Перспективний план роботиСкачати 346.58 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір346.58 Kb.
Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти Апостолівської районної державної адміністрації

Ленінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ

над науково-методичним проектом

«Освітні стратегії соціалізації
особистості
громадянського суспільства»

2015-2020 роки
Погоджено
на засіданні педагогічної ради
31.08.2015, протокол №1
Директор школи:_________Трус О.В.
2015 - 2020 роки

Головна мета у роботі над проблемою: визначення освітніх стратегій соціалізації особистості учасників навчально-виховного процесу, сприяння соціальному розвитку вчителів, учнів різних вікових груп, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації,формування активної громадянської позиції, виховання патріота.

Основні завдання:

 1. Опрацювання наукової літератури з проблеми, визначення освітніх стратегій соціалізації особистості у навчально-виховному процесі.

 2. Відбір пакету методів та методик діагностики соціального портрету учнів різних вікових груп.

3.Надання інформаційної підтримки учасникам навчально-виховного процесу

шляхом створення «банку інформації» на базі методичного кабінету, шкільному


веб-сайті відповідно до проблеми. Підготовка педагогічних кадрів до
використання інноваційних освітніх технологій та реалізації завдань проекту.

4.Створення розвивального освітнього простору школи з метою врахування


індивідуальних особливостей та можливостей самореалізації учнів.

5.Відбір та впровадження моделей розвивального освітнього середовища, що


сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності учнів.

6.Використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання


самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності
учасників навчально-виховного процессу. 7. Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді,
запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу.

Актуальність інноваційного пошуку

Динаміка світових тенденцій розвитку суспільних процесів, яка за змістом і характером є інноваційною, вимагає від України вибору випереджувальної моделі подальшого розвитку та мобілізації суспільних процесів. Демократичні перетворення в Україні обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності. Сучасна демократія вимагає від людини готовності і здатності до активної участі у справах суспільства і держави на основі глибокого усві­домлення своїх прав і обов'язків, себе як повноправного члена соціальної спільноти, громадянина своєї країни.

Це суттєво впливає і на систему освіти. Стратегічні орієнтири викладені в законах України " Про освіту " , " Про загальну середню освіту ", Концепції національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, у Державних стандартах початкової та базової середньої освіти. Суть полягає в тому , щоб освіта стала здатною до вчасної підготовки людей до нових умов існування, сприяла подальшому гармонійному розвитку людини. Сьогодні завданняшколи – виховання громадянина з високим рівнем громадянської свідомості, патріотизму, активності, поваги до прав і свобод демократичного суспільства.

'' Метою освіти, - зазначено у Законі України «'Про освіту», - є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору...''

Такі глобальні завдання вирішуються у процесі соціалізації через засвоєння людиною особистісних цінностей, соціальних норм та моделей поведінки.

Основна ідея проекту, мета інноваційного пошуку :

основна ідея полягає у визначенні педагогічних стратегій, що сприяють ефективності соціалізації учнів різних вікових груп. Передбачено системне впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу, посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання шляхом використання у роботі кращих традицій та звичаїв Українського народу, розвиток мотиваційної сфери до свідомої самостійної діяльності з професійного й особистісного вдосконалення педагогів, розширення сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних презентацій, тестів, навчальних відеофільмів, електронних портфоліо тощо.Об’єктом дослідження є процес особистісного зростання керівників і вчителів у системі методичної роботи, учнів у системі навчально-виховної роботи та рівень виховання соціально адаптованої, відповідальної, стратегічно мислячої особистості.

Предметом дослідження є методи та прийоми, що сприяють ефективності процесу соціалізації особистості, зокрема, учнів різних вікових груп.

Термін реалізації проекту 5 років

Очікувані результати роботи над науково-методичним проектом

 1. Активізація творчої активності педагогічних кадрів, підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності вчителів.

 2. Вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості школярів, що забезпечує максимально сприятливі умови для задоволення освітніх потреб, розвитку самосвідомості, самореалізації кожної дитини у творчому середовищі

 3. Формування позитивного образу-Я учня , залучення до системи діяльності, що стимулює розвиток громадянської активності та зростання рівня життєвої компетентності учнів.

 4. Поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.

 5. Підвищення рівня особистісних досягнень, вихованості соціально адаптованої особистості.

 6. Створення сприятливих умов для навчання і розвитку обдарованих учнів через нові проекти, програми.

Друкована продукція:

1. Висвітлення роботи над проектом у засобах масової інформації.

2. Підготовка методичних матеріалів, творчих робіт з питань соціалізації особистості та використання інноваційних технологій.

3. Проекти.ВСТУП

Упродовж 2011-2015 років педагогічний колектив школи працював над обласним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» у напрямку створення позитивної мотивації для активізації пізнавально - творчої діяльності учасників педагогічного процесу. Основними завданнями були: -- діагностика розвитку творчого потенціалу учнів; - активізація творчої активності вчителів, підвищення рівня психолого-педагогічної культури; - запровадження інноваційних навчально-виховних технологій,спрямованих на розвиток креативності учасників педагогічного процесу; - вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини; - аналіз і корекція досвіду вчителів, розробка проектів; - створення умов для особистісного розвитку учнів через активізацію методичної роботи вчителів.

          Робота над єдиною методичною проблемою чітко простежується як у діяльності педагогічної ради — головного органу методичної роботи, так і в роботі методичної ради, методичнихоб′єднань, під час проведення семінарів, нарад, конференцій тощо.

Через систему семінарів, " круглих столів", рольових ігор, тренінгів, педагогічних рад вчителі відпрацьовували нові методики та технології . На базі методичного кабінету діяв постійно-підтримуючий , практичний семінар " Сучасні педагогічні технології для розвитку інноваційної особистості ", семінар –практикум « ІКТ уроботі вчителя В системі роботи вчителів набували практичної реалізації такі інноваційні технології як інформаційно-комунікаційні та комп'ютерні, проектні, інтерактивні тощо. За п'ять років організації та проведення методичним кабінетом конкурсу професійної майстерності " Учитель року " було подано і проаналізовано 8 конкурсних матеріалів . У районних турах взяли участь 8 вчителів,з них переможців ( І місце-2), призерів ( ІІ, ІІІмісця – 4). В обласному етапі взяли участь 2 учителів, зних 1 – лауреат конкурсу у номінації « фізикаВ основу змісту роботи вчителя була покладена практична діяльність та результативність. В період атестації підтвердили педагогічні звання " старший учитель" – 3 учителів, " вчитель-методист "- 2; присвоєно педагогічні звання " старший учитель" – 1.

Одним із завдань методичної роботи є активізація творчих можливостей учителів. Творчість учителя виявляється насамперед у прагненні й умінні постійно вдосконалюватися, знаходити нові методики практичної реалізації вимог сьогодення. Педагогічний колектив взяв участь у УІ Міжнародному форумі-презентації «Інноватика в сучасній освіті». Досвід роботи школи з питань військово-патріотичного виховання дітей внесено до офіційного каталогу « Інноватика в сучасній освіті», організаторами якого є Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, компанія « Виставковий світ ». За підсумками роботи форуму-презентації колектив школи нагороджений дипломом учасника УІ Міжнародного форуму-презентації за активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної освіти .

Аналіз участі педагогічних працівників школи у районних методичних заходах показав, що вчителі є активними учасниками методичних об′єднань, комісій з перевірки олімпіадних робіт учнів,семінарів, конкурсів.

З вересня 2014 року організовано роботу школи передового педагогічного досвіду вчителів фізики Апостолівського району з питань розвиток пізнавальної активності учнів на уроках фізики засобами інтеграції природничих знань, керівником якої була вчитель фізики нашої школи Трус Олена Григорівна . Метою роботи є сприяння розвитку творчої особистості, розкриттю обдарованості учня, гармонійному поєднанню мотиваційного, змістового, розвивального та виховного компонентів уроку, а також практичне застосування інтерактивних технологій, методів продуктивного навчання, спрямованих на розвиток пізнавальної активності учнів.

На базі школи відбулися районні семінари: - вчителів світової літератури на тему : «Інноваційні підходи до викладання світової літератури. Використання комп′ютерних технологій в самоосвітній діяльності учнів» (2014 рік). Метою роботи був аналіз новітніх тенденцій сучасної шкільної педагогіки, інтернет-ресурсів у роботі сучасного вчителя та використання комп′ютерних технологій у практичній діяльності в умовах креативної освіти. У роботі семінару взяли участь 22 вчителя світової літератури загальноосвітніх навчальних закладів Апостолівського району і методисти відділу освіти Апостолівської райдержадміністрації. Учасники семінару обговорили такий метод інноватики як Intel – проекти, які особливо самобутньо виявляються в системі літературної освіти учнів. Опанувати цей метод допомагає програма «Intel- Навчання для майбутнього», детально ознайомилися з методикою web-квесту, а також розглянули такі навчальні ресурси як хот-лист, мультимедійний скрепбук, сабджект семпла, трежа хант; - семінар вчителів інформатики на тему :″ Психолого-педагогчні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ″( 2013 рік). Метою семінару було показати досвід роботи педагогічного колективу з питань впровадження ІКТ в навчально-виховний процес, проаналізувати психолого-педагогічні аспекти впровадження і використання ІКТ у практичній діяльності в умовах креативної освіти; - семінар вчителів біології на тему: « Створення ситуації в навчально-виховному процесі» ( 2011 рік).- семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи “Розвиток творчості педагогічного колективу шляхом впровадження нетрадиційних форм методичної роботи в умовах модернізації сільської школи»( 2013 рік).

Розробка організаційної структури діяльності в міжатестаційний період, оновлення змісту роботи методичного кабінету,запровадження гнучкої моделі захисту атестаційних робіт вчителів, створення умов для особистісного зростання вчителя – основні завдання організаторів атестації. Практика показала, що використання засобів Е – атестації, Е- методичного кабінету, програми «Intel. Навчання для майбутнього», методичних порталів, освітніх ресурсів розвиває креативне ставлення вчителів до демонстрації результатів праці, підвищує загальну професійну культуру і формує абсолютно нові вміння в інформаційному просторі, а саме створення Інтел- проектів . У цьому навчальному році створена та розширена інформаційна підтримка учасників атестаційного процесу, впроваджена якісно нова форма роботи. Розроблені інтернет -ресурси, які роблять процес атестації більш комфортним, доступним, цікавим. В першу чергу це шкільний інтерактивний проект « Атестаційна майстерня « П'ять відповідальних кроків», де зібрані додаткові матеріали щодо атестації, а також вчитель може продемонструвати власні професійні здібності у формі розробок уроків, педагогічних есе, захисту проектів тощо. У рамках « атестаційної майстерні » вчителям для роботи пропонується проект « Атестація – квест », розрахований на атестаційний період із завданнями з використанням ресурсів Інтернету, спрямовані на формування нових компетентностей та навичок ХХІ століття, реалізацію творчого потенціалу, підвищенню особистої самооцінки, розвитку особистісних якостей. Вчителі орієнтуються на набуття знань за допомогою технології веб-квесту, спрямованої на пошук і запрошуються в атестаційний період взяти участь у веб-квесті « Вплив засобів програми “ INTEL - навчання для майбутнього» на формування нових компетентностей та розвиток успішної особистості". Засоби проходження атестації в нашій школі мають дві мети : оціночно-стимулюючу і розвивальну. Використовуючи у процесі атестації принципи системного мислення « все впливає на все» ми можемо мати позитивний результат. Щодо нашої школи то найбільш ефективними засобами є : педагогічна реклама, письмова кваліфікаційна робота, захист творчої роботи, демонстрація проекту, презентація досвіду у формі творчого звіту, майстер-класи, конкурс « Учитель року», портфоліо, щоденник діяльності вчителя в міжатестаційний період, вернісаж здобутків, засоби програми Intel тощо. Учителі, що атестуються працюють з « Щоденником діяльності вчителя в міжатестаційний період», який складається з трьох основних частин: зміст, форми атестації, захист атестаційних робіт. Методичний кабінет є засобом демонстрації результатів праці в міжатестаційний період та центром підвищення освіченості вчителя у різних формах : педагогічна реклама, тематичні виставки, атестаційні та інформаційні вісники, фотосюжети, репортажі « все про вчителя», моніторинги діяльності вчителя.

Аналіз роботи за п’ять років показав , що вчителі працюють у напрямку активізації по впровадженню інформаційно-комунікативних технологій , методу портфоліо, проектної діяльності. 92 % вчителів пройшли тренінг Intel «Навчання для майбутнього» у рамках НП « Відкритий світ» за версією 10.1.

У системі методичної роботи ефективною формою стимулювання творчості вчителів і пропаганди педагогічного досвіду стали « Майстер - класи » вчителя – методиста початкових класів Логвиненко Надії Мирославівни ” Шляхи створення ситуації успіху у навчально - виховній діяльності молодших школярів ”. Матеріали з досвіду роботи вчителя у вигляді комп′ютерної презентації щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти в практику роботи вчителя 2 класу представлені в ДОІППО.

Учителі школи пропагують свій досвід через засоби методичного порталу для вчителів: Трус О.В., Логвиненко Н.М.,Ступка Л.В., Шумейко С.М., Шумейко А.Ю. Матеріали з досвіду роботи 4 вчителів представлені на обласній виставці-презентації «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015». Досвід роботи вчителів Трус О.Г. ”Розвиток пізнавальної активності учнів засобами інтеграції природничих знань ”, Шумейка С.М. “ Використання комп′ютерних технологій в процесі викладання географії ” розміщено в офіційному каталозі “ Інноваційний досвід освітян Дніпропетровщини ”.

Позитивним є те, що у школі спостерігається зростання задоволення вчителів власною працею, створення творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, в якому посилюється мотивація творчості, ініціативної праці педагогів.

Проте є й недоліки. Перш за все це недостатня організація роботи над вивченням та узагальненням педагогічного досвіду вчителів школи, мала кількість вчителів, які приймають участь в конкурсах педагогічної майстерності, друкують свої роботи у фахових виданнях; Залишаються ще не реалізованими такі можливості: обладнання навчальних кабінетів; потребує особливого методичного супроводу викладання профільних навчальних предметів в 10-11-х класах; використання резервів щодо підвищення результативності участі педагогів у фахових конкурсах та учнів у конкурсах, змаганнях, олімпіадах різного рівня; участі школи у виставках, конкурсах. Слід провести облік та систематизацію усіх інноваційних досягнень учителів та вихователів. Необхідно продовжити створення повноцінних умов для активного саморозвитку педагогів, забезпечити їм доступ до мережі Інтернет, продовжити поповнення шкільного банку даних кращими зразками сучасного педагогічного досвіду.

Усвідомлюючи вимоги сьогодення в системі освіти , які потребують практичної спрямованості навчання , посилення прикладного аспекту знань впроваджені профільні курси з математики, української мови, історії, , створена система допрофільної підготовки учнів, вивчається 2 іноземні мови у школі ІІ ступеня. Для розвитку технічного мислення впроваджено курс " Технічне конструювання та авіамоделювання ".

Провівши моніторинг рівня навчальних досягнень учнів за підсумками річного оцінювання упродовж 3 років слід відзначити , що якісний показник знань на 7-12 балів становить від 49 до 54 % . 14 учнів нагороджені Похвальними листами ” За високі досягнення у навчанні ” .

25 учнів школи стали активними учасниками районних олімпіад з базових дисциплін, переможцями –8 учнів. Призерами районних літературних, екологічних , мистецьких,спортивних конкурсів та змагань стали більше 50 учнів. Найактивнішими діти є у Всеукраїнському конкурсі ” Патріот ”, Всеукраїнській українознавчій грі ” Соняшник», Міжнародній природознавчій грі ” Геліантус ”, Міжнародному природничому конкурсі ” Колосок ”. Випускниця 11 класу 2014 року Ягунова Вікторія є лауреатом районної премії « Обдаровані діти – надія України» в номінації " Музичне мистецтво»

Аналіз працевлаштування випускників 9,11 класів за три роки показав, що 62 % з них вступають у вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації на бюджетну форму навчання.

А завдання перед школою сьогодні значні у форматі нового обласного науково- методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» :


 • зміцнення матеріально-технічної бази;

 • 100% забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України ” Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку” від 12.04.2000№646;

 • поліпшення стану здоров’я учасників навчально- виховного процесу; створення належних санітарно-гігєнічних умови для навчання дітей;

 • підвищення рівня психолого-педагогічної культури учасників освітнього процесу, забезпечення психолого-педагогічного супроводу соціалізації учнів різного віку;

 • розширення рольового простору кожної дитини за рахунок її включення у систему суспільно корисних справ, шкільного самоврядування, педагогічно вмотивованих доручень;

 • використання методів педагогічної корекції для вирішення актуальних проблем виховання та реалізації індивідуального підходу до учнів;

 • Використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності учнів через участь у проектах, шкільних програмах


Етапи роботи над проблемою

І. Підготовчий 2015-2016 навчальний рік Мета: конкретизація проблеми, планування роботи, створення «банку інформації» з питань соціалізації, діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою, організація роботи психолого-педагогічного семінару. . ІІ. Організаційно-моделюючий 2016-2017 навчальний рік Мета: розробка проектів на рівні різних вікових групп учнів, забезпечення умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.

ІІІ. Практичний 2017-2018 навчальний рік Мета : Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, або вчителя, вихователя, спрямованої на розвиток соціальних компетенцій особистості, масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

ІУ. Коригуючий 2018-2019 навчальний рік Мета : Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його ефективності. Аналіз попередніх зрізів діагностики рівня розвитку соціальних компетенцій учнів та їх навчальних досягнень. У. Підсумковий 2019-2020 навчальний рік Мета : підведення підсумків роботи колективу з проблеми соціалізації учнів, підготовка матеріалів для публікації, підготовка підсумкової конференції, обмін досвідом.
І. Підготовчий етап

Обговорення й затвердження науково-методичної проблеми школи на засіданні педагогічної ради. 31.08.2015

Планування роботи над проблемою, розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу

Діагностування рівня готовності учителів до роботи над науково-методичною проблемою2015-2016 навчальний рік

№ з/п

Заходи


Термін виконання

Відповідаль-

ний


Примітка

1.

Оформлення інформаційного стенду з визначеної проблеми в шкільному методичному кабінеті.

Серпень

2015р.


Заступник директора з навчально-виховної роботи


2.

Створення картотеки наукової-методичної літератури з проблеми.

Протягом року

Бібліотекар, творча група
3.

Обговорення запропонованих ДОІППО рекомендацій з питань соціалізації особистості на засіданнях шкільних методичних об’єднаннях, вироблення заходів їх реалізації.

Визначення проблем шкільних методичних об′єднань, виходячи зі шкільної проблеми.

Корегування індивідуальних методичних тем вчителів.


до листопада

2015р.


Методична рада

Голови МО

4.

Створення ініціативної групи у складі голів шкільних методичних об′єднань та досвідчених вчителів з метою визначення дидактичних та педагогічних завдань в роботі над новим науково-методичним проектом.

вересеь5.

Організувати роботу психолого-педагогічного семінару

« Соціалізація школярів методами та засобами освіти »:

1. Соціалізація. Критерії оцінки соціальних якостей учнів різного віку.

2. Підготовка до суспільного життя.

3. Оволодіння загальнолюдською і національною культурою.

4. Соціально-політична адаптація.


Протягом року

Практичний психолог, учителі6.На засіданнях педагогічних рад розглянути питання:

Тема1: Стратегічні орієнтири освітньої політики України. Соціалізація дітей та учнівської молоді в умовах сучасного навчального закладу. • Державні стандарти : методичні засади формування соціальної компетентності учнів. Система педагогічних впливів, спрямованих на соціалізацію учнів.

 • Інноваційний зміст виховної роботи , професійна майстерність та творчість учителя – шлях до забезпечення особистісного розвитку учнів.

 • Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості.

 • Рольові та ділові ігри, їх роль в соціалізації особистості на уроках біології.

Тема2: Система ціннісних орієнтацій учнів у нових соціально-економічних реаліях України.

 • Виховання Людини-Патріота як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості.

 • Реалізація розвивально-корекційного напрямку у діяльності класного керівника.

 • Професійне самовизначення як чинник соціалізації та адаптації учнів.

 • Педагогіка життєтворчості як фактор успіху у розвитку особистості

жовтень 2015р.

лютий

2016р.


Ступка Л.В.

Сиволоб Л.В.


Логвиненко Н.М.

7.

На засіданнях шкільних методичних об’єднань розглянути питання:

- про науково-методичний супровід викладання предметів за сучасними документами, вимогами та рекомендаціями із урахуванням компетентнісного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого підходів до навчання і орієнтацією на відродження національної гідності, патріотизму й громадянської зрілості особистості. - Освітні пріоритети соціалізації особистості на уроках літератури;

- про самоосвіту вчителів;

- про роботу з обдарованими та здібними дітьми.

- Розвиток життєвих компетентностей учнів, формування в них високої пізнавальної культури на основі творчого використання педагогічних ідей Сухомлинського В.О. - Розвиток творчої компетентності школярів – актуальне соціальне замовлення.


Вересень – жовтень

2015 р.


Методична рада, голови

методичного об’єднання

8.

Методичні оперативки:

 • Створення інформаційних баз для вчителів, керівників ШМО.

 • про шляхи подолання труднощів і страху у процесі навчальної роботи;

 • Робота з розвитку, пошуку та підтримки творчо обдарованих дітей через впровадження інтерактивних форм роботи;

 • результати роботи вчителів над індивідуальними методичними темами.

Протягом року

Адміністрація
9.

Засідання методичної ради:

- Шляхи формування соціальної компетентності учня.

- Соціально-комунікативна активність учнів у контексті педагогіки життєтворчості.

- Можливості навчальних програм для розвитку соціальної компетенції учнів.Протягом року

Голова

методичної ради

10.

Оформлення стенду « Працюємо над новою науково-методичною проблемою».

вересень


оновлення протягом року

члени ініціативної групи11.

 1. Вивчення професійних умінь рівня кваліфікаційної підготовки вчителів шляхом діагностування.

 2. Діагностика динаміки розвитку професійної компетентності педагогічного колективу в умовах роботи над проектом.
Протягом року

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

Практичний психолог


ІІ. Організаційно-моделюючий

1.  Озброєння педагогічних працівників школи методикою реалізації проблемної теми.

2. Мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу опанування новою темою.

3. Вдосконалення форм і методів роботи педагогічного колективу над загально шкільною проблемою.2016-2017 навчальний рік


№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль-

ний


Примітка

1.

Провести анкетування та діагностику педагогічної діяльності педпрацівників з метою виявлення труднощів в роботі над проблемою

Протягом року

Заступник директора з навчально-виховної роботи


2.

Моніторинг навчальних досягнень учнів з метою вивчення впливу нових напрямків роботи на результативність навчання та рівень соціалізації.

Протягом року

Заступник директора з навчально-виховної роботи


3.

Організувати самоаналіз результатів роботи вчителів над індивідуальними методичними темами у розрізі загальношкільної проблеми та заслуховувати на засіданнях МО та педагогічних радах.

Протягом року

Керівник ініціативної групи
5.

Моніторинг особистого зростання вчителів.

Квітень-травень 2016 р.

Заступник директора з навчально-виховної роботи


6.

Організувати взаємовідвідування уроків з метою вивчення стану роботи вчителів над проблемою.

Протягом року

Керівник ініціативної групи,керівники МО8.

На засіданнях шкільних методичних об’єднань розглянути питання:

 • Розвиток пізнавальних інтересів учнів у позанавчальний час.

 • Діалог між учнями і учителем як домінувальна форма навчального спілкування.

 • Багатоваріативність, гнучкість форм організації різних видів діяльності (індивідуальна, парна, групова, колективна).

 • Соціально-педагогічна діяльність з дітьми з девіантною поведінкою.
Протягом року

Керівники методичних об’єднань9.

Провести відкрите засідання МО класних керівників на тему: «Сім’я як соціокультурне середовище виховання і розвитку особистості.»

листопад 2016

Сиволоб Л.В.
10.

Засідання педагогічних рад:

 • Особливості конфліктів, що виникають у шкільному середовищі (педрада-тренінг)

 • Технології педагогіки життєтворчості (освітньо - реабілітаційна технологія, технологія проективного життєздійснення, проективно-рефлексивна технологія) (педрада-засідання круглого столу).

Протягом року

Голова педагогічної ради
11.

Організувати випуск методичних бюлетенів , інформаційних вісників

« Використання технології « створення ситуації успіху» як умови соціалізації особистості».Лютий

2017 р.


ЗНВР та вчителі, які атестуються12.

« День відкритих дверей» в учителів початкових класів.

Березень

2017 р.


ЗНВР, учителі початкових класів
13.

Тематика для обговорення на психолого-педагогічному семінарі

 1. Стратегії творчої діяльності, методи та прийоми розвитку критичного та дивергентного мислення учнів.

 2. Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості.
жовтень 2016р.

січень 2017 р.практичний психолог
ІІІ. Практичний

1. Підготовка рекомендацій з проблем соціалізації , спрямованих на саморозвиток , самоосвіту, особистісне зростання.

2. Робота із залучення учнів і вчителів до пізнавально-творчої діяльності/дослідницькі проекти, пошукові роботи, творчі презентації тощо/.

3.Аналіз ефективності роботи над єдиною загальношкільною проблемою та її коректуванням на науковій основі.

4.Активний обмін досвідом.

2017-2018 навчальний рік

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль-

ний


Примітка

1.

Засідання методичних об’єднань учителів:

 • Упровадження інноваційних технологій на уроках;

 • Мультимедійні презентації на уроках.

Протягом року

Голови методичних об’єднань
2.

Засідання педагогічних рад:

 • Діяльність педагогічного колективу школи щодо розвитку громадської активності, самостійності, організаторських здібностей школярів.

 • Стимулювання пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку і самореалізації особистостіПротягом року

Голова педагогічної ради
3.

Засідання методичної ради:

 • розвиток творчих здібностей учнів як засобу самовираження особистості;

 • моніторингова діяльність методичних об’єднань;

 • система роботи вчителя щодо контролю знань, умінь та навичок, нові форми контролю.

Протягом року

Голова

методичної ради


4.

Методичні оперативки:

 • перевантаження учнів: причини, наслідки й шляхи подолання;

 • хмарні технології у навчально-виховному процесі;

 • розвиток навичок самостійної роботи учнів у позаурочний час.

Протягом року

Методична рада
5.

Моніторинг навчальних досягнень учнів з метою вивчення впливу нових напрямків роботи на результативність навчання.

Протягом року

Заступник директора з навчально-виховної роботи


7.

Захист методичних розробок з питань соціалізації особистості у розрізі навчальних предметів.

Квітень

2018 р.


Голови методичних об’єднань8.

Моніторинг навчальних досягнень учнів з метою вивчення впливу нових напрямків роботи на результативність навчання.

Протягом року

Заступник директора з навчально-виховної роботи


10.

Тематика для обговорення на психолого-педагогічному семінарі

 1. Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками.

 2. Тайм-менеджмент (система управління часом) педагога. Причини дефіциту часу. Методи тайм-менеджменту.

І семестр

практичний психолог11.

Семінар – практикум. Виховання особистості по відношенню до довкілля.
листопад

2017 р.


Заступник директора з виховної роботи
12.

Діагностування педагогічного досвіду вчителя.

Квітень

2018 р.


Заступник директора з навчально-виховної роботи


13.

Звіт ініціативної групи про роботу над методичною проблемою.


Травень

2018 р.


Керівник творчої групи

ІУ. Коригуючий

1.Узагальнення, та аналіз попередніх матеріалів діагностування соціалізації учнів і рівня готовності вчителів до вирішення завдань та результатів у роботі.

2.Обробка даних отриманих у результаті опанування нової технології, узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи вчителів, моральне та матеріальне стимулювання учасників проекту, висвітлення  результатів досвіду в засобах масової інформації.

2.Визначення ефективності набутого досвіду.2018-2019 навчальний рік

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль-

ний


Примітка

1.

Засідання методичної ради:

 • критичне мислення;

 • модель навчання і виховання громадян майбутнього;організація роботи учнів над створенням навчального проекту « Я у майбутньому України»;

 • вивчення й узагальнення досвіду із системи роботи педагогів;

 • особистісне й професійне зростання педагога як умова розвитку школи життєвої компетентності;

 • впровадження засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

Протягом року

Голова

методичної ради


2.

Засідання педагогічних рад:

 • Виховання у школярів загальнолюдських цінностей – один із головних аспектів формування особистості.

 • Вплив особистості учителя на розвиток емоційного компонента пізнавального інтересу.

 • Морально – правове виховання як головний фактор соціалізації школярів.

Протягом року

Голова педагогічної ради
3.

Засідання методичних об’єднань учителів:

 • Упровадження інноваційних технологій на уроках;

 • Мультимедійні презентації на уроках.
Протягом року

Голови методичних об’єднань
4.

Моніторинг навчальних досягнень учнів з метою вивчення впливу нових напрямків роботи на результативність навчання.

Протягом року

Заступник директора з навчально-виховної роботи, кл. керівники
5.

Виховна робота: компетентнісний підхід до проектної технології.

Протягом року

Заступник з виховної роботи
6.

Творчість класного керівника: шляхи звільнення від стереотипів та шаблонів.

Протягом року

Голова М/О класних керівників
7.

Науково-практичний семінар: «Використання та розвиток ініціативи і творчості кожного учителя та впровадження результатів досліджень у практику своєї роботи»

Квітень 2019 р.

Голови методичних об’єднань, ЗНВР
У. Підсумковий

Підведення підсумків роботи педагогічного коллективу над проектом , систематизація накопиченого досвіду.

Підготовка практичних матеріалів з досвіду роботи у вигляді презентацій, посібників, статей у фахові видання тощо.

Висвітлення результатів роботи у засобах інформації.2019-2020 навчальний рік

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідаль-

ний


Примітка

1.

Майстер-клас «Мої методичні знахідки» (узагальнення досвіду роботи вчителів)

Березень 2020 р.

Заступник директора з навчально-виховної роботи, голови М/О2.


Провести моніторинг рівня соціалізації учасників навчально-виховного процесу за підсумками роботи над проблемою.

лютий 2020р.

практичний психолог,

Заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи

3.

Конференція: «Підсумки роботи над проблемою»

 1. Підготувати методичні та практичні матеріали( презентації, портфоліо, проекти, творчі роботи тощо ) з проблеми:

 • «Соціалізація особистості учнів старшої школи»;

 • статті з питань розвитку соціальної компетентності та громадської активності учнів;

 1. Висвітлення питань роботи над проектом в обласних педагогічних виданнях «Джерело», «Нива знань», шкільному веб-сайті, методичному порталі.

Квітень 2020р.р.

Заступник директора з навчально-виховної роботи, голови М/О


4.

Засідання педагогічної ради :

 • Самореалізація творчої особистості в освітньому просторі життєтворчості.

 • Формування гуманізму як типу свідомості, способу життя громадян України.

протягом року

Голова педагогічної ради
5.

Моніторинг.

Проаналізувати рівень підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів як результат роботи над науково-методичною проблемою.квітень

2020р.


Заступник директора з навчально-виховної роботи,
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка