Перелік монографій, що опубліковані науково-педагогічними працівниками кафедри інтелектуальної власності у І півріччі поточного рокуСкачати 251.76 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір251.76 Kb.
Перелік монографій, що опубліковані науково-педагогічними працівниками кафедри інтелектуальної власності у І півріччі поточного року

1. Корогод Н.П. Роль інтелектуальної власності в управлінні науково-педагогічною та інноваційною діяльністю у вищих навчальних закладах / Управління якістю освіти: досвід та інновації: колективна монографія /під заг. ред. Л.Л. Сушенцевої, Н.В. Житник. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2014. – С. 124-152.

2. Корогод Н.П., Ковальчук Д.К. Інноваційні аспекти прийняття рішень в управлінні трансфером освітніх технологій/ Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: колективна монографія. У 2 т. Т.2/ за заг. ред. Савчук Л.М. – Павлоград: Арт Синтез-Т, 2014. – С. 246-256.

3. Петренко В.А., Ковшов В.Н., Набока В.И., Ткач А.А., Заблоцкий П.А. Теория загрузки и газо- гидродинамики доменной печи – Дніпропетровськ – ТОВ «ЛізуновПрес», 2015. – 171 с.

4. Корогод Н.П. Вона заповнила моє життя новим змістом/ Бібліографічний показчик – Кривий Ріг, 2015. – С.45.

Перелік навчальних посібників, що опубліковані науково-педагогічними працівниками кафедри інтелектуальної власності у І півріччі поточного року
1. Ковшов В.Н., Иващенко В.П., Петренко В.А. Численный анализ процессов доменной плавки* Навчальний посібник з грифом МОН України (лист №1/11- 6788 від 08.05.14). – Днепропетровск, Запорожье: Дикое Поле, 2014.- 132 с. Кількість сторінок від автора, що є співробітником кафедри – 7,67

2. Ковшов В.Н., Иващенко В.П., Петренко В.А., Сулименко С.Е. Энергосберегающие технологии производства чугунка. Второе издание Навчальний посібник з грифом МОН України (лист №1/11- 15294 від 01.10.12) – Днепропетровск-Запорожье: Дикое Поле, 2015.- 170 с. Кількість сторінок від автора, що є співробітником кафедри – 9,88.

3. Петренко В.О., Левицький В.А.*, Кучерин Г.О.* Безпека та судовий захист прав інтелектуальної власності. Навчальний посібник з грифом НМетАУ, рекомен. Вченою радою НМетАУ, протокол № 5 від 04.07.2014 – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2015. – 30 с.

* Примітка: - 1 примірник надано та зареєстровано в бібліотці НМетАУ 07.07.2014 р.; - 1 примірник надано та зареєстровано в РВВ НМетАУ 10.09.2014 р.

Форма 2

Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри інтелектуальної власності у І півріччі 2015 р.


№ з/п

Назва статті

Назва видання, його №

Відмітка видання, яке є фаховим, чи входить до науково-метричних баз

Місто і рік видання, сторінки

Автори (ПІБ)

Кількість сторінок, всього, в тому числі, сторінки авторів своєї кафедри

1

2

3

4

5

6
А) вітчизняні видання

1

Співробітництво університетів й підприємств у процесі інноваційного розвитку – Європейский досвід

Професійна освіта: проблеми і перспективи/ Збірник наукових праць, Випуск 6

фахове

  • Київ, 2014. – С. 92-99

Н.П. Корогод,

Т.С. Новородовська**8

2

Підприємницький університет – Європейський та вітчизняний досвід у сфері інтелектуальної власності й трансферу технологій

Збірник наукових статтей по матеріалам доповідей на VІ Міжнародній науково-практичній конференції

фахове

  • Київ: Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», 2014. – С.201-208

Н.П. Корогод,

Т.С. Новородовська**7

3

Виявлення ризиків в інноваційних програмах розвитку металургійного підприємства

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

фахове

  • Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 2 (1111). – С.152-160

Швець Є.С.**,

Рулікова Н.С.

9

4

Багатокритеріальний аналіз ефективності портфелів наукових проектів вищого навчального закладу

Управління розвитком складних систем: Зб.наук.пр.

фахове

– К.: КНУБА, 2015. – Вип.22. – С. 32-41.

Драч І.Є.**,

Євтушенко Г.Л.9

5

Модель системы документального сопровождения распоряжением правами интеллектуальной собственности в проектах реконструкции металлургических предприятий

Журнал - № 9, 2014 (2056) «Металл и литье Украины» (Наука, техника, технология, бизнес).

фахове

– К.: Физико-технический інститут метал лов и сплавов НАН Украины 2014. - С. 32-35

Петренко В.А.,

Швец Е.С.**

Шостак Д.В.*


4

6

Інноваційні системи

у проектно-орієнтованій організаціїТеория и практика металлургии, обще-

государственный

научно-технический журнал,


фахове

  • Дн-вск, НметАУ, 2014, № 3-6.- С. 123-126.

Журавель А.О.**,

Петренко В.О.

4

7

Управление производственными рисками в проектах

реконструкции металлургических предприятийМеталл и литье Украины.

фахове

2014.- № 12.- С. 36-39.

Петренко В.А.,

Фонарева Т.А.
4

8

Удосконалення системи судового захисту прав інтелектуальної власності.

База даних:Index

Copernicus Journals

Master ListТеорія і практика інтелектуальної власності. Науково-практичний журнал

фахове

2015. - №1(81), С. 64-70

Петренко В.О.,

Левицький В.А.*
7

9

Влияние количества

дутья и состава железо-

рудной шихты на степень использования

восстановительной

способности газа в доменной печи


Металл и литье Украины.

фахове

2015.- №3.- С. 3-5.

Заблоцкий П.А.

Петренко В.А.

Ковшов В.Н.

Костомаров А.С.


3

10

Блок–схема алгоритму

Ведення доменної плавки на основі аналізу відновних процесівТеория и практика металлургии


фахове

2015.- № 1-2. – С. 6-8.

Заблоцький П.О.

Карасевич А.В.Петренко В.О.

Ковшов В.М.

Костомаров О.С.


3

11

Проблеми науково-

методичного забезпечення питань інтелектуальної безпеки підприємства, розпорядження та захисту

об’єктів права інтелектуальної власності


Проблеми підготовки

фахівців з інтелектуальної власності,

Інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні. Збірник

наукових статей по

матеріалам доповідей

на XV науково-практичній конферен-

ції. – К.: Інститут

інтелектуальної влас-

ності Національного

університету «Одеська юридична академія» в м. Києві,27-29 квітня 2015.-

- Київ.- 2015.-280 с.- С.193-197.

Петренко В.О.

Кучерин Г.О.*5

12

Block-scheme of the

algoritm conduct blast

furnace smelting based on the analysis recovery

processesТеория и практика металлургии.


фахове

– 2015.- № 1-2. – С. 9-11.

Заблоцький П.О.,

Карасевич А.В.,Петренко В.О.,

Ковшов В.М.,

Костомаров О.С.


3

13

Разработка административных и економико-правовых подходов к оптимизации факторов экономической и интеллектуальной безопасности предприятия

Металл и литье Украины.

фахове

2015.- №5.- С. 11-17.

Онацкая О.С.,

Петренко В.А.

Кучерин И.А.*7

14

Управление экологической компонентой программы развития металлургического предприятия

Металл и литье Украины.

фахове

2015.- №5.- С. 33-35.

Пелых И.В.

Руднева Л.Д.Петренко В.А.

Сулим-Тимовти

А.А.

Закора С.В.3

15

Состояние и перспективы внедрения ресур-

сосберегающих технологий в доменном производстве ПАО «ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского»
Металл и литье Украины.

фахове

2015.- №5.- С. 18-21.

Каракай С.Н.

Ковшов В.Н.Петренко В.А.

4

16

Состояние и перспективы снижения расхода

жидкого чугуна в конвертерном

производстве ПАО «ЕВРАЗ –ДМЗ им. Петровского»


Металл и литье Украины.

фахове

2015.- №5.- С. 22-27.

Чмырков К.Ф.

Бойченко Б.М.

Низяев К.Г.

Мазов М.М.Петренко В.А.

Молчанов Л.С.

Синегин Е.В.

Ребриков В.А.6

17

Управление рисками в проектах оптимизации технологической устойчивости металлургического предприятия

Металл и литье Украины.

фахове

2015.- №5.- С. 7-10.

Мазов М.М.

Петренко В.А.

Внукова Т.С.

Пелых И.В.


4

18

Методи управління трансфером освітніх технологій вищих навчальних закладів

Економiчна кiбернетика: вiд теорiii до практики: збiрник наукових праць.
-Д.:Герда,2015.-346с. -С.15-19.-0,3 д.а.

Ковальчук Д.К.**

5
Управлiння трансфером освiтнiх технологiй ВНЗ як чинник формування економiчного потенцiалу суспiльства

Соцiально-економчнi трансформацii в епоху глобалiзацшш: збiрник наукових статей.
-Полтава:Скайтек,2015.- 244с. - С.172-177.-0,5 д.а.

Ковальчук Д.К.**

6

ВСЬОГО:

кількість статей, в т.ч. фахових: кількість сторінок, в т.ч. фахових:

кількість сторінок кафедри, в т.ч. фахових:

кількість статей кафедри, по яких студенти є співавторами:

кількість статей кафедри, які студенти опублікували самостійно: -

Форма 4


Перелік тез доповідей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри інтелектуальної власності

№ з/п

Назва доповіді

Назва заходу

Місто, організація і рік видання

Автори (ПІБ)

Кількість сторінок, всього, в тому числі, сторінки авторів своєї кафедри

1

2

3

4

5

6

А) вітчизняні видання

1

Обґрунтування необхідності інтегрованої системи управління ризиками в інноваційних програмах розвитку підприємств

«Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика» / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів, аспірантів і наукових працівників,

- Одеса, 2014 – С.125-126.


Швець Є.С.**,

Рулікова Н.С.

2

2

Формалізація концептуальної моделі управління науковою діяльністю вищого навчального закладу

Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика: Матеріали V Міжнарод. наук.-практ. конф. магістрантів, аспірантів та науковців, 12-13 грудня 2014, м. Одеса.

– Одеса: ОДБА, 2013. – Т.2. – С. 87-89.

Драч І.Є.**,

Рулікова Н.С.

3

3

Особливості програми реструктуризації металургійних підприємств

"Компетентнісне управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення" / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "ПМ Київ '15"

- Київ, 2015 – С. 287-289

Швец. Є.С.**,

Рулікова Н.С.

2

4

Практика реалізації механізму формування портфеля наукових проектів вищого навчального закладу


ХII Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами у розвитку суспільства».

– К.: КНУБА, 22-23 травня 2015. – С. 101-103

Драч І.Є.**

2

5

Активізація інноваційної діяльності вищого навчального закладу на засадах інтелектуальної власності в системі «Освіта – Наука – Виробництво»


Современная металлургия - проблемы, задачи, решения. Наука и производство: Материалы Международной конференции

– Днепропетровск: НМетАУ, 28-29 апреля 2015. – С.288-291

Драч І.Є.**

4

6

До питання управління інноваційним розвитком промислових підприємств України

Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, програмами и проектами. XII международная научно-практическая конференция.8-12 сентября 2014. Х.: Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского

«ХАИ», 2014. – 130 с. – С.81-82


Петренко В.О.,

Фонарьова Т.А.,

Суржиков М.В.*


2

7

Франчайзинг як інструмент управління розвитком підприємства автомобільного сервісу

Проблеми гармонізації законодавства України з питань інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Київ, 19 вересня 2014).

- Маріуполь.:ДВНЗ «ПДТУ», 2014. - 273 с. –С. 142-145

Петренко В.О.,

Рудченко О.М.*

Вилегжаніна І.В.*


3

8

Концептуальні особливості управління розвитком технологій металургійного виробництва

Управління проектами: стан та перспективи. Матеріали X Міжнародної наукково-практичної конференції. 16-19 вересня 2014.

- Миколаїв: НУК, 2014.-

356 с.- С.208-210Петренко В.О.,

Фонарьова Т.А2

9

Методи компенсації проектних ризиків у програмі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Перспективи розвитку регіонів: інноваційна діяльність та управління проектами. Всеукраїнська науково-технічна конференція. 1-3 жовтня 2014.

– Д.: НМетаУ, 2014. -94 с.- С. 61-64

Петренко Т.В.**,

Фонарьова Т.А.,Петренко В.О.

4

10

Управління персоналом як соціально-психологічний ресурс позитивного ефекту

синергії


Міжнародна науково-практична конференція. «Ефективна економіка та менеджмент: теорія і практика». 14-15 листопада 2014 р.

Дніпропетровськ: НГУ, 2014.- С. 107-110

Фонарьова Т.А.

Петренко В.О.


4

11

Видавничий договір –

форма розпорядження авторськими правами на літературні твориДоговірні форми реалізації майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти авторського права. Тези доповідей на науково-практичній Інтернет-конференції.

18 листопада 2014.

НДІІВ НАПр Украї-

ни


Інтернет-конференція

Гришко А.Ю.*,

Петренко В.О.


3

12

Разработка методики распределения шихты и газа по радиусу доменной печи

Інноваційний потенціал світової науки – XXI сторіччя.

Збірник статей учасників дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції 19-25 листопада 2014 р.– Запоріжжя, Том 2, с. 46-47

Заблоцкий П.А.,

Петренко В.А.,

Ковшов В.Н.2

13

Обгрунтування доцільності судово-прокурорського способу захисту прав інтелектуальної власності

Міжнародна науково-практична конференція «Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ на шляху до

євроінтеграції», 21-22 листопада 2014 р.  • Дніпропетровськ:

ДГУ, 2014.- 358 с., С. 105-107.

Петренко В.О.,

Левицький В.А.*3

14

Концептуально- синергетичні аспекти

проектного управління компетентністю на

промисловому підприємстві


V международная научно-практическая конференция «Управление проектами: инновации, нелинейность, синергетика», 12-13 декабря 2014

– Одесса: ОДАБА, 2014. – С.

Петренко В.О.,

Фонарьова Т.А.3

15

Концепция математического описания распределения шихты и газа в доменной печи для прогнозирования изменения степени использования газового потока

Інноваційний потенціал світової науки – XXI сторіччя.

Збірник статей учасників тридцятої Міжнародної науково-практичної конференції 19-25 січня 2015 р.– Запоріжжя, Том 2, с. 16-17

Заблоцкий П.А.,

Ковшов В.Н.,Петренко В.А.,

Костомаров А.С.2

16

Роль бенчмаркингу у

досягненні конкурентних переваг в інноваційному бізнесіФінансові механізми сталого розвитку економіки: теоретичний і практичний аспекти.

Матеріали Всеукраїнської конференції викладачів, студентів, аспірантів та молодих учених, Дніпропетровськ, 23-24 квітня 2015 р./Національна металургійна академія України.- Дніпропетровськ.: «Акцент ПП», 2015. – 246 с. , С. 87-90.

Фонарьова Т.А.,

Петренко В.О.


4

17

Некоторые проблемы и перспективы ресурсо- и энергосбережения в доменном производстве

Сучасна металургія: Проблеми, завдання, рішення. Наука і виробництво. Міжнародна конференція, 28-29 квітня 2015 р.

– Дніпропетровськ: Герда,

2015.- 392 с. – С. 162-164.Заблоцкий П.А.,

Ковшов В.Н.,Петренко В.А.

3

18

Обгрунтування доцільності управління ризиками проектів розвитку технологій металургійного виробництва

Управление проектами в развитии общества. Компетентностное управление проектами развития в условиях нестабильного окружения. XII Международная научно-практическая конференция. 22-23

мая 2015.–КНУБА. – Киев. – С. 212-214.

Петренко В.О.,

Мазов М.М.3

19

Обґрунтування актуальності впровадження

управління проектами у сфері правоохоронної діяльностіУправление проектами в развитии общества. Компетентностное управление проектами развития в условиях нестабильного окружения. XII Международная научно-практическая конференция. 22-23

мая 2015.–КНУБА. – Киев. – С.208-209.

Петренко В.О.,

Воліков Т.А.2

20

До питання організаційно-правових засад управління програмою державної

реєстрації речових прав на нерухоме майноVIII Регіональна науково-практична конференція за міжнародною участю «Проблеи управління соціальним і гуманітарним розвит

ком»


м. Дніпропетровськ,

ДРІДУ НАДУ, 2014 р. – С.53-54Петренко Т.В.**

2

21

Роль компетентності в

проектах програми державної реєстрації речових прав на нерухоме майноV Міжнародна науко-

во-практична конференція «Управління проектами: інновації,

нелінійність, синерге-

тика»


м. Одеса, ОДАБА, 2014 р. – С. 155-158

Петренко Т.В.**

3

22

Синергетичний ефект компетентності в управлінні ризиками

проектів державної реєстрації прав власності,
Управление проектами в развитии общества. Компетентностное управление проекта-ми развития в усло-виях нестабильного окружения. XII Международная научно-практическая конференция. 22-23мая 2015. –КНУБА. – Киев. – 2015.

м. Київ, КНУБА, 2015 р. – С. 214-216

Петренко Т.В.**

3

23

Формування моделей та інструментів управління компетенцією команди проекту

ХII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами»

м. Харків, Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2014 р.

Журавель А.О.**

2


Б) закордонні видання

1

Использование математических моделей для оптимизации загрузки доменной печи


Фундаментальная наука и технологии- перспективные разработки. Материалы IV международной научно-практической конференции. 29-30 сентября 2014.

– Nort Charleston, USA, Vol.3, spc Academic, с.149-151

Ковшов В.Н.,

Петренко В.А.,

Заблоцкий П.А.3

2

Загальні засади інтелектуальної безпеки металургійного підприємства

Pravna veda a prax v tretom tisicroci.

Zbornik prispevcov z Medzinarodnej vedec-kej konferencie 27-28 Februar 2015.
Univerzita Pavla Jozefa

Safarika v Kosiciach,

Kosice, 2015. – p. 103-105.


Петренко В.О.,

Кучерин Г.О.*,

Хмарна О.М.


2

ВСЬОГО:

кількість тез: кількість сторінок: кількість сторінок кафедри:

кількість тез доповідей, у яких студенти є співавторами:

кількість тез доповідей, які студенти опублікували самостійно: -


Форма 3


Перелік доповідей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри інтелектуальної власності

№ з/п

Назва доповіді

Назва видання, його №

Місто і рік видання, сторінки

Автори (ПІБ)

Кількість сторінок, всього, в тому числі, сторінки авторів своєї кафедри

1

2

3

4

5

6

А) вітчизняні видання

1

Механізм трансформації об’єктів права промислової власності в інноваційний продукт в умовах металургійного виробництва

Проблеми гармонізації законодавства України з питань інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Київ, 19 вересня 2014).

- Маріуполь.:ДВНЗ «ПДТУ», 2014. - 273 с. –С. 46-51

Гуща Ю.В.*,

Петренко В.О.


5

2

Алгоритм ліцензування комп’ютерного

програмного забезпечення як комплексного об’єкта авторського праваПроблеми гармонізації законодавства України з питань інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Київ, 19 вересня 2014).

  • Маріуполь.:ДВНЗ «ПДТУ», 2014. - 273 с. – С. 188-193

Фесенко А.А.*,

Петренко В.О.

5

3

Розвиток концептуальних підходів до формування креативної особистості фахівця для гірничо-металургійних

підприємств УкраїниСучасна металургія: Проблеми, завдання, рішення. Наука і виробництво. Міжнародна конференція, регіональний форум «Формування кадрового потенціалу сучасної металургії» 28-29 квітня 2015 р.,


– Дніпропетровськ: Герда,

2015. - 392 с.- С. 258-262.Іващенко В.П.,

Петренко В.О.

5

ВСЬОГО:

кількість опублікованих доповідей: , кількість сторінок: , кількість сторінок кафедри:

кількість доповідей кафедри, у яких студенти є співавторами:

кількість доповідей кафедри, які студенти опублікували самостійно:Заст. зав. каф. ІВ з наукової роботи,

доцент Рулікова Н.С.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка