Падіюн” Збірник навчальних програм Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості,,падіюн” Ужгород 2014Сторінка1/8
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Закарпатська обласна державна адміністрація

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Закарпатський обласний палац

дитячої та юнацької творчості

,,ПАДІЮН”

Збірник навчальних програм

Закарпатського обласного палацу

дитячої та юнацької творчості

,,ПАДІЮН”

Ужгород 2014

У даній збірці подані навчальні програми гуртків та секцій за різними профілями позашкільної освіти Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості,,ПАДІЮН”. Пропонується педагогам позашкільних навчальних закладів та організаторам позашкільної роботи з дітьми.


Упорядники:

Ганько Н.В., заступник директора з навчально-методичної роботи ,,ПАДІЮНу.”

ЧерленякМ.А., завідувач інформаційно-методичним відділом ,,ПАДІЮНу.”

Рецензенти:

Жабляк М.Д. – старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти ЗІППО.

Кузьма В.М. – методист кабінету методики виховної та позашкільної роботи ЗІППО.

Погоджено науково-методичною радою ЗІППО Протокол № від


ЗМІСТ

 1. Передмова……………………………………………………. 3

2. Програма ансамблю класичної музики…………………….....7

 1. Програма гуртка „Скрипка” ………….…….. ………………20

 2. Програма ансамблю народних інструментів ……………….35

 3. Програма з вокалу…………………………………………….49

 4. Програма гуртка „Природа і фантазія”………………………63

 5. Програма гуртка „Фітодизайн”……………………………….70

8. Програма гуртка „Народна творчість”……………………….80

9.Програма гуртка „Сучасний декор”…………………………...90

10.Програма гуртка „Декоративне кування”……………………99

11.Програма гуртка „Крій та шиття”……………………………106

ПЕРЕДМОВА

В умовах демократизації суспільства та гуманітаризації освіти підвищується попит підлітків та їх батьків на додаткові освітні послуги, які можуть бути задоволені в результаті використання соціально-педагогічних можливостей позашкільної освіти та виховання.

Закони України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, Концепція позашкільної освіти та виховання, постанови Кабінету Міністрів України та інші Урядові документи визначили головне завдання позашкільної освіти та виховання, спрямоване на розвиток творчої особистості, здобуття дітьми та підлітками додаткових знань, умінь і навичок за інтересами, допрофесійної підготовки та професійного самовизначення, підготовку їх до соціально-громадської діяльності.

Позашкільна освіта та виховання – процес безперервний. Він не має фіксованих термінів завершення і послідовно переходить із однієї стадії у другу: від створення умов, сприятливих для творчої діяльності дітей та підлітків, до забезпечення їх співробітництва у творчому процесі та самостійної творчості, яка і формує потребу особистості у подальшому творчому сприйнятті світу.

Основними формами роботи з учнями в позашкільних навчальних закладах є гурток, секція, студія. Відповідно до Закону України „Про позашкільну освіту”, автори програм планували роботу з учнями, враховуючи класифікації творчих об'єднань та трирівневу систему навчання – від початкового до вищого рівня.

Початковий рівень – творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів, слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності.

Основний рівень – творчі об'єднання, які розкривають інтереси вихованців, учнів, слухачів, дають їм знання, практичні навички та уміння, задовольняють потреби у професійній орієнтації.

Вищий рівень – творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

Основою заняття гуртка є програма, яка передбачає систематичне і послідовне навчання, розвиток та виховання учнів.

Готуючи збірку, упорядники й автори програм зважили на попит дітей, їхніх батьків на різні освітні послуги позашкільної освіти, а також потреби та інтереси вихованців. Ціле покладним для учасників роботи було також формування мотивації дітей до навчання, очікувані результати навчально-виховного процесу за пропонованими навчальними програмами.

До даного збірника ввійшли програми для гуртків, секцій, студій, творчих об'єднань з різних напрямів позашкільної освіти.

Програми збірника мають відповідну структуру: кожна з них складається з пояснювальної записки, навчально-тематичного плану, змісту програми, прогнозованого результату, орієнтовного переліку обладнання (за потребою) і списку літератури.

Розробку програм здійснено з урахуванням принципів, зокрема принципу відповідності змісту навчального матеріалу віковим особливостям учнів на всіх етапах навчання, принципу системності і послідовності, принципу практичної спрямованості.

Тематичне планування, кількість годин, окремі завдання програм можуть змінюватися керівником творчого об'єднання з урахуванням вікових особливостей гуртківців, місцевих умов та можливостей позашкільного навчального закладу.

Усі програми є апробованими в Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості та зорієнтовані на розвиток творчого потенціалу, інтелекту дітей, їхню соціальну адаптацію, сприяють естетичному і духовному збагаченню школярів, модернізації навчально-виховного процесу.
ПРОГРАМА АНСАМБЛЮ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ

( Автор: Короленко О. О.)ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Діяльність ансамблю класичної музики займає особливе місце в роботі закладу позашкільної освіти, оскільки має на меті залучення молоді до виконання класичної академічної музики, тоді як у сучасних умовах пріоритетні напрями нерідко належать іншим видам музичного мистецтва. Під час занять у ансамблі вихованці отримують необхідні їм знання та навички, які мають розширити їхній освітній рівень, допомагають долучитися до скарбниці світової музичної культури, виховати почуття колективного співробітництва та естетичний смак.

Робота ансамблю класичної музики має свою специфіку. Класична академічна музика – це не тільки величезний творчий спадок композиторів різних країн, епох, що писалась для різноманітних інструментів, ансамблів, оркестрів, але і шедеври, написані в сучасну нам епоху. Її виконання вимагає від вихованців позашкільного закладу певного рівня володіння музичними інструментами, а також знань з теоретичних музичних дисциплін. Серед всього розмаїття класичної музики є твори, придатні для виконання юними музикантами, а також доречним є використання творів чи фрагментів творів, адаптованих для наявних виконавців. Крізь величезний пласт музики, що сьогодні звідусіль лунає, деколи прослуховуються мелодії створені такими геніальними композиторами як Бах, Моцарт, Бетховен, Чайковський та ін.

Молодь їх чує і впізнає, але часто не ототожнює з класичною музикою, під якою розуміє щось занадто серйозне і нудне. Тож, спланувавши роботу ансамблю з урахуванням особливостей сьогодення, можна зробити „класику” для молоді не менш цікавою ніж „рок”, „поп” тощо.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами ансамблю класичної музики.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з кращими зразками музики вітчизняних та зарубіжних композиторів; основними поняттями про музичні стилі; академічною манерою виконання.

Практичної, що сприяє оволодінню навичками гри на музичних інструментах; гри в ансамблі або оркестрі; участі у фестивально-концертній діяльності;

Творчої, що забезпечує формування художньо-естетичного смаку; розвиток виконавської майстерності, розуміння і сприймання музики залежно від стилю, жанру та характеру творів.

Соціальної, що сприяє розширенню загального світогляду; формуванню навичок професійної взаємодії в колективі, соціального партнерства; прагнення до створення комфортного, доброзичливого клімату.

На заняттях гуртка вивчаються і пропагуються кращі зразки світової класики, виконуючи їх як в оригіналі, так і в адаптованій керівником формі під виконавські можливості учнів та склад ансамблю.

До ансамблю класичної музики приймають підлітків віком від 10-12 до 21 років і навіть старших, які захоплюються цією справою, виявляють бажання до гри на музичному інструменті та мають необхідний мінімальний рівень музичних здібностей. Під час прийому проводиться анкетування (виявлення мотивів вибору та характеру зацікавленості до занять у колективі), музичне тестування (визначення музичного слуху, музичної пам'яті, почуття ритму). Підлітки, які мають попередню музичну підготовку, приймаються після проведення анкетування, виконавського (визначення рівня попередньої підготовки) та музичного (визначення рівня музичних здібностей) тестування.

Принцип організації навчання – індивідуальні заняття з учнями та колективна гра із залученням усіх категорій вихованців, відповідно до віку та рівня підготовки, а також викладачів-ілюстраторів.

На першому році навчання створюються умови для вибору інструмента залежно від побажань та індивідуальних особливостей гуртківців. Учні ознайомлюються з класифікацією та назвами інструментів, набувають знання по догляду за ними; навчаються правильної постави корпусу, голови, рук, ніг; вивчають елементи нотної грамоти; виконують нескладні музичні твори. Матеріал потрібно добирати обережно і вміло, враховуючи ступінь підготовки вихованця. У доборі матеріалу слід керуватися принципом послідовності й наступності навчання. Недопустимим є включення творів, які перевищують музично-виконавські (художні, технічні) можливості ансамблістів. Разом з тим викладач повинен уважно стежити за зростанням музичного вдосконалення вихованців.

На другому році навчання вихованці вивчають елементи колективної гри, об’єднуючись в невеликі ансамблі. Учасники ансамблю повинні навчитися визначати фактуру твору, розуміти значення партії, котру виконують, у кожному окремому епізоді.

На першому та другому році навчання переважає індивідуальна форма занять. На третьому - проводиться більше колективних практичних занять. Удосконалюється техніка гри (індивідуальна, ансамблева) на інструментах, розвивається образне мислення, приділяється увага поведінці під час виступу та сценічній витримці. Проводиться підготовка до активної участі в концертно-фестивальній діяльності колективу.

Варто зауважити, що на всіх етапах навчання необхідно знайомити учнів з кращими зразками академічного виконавства за допомогою технічних засобів (прослуховування аудіо-записів, перегляд відео) та, відвідуючи, по-можливості, концертно-фестивальні заходи даного напрямку.

Програма роботи ансамблю класичної музики є орієнтовною. Керівник ансамблю може вносити зміни й доповнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів вихованців, стану матеріально-технічної бази закладу.

Розподіл годин за темами - орієнтовний. Теми подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник, враховуючи підготовку учасників, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і вносити до програми відповідні корективи.

Початковий рівень, перший, другий роки навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п


Розділ, тема

Кількість годин

Всього

Теорія

Практика

1.

Вступне заняття

3

3

__

2.

Організаційна і пізнавально-виховна робота

63

30

33

3.

Робота з інструментом (індивідуальна)

90

__

90

4.

Теоретична підготовка

45

30

15

5.

Масова робота

12

__

12

6.

Підсумкове заняття

3

__

3

Разом:

216

63

1533MICT ПРОГРАМИ

1.Вступне заняття (3 год.)

Цілі, завдання та зміст роботи ансамблю класичної музики. Правила техніки безпеки.2.Організаційна і пізнавально-виховна робота (63 год.)

Прослуховування та набір учнів. Класифікація та назви інструментів. Ознайомлення з історією виникнення інструментів та їх будовою. Комплектація учнів на групи інструментів. Відвідування концертів, вистав. Екскурсії.

Практична робота: вправи для підготовки гри на інструменті; вправи на формування правильної постановки в положенні сидячи, стоячи.

3.Робота з інструментом (індивідуальна) (90 год.)

Вміння володіти інструментом. Догляд за інструментом. Музичні та шумові звуки. Ладо-тональні особливості звуків. Аплікатура.

Практична робота: фізичні вправи для підготовки до гри на інструменті: для розвитку м'язів та рухливості рук, вправи на різні типи виконавського дихання; вправи на оволодіння основними прийомами звукоутворення, звуковидобування; вивчення основної аплікатури, штрихи деташе, легато; вправи на техніку пальців і слуховий контроль; динаміка та її різновиди; вивчення нескладних музичних творів.

4.Теоретична підготовка (45 год.)

Основи музичної нотації. Прослуховування та обговорення музики різних епох та стилів.

Практична робота: написання на нотоносці всіх умовних знаків згідно з тематикою теоретичних пояснень; прослуховування музики Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетховена; проведення музичних вікторин на прослуханому матеріалі;

5. Масова робота (12 год.)

Виступи на святкових заходах, концерти, пізнавально-ігрові програми.6. Підсумкове заняття (3 год.)

Звітний концерт із вивчених музичних творів.ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

Вихованці повинні вміти:

 • володіти прийомами гри на інструменті в обсязі програми початкового рівня;

 • виконувати твори, вивчені протягом року.

Вихованці мають набути досвід:

Основний рівень, перший – четвертий роки навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п


Розділ, тема

Кількість годин

Всього

Теорія

Практика

1.

Вступне заняття

3

3

__

2.

Організаційна і пізнавально-виховна робота

45

45

__

3.

Гра на інструменті (індивідуальна)

81

__

81

4.

Ансамблева гра (групова)

60

__

60

5.

Концертна діяльність

24

__

24

6.

Підсумкове заняття

3

__

3

Разом:

216

48

168


3MICT ПРОГРАМИ

1.Вступне заняття (3 год.)

План роботи АКМ на навчальний рік. Основні правила внутрішнього розпорядку. Техніка безпеки.2.Організаційна та пізнавально-виховна робота (45 год.)

Відвідування концертів та вистав. Екскурсії. Перегляд та прослуховування відео та аудіо-матеріалів професійних колективів. Ознайомлення з різноманітними складами ансамблів та оркестрів. Поняття про оригінали творів та їх аранжування, транскрипцію, інтерпретацію.3. Гра на інструменті (індивідуальна) (81 год.)

Розвиток технічних навичок учнів. Підбір нотного матеріалу. Ознайомлення з партитурами.

Практична робота: освоєння штрихів та елементів мелізматики; вивчення різнохарактерних вправ та етюдів; читання нот з аркуша; розучування сольних творів та ансамблевих партій.

4. Ансамблева гра (групова) (60 год.)

Поділ гуртківців на дуети, тріо. Підбір та вивчення творів, адаптованих під наявний склад учасників.

Практична робота: групові репетиції з ансамблістами; вивчення невеликих за об’ємом творів.

5. Концертна діяльність (24 год.)

Культура поведінки під час репетицій та концертів. Виступи на святкових заходах. Участь тематичних концертів6. Підсумкове заняття (3 год.)

Концерт для батьків.ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • елементарні поняття з музичної грамоти;

 • будову музичного інструмента та способи звуковидобування на ньому.

Вихованці мають вміти:

 • володіти прийомами гри на інструменті в обсязі програми основного рівня;

 • виконувати твори, вивчені протягом року.

Вихованці мають набути досвід:

 • ансамблевого музикування, колективної взаємодії під час виконання музичних творів;

 • сценічної поведінки та артистизму.


Вищий рівень, перший і наступні роки навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п


Розділ, тема

Кількість годин

Всього

Теорія

Практика

1.

Вступне заняття

3

3

__

2.

Організаційна і пізнавально-виховна робота

45

45

__

3.

Гра на інструменті

81

__

81

4.

Ансамблева гра

60

__

60

5.

Концертна діяльність

24

__

24

6.

Підсумкове заняття

3

__

3

Разом:

216

48

168


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год.)

Ознайомлення з планом роботи колективу. Організаційні питання.

2. Пізнавально-виховна робота (45 год.)

Музика та інші види мистецтва. Ознайомлення із життєвим і творчим шляхом композиторів різних епох і стилів, з історією розвитку академічної музики. Історія та розвиток музичної освіти. Вітчизняне музичне мистецтво.

Класична музика в наші дні. Музика та Інтернет. Відвідання концертів, вистав, музеїв. Зустрічі з видатними діячами мистецтв.

Практична робота: прослуховування аудіо та перегляд відеозаписів творів; проведення музичних вікторин, тематичних уроків, присвячених творчості окремих композиторів; екскурсії до музеїв, театрів, навчальних мистецьких закладів. 1. Гра на інструменті (81 год.)

Правила користування музичними інструментами. Розучування музики.

Практична робота: вправи та етюди на вдосконалення технічних навичок, штрихів, мелізматики. оволодіння основними прийомами звукоутворення, звуковидобування; розучування ансамблевих партій та сольних творів; читання нот з аркуша; „підбір” та транспонування мелодій „на слух”; настройка музичного інструмента та догляд за ним.4.Ансамблева гра (60 год.)

Групові репетиції. Емоційність виконання. Сценічна культура. Підготовка до ансамблевих концертів. Коригування звучання ансамблю в конкретних акустичних умовах.5.Концертна діяльність (24 год.)

Практична робота: проведення концертів; участь у фестивалях; уроки-свята, уроки-звіти для родин вихованців, уроки-конкурси, уроки-вікторини.


  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка