Перше ознайомлення з базами даних скбд. Моделі баз даних. Створення бази данихСкачати 270.57 Kb.
Дата конвертації18.03.2016
Розмір270.57 Kb.з теми

Урок № 1


Тема:Перше ознайомлення з базами даних СКБД. Моделі баз даних. Створення бази даних .

Мета: навчальна: сформувати уявлення про бази даних, їх призначення та основних етапів їх створення, формування пізнавальних здібностей;

розвиваюча: розвивати логічне мислення, розвиток пам'яті, розвиток уважності;

виховна: формування навичок зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними.

Методи: «Незакінчене речення», робота в парах, робота в групах, «Броунівський рух».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та набуття нових знань.

ПЛАН УРОКУ


 1. Мотивація навчальної діяльності

 2. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

 3. Актуалізація опорних знань

 4. Вивчення нового матеріалу

 5. Застосування знань, умінь та навичок

 6. Підведення підсумків

 7. Домашнє завдання

Х І Д У Р О К У

1.Мотивація навчальної діяльності

Ми вже розглянули один із редакторів, який входить до складу пакета MicrosoftOffice – MicrosoftExcel. У чому полягає основне призначення MicrosoftExcel? Це редактор для обробки табличної інформації, в якому ми мали змогу створювати таблиці та мали можливість обробляти ці числові дані, тобто робити певні розрахунки.

Згадайте найперше призначення комп'ютера, яке походить від англійського слова computer(обчислювач). Необхідність обробки числових даних і дотепер не втратила своєї актуальності. Більшість числових даних, що підлягають обробці в різноманітних сферах людської діяльності, можуть бути подані у вигляді таблиць. Але є такі таблиці, які потребують величезної кількості даних та їх характеристик, що робить користування такими таблицями незручним. Іноді нам потрібна лише стисла інформація або інформація про конкретний елемент таблиці, але в величезному обсязі інформації дуже складно зорієнтуватися. У випадку, коли таблиць з зв’язаними даними декілька, досить складно скористатися інформацією з цих таблиць одночасно. Як же знайти вихід з такої ситуації?


 1. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Ми приступаємо до вивчення програми, яка допоможе нам опрацьовувати дані, подані у вигляді декількох великих таблиць. Це наступна частина пакета MicrosoftOffice—табличний процесор MicrosoftАссеss.

Вивчення MicrosoftАссеss ми побудуємо таким чином:

Ось декілька запитань, на які ми повинні знайти сьогодні відповіді:


 • Що таке бази даних, які є їх основні види та призначення?

 • Які є моделі СКБД Ассеss?

 • Як спроектувати власну БД?

Завдання уроку:

  • ознайомитися з видами тапризначенням БД;

  • розглянути моделі БД на прикладі СКБД Ассеss;

  • ознайомитись з системою меню та панеллю інструментів СКБД Ассеss;

По закінченню уроку учні зможуть:

 • Завантажувати СКБД Ассеss;

 • Пояснити призначення СКБД Ассеss;

 • Назвати види БД;

 • Спроектувати власну БД;

3. Актуалізація опорних знань

Для проведення АОЗ використовуємо інтерактивну вправу«Робот в парах». Для початку учні згадують яким чином вони створювали таблиці в табличному редакторі MicrosoftExcel, які можливості редактора вони використовували під час роботи з таблицями. Потім кожна пара учнів отримує завдання сформулювати визначення та навести власний приклад БД на основі життєвого досвіду. Після чого учням надається можливість оголосити власні результати. 1. Вивчення нового матеріалу

База даних (БД) — це структурована сукупність взаємопов'язаних даних певної предметної області (реальних об'єктів, процесів, явищ тощо). Приклади: БД щодо наявності медикаментів; БД у системі розкладу літаків, поїздів або БД продажу квитків транспорту; БД документів учнів школи, картотека відділу кадрів або в бібліотеки тощо.

Поява комп'ютерної техніки підвищила ефективність роботи з базами даних. Доступ до даних та керування ними відбувається в середовищі спеціального програмного пакету — системи управління базами даних (СКБД).СКБД — це програма, за допомогою якої здійснюється збереження, обробка та пошук інформації в базах даних.

За структурою організації інформації в БД розрізняють такі моделі баз даних: ієрархічна, мережева та реляційна.Подальше вивчення нового матеріалу вчитель пропонує за допомогою вправи «Броунівський рух». Учні отримують картки з текстом: жовті, червоні та блакитні. Учитель пропонує прочитати інформацію, запитує, чи розуміють її учні. Далі пропонує учням з жовтими картками ходити по класу і знайомити з своєю інформацією учнів з червоними та блакитними картками. Учень одночасно може говорити лише з однією особою.

Після закінчення цієї вправи учні збираються в спільне коло і вчитель пропонує учням по черзі розповісти інформацію, яку вони почули і запам’ятали. Далі вчитель запитує учнів: з чиїх карток не прозвучала інформація і пропонує її розповісти.

Під час розповіді учнями отриманої інформації головні аспекти та визначення учні записують в зошит.

Зміст картки1

Ієрархічна модель бази даних. Ця модель являє собою структуру даних, які впорядковані за підляганням від загального до конкретного; нагадує «дерево» (граф), тому має такі самі параметри: рівень, вузол, зв'язок. Модель працює за таким принципом: кілька вузлів нижчого рівня з'єднуються за допомогою зв'язку з одним вузлом вищого рівня. Ієрархічну модель шкільної бази даних наведено на схемі 1.

Ієрархічна модель бази даних має такі властивості: кілька вузлів нижчого рівня пов'язані тільки з одним вузлом вищого рівня; дерево ієрархії має тільки одну вершину, що не підлягає іншій; кожний вузол має власне ім'я, є тільки один маршрут від вершини дерева (кореневого вузла) до будь-якого вузла структури.Мережева модель бази даних. Загальним виглядом вона схожа на ієрархічну. Має такі самі складові структури, вирізняється характером відношення між ними. Між елементами структури довільний, не обмежений кількістю елементів-зв'язок. Мережеву модель роботи викладачів у школі наведено на схемі 2.


Зміст картки2

MicrosoftAccessпоєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Об'єкти бази даних дають змогу ефективно оновлювати дані, отримувати відповіді на запитання, здійснювати пошук необхідних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми тощо. Дані однієї таблиці можна переглядати в різних об'єктах БД. Коли редагуються дані в таблиці,такі самі дані оновлюються в усіх об'єктах, де вони є.

Створення бази даних відбувається у кілька етапів. Першим (і найскладнішим) є етап проектування.Саме від нього залежить успішна робота з базою. Якщо БД спроектована некоректно, зміни вносять у вже створені об'єкти для цієї бази (форми, звіти, запити тощо), що незручно й не ефективно.

Створення БД умовно ділиться на такі етапи:

1) проектування (на папері або в спеціальних програмах);

2) програмна реалізація — технологія створення БД;

3) експлуатація БД.

На етапі проектування:

1) визначають проблему;

2) вибирають та аналізують інформацію, яку утримуватиме конкретна БД;

3) подають інформацію в базі даних.

Для збереження інформації в БД користуються кількома таблицями, а для обробки даних створюють форми, запити, звіти тощо.

Звичайно, можна створити базу даних, у якій буде одна таблиця. Але вона буде перевантажена інформацією. Одні й ті самі дані повторюються, працювати з такою таблицею незручно. Краще інформацію розподілити по окремих таблицях, кожна з яких буде присвячена окремій підтемі. Прикладом може бути навчальна база «Борей». За необхідності можна переглядати та працювати з окремими таблицями. Для отримання відомостей із різних таблиць їх з'єднують спеціальними засобами.

Перед створенням таблиці необхідно уявляти її структуру — загальний вигляд таблиці (кількість та зміст полів таблиці). Перед роботою в Accessтаблиці краще зобразити на папері, це зменшить кількість виправлень у готовій таблиці. При цьому необхідно дотримуватися правил: не повторювати інформацію як у межах однієї таблиці, так і між таблицями, кожну таблицю створювати для інформації тільки на одну тему. На цьому етапі вирішують, які об'єкти будуть у БД, які між ними необхідно створити зв'язки, які поля об'явити ключовими.

Технологія створення БД базується на:

а) описі отриманих таблиць засобами СКБД і введенні їх у комп'ютер;

б) розробці звітів, екранних форм, запитів, макросів та програм;

в) настроюванні й тестуванні.

На етапі експлуатації відбувається зміна та доповнення окремих об'єктів БД, аналіз інформації засобами СКБД.
Зміст картки3

Технологія створення БД

Реляційна модель створена на основі двовимірної таблиці.Рядок таблиціце запис, що містить інформацію про окремий об'єкт таблиці (один учень). Структура записів однакова; сукупність елементів даних, із яких складається запис, називається полем. Інформація запису знаходиться в полях. Поле таблиці — це колонка таблиці.

Однакові записи у таблиці не допускаються. Оскільки в усіх записах є одні й ті самі

поля, їм надають унікальні імена (прізвище учня, ім'я учня,...)- Поле має бути однорідним за типом за всіма записами у колонці (або текстові дані, або числові тощо).

Реляційна модель однієї бази даних, як правило, містить декілька таблиць, зв'язок між якими здійснюється за допомогою спеціального поля — ключа.Приклади реляційних СКБД: dBASE, FoxBase, FoxPro, Clipperта Access.

Додаток MSAccessє системою управління базами даних, яка входить до складу пакету MicrosoftOfficeі призначена для роботи за персональним комп'ютером або в мережі під керівництвом операційної системи Windows. База даних СКБДAccessє реляційною базою даних, яка складається з взаємопов'язаних двовимірних таблиць.

СКБДAccessдає змогу:

0 проектувати табличні об'єкти бази даних;

0 встановлювати зв'язки між таблицями;

0 вводити, зберігати, переглядати, сортувати, модифікувати дані таблиці з використанням апарату алгебри логіки та індексування;

0 створювати й використовувати об'єкти БД.


 1. Застосування знань, умінь та навичок

Учням пропоную спроектувати структуру бази даних з метою автоматизувати роботу бібліотеки. Для роботи учні об’єднуються в групи.

Приклад структури бази даних «Школа»
 1. Підведення підсумків

Використовую інтерактивну вправу «Незакінчене речення»

Закінчити наш урок я пропоную вам побудувавши свою відповідь на запитання «В яких випадках для створення таблиці краще скористуватися СКБД MSAccess?» таким чином: 1. Я вважаю, що …

 2. Тому, що…

 3. Наприклад, …

 4. Таким чином, …

Учні по черзі висловлюють свою думку за запропонованою схемою.

7. Домашнє завдання

Вивчити параграф підручника § 3.3.

Виконайте завдання 1.

Виконайте завдання 3. (Оцінюється 10-12 балів)Урок № 2


Тема:Обєкти баз даних. Створення таблиць СКБД .

Мета: сформувати поняття про об’єкти бази даних, навчитися створювати таблиці ;

розвивати логічне мислення, розвиток пам'яті, розвиток уважності;формування навичок зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними.

Методи: робота в парах, вправу «Мікрофон», «Навчаючись учусь», бесіда.

Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу та набуття нових знань.

ПЛАН УРОКУ


 1. Мотивація навчальної діяльності

 2. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

 3. Актуалізація опорних знань

 4. Вивчення нового матеріалу

 5. Практична робота

 6. Підведення підсумків

 7. Домашнє завдання

Х І Д У Р О К У

 1. Мотивація навчальної діяльності

На минулому занятті ми з вами БД. Вивчили, які моделі існують БД, на які етапи поділяється створення БД. Але цього недостатньо, щоб створити БД.

 1. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Отже, тема сьогоднішнього уроці «Обєкти баз даних. Створення таблиць СКБД» ми навчимося створювати таблиці у БД.

Завдання уроку:

  • розглянути об’єкти БД на прикладі СКБД Ассеss;

  • ввести дані у таблиці та зберегти власну БД.

 1. Актуалізація опорних знань

Використовуючи інтерактивну вправу «Мікрофон» проводжу опитування

 1. Як ви собі уявляєте способи збереження даних на комп'ютері?

 2. Які вам відоміспособи збереження даних?

 3. Як би ви зберігали дані про домашню бібліотеку, якби не мали комп'ютера? А коли б мали?

 4. Назвіть основні функції СКБД.

 1. Вивчення нового матеріалу

Виклад нового матеріалу проводжу за допомогою інтерактивної вправи «Навчаючись учусь». Роздаю учням картки із завданням. Їм треба ознайомитися з інформацією, що міститься на картці. Згодом необхідно ознайомити зі своєю інформацією інших однокласників. Підготуватись до передання цієї інформації іншим у доступній формі.

Зміст картки1

Об'єкти СКБДAccess:

База даних — файл, який містить різні об'єкти збереження даних.

Таблиця (tables) — організація збереження даних у вигляді двовимірного масиву. Є основним об'єктом БД. Решта - похідні від таблиці.

Форми (forms) — об'єкти для зображення даних із таблиць на екрані в зручному для перегляду та обробки вигляді.

Запити (queries) — об'єкти для вибору та фільтрації даних таблиці за визначеними критеріями (умовами).

Звіти (reports) — формування документа даних із таблиці для друку.

Макроси (macros) — опис дій у вигляді послідовності команд та їх автоматичного виконання.

Модулі (modules) — програми на VisualBasic, які розробляє користувач для реалізації нестандартних процедур.

MicrosoftAccessпоєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Об'єкти бази даних дають змогу ефективно оновлювати дані, отримувати відповіді на запитання, здійснювати пошук необхідних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми тощо. Дані однієї таблиці можна переглядати в різних об'єктах БД. Коли редагуються дані в таблиці,такі самі дані оновлюються в усіх об'єктах, де вони є.Зміст картки2

Технологія створення БД
Створення нової бази даних, відкриття існуючої СКБДAccessпропонує одразу на початку роботи з пакетом. Мастерсоздания БД допоможе на основі вже існуючих об'єктів готових баз даних створити свою БД з усіма об'єктами. Для самостійного створення своєї БД необхідно вибрати режим Новая база данных.

Головним об'єктом БД є таблиця. Створення нової БД починається зі створення таблиць.

Для створення нової порожньої таблиці в Accessпередбачено кілька режимів:

а) Мастертаблиц;

б) Режим таблиц;

в) Режим конструктора.

Використання Мастератаблиц допоможе вибрати поля з існуючих уже таблиць.

У Режим таблицAccessпропонує порожню таблицю з такими іменами полів: «полей»,«поле2», ... У таблицю одразу вводять дані. Здійснюють автоматичну установку типу даних. Користувачу залишається замінити імена полів на свої — зайві поля (не заповнені даними) автоматично зникають.
Під час використання Режим конструктора користувач сам спочатку створює структуру таблиці, а потім заповнює її даними.

Структура таблиці — це загальний вигляд таблиці з певною кількістю полів та їхніми характеристиками. У створенні структури таблиці для кожного поля визначають унікальне ім'я, тип даних, якими буде надалі заповнене поле. Для деяких типів уводять розмір поля (ширину в кількості символів). Коли визначають тип даних, необхідно враховувати, які значення будуть уведені в дану колонку (не можна, наприклад, у полі числового формату зберігати текст), скільки місця необхідно для збереження значень поля, які операції виконуватимуть із значеннями (можна порахувати суму над значеннями полів типу «числове» або «грошове»).

Зверніть увагу на тип поля «лічильник»: якщо значення іншого типу можуть повторюватися в межах одного поля, «лічильник» є результатом роботи арифметичної прогресії, тому його значення ніколи не дублюються.

У полях типів Числовой, Дата/время, Денежный і Логический можна визначати формат виведення даних. 1. Виконання практичного завдання

Тепер давайте об’єднаємось в групи по 2 особи. На основі запропонованої БД створіть власну БД «Хімічні елементи», яка складатиметься з трьох таблиць: «Загальні відомості», «Сполуки», «Шкідливі речовини».

Отже, результатом повинна бути власна БД.Практичне завдання №1

Послідовність виконання завдання:

 1. Увімкніть ПЕОМ, завантажте СУБД Access.23


 2. Введіть у комп’ютер структуру бази даних та збережіть її у файлі Хімічні елементи.mdb. 3. На основі запропонованої БД створіть власну БД «Хімічні елементи», яка складатиметься з трьох таблиць: «Загальні відомості», «Сполуки», «Шкідливі речовини».

 4. Покажіть БД вчителеві, збережіть її у файл Хімічні елементи.mdb.

 1. Підведення підсумків

Учні звітують про результати виконання практичного завдання. Колективно обговорюють помилки, які були допущені під час роботи.

На завершення надаю учням такі поради щодо грамотного та раціонального створення таблиць: 1. Інформація в таблицях не повинна дублюватися.

 2. Бажано, щоб кожна таблиця містила інформацію лише на одну тему.

 3. Не рекомендується вміщувати в таблицю дані, що утворюються внаслідок обчислень.

 4. Інформацію про об’єкт бажано розбивати на мінімальні одиниці.

 1. Домашнє завдання

Вивчити параграф підручника § 3.4.

Виконайте завдання 3.

Виконайте завдання 7. (Оцінюється 10-12 балів)


Урок № 3


Тема:Редагування структури таблиці й даних БД. Впорядкування, пошук та фільтрація даних.

Мета: ознайомити учнів із можливостями обробки інформації в базі даних, навчити використовувати команди СКБД Access для зміни структури таблиці, додавання, знищення, пошуку, впорядкування та вибіркового перегляду даних власної БД;

розвивати вміння роботи з БД, логічне мислення, розвиток уважності;

формування навичок зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними.

Методи: розповідь, робота в парах, незакінчене речення.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та набуття нових знань.

ПЛАН УРОКУ


 1. Мотивація навчальної діяльності

 2. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

 3. Актуалізація опорних знань

 4. Вивчення нового матеріалу

 5. Виконання практичного завдання

 6. Підведення підсумків

 7. Домашнє завдання

Х І Д У Р О К У

 1. Мотивація навчальної діяльності

На минулому занятті ми створили з вами БД, яка містить певну кількість даних, але це є лише проект БД, так як зазвичай БД містить велику кількість даних, що ускладнює роботу з нею. Також є випадки, коли необхідно скористатися лише окремими даними таблиці. З часом виникає необхідність оновлення БД (додавання, змінення або вилучення даних). Що робити в таких ситуаціях? Невже необхідно створювати нові таблиці? А можливо, є інші рішення цих проблем?

 1. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Отже, тема сьогоднішнього уроку «Редагування структури таблиці й даних БД. Впорядкування, пошук та фільтрація даних». Під час вивчення даної теми ви зможете знайти відповіді на отримані запитання та з легкістю розв’язати виниклі проблеми.

По закінченню уроку учні зможуть(Напис на дошці: Ви зможете):

 • Редагувати дані створених таблиць;

 • Впорядковувати дані БД;

 • Знаходити необхідну інформацію в БД;

 • Виводити на екран тільки частину БД з заданими параметрами.

 1. Актуалізація опорних знань

Учні дають відповіді на питання тесту, який має такий вигляд:


 1. Вивчення нового матеріалу

Пояснюю для чого необхідні знання нового матеріалу, розповідає новий матеріал з елементами демонстрації за допомогою проектора.

Робота в базі даних передбачає редагування даних, перегляд, розташування їх в об'єктах БД, вибірковий показ даних із застосуванням фільтрів.

Для пошуку та перепаду даних в об'єкті «таблиця», як і в інших об'єктах, можна скористатися:

а) лінійкою прокрутки;

б) списком порядкових номерів записів;

в) діалоговим вікном пошуку;

г) фільтрацією даних.

За допомогою вікна пошуку (Головна/ Пошук) можна знайти конкретні записи або значення в полях. Це вікно дає змогу переходу від запису до запису. За необхідності заміни користуються вікном заміни (робота з цими вікнами виконана в однотипному режимі всіх додатків MicrosoftOffice).

Якщо таблиця містить велику кількість полів або якщо поля великі за розміром, на екрані з'явиться тільки частина таблиці. Для перегляду решти полів користуються лінійкою прокрутки. Але іноді необхідно, щоб деякі поля увесь час були в межах екрана, тоді необхідно ці поля закріпити: встановити курсор у будь-якому місці поля та скористатися командою Головна/ Записи/ Закріпити. Команда Головна/ Записи/ Звільнити знімає закріплення.

Введення і редагування вигляду таблиці

Введення і редагування даних відбувається шляхом перемикання між режимами Подання таблиці та Конструктор.

Тип даних, які користувач може вводити в таблицю, від наведених нижче факторів.За умовчанням поля в таблиці містять певний тип даних Тип даних поля. Характеристика поля, яка визначає, які дані можуть зберігатися в ньому. Наприклад, поле з текстовим типом даних може містити як текст, так і числа, а поле з числовим типом даних — лише числові дані, наприклад текст або числа. Слід вводити той тип даних, що відповідає цьому полю. В іншому разі відображається повідомлення про помилку. Якщо до поля застосовано маску введення, формат, який складається з літеральних символів і спеціальних символів маски, що вказують, на яких позиціях, у якій кількості та якого типу дані можна вводити.

За винятком вкладень і багатозначних списків у більшості полівможна вводити лише один тип даних. Якщо не відомо, чи може поле містити вкладення, перегляньте його властивості. Якщо поле –багатозначний список, Access відображає прапорець поруч із кожним елементом списку.Впорядкування даних у таблиці — це розташування записів у прямому чи зворотному алфавітному порядку значень одного з полів таблиці. Говорять про впорядкування за зростанням або спаданням. Для впорядкування достатньо виділити колонку з необхідною назвою та вибрати значок упорядкування. Для пошуку, перегляду вибіркових записів, значення яких відповідають визначеній умові, використовують фільтри. Фільтр дає змогу уникнути тих записів, які нецікаві на даному сеансі перегляду.

За допомогою Accessможна встановлювати такі фільтри:

а) простий фільтр;

б) фільтр за виділеним фрагментом;

в) розширений фільтр.

Усі ці засоби відображені у команді Головна/ Сортування і фільтр. Команда Застосувати фильтродразу активує попередньо обраний фільтр. Якщо необхідний інший засіб фільтрації, користуються командоюЗмінити фільтр. Відмовитися від обраного фільтру можна командоюОчистити фільтри.

Фільтр по виділеному демонструє на екрані тільки ті записи таблиці, які містять виділений фрагмент.

Інколи необхідно переглянути записи, які відповідають певним умовам. З цією метоювикористовують фільтр простий або розширений.Простий фільтр дає змогу ввести умову перегляду для одного поля. Він активується командою Головна/ Сортування і фільтр / Змінити фільтр. На екрані з'являється вікно простого фільтру для Вашої таблиці — воно містить усі назви полів таблиці.

Вікно розширеного фільтру викликається командою Головна/ Сортування і фільтр / Розширений фільтр.

У цьому вікні користувач самостійно створює фільтр. Він має бланк, у якому вказує умови вибору записів. У ньому можна вказати й порядок упорядкування для одного чи кількох полів. Для зручності вікно фільтру містить об'єкт, для якого створюють фільтр, із назвами полів.Access дає змогу зберегти результат фільтрації для подальшого використання в роботі з БД, необхідно скористатися командою Головна/ Сортування і фільтр / Зберегти як запит.

5.Виконання практичного завдання

Інструктаж з техніки безпекиПрактичне завдання №2

Послідовність виконання практичного завдання:

 1. Увімкніть ПЕОМ, завантажте СУБД Access.

 2. Відкрийте файл Хімічні елементи.mdb, що створений на попередньому занятті.

 3. Самостійно виконайте редагування структури бази даних. Обов’язково виконайте такі дії: змініть якесь ім’я поля та відновіть його до попереднього; змініть і відновіть попередній тип другого поля; змініть і відновіть попередній розмір другого поля.

 4. Виконайте операцію по упорядкуванню записів в алфавітному порядку назв речовин.

 5. Виконайте операції по упорядкуванню записів у порядку зменшення Ar та покажіть одержані результати вчителеві.

 6. Видаліть із БД запис, який містить "N".

 7. Покажіть одержані результати вчителеві.

 8. Знайдіть у базі даних поняття "Купрум" та виведіть його на екран.

 9. Виконайте операції із знаходження понять, що починаються на літеру "Н" та виведіть їх на екран.

 10. Виконайте фільтрування даних за виділеним записом.

 11. Виведіть на екран записи, в яких Ar>30,а п.н. >20, сортування у порядку збільшення п.н. Створіть фільтр з іншими параметрами.

 1. Покажіть одержані результати вчителеві.

 2. Закрийте вікно СУБД.

6.Підведення підсумків

Пропоную учням, об’єднавшись в пари по колу закінчити такі речення:

  1. Переглянути вміст БД можна за допомогою…

  2. Змінити назву полів та їх параметри можна …

  3. Для відсортування даних за вказаним параметром необхідно виконати такі дії…

  4. Фільтр дає змогу….

  5. Існують такі види фільтрів…

  6. Розширений фільтр можна створити за допомогою такої послідовності дій…

  7. Скориставшись фільтром, я можу переглянути …

Вчитель використовує інтерактивну вправу «Незакінчене речення»

Закінчити урок я пропоную закінчивши речення:

«Знання та вміння, отримані на сьогоднішньому уроці я зможу використати ….»

7.Домашнє завдання.

В якості домашнього завдання учням пропонується скласти кросворд термінів MicrosoftAccess, мінімальною кількістю 8 слів. Вивчити основні поняття теми.


Урок № 4


Тема:Типи зв'язків у таблицях. Створення зв'язків між елементами в таблицях.

Мета: навчити учнів встановлювати зв’язки між таблицями, ;

розвивати логічне мислення, розвиток пам'яті, вміння працювати з масивами інформації;

формування навичок зібраності, уважності, акуратності в роботі з базами даних.

Методи: бесіда, розповідь, робота в парах, технологія «Мікрофон».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та набуття нових знань.

ПЛАН УРОКУ 1. Мотивація навчальної діяльності

 2. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

 3. Актуалізація опорних знань

 4. Вивчення нового матеріалу

 5. Виконання практичного завдання

 6. Підведення підсумків

 7. Домашнє завдання

Х І Д У Р О К У

 1. Мотивація навчальної діяльності

Ми створили БД, яка складається з трьох таблиць, але всі ці таблиці мають спільні поля. СКБД Access дає змогу створити об'єкти бази даних (запити, звіти), у яких буде міститися інформація з різних таблиць. Для цього необхідно встановити зв'язок між таблицями. Під час створення зв'язку будуть об'єднані (зв'язані) записи в цих таблицях. При цьому користуються умовними термінами, говорять про базову та підлеглу таблиці. В обох таблицях повинні бути поля, які мають однакові значення. Тоді зв'язком між таблицями буде ця пара полів (одне в базовій таблиці, друге в підлеглій).

База даних являє собою місце знаходження даних певної області та платформу для обробки даних. Прикладом роботи з даними однієї таблиці є фільтри, але на практиці часто виникає необхідність обробки даних зв'язаних таблиць. За допомогою запитів фільтрують дані кількох зв'язаних об'єктів, які відповідають певним умовам, для подальшої роботи з ними. Перед створенням запиту з'ясовують такі питання: за якими полями фільтруватимуться дані, які значення необхідно знайти в БД, у які поля необхідно записати знайдені записи. 1. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Отже, тема сьогоднішнього уроку «Типи зв'язків у таблицях. Створення зв'язків між елементами в таблицях».

По закінченню уроку учні зможуть:

 • Назвати, які існують типи зв’язків у таблицях;

 • Створити ключові поля;

 • Встановити зв’язки між таблицями;

 1. Актуалізація опорних знань

Для актуалізації опорних знань використовуємо домашнє завдання. Учні презентують власні кросворди та обмінюються своїми намагаючись їх розв’язати. По закінченню учні дають відповіді на питання тесту, який має такий вигляд:4. Вивчення нового матеріалу

База даних, яка утримує кілька зв'язаних між собою таблиць, називається нормалізованою БД, тобто такою, в якій:

а) відсутні в таблицях значення, що повторюються;

б) кожна таблиця має ключ;

в) усі записи однозначно ідентифікуються ключем. Поле має однозначно ідентифікувати запис таблиці.

Access забороняє дублювання значень та створення порожніх значень в ключових полях, коли без дубля неможливо обійтися, створюють ключ за двома полями в таблиці.

У MSAccessвиділяють три типи ключів: лічильник, простий та складений.

1. Зручно обирати ключем поле типу Лічильник. Це поле автоматично змінює свої значення під час введення нового запису. Зв'язок між таблицями БД будуть здійснювати однакові числа поля.

2. Простий ключ. Якщо поле утримує такі унікальні значення, як код або інвентарний номер, його можна об'явити ключем.Якщо уникнути повторів зміною даних неможливо, то в таблицю додають поле типу Лічильник, надають йому статусу ключового або створюють складний ключ.3. Складний ключ. Якщо під час створення простого ключа можна, говорити про майбутній зв'язок загалом, то під час створення складного ключа необхідно визначити тему зв'язку таблиць (а заодно і поля), проаналізувати, чи повторюються значення в полях таблиці.

Таким чином, перед створенням складного ключа необхідно визначити тип зв'язку— відношення кількості значень у ключових полях таблиць:

а) «одне до багатьох» (1-∞);

б) «багато до багатьох» (∞-∞);

в) «одне до одного» (1-1).

Відношення «одне до багатьох»існує, коли одне з полів, за якими здійснюється зв'язок, — ключове. Тоді одному запису таблиці А відповідає кілька записів таблиці В, але запис із таблиці В не може мати більше від одного, який відповідає йому, запису в А.

Як приклад розглянемо базу даних «Магазини», яка містить таблиці «Магазини», «Фільми», «Підсумок».Відношення «багато до багатьох»аналогічне до попереднього, коли одному запису із А відповідають кілька із В, і навпаки — одному із В можуть відповідати кілька із А. Таку схему зв'язку реалізують за допомогою третьої таблиці С. Ключ у ній складатиметься якнайменше з 2-х полів: через одне поле із С створюють зв'язок з А, через друге — з В.

Відношення «один до одного»простежується між таблицями з унікальними значеннями в ключових полях (1 запис в А відповідає 1 запису в В). Такий тип зв'язку використовують для розділення таблиць із великою кількістю полів або для відокремлення частини таблиці з метою захисту.

Алгоритм визначення або зміни ключового поля

1. Відкрити таблицю в режимі конструктора.

2. Виділити одне або кілька полів, які будуть визначені як ключові. (Для виділення одного поля клацнути кнопкою миші у рядку цього поля; кілька полів виділяють за допомогою мишки у комбінації з клавішею Ctrl).

3. Вибрати команду Ключове полеабо скористатися кнопкою «Ключове поле» на панелі інструментів.

4. Повторний виклик команд із п.З знімає з поля статус ключового. Але якщо вже був встановлений зв'язок таблиці з іншими об'єктами БД, його попередньо вилучають.

Алгоритм створення зв'язку між таблицями (зв'язок між таблицями здійснюється у вікні схемиданих БД)

1. Відкрити вікно Схема даних в режимі Таблиці .

2. У меню Звязкивибрати команду Відобразити таблицю(або скористатись відповідним інструментом). На екрані з'явиться вікно схеми з вікном Додавання таблиці, яке містить назви вже створених об'єктів конкретної БД.

3. У вікні Додавання таблицівибрати об'єкт бази Таблиці.

4. Для копіювання таблиць у вікно схеми даних достатньо двічі клацнути по

таблиці. Також можна послідовно виділити назви необхідних таблиць і скористатися клавішею Добавить (а за допомогою клавіші Shiftта Ctrlвиділяють одразу всі необхідні таблиці). У вікні схеми з'являються таблиці БД із назвами та іменами полів.5. Вікно Додавання таблиціможна закрити.

6. За допомогою мишки перетягнути ключове поле з однієї таблиці в іншу — зв'язок встановлений і зображений лінією між таблицями з визначенням відношення.5. Виконання практичного завдання

Перед виконанням практичної роботи відбувається закріплення вивченого матеріалу. Вчитель пропонує учням, об’єднавшись в пари, дати відповіді на такі запитання, назвавши послідовність дій:

 1. Для чого потрібно зв’язувати таблиці ?

 2. Які існують типи ключів ?

 3. Які існують типи зв’язків ?

 4. Як створити зв'язок у таблицях ?

Практичне завдання №3

Послідовність виконання завдання:

 1. Увімкніть ПЕОМ, завантажте СУБД Access.

 2. Відкрийте файл Хімічні елементи.mdb, що створений на попередньому занятті.

 3. Відкрийте таблицю «Загальні відомості» в режимі конструктора.

 4. Зробіть поле «Хімічний елемент» ключовим.

 5. Аналогічні дії виконайте з таблицею «Сполуки» (ключове поле «Хімічний елемент») та з таблицею «Шкідливі речовини» (ключове поле «Шкідливі речовини»).

 6. У вікні Схема даних за полями «Хімічний елемент» та «Шкідливі речовини» створіть зв’язки між цими таблицями. Який це тип зв’язку?

 7. Закрийте вікно СУБД.

6. Підведення підсумків

Використання інтерактивну вправу «Мікрофон», яка надасть учням висловити думку щодо поставленого запитання: Що нового ви дізналися на сьогоднішньому занятті? Учні відповідають на питання, використовуючи уявний мікрофон. Висловлення повинні бути чіткими, лаконічними і швидкими.7.Домашнє завдання

Вивчити параграф підручника § 3.5.Виконайте завдання 2.

Виконайте завдання 5. (Оцінюється 10-12 балів)


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка