр Лавріненко ; [наук. ред. Л. П. Вовк] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Акад. пед. майстерності. – Київ : [б. в.], 2009. – 328 с. – Бібліогр.: с. 299-328. – ISBN 978-966-2184-07-5

 19. Лавріненко, Олександр Андрійович. Педагогічна майстерність в історико-педагогічному вимірі: теорія, практика, поступ : монографія / Олександр Лавріненко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2009. – 328 с. – Бібліогр.: с. 299-328. – ISBN 978-966-2184-08-2

 20. Логіко-математична діяльність : серед. група / [упоряд.: О. В. Бороздіна, Л. П. Гонтаренко, А. В. Яковлева]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, [2009]. – 104 с. – Бібліогр.: с. 104. – Навч.-метод. комплект "Віконечко в світ". Авторська інтегрована технологія. – ISBN 978-966-408-469-4

 21. Лохвицька, Любов Василівна. Дошкільникам про основи здоров'я : навч.-метод. посіб. / Л. Лохвицька, Т. Андрющенко. – [2-ге вид., оновл.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 190, [1] с. – Бібліогр.: с. 189-191. – ISBN 978-966-634-423-9

 22. Мадзігон, Віктор Васильович. Розвиток організаційно-педагогічних форм шкільного виробництва (друга половина ХХ століття) : монографія / Мадзігон Віктор Васильович ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 158 с. – Бібліогр.: с. 144-158. – ISBN 978-966-644-083-2

 23. Мала академія наук, 2008 : тези наук. робіт учнів-членів Київ. обл. терит. від-ня МАН / Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [упоряд. Шкурат Л. І. ; за заг. ред. Н. І. Клокар]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 167 с

 24. Малихін, Олександр Володимирович. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : теоретико-методологічний аспект : монографія / О. В. Малихін ; Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – 306 с. – Бібліогр.: с. 286-306. – ISBN 978-966-177-037-8

 25. Матеріали переможців і лауреатів обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року – 2008" : Номінація "Зарубіжна література" / Рівн. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [відп. за вип. Віднічук М. А. ; упоряд.: Мельник Н. А., Шкодюк О. А., Лавренчук М. В.]. – Рівне : [б. в.], 2008. – 122 с

 26. Методичні матеріали про проведення у 2007/2008 навчальному році державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області / Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти ; [уклад.: Байназарова О. О. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2008. – 132 с. – Бібліогр.: с. 128-130

 27. Методичні рекомендації та матеріали про особливості організації навчально-виховного процесу та викладання базових навчальних дисциплін у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області у 2008/2009 навчальному році / Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти ; [за заг. ред. С. Є. Вольянської ; авт.-уклад.: Луніна В. Ю. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2008. – 152 с.

 28. Методичні рекомендації щодо закінчення 2007-2008 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в початковій школі / Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти ; [за ред. З. В. Рябової ; уклад. О. Ф. Золочевська]. – Харків : [б. в.], 2008. – 96 с. – Бібліогр.: с. 94

 29. Моніторинг стану запровадження профільного навчання / Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти ; [за заг. ред. С. Є. Вольянської ; авт.-упоряд.: Т. М. Голтяй та ін.]. – Харків : [б. в.], 2008. – 155 с. – (З досвіду Харківського регіону). – Бібліогр.: с. 154

 30. Моніторинг якості освіти: Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін : інформ.-аналіт. матеріали / Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти ; [за заг. ред. Г. В. Михайленко ; авт.-упоряд.: В. Ю. Луніна, Н. В. Шевченко ; матеріал підготували: М. В. Татаринов та ін.]. – Харків : [б. в.], 2008. – 207 с. – (З досвіду Харківського регіону)

 31. Моніторинг якості україномовної освіти у 9-х, 10-х, 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів : інформ.-аналіт. матеріали / Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти ; [за заг. ред. Л. Д. Покроєвої ; авт.-упоряд.: С. Є. Вольянська та ін.]. – Харків : [б. в.], 2008. – 124 с. – (З досвіду Харківського регіону). – Бібліогр.: с. 122

 32. Огієнко, Олена Іванівна. Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах : монографія / О. І. Огієнко ; [за ред. Н. Г. Ничкало] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Суми : Еллада-S, 2008. – 443 с. – Бібліогр.: с. 386-435. – ISBN 978-966-1684-07-1

 33. Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах : колект. моногр. / [Авт. кол.: В. Андрущенко, Н. Дівінська, Б. Корольов та ін.] ; за заг. ред.: В. П. Андрущенка, В. І. Лугового ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 254 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-644-094-8

 34. Отич, Олена Миколаївна. Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний аспекти : монографія / О. М. Отич ; [наук. ред. І. А. Зязюн] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 439 с. – Бібліогр.: с. 411-439. – ISBN 978-966-8410-43-2

 35. Отич, Олена Миколаївна. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти : монографія / О. М. Отич ; [наук. ред. І. А. Зязюн] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Чернівці : Зелена Буковина, 2009. – 751 с. – Бібліогр.: с. 690-742. – ISBN 978-966-8410-45-9

 36. Педагогічний пошук. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, комунал. закл. ; [ред. Ніколаєвська Р. М.]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2008. – 123 с. – Бібліогр.: с. 122-123. – ISBN 978-966-8758-90-4

 37. Пігович, Марина Василівна. Позакласні заходи. 1-4 класи / Марина Пігович. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 157 с. – (Дозвілля). – Бібліогр.: с. 157. – ISBN 966-634-229-4

 38. Показники розвитку освіти Рівненщини за підсумками 2007-2008 навчального року : інформ.-аналіт. зб. / Рівн. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: І. В. Вєтров та ін.]. – Рівне : [б. в.], [2008]. – 69 с.

 39. Пріоритетні напрями роботи дошкільної освіти на 2008-2009 навчальний рік: методичний аспект. Вип. 7 / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, комунал. закл. ; [за наук. ред. К. Л. Крутій]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2008. – 288 с. – (Б-ка керівника дошкільного навчального закладу). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-8758-80-5

 40. Програма роботи з обдарованою дитиною : метод. рек. на допомогу заст. дир. загальноосвіт. навч. закл., учителям, вихователям / Київ. міськ. пед. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Н. П. Клименко, С. Р. Хімко]. – Київ : [б. в.], 2008. – 36 с. – Бібліогр.: с. 33. – У рамках проекту "Обдарованість" Програми "Освіта столиці. 2006-2010 рр."

 41. Рівний доступ до якісної освіти : проект голов. упр. освіти і науки Київ. облдержадмін. / Київ. обл. держ. адмін. – [б. м.] : [б. в.], [2008?]. – 124, [9] с

 42. Розвиваємо творчість дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [упоряд.: Т. М Корж, Л. М. Томенко ; за ред. Н. І. Клокар]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 148 с. – Бібліогр.: с. 147

 43. Розвиток мислення і мовлення учнів у процесі вивчення української мови і літератури : метод. матеріали (за авт. курсами І. П. Ющука, С. І. Мірошник) / Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [клад., ред. С. І. Мірошнік]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 143, [1] с

 44. Савченко, Олександра Яківна.Виховний потенціал початкової освіти : [посіб. для вчителів і методистів почат. навчання] / О. Я. Савченко. – Вид. 2-ге, допов., переробл. – Київ : [б. в.], 2009. – 225 с. – Бібліогр.: с. 222-225. – До 90-річчя від дня народж. Василя Олександровича Сухомлинського – духовного наставника укр. учителів. – ISBN 978-966-2184-06-8

 45. Семеног, О. М. Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Семеног, Л. О. Базиль, Т. І. Дятленко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Глухів. держ. пед. ун-т. – Київ : Фенікс, 2008. – 285 с. – Бібліогр.: с. 20-25. – ISBN 978-966-651-651-3

 46. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти : навч.-метод. посіб. / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – 458 с. – Бібліогр.: с. 450-458. – ISBN 978-966-361-368-0

 47. Система профільного навчання: створення єдиного освітнього середовища профільного навчання на основі використання інформаційних технологій : матеріали обл. наук.-практ. конф., 25 січ. 2008 р. / Рівн. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [упоряд.: Н. А. Мельник, Т. А. Ніколайчук]. – Рівне : [б. в.], 2008. – 181 с

 48. Скринінг-оцінка впровадження здоров'яформуючих інновацій у загальноосвітньому навчальному закладі : Навч.-метод. посіб. / Г. М. Даниленко [та ін.] ; Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України, Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти, Харк. держ. мед. ун-т. – Харків : [б. в.], 2006. – 76 с. – Бібліогр.: с. 24

 49. Флагмани освіти і науки України : Кращі освітяни та науковці України = Leaders of education and science of Ukraine : The best pedagogues and scientists of Ukraine / [упоряд.: Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко ; наук. консультант Анатолій Шаблій ; пер. на англ. мову Павло Бовсунівський]. – Київ : Галактика-С, 2009. – 343, [8] с. – ISBN 978-966-96783-2-4

Автореферати дисертацій

 1. Білоножко, Анжела Володимирівна. Соціально-психологічні чинники становлення комунікативної культури майбутнього юриста в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Білоножко Анжела Володимирівна ; Ін-т інновац. та післядиплом. освіти Одес. Нац. Ун-ту ім. І. І. Мечникова. – Київ : [б. в.], 2008. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18-19

 2. Грабовенко, Наталія Валеріївна. Соціально-педагогічна робота з сім'ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, в умовах реабілітаційного центру : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Грабовенко Наталія Валеріївна ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16

 3. Гребенюк, Тетяна Миколаївна. Соціально-психологічна адаптація інвалідів з вадами зору до навчання у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.08 / Гребенюк Тетяна Миколаївна ; Ін-т корекц. педагогіки та психології Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2008. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18-19

 4. Гречко, Леся Миколаївна. Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.08 / Гречко Леся Миколаївна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : [б. в.], 2008. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17

 5. Грошовенко, Ольга Петрівна. Формування у молодших школярів дбайливого ставлення до природи у позаурочній виховній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Грошовенко Ольга Петрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2007. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14

 6. Гудим, Ірина Миколаївна. Формування невербальних засобів комунікації у дошкільників з порушеннями зору : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Гудим Ірина Миколаївна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17-18

 7. Діхтяренко, Зоя Михайлівна. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Діхтяренко Зоя Михайлівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 8. Купрас, Віра Василівна. Педагогічне керівництво роботою з книгою учнів початкових класів зі зниженим зором : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Купрас Віра Василівна ; Ін-т корекц. педагогіки та психології Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2008. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22

 9. Лучинкіна, Анжеліка Іллівна. Соціально-психологічні засоби корекції особистості школярів з соціально дезадаптованою поведінкою : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Лучинкіна Анжеліка Іллівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – Бібліогр.: с. 16-17

 10. Матющенко, Ірина Миколаївна. Підготовка старшокласників допоміжної школи до соціально-психологічної адаптації : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Матющенко Ірина Миколаївна ; Ін-т корекц. педагогіки та психології Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2008. – 24 с. – Бібліогр.: с. 20-21

 11. Науменко, Тетяна Сергіївна. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Науменко Тетяна Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2008. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15

 12. Омельянович, Ірина Миколаївна. Розвиток просторового орієнтування в молодших школярів допоміжної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Омельянович Ірина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2008. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-19

 13. Потапова, Ірина Юріївна. Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Потапова Ірина Юріївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса : [б. в.], 2008. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 14. Прохоренко, Леся Іванівна. Особливості формування самоконтролю у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (на матеріалі текстових математичних задач) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Прохоренко Леся Іванівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18-19

 15. Сєрих, Лариса Володимирівна. Формування естетичної культури молодших школярів у процесі театралізованої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Л. В. Сєрих ; Лаб. естетичного виховання Ін-ту проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

 16. Супрун, Микола Олексійович. Теорія і практика корекційного навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями в Україні (друга половина XIX – перша половина XX століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.03 / Супрун Микола Олексійович ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 32 с. – Бібліогр.: с. 25-30

 17. Тищук, Людмила Іванівна. Психологічні чинники запобігання синдрому професійного вигорання педагога дошкільного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Тищук Людмила Іванівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Психолого-педагогічні засади розвитку соборності особистості : матеріали наук.-практ. конф., 12 лют. 2009 / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [ред. В. І. Панченко]. – Київ : LAT & K, 2009. – 87 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2944-36-5

Автореферати дисертацій

 1. Самойленко, Ірина Володимирівна. Розвиток психологічної готовності старшокласників до оволодіння професією стоматолога : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Самойленко Ірина Володимирівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ : [б. в.], 2007. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16

 2. Таран, Оксана Петрівна. Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.08 / Таран Оксана Петрівна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 24 с. – Бібліогр.: с. 20-21

 3. Ужченко, Ірина Юріївна. Особливості формування наочно-образного мислення молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами конструкторської діяльності : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.08 / Ужченко Ірина Юріївна ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 22 с. – Бібліогр.: с. 19-20

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : Тема 2009 года: "Трансформация библиотечно-информационных технологий и открытый доступ к информации в правовом поле" : материалы Шестнадцатой Междунар. конф. "Крым 2009". АР Крым, Украина, 6-14 июня, 2009 / Шестнадцатая Междунар. Конф. "Крым 2009" ; [междунар. орг. ком.: Шрайберг Яков Леонидович и др. ; чл. орг. ком.: Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович и др.]. – Москва : ГПНТБ России, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

 2. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса. Тема 2009 года: Трансформация библиотечно-информационных технологий и открытый доступ к информации в правовом поле : Шестнадцатая Междунар. Конф. "Крым 2009", Авт. Респ. Крым, Украина, 6-14 июня 2009 г. : программа конф.: Судак (основная программа) ; Коктебель, Симферополь, Феодосия (выездные заседания) / [межд. орг ком.: Шрайберг Яков Леонидович и др. ; чл. орг. ком.: Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович и др.] . – [б. г.] : [б. и.], 2009. – 219 с. – (Междунар. конф. "Крым 2009")

 3. Богуцький, Юрій Петрович. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи : монографія / Юрій Богуцький. – Київ : Ін-т культурології АМУ : Веселка, 2008. – 198, [1] с. – Бібліогр.: с. 185-197. – ISBN 978-966-01-0463-1

 4. Микола Гоголь: українська бібліографія / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Гоголезнав. центр Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя ; [уклад., упоряд.: П. В. Михеда, Л. В. Гнатович, Н. В. Кузьменко]. – Київ : Академперіодика, 2009. – 255, [2] с. – Бібліогр.: с. 229-232. – ISBN 978-966-360-114-4

 5. Олексій Тимофійович Губко : бібліогр. покажч. / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Л. М. Айвазова ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліограф .ред. Л. О. Пономаренко ; вступ. ст. Сергій Плачинда]. – Київ : [б. в.], 2009. – 144, [1] с. – (СЕР." Ювіляри АПН України" ; вип. 27). – ISBN 978-966-8837-16-9

 6. Дубровіна, Любов Андріївна. Бібліотечна справа в Україні в XX столітті : [монографія] / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2009. – 530 с. – ISBN 978-966-02-5286-8

 7. Федор Иванович Каратыгин: педагог, ученый, человек, стоявший у истоков МГУКИ : [учеб. пособие] / [авт.-сост. Татьяна Федоровна Каратыгина]. – Москва : МГУКИ, 2009. – 138 с. – Библиогр.: с. 129-133. – К 80-летию МГУКИ. – ISBN 978-94778-202-8

 8. Лупейко, Віктор Юхимович. Витязі української духовності : навч. посіб. / Віктор Лупейко. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 510, [1] с. – Бібліогр.: с. 504-507. – ISBN 978-966-355-022-0

 9. Малолєтова, Ніна Іванівна. Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1918-2008. Започаткування. Становлення. Розвиток / Н. І. Малолєтова, Р. Л. Красій ; [редкол.: О. С. Оніщенко, А. Г. Бровкін, Л. А. Дубровіна та ін. ; наук. ред. Н. В. Стрішенець] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2009. – 142, [1] с. – Бібліогр.: с. 127-128. – ISBN 978-966-02-5233-2

 10. Механізми державного управління науково-технологічною сферою (світовий та вітчизняний досвід) : [монографія] / Л. А. Мусіна, Т. К. Кваша, Н. В. Березняк [та ін.] ; Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : [б. в.], 2009. – 215 с. – Бібліогр.: с. 186-196. – ISBN 978-966-479-015-1

 11. Анатолій Павлович Непокупний : біобібліогр. до 75-річчя / НАН України, [Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України] ; [упоряд.: М. І. Вакулич, А. Л. Тараненко ; авт. вступ. ст. А. Л. Тараненко]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2008. – 90, [1] с. : портр. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-8188-93-0

 12. Оніщенко, Олена Ігорівна. Художня творчість: проект некласичної естетики : монографія / Олена Оніщенко. – Київ : Ін-т культурології Акад. мистец. України, 2008. – 229, [1] с. – Бібліогр.: с. 220-230. – ISBN 978-966-2241-03-7

 13. Романенко, Ганна Олександрівна. Еволюція художніх і літературних об'єднань України: історико-культурологічний вимір : монографія / Ганна Романенко, Василь Шейко. – Київ : Ін-т культурології Акад. мистец. України, 2008. – 207 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 165-191. – ISBN 978-966-2241-01-3

 14. Супронюк, Оксана Константиновна. Н. В. Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии : биобиблиогр. слов. / О. К. Супронюк ; [отв. ред. А. С. Онищенко ; науч. ред. А. И. Рейтблат ; предисл. Ю. В. Манна] ; НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И Вернадского. – Киев : Академпериодика, 2009. – 249, [2] с. – ISBN 978-966-360-115-1

 15. Шрайберг, Я. Л. Библиотеки в электронной среде и вызовы современного общества : Ежегодный Доклад Конференции "Крым" : Год 2009 / Я. Л. Шрайберг. – Судак ; Коктебель : [б. и.], 2009. – 55 с. – (Междунар. конф. "Крым 2009"). – Библиогр.: с. 51-55. – ISBN 978-5-85638-134-3

 16. Юдкін, Ігор Миколайович. Формування визначників української культури : культуролог. студії / Ігор Юдкін. – Київ : Ін-т культурології Акад. мистец. України, 2008. – 182, [1] с. – Бібліогр.: с. 165-182. – ISBN 978-966-2241-02-0

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ

 1. Кулікова, Любов Іванівна. Мы, люди ... / Любов Кулікова. – Харьков : Dobrynin V., [2009]. – 424, [7] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-1632-08-9

 2. Курбатов, Сергій. Історичний час як детермінанта творчого процесу / С. В. Курбатов ; Ін-т обдар. дитини АПН України, Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 2009. – 171 с. – Бібліогр.: с. 161-171. – ISBN 978-966-2249-01-9

 3. Найдьонов, Михайло Іванович. Формування системи рефлексивного управління в організаціях : [монографія] / Найдьонов Михайло Іванович. – Київ : Міленіум, 2008. – 484 с. – Бібліогр.: с. 298-306. – ISBN 978-966-8063-65-7

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Біла книга. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / ВР України, Ком. з питань науки і освіти ; за ред. В. І. Полохала ; [редкол.: Полохало В. І. (голова редкол.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – 446, [1] с. – ISBN 978-966-611-639

 2. Біла книга-2. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України / упоряд.: О. В. Дем'яненко [та ін.] ; редкол.: Л. А. Булавін [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM)

 3. Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : матеріали міжнар. наук. конф., 20-21 лют. 2008 р., м. Суми : [У 6 ч.]. Секція 4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку. Ч. 3 / Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [оргкомітет: Л. В. Пшенична (голова) та ін.]. – Суми : [б. в.], 2008. – 170 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 4. Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : матеріали міжнар. наук. конф., 20-21 лют. 2008 р., м. Суми : [У 6 ч.]. Секція 1. Роль політики в розробці та запровадженні інноваційних моделей розвитку / Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [оргкомітет: Л. В. Пшенична (голова) та ін.]. – Суми : [б. в.], 2008. – 214 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 5. Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : матеріали міжнар. наук. конф., 20-21 лют. 2008 р., м. Суми : [У 6 ч.]. Секція 2. Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізаціі / Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [оргкомітет: Л. В. Пшенична (голова) та ін.]. – Суми : [б. в.], 2008. – 186 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 6. Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : матеріали міжнар. наук. конф., 20-21 лют. 2008 р., м. Суми : [У 6 ч.]. Секція 3. Соціальна система за умов суспільства знань та крос-культурних транзитів / Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [оргкомітет: Л. В. Пшенична (голова) та ін.]. – Суми : [б. в.], 2008. – 162 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 7. Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : матеріали міжнар. наук. конф., 20-21 лют. 2008 р., м. Суми : [У 6 ч.]. Секція 4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку. Ч. 1 / Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [оргкомітет: Л. В. Пшенична (голова) та ін.]. – Суми : [б. в.], 2008. – 194 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 8. Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи : аналіт. матеріали до Парлам. слухань "Стратегія інновац. розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізац. викликів" / [авт.: Федулова Л. І. та ін.] ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України, держ. установа. – Київ : [б. в.], 2009. – 195 с

 9. Інформаційно-аналітичні матеріали МОН до парламентських слухань на тему: "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів" : [збірник] / Стріха М. В., Шовкалюк В. С., Боровіч Т. В. [та ін.] ; Укр. ін-т промисловой власності. – Київ : [б. в.], 2009. – 39 с. – Бібліогр.: с. 31-32. – ISBN 978-966-8381-47-8

 10. Керівництво Осло : рек. щодо збору та аналізу даних стосовно інновацій / Укр. ін-т наук-техн. і екон. інформації, Орг. екон. співробітництва та розвитку, Стат. бюро європ. співтовариств ; [уклад. Н. М. Григорович, наук. ред., пер. з англ. Г. О. Андрощук]. – 3-тє вид. – Київ : [б. в.], 2009. – 161, [1] с. – Спільна публікація ОЕСР та Євростату. – ISBN 978-966-479-016-8 (укр.). – ISBN 5-7602-0173-5 (англ.)

 11. Мазур, Олександр Анатолійович. Технологічні парки. Світовий та український досвід : [монографія] / О. А. Мазур, В. С. Шовкалюк. – Київ : Прок-Бизнес, 2009. – 70 с. – Бібліогр.: с. 69-70. – ISBN 978-966-8381-46-1

 12. Політичні репресії радянської доби в Україні : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Держ. іст. б-ка України ; [упоряд.: Тетяна Прилипко, Оксана Марченко, Зейтуна Мусіна ; авт. вступ. ст. Ю. І. Шаповал]. – Київ : Арістей, 2008. – 683 с. – Бібліогр.: с. 581-594. – ISBN 978-966-381-009-6

 13. Цепенда, Ігор. Українсько-польські відносини 40-50-х років ХХ століття: етнополітичний аналіз : [монографія] / Ігор Цепенда ; [наук. ред. М. І. Панчук] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України ім. І. Ф. Кураса, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009. – 385, [1] с. – Бібліогр.: с. 338-383. – ISBN 978-966-02-5099-4

 14. Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. (із змінами та допов. станом на 5 трав. 2009 р.) / [авт. кол.: Харитонов Є. О., Харитонова О. І., Башицький Ю. Л. та ін.] ; за ред.: Харитонова Є. О., Харитонової О. І., Голубєвої Н. Ю. – 2-ге вид., перероб.та допов. – Київ : Правова єдність, 2009. – 743 с. – ISBN 978-966-2183-51-1 (Алерта). – ISBN 978-966-373-564-1 (КНТ). – ISBN 978-966-364-919-1 (ЦУЛ)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

 1. Бондар, Віталій Іванович. Фізика. 7 клас : підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для розумово відсталих дітей / В. І. Бондар, І. В. Заяць. – Київ : Інкунабула, 2008. – 158 с. – ISBN 978-966-2219-00-5

 2. Вергунов, В. А. Історія Української акдемії сільськогосподарських наук (1956-1962) : До 110-річчя створення Національного аграрного університету / В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк ; Держ. наук. с.-г. б-ка укр. акад. аграр. наук. – Київ : Аграрна наука, 2008. – 299, [2] с. – (Історико-бібліографічна сер. "Аграрна наука в особах, документах, бібліографії" ; кн. 26). – ISBN 978-966-540-243-5

 3. Відділ сільськогосподарських наук АН УРСР (1945-1956) : зб. док. і матеріалів / [за наук. ред. М. В. Зубця ; уклад.: В. А. Вергунов та ін.] ; Держ. наук. с.-г. б-ка укр. акад. аграр. наук, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Аграрна наука, 2008. – 347 с. – (Історико-бібліографічна сер. "Аграрна наука в особах, документах, бібліографії" ; кн. 21). – ISBN 978-966-540-235-0

 4. Возна, Ольга. Уроки практичної астрономії у літній школі "Колосок" : [конспекти уроків практ. астрономії : інстр. до спостережень для вчителя та учня] / Ольга Возна. – Львів : СТ Міські інформаційні системи, 2009. – 57 с. – ISBN 978-966-1577-00-7. – ISBN 978-966-1577-06-9

 5. Лемешенко, Н. В. Мальовнича природа України : вікторини. Вип. 8 / Н. В. Лемешенко ; Управління освіти Маріупольської міської ради., Наук.-метод. центр управління освіти. – Запоріжжя : ЛІПС, 2008. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 195. – ISBN 978-966-8758-78-2

 6. Математика. Експрес-курс. : зовніш. незалеж. оцінювання / О. М. Петров, В. Ф. Процай, В. О. Нестеренко [та ін.]. – Київ : Майстер-клас, 2009. – 350 с. – (Сер. "ГДІ, або Готуйся до іспитів" : заснована у 2005 р.). – ISBN 978-966-444-085-8 (серія). – ISBN 978-966-444-097-1

МИСТЕЦТВО. СПОРТ

 1. Лепешко, Володимир Флорович. Шевченка славимо в піснях : пісні для учнів почат. кл. / Володимир Лепешко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 47, [1] с. – ISBN 978-966-07-1472-4

 2. Моніторинг якості природничої освіти у 7 класі : інформ.-аналіт. матеріали / Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти ; [за заг. ред. С. Є. Вольянської ; авт.-упоряд.: С. С. Євтушенко та ін.]. – Харків : [б. в.], 2008. – 168 с. – (З досвіду Харківського регіону). – Бібліогр.: с. 167

 3. Якутович, Сергій Георгійович. Незавершений проект : [альбом] / Сергій Якутович ; [передмова М. В. Матіос ; уклад. ілюстр. матеріалу В. С. Мітченко]. – Київ : Грамота, 2008. – 311 с. – (Б-ка Шевченківського комітету / [видав. рада: П. А. Загребельний (голова), І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський та ін.]). – Бібліогр.: с. 311. – ISBN 978-966-349-174-5

Автореферати дисертацій

 1. Удіна, Олена Миколаївна. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Удіна Олена Миколаївна ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18-19

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

 1. Гоголь, Николай Васильевич. Все сочинения / Н. В. Гоголь ; [ред. совет сер.: Устинов В. А., Балахонова Л. И., Баран Д. С. и др.] ; Союз писателей России, Международ. лит. фонд, Международ. шолохов. ком., Нац. Союз писателей Украины, Международ. сообщество писател. союзов. – Москва ; Киев ; Париж : Московский писатель : Український письменник : Поліграфкнига, 2009. – 1023 с. : цв. ил. – (Всемирная библиотека поэзии и прозы). – ISBN 5-93670-025-9. – ISBN 978-966-2104-11-0

 2. Гоголь, Николай Васильевич. Петербургские повести / Н. В. Гоголь. – [Киев] : Грани-Т, [2008]. – 180, [19] с. : ил. – ISBN 978-966-465-073-8

 3. Гончар, О. Т. Твори в дванадцяти томах. Т. 6. Бригантина. Берег любові / Олесь Гончар ; [редкол.: М. Г. Жулинський та ін.] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Наукова думка, 2008. – 435, [2] с. – ISBN 978-966-00-0785-7 (т. 6). – ISBN 966-00-0710-8

 4. Гуренко, Анатолій. Узагальнювально-контрапунктичне формотворення і його прояв у музиці Юрія Іщенка / Анатолій Гуренко. – Київ : Музична Україна, 2009. – 233, [1] с. – Бібліогр.: с. 204-213. – ISBN 978-966-8259-41-8

 5. Інтерактивні технології на уроках української літератури / [укладання: Раїси Орищин, Людмили Залюбовської]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 71 с. – (Готуємось до відкритого уроку). – ISBN 978-966-07-1063-4

 6. Клименко, Ольга Вікторівна. Мій французький друг: французька мова. 7 : тест. завдання (друга інозем. мова) / Ольга Клименко. – Київ : Генеза, 2008. – 64 с. – На обкл. назва фр. мовою. – ISBN 978-966-504-697-4

 7. Клименко, Ольга Вікторівна. Мій французький друг: французька мова. 7 : кн. для читання (друга інозем. мова) / Ольга Клименко. – Київ : Генеза, 2008. – 64 с. – На обкл. назва фр. мовою. – ISBN 978-966-504-698-1

 8. Короткий орфепічний словник : для працівників засобів мас. інформації / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології ; [уклад. В. Бондаренко ; за ред. Н. П. Плющ]. – Київ : [б. в.], 2009. – 34 с

 9. Куліш, Пантелеймон. Чорна рада. Хроніка 1661 року : вибрані твори / Пантелеймон Куліш. Мотря / Богдан Лепкий ; укладання тексту, передмова Савченко О. М. . – Київ : Шанс, 2008. – 397, [1] с. – ISBN 978-966-2202-01-4

 10. Мацько, Любов Іванівна. Українська мова в освітньому просторі : навч. посіб. / Л. І. Мацько ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, АПН України, Ін-т укр. філології. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 606 с. – До 175-річчя Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – ISBN 978-966-660-472-2

 11. Мова як чинник формування громадянина України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 16-17 трав. 2008 р. / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, комунал. закл. ; [за заг. ред.: К. Л. Крутій, А. І. Павленко]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2008. – 351 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-8758-79-9

 12. Несвіт, Алла Миколаївна. Ми вивчаємо англійську мову : робоч. зошит для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Алла Несвіт. – Київ : Генеза, 2008. – 95, [1] с. – На обкл. назва англ. мовою. – ISBN 978-966-504-690-5

 13. Новосьолова, Валентина Іванівна. Українська мова. 11 клас : зб. тест. завдань для підготов. до зовніш. незалеж. оцінювання / В. І. Новосьолова, Л. В. Скуратівський, Л. В. Плетньова. – Київ : Генеза, 2009. – 117 с. – Схвалено для використання у навчально-виховному процесі. – ISBN 978-966-504-633-2

 14. Плахтій, Петро Данилович. Афоризми, прислів'я і приказки про здоров'я і здоровий спосіб життя / П. Плахтій, О. Рарицький. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Кам'янець-Подільський : Медобори 2006, 2008. – 143 с. – Бібліогр.: с. 141-142. – ISBN 978-966-1638-06-7

 15. Російсько-український словник. Українсько-російський словник = Русско-украинский словарь. Украинско-русский словарь : 250 000 + 250 000 : два в одному томі : 500 000 сл. та словосполучень / . – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – 1834, [2] с. – Бібліогр.: с. 1835. – ISBN 978-966-569-259-1

 16. Супронюк, Оксана Константиновна. Литературная среда раннего Гоголя / О. К. Супронюк ; [отв. ред. А. С. Онищенко] ; НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Ин-т рус. л-ры (Пушкинский дом) Рос. акад. наук. – Киев : Академпериодика, 2009. – 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 160-169. – ISBN 978-966-360-113-7

 17. Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / НДІ українознав. ; за ред. С. Я. Єрмоленко; кер. проекту: П. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко. – Київ : [б. в.], 2008. – 347 с

 18. Хмара, Надія. Позаростали стежки-доріжки : спогади / Надія Хмара. – Торонто : Дослід. Ін-т "Україніка", 2008. – 256 с. : фотогр.

 19. Чухліб, Тарас Васильович. Козацьке коріння Миколи Гоголя / Тарас Чухліб. – Київ : Наш час, 2009. – 270, [1] с. : фотогр. – (Сер. "Невідома Україна" : Сер. засновано у 2006 р.). – Бібліогр.: с. 263-269. – ISBN 978-966-1530-36-1. – ISBN 966-8174-12-7 (серія)

ІСТОРІЯ

 1. Лемешенко, Н. В. Побут українців : вікторини. Вип. 7 / Н. В. Лемешенко ; Управління освіти Маріупольської міської ради. Наук.-метод. центр управління освіти. – Запоріжжя : ЛІПС, 2008. – 168, [1] с. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-8758-77-5

 2. Малієнко, Юлія Борисівна. Історія Середніх віків. 7 клас : робоч. зошит / Ю. Б. Малієнко. – Київ : Генеза, 2008. – 85 с. – ISBN 978-966-504-648-6

 3. Сергійчук, Володимир. Історія КоДУС-у / Володимир Сергійчук. – Київ : Сергійчук М. І., 2008. – 386 с. – ISBN 978-966-2911-18-3

 4. Українка, Леся. Стародавня історія східних народів / Леся Українка ; [упорядкув., підготовка текстів та ілюстр., коментарі, прим.: Олени Огнєвої, Надії Сташенко]. – Репр. вид.Ольга Косач-Кривинюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 252 + XLV с. – ISBN 978-966-361-330-7База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка