«Педагогіка» для студентів денної форми навчання Самостійна робота студента (срс)Скачати 164.31 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір164.31 Kb.
Методичні рекомендації

для організації

самостійної роботи

з навчальної дисципліни

«Педагогіка»

для студентів

денної форми навчання

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом засвоєння майбутнім фахівцем матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Такий вид роботи передбачає вивчення студентами окремих питань курсу. Під час самостійної роботи майбутній педагог опрацьовує теоретичний матеріал, виконує індивідуальні завдання, проводить науково-дослідну роботу тощо. Зміст СРС зі «Педагогіка» визначається робочою навчальною програмою з цієї дисципліни, навчально-методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. До найпоширеніших методів і прийомів, які використовуються у процесі самостійної роботи над завданнями з курсу «Педагогіка», відносяться вивчення і конспектування методичного матеріалу та першоджерел, письмове виконання практичних завдань. За допомогою співбесіди, тестування і поточного контролю викладач перевіряє рівень виконання кожним студентом завдань самостійної роботи.

Таблиця 1.

22.2.3. Самостійна робота студентів, її тематика та обсяг
теми

Назви тем та анотований зміст

Кількість годин

денна

форма

заочна

форма

Тема 1

Напрями зарубіжної педагогіки

1

4

Тема 2

В.О.Сухомлинський про виховання як фактор розвитку дитини

1

4

Тема 3

Історія становлення та розвитку дидактики

1

4

Тема 4

Оптимізація та інтенсифікація процесу навчання

1

4

Тема 5

Теорії формування змісту освіти

1

4

Тема 6

Історія розвитку теорії методів навчання. Вибір і поєднання методів навчання

1

4

Тема 7

Нестандартні уроки. Підготовка вчителя до уроку

1

4

Тема 8

Особливості застосування тестів під час здійснення різних видів перевірки.

Неуспішність учнів і шляхи її подолання

Моніторинг навчальних досягнень учнів


1


4

Тема 9

В.О.Сухомлинський про багатофакторний характер процесу виховання

1

4

Тема10

В.О.Сухомлинський про моральне виховання.

1

4

Тема11

Застосування методів виховання в умовах сучасної шкільної практики.

1

4

Тема12

Стадії розвитку колективу за А.М.Лутошкіним

В.О.Сухомлинський про формування колективу1

4

Тема 13

Професіограма звільненого класного керівника ліцеїстів

Сухомлинський В.О. про планування виховної роботи.


1


4

Тема14

Теорія управління

1


4

Тема15

Шляхи до творчої педагогічної діяльності

1

4

Тема16

Дидактичні принципи Я.А.Коменського

1

4

Тема17

М.О.Корф і освіта в Бердянську і в Бердянському повіті.


1

4

Тема18

Педагогічні ідеї А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського і сучасність

1

6

Всього

20

78


Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи

для студентів денної форми навчання
Тема 1. Напрями зарубіжної педагогіки
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій та підручників виконайте наступні завдання:

 1. Ознайомтесь з розділом „Педагогіка як наука, її становлення і розвиток” підручника (Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 9–23.)

 2. Законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:
Напрями зарубіжної педагогіки

Характерні ознаки123
Тема 2. В.О.Сухомлинський про виховання як фактор розвитку дитини

За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекці, рекомендованої літератури виконайте наступні завдання:

 1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал (Сухомлинський В. О. Сто порад вчителеві / Вибр. Твори : В 5 т. / Василь Олександролвич Сухомлинський. – К., 1977. –.–

Т.2. Сто советов учителю (совет 51). – С. 445–698.

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним планом.
Тема 3. Історія становлення та розвитку дидактики
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій та рекомендованої літератури виконайте наступні завдання:

Опрацюйте поданий теоретичний матеріал лекцій та рекомендованої літератури: • Бондар В. І. Дидактика : підруч. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир Іванович Бондар. – К. : Либідь, 2005. – С. 6–36.

 • Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 71–89.

 • Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Іван Васильович Малафіїк. – К. : Кондор, 2009. – С. 7–36.

 • Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 196–222.

2. Законспектуйте історію становлення та розвитку дидактики за такою схемою:Історичний період

Персоналії

Педагогічні ідеї
Тема 4. Оптимізація та інтенсифікація процесу навчання
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій, рекомендованої літератури виконайте наступні завдання:

1. Опрацюйте теоретичний матеріал навчальних посібників: • Бондар В. І. Дидактика : підруч. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир Іванович Бондар. – К. : Либідь, 2005. – С. 152–156;

 • Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 88–89

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за таким планом:

1) оптимізація процесу навчання (визначення поняття, критерії оптимізації, послідовність етапів оптимізації);2) інтенсифікація процесу навчання (порівняння понять «екстенсифікація» та «інтенсифікація», умови забезпечення інтенсифікації навчання).
Тема 5. Теорії формування змісту освіти
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій, рекомендованої літератури виконайте наступні завдання:

 1. Опрацюйте теоретичний матеріал навчальних посібників:

 • Педагогіка в запитаннях і відповідях : навч. посіб. [для студ. пед. навч. закл.] / [Кондрашова Л. В., Пермяков О. А., Зеленкова Н. І., Лаврешина Г. Ю.]. – К. : Знання, 2006. – С. 163–164.

 • Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – С. 198–200.

 1. Законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:
Назва теорії

Засновники

Основні положення

.
Тема 6. Історія розвитку теорії методів навчання. Вибір і поєднання методів навчання
За результатами самостійного опрацювання методичного матеріалу, конспекту лекцій виконайте наступні завдання:

 1. Опрацюйте поданий теоретичний матеріал з теми «Історія розвитку теорії методів навчання» в навчальному посібнику Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підруч. [для студ. пед. фак.] / Олександра Яківна Савченко. – К. : Генеза, 2002. – С. 168–172).

 2. Законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:
Історичній період, персоналії

Внесок в розвиток теорії методів навчання

 1. Для самостійного вивчення питання «Вибір і поєднання методів навчання» ознайомтесь з матеріалом навчальних посібників:

  • Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 363–364;

  • Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підруч. [для студ. пед. ф-тів] / Олександра Яківна Савченко. – К. : Генеза, 2002. – С 213–216;

  • Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 157–160)

 2. Законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним планом.Тема 7. Нестандартні уроки. Підготовка вчителя до уроку

1. Для самостійного вивчення питання «Нестандартні уроки» ознайомтесь з матеріалом навчальних посібників: • Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 383–385;

 • Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 161–165;

 • Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 197).

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за самостійно складеним планом.

3. Для самостійного вивчення питання «Підготовка вчителя до уроку», ознайомтесь з матеріалом навчальних посібників: • Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 157–159;

 • Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 151–152;

 • Соловей М. І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Соловей М. І., Спіцин Є. С., Кудіна В. В. – К : Ленвіт, 2008. – С. 89;

 • Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 198–201).

 1. Законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:
Етапи підготовки вчителя до уроку

Зміст підготовки вчителя до уроку
Тема 8. Особливості застосування тестів під час здійснення різних видів перевірки. Неуспішність учнів і шляхи її подолання. Моніторинг навчальних досягнень учнів.

1. Для самостійного вивчення питання «Особливості застосування тестів під час здійснення різних видів перевірки» ознайомтесь з матеріалом навчального посібника (Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – С. 356–357)

2 . Законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:


Вид перевірки

Мета тестування, особливості конструювання тестів

3. Для самостійного вивчення питання «Неуспішність учнів і шляхи її подолання» ознайомтесь з матеріалом навчальних посібників: • Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 422–424;

 • Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 232–236).

 1. Законспектуйте опрацьований матеріал за таким планом:

1) сутність понять неуспішності і відставання учнів;

2) причини відставання у навчанні;

3) шляхи подолання неуспішності учнів.
Тема 9. В.О.Сухомлинський про багатофакторний характер процесу виховання

1. Для самостійного вивчення питання «Багатофакторний характер процесу виховання» ознайомтесь з працею В.О.Сухомлинського «Виховання і самовиховання» (Сухомлинский В. А. Воспитание и самовоспитание / Избр. произв. : В 5 т. / Василий Александрович Сухомлинский. – К., 1977. –.–

Т.5. – С. 241–252.).

2. Визначте педагогічні умови успішного самовиховання школярів та запишіть їх у зошиті.


Тема 10. В.О.Сухомлинський про моральне виховання

1. Для самостійного вивчення питання «Моральне виховання» ознайомтесь з розділами «Ставлення до батьків, рідних, близьких», та «Виховання високих моральних якостей і норм поведінки» з книги В.О.Сухомлинського «Як виховати справжню людину» (Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека / Избр. произв. : В 5 т. / Василий Александрович Сухомлинский. – К., 1977. –.–

Т.5. – С. 215–269.).

2. Випишіть (тезами) такі моральні заповіді педагога: Дев’ять негідних речей і Десять Не можна.

3. Докажіть можливості їх використання у процесі виховання сучасних школярів.

Тема 11. Застосування методів виховання в умовах сучасної шкільної практики


 1. Для самостійного вивчення питання «Застосування методів виховання в умовах сучасної шкільної практики» знайдіть у науково-педагогічних та методичних часописах «Рідна школа», «Позакласний час» тощо матеріали, які ілюструють застосування методів виховання в умовах сучасної шкільної практики.

 2. Наведіть приклади.

 3. Законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:

Методи

Стаття (журнал, автор, назва,)

Тема 12. Стадії розвитку колективу за А.М.Лутошкіним

1. Для самостійного вивчення питання «Стадії розвитку шкільного колективу» (за А.М.Лутошкіним) ознайомтесь з матеріалом навчального посібника (Крижко В.В. Менеджмент в освіті / В.В.Крижко, Є.М.Павлютенков. – К., 1998. – С. 151–154.

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:

Назва стадії

Характеристика


3. Для самостійного вивчення питання «Формування колективу (за В.О.Сухомлинським» ознайомтесь з працею В.О.Сухомлинського “Сто порад вчителю” (поради 63, 64): • Сухомлинский В. А. Сто советов учителю / Избр. произв. : В 5 т. / Василий Александрович Сухомлинский. – К., 1977. –.–

Т.2. – С. 600–606.)


 1. Законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:
Методи згуртування колективу

Форми згуртування колективу
Тема 13. Професіограма звільненого класного керівника ліцеїстів

1. Для самостійного вивчення питання «Професіограма звільненого класного керівника ліцеїстів» ознайомтесь з матеріалом статті (Алфімов В. Професіограма звільненого класного керівника ліцеїстів // Рідна школа. – 2005. – №5. – С. 33–37.)

2. Законспектуйте опрацьований матеріал у порівнянні особливостей роботи звільненого класного керівника та класного керівника ЗНЗ за такою схемою:

Особливості професіограми звільненого класного керівника

Особливості професіограми класного керівника ЗНЗ


3. Для самостійного вивчення питання «Планування виховної роботи» ознайомтесь з матеріалом статті «Как планировать воспитательную роботу» (совет 97) (Сухомлинский В. А. Сто советов учителю / Избр. произв. : В 5 т. / Василий Александрович Сухомлинский. – К., 1977. –.–

Т.2. – С. 689–691.

4. Законспектуйте опрацьований матеріал за схемою:Перспективній план

План на тиждень
Тема 14. Теорія управління 1. Для самостійного вивчення питання «Теорія управління» прочитайте розділ «Теорія управління» в навчальному посібнику (Крижко В.В. Теорія і практика менеджменту в освіті : Навч. посібник / Василь Васильович Крижко. – К.: Освіта України, 2005. – С. 18 – 25.)

 1. Законспектуйте опрацьований матеріал у вигляді логічної схеми.


Тема 15. «Шляхи до творчої діяльності»

1. Для самостійного вивчення питання «Шляхи до творчої діяльності» прочитайте розділ «Шляхи до творчої діяльності» в навчальному посібнику (Крижко В.В. Теорія і практика менеджменту в освіті : Навч. посібник / Василь Васильович Крижко. – К.: Освіта України, 2005. – С. 184 – 193.)

2. Законспектуйте опрацьований матеріал за планом:


 • рівні творчості;

 • характеристика вчителів за рівнем творчого потенціалу;

 • основні бар’єри для творчого підходу до педагогічної діяльності.


Тема 16. Дидактичні принципи Я.А.Коменського

Для самостійного вивчення питання «Дидактичні принципи Я.А.Коменського» прочитайте (Коменський Я.А. Велика дидактика // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С. 91-182. • Законспектуйте з розділу XVI “Великої дидактики” будь-які три “основоположення”. На їх основі проаналізуйте, як Я.А.Коменський обґрунтував і застосував у своїй педагогічній теорії принцип природовідповідності виховання.

 • Знайдіть у розділі XX “Великої дидактики” і випишіть основні положення, які використав Я.А.Коменський в обґрунтуванні принципу наочності. Знайдіть Золоте правило Я.А.Коменського.

 • Випишіть з розділів XVII–XІX “Великої дидактики” найбільш цінні, на Ваш погляд, дидактичні правила та прийоми, що забезпечують легкість, ґрунтовність і швидкість навчання, а також проаналізуйте їх.


Тема 17. М.О.Корф і освіта в Бердянську і в Бердянському повіті

1. Для самостійного вивчення питання "М.О.Корф і освіта в Бердянську і в Бердянському повіті» прочитайте: • Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні / Любов Анатоліївна Медвідь. – К., 2003.– С. 197–200.

 • Сборник постановлений Бердянского земского собрания по народному образованию за 1866–1906 гг. – М., 1911.

2. На основі архівних документів Бердянського краєзнавчого музею та БДПУ, екскурсії у музей «Міста Бердянська» зробити звіт з екскурсії за таким планом:

План звіту 1. Характеристика освіти в Російській імперії у ХІХ ст.

 2. Рівень освіти в Бердянську і в Бердянському повіті у І половині ХІХ ст.

 3. Діяльність Бердянського земства

 4. М.О.Корф і освіта в Бердянську і в Бердянському повіті

 5. Відкриття середніх навчальних закладів в м. Бердянську (чоловіча і жіночі гімназії, міське та реальне училища).

 6. Освіта в Бердянську та в Бердянському повіті на початку ХХ ст.


Тема 18. Педагогічні ідеї А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського і сучасність

ІV. Завдання для самостійної роботи (на вибір):


 1. Для самостійного вивчення питання "А.С.Макаренко і сучасність» прочитайте: Макаренко А.С. Книга для родителей: [Лекции о воспитании детей] / [Сост. и автор. вступит. статья К.И. Беляев]. – М.: Просвещение, 1969. – 359 с.

 2. Законспектуйте опрацьований матеріал за схемою:

Особливості семейного виховання за А.С.Макаренком

Сучасні підходи


 1. Самостійно опрацюйте лекцію А.С.Макаренка  “Дисципліна, режим, покарання та заохочення” (Макаренко А.С. Дисципліна, режим, покарання та заохочення // Твори в семи томах. – Т. 5. – С. 132.).

 2. Законспектуйте опрацьований матеріал за схемою:

Дисципліна (за А.С.Макаренком)

Позитивні сторони

Негативні сторони

Сучасні підходи

5. Самостійно опрацюйте книгу В.О.Сухомлинського «Серце віддаю дітям» (розділ «Школа радості») (Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям/ Избр. произв. : В 5 т. / Василий Александрович Сухомлинский. – К., 1977. –.–Т.3. – С. 9–104.

6. Зробіть і запишіть у робочі зошити характеристику “Школи радості”, створеної педагогом.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка