Падіюн” Збірник навчальних програм Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості,,падіюн” Ужгород 2014Сторінка2/8
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

6. Підсумкове заняття (3 год.)

Звітний концерт колективу.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • Основні відомості з історії музики;

 • творчість видатних композиторів;

 • особливості вітчизняної музичної культури та відомості про її діячів;

 • музичні жанри та їх взаємодію.

Вихованці мають вміти:

 • настроїти інструмент, доглядати за ним;

 • володіти виконавськими навичками;

 • виконувати сольні та ансамблеві твори;

 • самостійно читати і відтворювати нотний текст.

Вихованці мають набути досвід:

 • ансамблевого музикування, злагодженої колективної взаємодії під час виконання музичних творів;

 • сценічного виконавства;

 • сценічної поведінки та артистизму.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Обладнання

Кількість, шт.

Інструменти

Скрипки

3-5

Альти

3

Віолончелі

2

Фортепіано

1

Флейти

2

Клавесин

1

Ударні та шумові інструменти

3-5

Технічні засоби

Програвач CD, DVD та аудіо касети

1 комплект

Таблиці

Портрети українських та зарубіжних композиторів класиків


Набір

Таблиці з теорії музики


НабірЛІТЕРАТУРА

1.Бернстайн Л. Музика-для всіх — М., „Радянський композитор”, 1978 р.

2.Бернстайн Л. Концерти для молоді — Л., „Радянський композитор”, 1991 р.

3.Газарян С. У світі музичних інструментів. - М.: Просвіта, 1989 р.

4.Гуцал В. Інструментовка для оркестру народних інструментів — К.: Музична Україна, 1988 р.

5.Капішніков М. Музичний момент. Розповіді про шкільний оркестр. — М.: Просвіта, 1991 р.

6.Професійна музична культура Закарпаття. Збірка статей— Ужгород, 2010 р.

7.Позашкільна освіта в Україні: Навч. посіб./ За ред. О.В. Биховської.- К.: ІВЦ АЛКОН, 2006 р.


ПРОГРАМА ГУРТКА „СКРИПКА”

(Ігнатьо В. І.)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Серед основних завдань, що стоять перед сучасністю XXI століття, важливого зна­чення набувають питання художньо-естетичної освіти та виховання дітей.

Значною складовою в комплексі мистецьких дисциплін є оволодіння музичним інструмен­том — скрипкою, опанування якого спрямоване не лише на формування музично-виконавських умінь та навичок учнів, а й на розкриття здібностей кожної дитини за допомогою навчання гри на скрипці.

Концепція програми спирається на свідоме поєднання основних постулатів історії і теорії загальної та музичної педагогіки; доцільність практичного використання шедеврів світового музичного мистецтва різних епох, творів видатних композиторів-класиків та сучасних авторів; яскравих зразків української скрипкової музики; використання традицій скрипкової школи та освітніх індивідуально-особистісних педагогічних технологій, манер виконавської техніки.

Метою навчальної програми „Скрипка” є цілеспрямоване, послідов­не формування в учнів у процесі оволодіння грою на скрипці особистісно-ціннісного ставлення до музичного мистецтва, розвиток загальних та спеціальних здібностей, художньо-образного мислення, стимулювання творчого потенціалу, виховання потреби і здатності до творчої самореалізації.

Загальна мета програми конкретизується в основних завданнях, що інтегрують навчальні, розвивальні та виховні аспекти мистецької освіти: • оволодіння вміннями та навичками гри на скрипці в обсязі, визначеному навчальною програмою;

 • розвиток художнього мислення;

 • розвиток музичних здібностей;

 • виховання самостійності, творчої активності в різних видах музикування;

 • розвиток та збагачення емоційної та почуттєвої сфери;

 • формування естетичного ставлення до дійсності та емоційного, ціннісного ставлення до мистецтва.

Успішне оволодіння скрипковою виконавською майстерністю забезпечується за умови дотри­мання принципів загальної та музичної педагогіки: єдності художнього та технічного розвитку; свідомого самовдосконалення; індивідуального підходу; наступності у навчанні; поступового ус­кладнення навчального матеріалу; використання засобів наочності; опори на музично-слуховий контроль; розширення досвіду виконавської діяльності.

Процес навчання вихованців гри на скрипці відбувається у формі індивідуальних занять згідно Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11. 08. 2004, № 651. Індівідуальна робота з вихованцем є найпродуктивнішою для засвоєння музичного матеріалу під час гри на інструменті. Індивіду­альна форма спирається на принцип інтегративного засвоєння знань та формування відповідних умінь, що сприяє послідовному, розгорнутому в часі процесу оволодіння вихованцем грою на скрипці, розвитку його музичних здібностей та виконавських умінь в їх взаємодії. Навчальна програма передбачає 5 і більше років навчання:

1-ий, 2-ий рік – початковий рівень - 36 год. на рік, 1 год на тиждень;

3-ій, 4-ий рік – основний рівень - 36 год. на рік, 1 год. на тиждень;

5-ий і наступні роки - 2год. на тиждень, 72 год. на рік.
Початковий рівень, перший, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п


Розділ, тема

Кількість годин

Всього

Теорія

Практика

1.

Вступне заняття

1

1

-

2.

Музична грамота

8

-

8

3.

Формування основних навичок гри на скрипці, робота з інструментом

20

-

20


4.

Сценічна поведінка

3

-

3

5.

Масова робота

3

-

3

6.

Підсумкове заняття

1

1

-

Разом:

36

2

34

ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступне заняття (1 год.)

Знайомство з вихованцем. Інструктаж по техніці безпеки життєдіяльності. Організаційні питання.

 1. Музична грамота (8 год.)

Знайомство з основами музичної грамоти. Музичні ключі. Тривалості. Паузи. Метр, такт, розмір. Мажор та мінор.

Практична робота: написання нот, пауз, ключів; вправи на розвиток музичної пам'яті (повторення почутого мотиву та мелодії, вивчення мелодій напам'ять); спів мажорних та мінорних тетрахордів. 1. Формування правильної постави скрипаля та основних навичок гри на скрипці (20 год.)

Знайомство з інструментом. Ознайомлення з історією та будовою музичних інструментів. Догляд за інструментом. Правильна постава, звуковидобування, звуковедення.

Практична робота: фізичні вправи для підготовки до гри на інструменті; вправи на формування правильної постави в положенні сидячи та стоячи; вправи на оволодіння основними прийомами звукоутворення, звуковидобування; гра на відкритих струнах; вправи для лівої та правої рук; відпрацювання координації рухів обох рук; вивчення основної аплікатури, штрихів деташе та легато (два-чотири звуки); формування слухових уявлень на матеріалі нескладних мелодій, що призначені для виконання на скрипці; вивчення нескладних народних мелодій та ансамблеве їх виконання (з педагогом). 1. Сценічна поведінка (3 год.)

Культура поведінки під час репетицій та концертів. Уміння поєднувати гру на інструменті з рухом на сцені, зберігаючи темпоритм твору та якість звучання. Зміст рухів та жестів.

Практична робота: вправи на розвиток правильної постави (тренування м'язів, які утримують хребет та укріплення м’язів рук). 1. Масова робота (3год.)

Практична робота: виступи на святкових заходах, концертах, участь у пізнавальних ігрових програмах.

 1. Підсумкове заняття (3 год.)

Концерт для батьків. Відзначення кращих вихованців.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Протягом першого, другого року навчання вихованці мають знати:

 • елементарні поняття з музичної грамоти;

 • розуміти різницю між основними музичними жанрами; будову музичного інструмента та способи звуковидобування на ньому;

 • назви частин скрипки та смичка;

 • стрій скрипки; аплікатурні позначення; динамічні позначення.

Вихованці мають вміти:

 • правильно тримати скрипку та смичок;

 • виконувати основні найпростіші штрихи: деташе цілим смичком та його частинами, легато (2-4 звуки на смичок);

 • використовувати різні частини смичка; плавно з’єднувати рух смичка в різних його частинах;

 • використовувати першу позицію;

Вихованці мають набути досвід:

 • координувати рухи рук;

 • володіти прийомами гри на інструменті в обсязі програми початкового рівня;

 • виконувати твори, вивчені протягом року.
з/п


Розділ, тема

Кількість годин

Всього

Теорія

Практика

1.

Вступне заняття

1

1

-

2.

Гра на інструменті

10

-

10

3.

Музична грамота та сольфеджіо

8

-

8

4.

Робота над репертуаром, накопичування репертуару

10

-

10

5.

Концертна діяльність

6

-

6

6.

Підсумкове заняття

1

1

-

Разом:

36

2

34
Основний рівень, третій, четвертий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заняття (1 год.)

Організаційні питання. Інструктаж по техніці безпеки життєдіяльності.

 1. Гра на інструменті (10 год.)

Розвиток технічних навичок учнів. Підбір нотного матеріалу.

Практична робота: оволодіння новими штрихами (стакато, до 8 звуків на смичок, комбіновані штрихи) та елементів мелізматики; вивчення різнохарактерних вправ та етюдів; розучування творів. 1. Музична грамота та сольфеджіо (8 год.)

Практична робота: читання нот з аркуша; вивчення знаків альтерації та простих ритмічних фігур; лади, тональності, інтервали; акценти; синкопа; сольфеджування і виконання мелодій та не­складних п’єс, що складаються з 1–2-х фраз, в діапазоні октави, виявляючи жанрові особливості твору; імпровізація мелодії на 2-3-х звуках.

 1. Робота над репертуаром, накопичування репертуару (10 год.)

Робота над вивченням музичних творів. Формування уявлення про цілісність твору, що виконується, співвідношення фраз у творі. Засвоєння 8—10 п’єс, 3—4 етюдів, 2—3 мажорні та мінорні гами, арпеджіо в дві октави. Поділ твору на фрази. Виразне виконання фрази як спосіб передачі емоцій­ного стану.

 1. Концертна діяльність (6 год.)

Культура поведінки під час репетицій та концертів. Виступи на святкових заходах. Участь у тематичних концертах „Дитячої філармонії”. Участь у масових заходах „ПАДІЮНу” та концертах міста.

 1. Підсумкове заняття (1 год.)

Концерт для батьків, вихованців та педагогів відділу.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Протягом навчання на основному рівні вихованці повинні знати: • елементарні поняття з музичної грамоти;

 • будову музичного інструмента та способи звуковидобування на ньому.

Вихованці повинні вміти:

 • володіти прийомами гри на інструменті в обсязі програми основного рівня;

 • володіти елементами сценічного руху під час виконання творів;

 • виконувати твори, вивчені протягом року.

Вихованці мають набути досвід:


Вищий рівень, перший та наступні роки навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п


Розділ, тема

Кількість годин

Всього

Теорія

Практика

1.

Вступне заняття

1

1

-

2.

Організаційна і пізнавально-виховна робота

10

-

10

3.

Музична грамота та сольфеджіо

10

-

10

4.

Робота з інструментом

40

-

40

5.

Концертна діяльність

10

-

10

6.

Підсумкове заняття

1

-

1

Разом:

72

1

71


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заняття (1 год.)

Організаційне заняття. Інструктаж по техніці безпеки життєдіяльності.

 1. Організаційна і пізнавально-виховна робота (10 год.)

Відвідування концертів та вистав. Екскурсії. Перегляд та прослуховування відео та аудіо-матеріалів з виступами видатних музикантів.

Практична робота: прослуховування аудіо та перегляд відеозаписів творів; проведення музичних вікторин, тематичних уроків, присвячених творчості окремих композиторів; екскурсії до музеїв, театрів, навчальних мистецьких закладів;

3. Музична грамота та сольфеджіо(10 год.)

Практична робота:

Аналіз музичної форми. Музична термінологія.

4. Робота з інструментом (40 год.)

Розучування творів за програмою.

Практична робота: вправи та етюди на вдосконалення технічних навичок, штрихів, мелізматики; робота над якістю звукоутворення та точним інтонуванням; розучування ансамблевих партій та сольних творів; читання нот з аркуша; „підбір” та транспонування мелодій „на слух”; настройка музичного інструмента та догляд за ним.  1. Концертна діяльність (10 год.)

Практична робота: участь у концертах „ПАДІЮНу”; участь у фестивалях; уроки-свята, уроки-звіти для родин вихованців, уроки-конкурси, уроки-вікторини.

  1. Підсумкове заняття (1год.)

Заняття-підсумок вивченого. Участь у звітному концерті відділу.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • основні поняття з історії музики;

 • творчість видатних композиторів. особливості вітчизняної музичної культури та її діячів;

 • історію розвитку музичної освіти; види мистецтва та їх взаємодію;

Вихованці мають вміти:

 • настроїти інструмент;

 • володіти виконавськими навичками в обсязі навчальної програми;

Вихованці мають набути досвід:

 • виконувати сольні та ансамблеві твори.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК РЕПЕРТУАРУ

П’єси:


Айвазян А. „Вірменський танець”;

Англій­ська пісня „Спи, малюк”;

Багіров 3. „Романс”;

Бакланова Н. „Колискова”, „Мелодія”, „Вічний рух”, „Романс”, „Мазурка”, „Хоровод”;

Барток Б. „Дитяча пісня”;

Бах І.С. „Гавот”, „Марш”, „Маленька прелюдія”, „Фугета”, „Пісня”; Бекман Л. „Ялиночка”;

Березовський М. „Мелодія”;

Беркович І. „Полька”;

Бетховен Л. „Прекрасна квітка”, „Три народних танці”;

Білоруські народні пісні: „Бульба”, „Савка і Гришка”, „Перепілонька”, „Ой, мамо”;

Блок В. „Дві словацькі мелодії”;

Богословський М. „Колискова”;

Вебер К. Хор мисливців з опери „Чарівний стрілець”;

Гаджибеков У. „Вітерець”;

Гайдн Й. „Анданте”;

Гайдн Й. „Пісенька”, „Менует”, „Марш”;

Ган Н. „Роздум”;

Гедіке А. „Заїнька”, „Колискова”, „Марш”, „Старовин­ний танок”;

Глінка М. „Полька”, танець з опери „Іван Сусанін”;

Глієр Р. „Російська пісня”, „Монгольська пісня”;

Глюк К. „Веселий хоро­вод”, „Буре”;

Гозепунд М. „Зайчик”;

Горделі О. „Грузинський танок”;

Гречанінов А. „Колискова”, „Ранкова прогулянка”;

Грибоєдов О. „Вальс”;

Дваріонас Б. „Прелюдія”;

Дунаєвський І. „Колис­кова”;

Живцов А. „В темпі маршу”;

Зноско-Боровський О. „На узліссі”;

Ільїн І. „На гойдалках”;

Йордан І. „Таджицька”;

Кабалевський Д. „Га­лоп”, „Мелодія”, „Наш край”, „Ігри”, Етюд, Хоровод, „Пісня”, „Прогулянка”, „В лісі”, „Марш”;

Калинніков В. „Журавель”, „Тінь-тінь”;

Комаровський А. „Зозуленька”, „Повільний вальс”, „Пісенька”; „Перепілонька”, „Веселий танець”;

Кореллі А „Гавот”;

Кьюї Ц. „Пісенька”, „В присядку”;

Латиська народна пісня „Два курчатка”;

Лисенко М. „Колискова”, „Лисичка”;

Луканюк Б. „Хороводна”;

Люллі Ж. Пісенька „Жан та П’єро”;

Магіденко М. „Півник”;

Магомаєв М. „Сумна пісенька”;

Майкапар С. „Марш”, „Гумореска”, „Аріє­та”;

Мартіні Д. „Анданте”, „Гавот”;

Моцарт В. „Алегрето”, „Травнева пісенька”, „Вальс”, „Пісня пастушка”, „Колискова”, „Менует”, „Буре”, „Волинка”;

Мусоргський М. „Вечірня пісня”;

М’ясковський М. „Польова пісня”;

Назирова Е. „Маленький прелюд”; Німецька пісня „Гусята”;

Персел Г. „Арія”;

Польські народні пісні: „Вісла”, „Ведмедик з лялькою”, „Два кота”;

Потоловський М. „Зайчик”;

Прокоф'єв С. „Марш”;

Раков Н. „Розповідь”, „Маленький вальс”, „Прогулянка”;

Рамо Ж. „Рігодон”;

Рєбіков В. „Маленький вальс”;

Рєбіков Б. „Сумна пісня”, „Безтурботність”;

Римський-Корсаков М. Хоровод з опери „Снігуронька”;

Російські народні пісні: „Во поле березка стояла”, „Во саду ли, в огороде”, „Ворон”, „Дома ль воробей”, „Заинька”, „Как на тоненький ледок”, „Как под горкой”, „Как пошли наши подружки”, „У ворот, ворот”, „Ходит зайка по саду„, „Я на камушке сижу”;

Свірідов Г. „Сумна пісня”;

Смирнова Т. „Прогулянка”;

Соколовський М. „Мелодія”, „Романс”, „Пісня без слів”, „Танець”; Спендіаров А „Елегійна пісня”;

Станко А. „Дощик”, „Півні”;

Стеценко К. „Колискова”, „Журавель”;

Стоянов В. „Гумореска”, „Колискова”;

Тілічеєва К. „Яблунька”;

Українські народні пісні: „Бджілка” (обр. І. Берковича), „Веселі гуси” (обр. М. Красєва), „Залітай, залітай” (обр. К Стеценко), „Коза- дереза” (обр. М. Лисенка), „Летів жук” (обр. К. Стеценко), „Над річкою-бережком” (обр. К. Стеценко), „Ой, густий очерет” (обр. Л. Ревуцького), „Ой, ду-ду-ду” (обр. К. Стеценко), „Ой, є в лісі калина” (обр. Л. Ревуцького), „Ой, на горі” (обр. В. Лятошинського), „Ой, на горі жито” (обр. К. Стеценко), „Павук сірий” (обр. Л. Ревуцького), „Печу, печу хлібчик” (обр. Кирейка), „Подоляночка” (обр. Л. Ревуцького), „Сонечко” (обр. Л. Ревуцького);

Фрід Г. „Сумний марш”;

Хаджиєв П. „Маленький вальс”;

Хачатурян А. „Андан­тино”;

Чайковський П. „Старовинна французька пісенька”, „Неаполітанська пісенька”, „Шарманщик співає”;

Шебалін В. „Колискова”, „Менует”;

Шостакович Д. „Танець”, „Маленький марш”, „Хороший день”; Шгрейхер Л. „Українська”;

Шуберт Ф. „Екосез”;

Шуман Р. „Малень­кий романс”, „Веселий селянин”.

Твори великої форми:

Бакланова Н. Варіації соль мажор, Сонатина, Концертино;

Вівальді А. Концерт соль мажор, Концерт ля мінор, Концерт соль мінор; Гендель Г. Сонатина, Варіації ля мажор;

Комаровський А. Варіації на тему української народної пісні „Вийшли в поле косарі”, Концертино соль мажор;

Рідінг О. Концерт сі мінор І—III частини, Концерт соль мажор, Концертино;

Яньшинов А. Концертино.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка