Педагогічний досвід: технологічний та методичний аспекти вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботиСкачати 148.69 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір148.69 Kb.
Мельник Надія Адамівна,

завідувач кабінету координації

методичної роботи

Рівненського ОІППО


Педагогічний досвід:

технологічний та методичний аспекти вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи
Вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду – це один із пріоритетних напрямків науково-методичної діяльності з педагогічними працівниками. Оскільки педагогічний досвід - це результат творчої діяльності педагогічних працівників з елементами новизни, спрямований на виконання актуальних завдань навчання, виховання, управління, методичної роботи, тому створення в освітніх закладах чіткої, керованої, гнучкої системи виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження найновіших досягнень науки й педагогічної практики в навчально-виховний процес має бути головним завданням директорів ЗНЗ та їх заступників, працівників районних (міських) методичних служб.

Практика методичної роботи засвідчила наявність у ЗНЗ формального, стихійного та безсистемного підходу до методичного менеджменту щодо створення педагогічного досвіду, домінування в шкільній практиці в основному репродуктивного досвіду. Проблема роботи з педагогічним досвідом постає не тільки перед учителем, адміністрацією, але й перед методичною службою, бо відсутні емпіричні технології, моделі роботи з педагогічним досвідом. А якщо проблема має абстрактний, невизначений характер, то з'являються безсистемні, спрощені моделі щодо її вирішення.

Результатом, методичним продуктом роботи з педагогічним досвідом є матеріали педагогічного досвіду з конкретної проблеми. Якщо проаналізувати якість матеріалів педагогічного досвіду в методичних кабінетах ЗНЗ, методичних кабінетах та навчально-методичних центрах районних (міських) відділів (управлінь) освіти, то можна зробити висновок: вони не завжди відповідають вимогам, оскільки за своєю суттю не є чимось новим, не відрізняються від масового, не знаходять застосування в практиці роботи, не мають перспективи для подальшого поширення, часто становлять хаотичне нагромадження інформації абстрактного, безсистемного характеру.

За рівнем творчої самостійності розрізняють три рівні педагогічного досвіду: • репродуктивний, що передбачає діяльність учителя, яка не має в собі чогось
  принципово нового, але спрямована на сумлінне виконання професійних
  обов'язків з обов'язковим внесенням елементів новизни, є взірцем для тих
  педагогів, які достатньою мірою не володіють педагогічною майстерністю;

 • раціоналізаторський, що передбачає діяльність, пов'язану з творчим, оригінальним, притаманним тільки цьому педагогу використанням відомих форм і методів із внесенням елементів новизни, діяльність, спрямовану на підвищення ефективності педагогічної праці, її оптимізацію;

 • новаторський, що передбачає діяльність, спрямовану на суттєві зміни в
  навчально-виховному процесі; ця діяльність має в собі елементи новизни,
  творчого пошуку, оригінальності, спрямована на вирішення найбільш актуальних проблем навчання й виховання. Такий педагогічний досвід особливо цінний, оскільки прокладає нові шляхи в шкільній практиці та педагогічній науці.

Відповідно до рішення колегії Міністерства освіти України № 9/108–р від 23.11.1987р. «Про вдосконалення системи вивчення й поширення передового педагогічного досвіду» (див. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти України. — 1988р. — №1.) центром виявлення педагогічного досвіду є загальноосвітній навчальний заклад.

Безпосередньо організовують роботу з вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду директори ЗНЗ та заступники директорів із навчально-виховної роботи (саме вони найкраще знають роботу вчителя, постійно спілкуються з ним, вивчають стан предмета, систему уроків, рівень навчальних досягнень та вихованості учнів, орієнтуються у готовності вчителя до пошуку, творчості), працівники районних (міських) методичних кабінетів та навчально-методичних центрів, інституту післядипломної педагогічної освіти.

Така робота проводиться відповідно до перспективного та річних планів, у яких передбачається реалізація таких піднапрямів, як моделювання досвіду, вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи.

На виконання даних планів видається наказ «Про організацію вивчення педагогічного досвіду (прізвище, ім’я та по батькові ) з теми «…», яким передбачаються терміни вивчення досвіду (два-три роки); склад робочої групи; план вивчення, узагальнення та впровадження.

У плані вивчення, узагальнення та впровадження варто передбачити такі заходи:


 1. Підготовча робота:

 • співбесіда з педпрацівником із метою з’ясування суті досвіду;

 • вивчення системи роботи педпрацівника (за матеріалами адміністрації: стан предмета, атестаційні матеріали тощо);

 • відвідування системи уроків учителя з метою з'ясування відповідності змісту поставленим завданням; рівня врахування індивідуальних та вікових особливостей учнів; впливу методів і прийомів, що використовуються, на формування інтересу, зацікавленості дітей, на розвиток їхніх здібностей;

 • вивчення шкільної документації вчителя (учнівські зошити, класні журнали, поуочні плани, матеріали, що відображають участь у методичній роботі);

 • ознайомлення з думками вчителів-колег щодо доцільності вивчення та узагальнення досвіду вчителя за данною темою;

 • опрацювання необхідної літератури за темою досвіду;

 • перегляд публікацій педагога за темою досвіду.

2.Моделювання досвіду:

 • визначення основних напрямків, за якими вивчатиметься досвід;

 • визначення спільно з вчителем класів та тем, на основі яких вивчатиметься досвід;

 • відвідування уроків за темою досвіду, з’ясування особливостей роботи вчителя;

 • ознайомлення з матеріальною базою навчального кабінету, зокрема з матеріалами, які забезпечують ефективну реалізацію досвіду;

 • рекомендації вчителю щодо підготовки посібників, конспектів (інші матеріали) як практичної частини – додатку до досвіду.

3. Вивчення досвіду:

 • відвідування та аналіз системи уроків із метою корекції досвіду (двічі упродовж вивчення досвіду);

 • епізодичне відвідування уроків із метою детальнішого ознайомлення з методикою роботи вчителя за темою досвіду;

 • проведення моніторингу навчальних досягнень учнів;

 • проведення контрольних робіт за темою досвіду з метою визначення його результативності;

 • анкетування учнів;

 • вивчення результативності навчання учнів за класними журналами;

 • вивчення багатогранності роботи вчителя за темою досвіду: участь у конференціях, педагогічних читаннях, роботі методичних об’єднань (кафедр), інших структурних методичних підрозділах.

4.Узагальнення досвіду:

- складання анотації досвіду;

- опис досвіду;

- упорядкування додатків до досвіду;

- підготовка матеріалів досвіду до друку, опублікування у фахових газетах та журналах.

5. Упровадження та поширення досвіду:

- схвалення досвіду на засіданні ради методичного кабінету;

- ознайомлення з досвідом учителів-предметників на засіданнях методичних об’єднань (кафедр), семінарах, нарадах тощо;

- оформлення у методичному кабінеті виставки за матеріалами досвіду для безпосереднього ознайомлення з ним учителів;

- презентація досвіду на виставках-ярмарках педагогічних напрацювань;

- створення школи педагогічного досвіду (майстер-класу) під керівництвом автора досвіду;

- запис досвіду на електронні носії, занесення в районний (міський) банк педагогічного досвіду, медіатеку.Матеріали узагальненого досвіду мають пройти етап об'єктивного оцінювання. Серед найпоширеніших методів оцінювання педагогічного досвіду можна назвати:

 • метод експертного оцінювання, який полягає в широкому обговоренні й оцінюванні досвіду експертами - вчителями, психологами, методистами, вченими-практиками тощо;

 • метод експерименту, який полягає в перевірці всього досвіду або його елементів загальноприйнятими в сучасній педагогіці правилами. Наприклад, в одному класі працює вчитель, який пройшов навчання в носія досвіду, в другому — вчитель, який вивчив досвід за друкованими матеріалами, третій клас — контрольний, який працює за загальноприйнятою методикою. Висновки про результативність досвіду та можливість його використання в педагогічній практиці слід робити, порівнюючи результативність навчально-виховного процесу в цих класах.

Після отримання позитивної оцінки педагогічний досвід необхідно схвалити на засіданні методичної ради, видати наказ «Про узагальнення та впровадження педагогічного досвіду (прізвище, ім’я та по батькові ) з теми «…».

Орієнтовна структура узагальненого опису педагогічного досвіду:

 • тема досвіду;

 • стислі відомості про носія досвіду;

 • обґрунтування актуальності досвіду, значення його для вдосконалення навчально-виховного процесу;

 • аргументація необхідності його вивчення й поширення відповідно до загальноосвітніх та регіональних завдань, соціальної значущості, спрямованості на подолання суперечностей та недоліків масової педагогічної практики;

 • визначення виду досвіду за характером новизни — новаторський чи раціоналізаторський;

 • визначення наукової основи досвіду: які наукові теорії, положення, розробки використовує автор для вдосконалення навчально-виховного процесу (відокремити властиві лише автору досвіду підходи до раціоналізації своїх ідей, застосування модифікованих форм і методів педагогічної чи управлінської діяльності, що дають високий результат);

 • суть (технологія) досвіду: за допомогою яких форм, методів, прийомів, способів діяльності автор досягає реалізації ідеї досвіду;

 • особливості педагогічної системи носія досвіду, педагогічні закономірності, на які спирається досліджуваний досвід, конкретні зразки педагогічних напрацювань;

 • врахування в досвіді роботи психологічних особливостей учнів;

 • результативність досвіду на основі аналізу показників: особистісного розвитку учнів, сформованості в них громадянських, полікультурних, мовних та інших компетенцій; навчальних досягнень та наявності навичок пошукової діяльності;

 • порівняльний аналіз результативності роботи;

 • можливості та умови використання даного досвіду в педагогічній практиці;

 • рекомендації щодо його використання;

 • додатки, необхідні для повноти досвіду ілюстрації, таблиці, описи, діаграми тощо.

Упровадження і поширення педагогічного досвіду в практику роботи педагогічних колективів - найбільш недосконала ланка в системі виявлення, вивчення, узагальнення, впровадження та поширення найновіших досягнень науки й педагогічної практики в навчально-виховний процес. Ця проблема актуальна, бо більшість учителів не спроможні самостійно трансформувати нові наукові ідеї. Тому впровадження чи поширення педагогічного досвіду можливе лише за таких умов:

 • ознайомлення вчителів із педагогічним досвідом, роз'яснення його переваг порівняно з традиційними методами;

 • створення сприятливих умов для розвитку творчості вчителів, показ прийомів роботи на практиці;

 • тренування вчителів аж до досконалого оволодіння вміннями та навичками;

 • організації внутрішкільного контролю за застосуванням більш раціональних методів і прийомів роботи;

 • морального й матеріального заохочення носія педагогічного
  досвіду.

Пропаганда і поширення педагогічного досвіду може здійснюватися різними способами, зокрема:

 • на засіданнях методичних об'єднань, кафедр, семінарах, нарадах, засіданнях педагогічної ради, науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях, де заслуховують повідомлення про наслідки впровадження досвіду того чи іншого педагога;

 • безпосереднє ознайомлення з пропагованим педагогічним досвідом шляхом відвідування навчальних занять, у ході проведення проблемних, творчих семінарів тощо;

 • створення шкіл педагогічного досвіду (майстер-класів, творчих лабораторій), якими керують його носії;

 • друкована (рукописна) пропаганда шляхом випуску методичних бюлетенів, буклетів, альбомів, підготовки стендів, інформаційно-методичних листів, так званих «естафет педагогічного досвіду», підготовки та публікації статей відповідного змісту в періодичній пресі;

 • наочна пропаганда педагогічного досвіду методом
  експонування матеріалів на шкільній, районній, обласній педагогічних виставках, ярмарках, конкурсах тощо;

 • пропаганда за допомогою технічних засобів навчання: створення відео- та кінофільмів, серії діапозитивів, фонотеки магнітофонних записів, організації радіо- і телепередач, медіатеки тощо.

Технологія впровадження та поширення педагогічного досвідуДля популяризації педагогічного досвіду у кожному навчальному закладі, районному (міському) методичному кабінеті, навчально-методичному центрі необхідно створити медіатеку.Вимоги до електронних носіїв медіатеки:

 1. Використовувати диск CD-RW.

 2. Усі записи робити у програмі NERO.

 3. Усю документацію представляти у файлі з розширенням *. rtf.

 4. Для текстових файлів необхідно використати шрифт Times New Roman, 14 розмір, міжрядковий  інтервал – одинарний, поля: верхнє, нижнє - 2 см, ліве – 3см, праве – 1,5см, Microsoft Office 2003, 2007.

 5. Документацію не архівувати.

 6. Коробка для диска з інформаційним листком, на якому вказати прізвище, ім’я, по батькові автора, район (місто), назву навчального закладу.

Вимоги до електронних носіїв мультимедіафільму:

 1. Робити у програмі Microsoft Power Point.

 2. Наявність аудіосупровіду презентації досвіду.

 3. Обсяг презентації – від 30 до 50 слайдів.

 4. Для текстових файлів необхідно використати шрифт Times New Roman, Вооkman Old Style.

 5. Заголовок (розмір шрифту – Times New Roman – 24-28. Вооkman Old Style – 28-32).

 6. Текст (розмір шрифту – Times New Roman, Вооkman Old Style – 24-26).

 7. Використовувати диск CD-RW.

 8. Усі записи робити у програмі NERO.

 9. Усю документацію представляти у файлі з розширенням *.ppt.

 10. Коробка для диска з інформаційним листком, на якому вказати прізвище, ім’я, по батькові автора, тему досвіду, район (місто), назву навчального закладу.

Вимоги до цифрових носіїв відеофільму:

 1. Використовувати диск DVD-RW.

 2. Усі записи на диск робити у програмі NERO.

 3. Для монтажу відеозаписів використовувати програму Movie Maker.

 4. Усі відеозаписи робити у форматі AVI.

 5. Відеозапис робити з використанням цифрових відеокамер.

 6. Коробка для диска з інформаційним листком, на якому вказати прізвище, ім’я, по батькові автора, назву фільму, тему досвіду, район (місто), назву навчального закладу.

Література 1. Сухомлинський В.О. Вивчення узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду // В кн.: З досвіду роботи директора школи. — К.— Радянська школа, — 1955.

 2. Тевлін Б. Передовий педагогічний досвід: вивчення, узагальнення та поширення // Завуч. – 2003. - № 35.

 3. Жерносек І. Моделювання передового педагогічного досвіду // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. - № 1.

о. Список рекомсріділіаиої лггсра!\ри по проблемі

9. Вимоги до додатків.

Додатки містять матеріали, який необхідний для розкриття повноти досвіду. До додатків можуть бути включені додаткові ілюстрації, дидактичний матеріал, фотографії, описання методик, комп'ютерних пробам, авторських програм варіативного компоненту, індивідуальних програм для школярів за предметом, розроблених в процесі виконання роботи, творчі роботи учнів, а також таблиці, діаграми що ілюструють результативність досвід}'. Слід звернути увагу на обов'язкове включення системи розробок уроків на задану тему і позакласних заходів, які являються мі ні-моделлю, проекцією педагогічних ідей в системі навчання.

Систему розробок уроків рекомендується супроводжувати методичним аналізом теми, що складається із слідуючи компонентів: основна ідея теми, основні змістовні лінії теми, основна мета (дидактична, виховна, розвиваюча), основні вимоги до знань і вмінь, методи роботи.

Стандартний перелік додатків наводиться в додатку 2. Треба звернути увагу на домінування в шкільній практиці репродуктивного досвіду, заснованого на удосконаленні професійної майстерності вчителя. Звідси і низькі результати участі педагогів в конкурсах "Вчитель року", перевага стихійного ППД, інертність педагогів у розповсюдженні педагогічних ідей через мульти-медіа.

Додаток 6

Основні вимога до змісту матеріалів ППД

Структура змісту досвіду

1. Вступ (коротке обгрунтування актуальності досвіду, оцінка сучасного стану проблеми, мета роботи над проблемою, взаємозв'язок із сучасними науковими дослідженнями, можливості педагогічного досвіду в усуненні недоліків, протиріч масової педагогічної практики).

Нормативно-правова база (короткий огляд документів по проблемі). Теоретична основа досвіду (короткий анотований огляд літератури).

4. Технологія досвіду включає в себе слідуючиі компоненти: • узагальнення схеми (моделі) реалізації педагогічних ідей в системі
  навчання;

 • формулювання основної ідеї досвіду (короткий витяг з нормативного
  документу або теорії по проблемі);

 • формування гіпотези педагогічного дослідження (прогнозовані
  шляхи досягнення результату, обгрунтовані цінності досвіду);

 • поставлення мети і завдань досвіду;

 • розкриття сутності досвіду (короткий виклад інформації про
  дослідження проблеми);

 • ілюстративне описання узагальнення моделі реалізації досліджуваної
  технології (форм, методів, прийомів).

5. Результативність досвіду: :

 • результати анкетування;

 • експертна оцінка уроку (педагогічної діяльності в цілому) вчителя
  батьками, педагогами, учнями ;

 • результати контрольних зрізів за предметом;

 • результати тестування учнів з метою вивчення динаміки реалізації
  особистіших якостей школярів (емоційна сфера, мотиви учбової
  діяльності, соціальна сфера, пізнавальна, вольова сфера І т.д.);

р1т'г>Л'< ОгЬрт^*0?^пНО? П С'СНОВїШХ КС'иГП>''~'и*ЛГ уч'ПГ

Результативність діагностичної роботи по вивченню ППД оформлюється у вигляді таблиць, діаграм і з коротким аналітичним коментарем.

6. Висновки (розміщуються на окремому аркуші).

В висновках дають оцінку результатів роботи, розкривають можливості їх використання, відмічають наукову новизну й соціальну цінність проблеми.

7. Рекомендації.

В рекомендаціях визначають подальші шляхи роботи для більш глибокого вивчення проблеми, приділяючи основну увагу пропозиціям з ефективного

коикреінии характер І Оути повністю підтвердженими даною рооотою. При необхідності рекомендації можуть опиратися на додаткові матеріали, що приводяться в додатках.

Додаток З

Структура анотації

Зразок зміст}7

І. Опис змісту досвіду

1. Всткп

2. Технологія досвіду 1. Результативність досвіду

 2. Висновки

 3. Список рекомендованої літератури по проблемі

Додаток 1. Модель реалізації педагогічних ідей в системі

навчання


Додаток 2. Розробка уроків по темі (система уроків) Додаток 3. Розробка позакласних заходів Додаток 4. Результати діагностики (таблиці, діаграми) /Додаток 5. Творчі роботи учнів Додаток 6. Фотоколаж педагогічної діяльності вчителя

II. Методична робота вчителя 1. Методичні заходи по поширенню педагогічних ідей

 2. Участь в обласних, районних (міських), шкільних методичних формах
  робо І й

Тема досвіду:

Автор досвіду:

Адреса досвіду:

Досвід вивчався в

Актуальність досвіду.

Аргументація необхідності його вивчення і поширення відповідно до загальноосвітніх та регіональних завдань, соціальної значущості, спрямованості на подолання суперечностей та недоліків масової педагогічної практики. Вид досвіду по характеру новизни - новаторський чи раціоналізаторський

Слід виокремити властиві лише автору досвіду підходи щодо реалізації провідних ідей, застосування модифікованих форм і методів педагогічної чи управлінської діяльності, що дають високий результат. Провідна педагогічна ідея досвіду.

Необхідно виділити головне, найсуттєвіше в досвіді, виходячи з прогнозованого результату його впровадження, а саме: які позитивні зміни в удосконаленні навчально-виховного (управлінського) процесу, в формуванні навчальної компетентності, вихованні, особистісному розвитку школярів очікуються. Су шість (технологій) досвід^'

Даний розділ анотації (або опису досвіду) має відповісти на запитання: яким чином (за допомогою яких форм, методів, прийомів, способів діяльності) автор досягаг реа'пзгш.ії провідіюї ідеї досвіду? У розділі розкриваються особливості педагогічної системи досвіду, педагогічні закономірності, на які спирається досліджувальний досвід, подаються конкретні зразки педагогічних наирацювань. Результативність досвіду.

Розкрити вплив характерної для вчителя системи організації навчальної діяльності учнів на гармонійний розвиток особистості. Рекомендована літератураПодати список літератури за проблемою досвіду. Додатки


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка