Перспективний план розвитку кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2013-2018 рокиСкачати 68.64 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір68.64 Kb.
Перспективний план розвитку

кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології

Інституту філології Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

на 2013-2018 роки
Кафедра іноземних мов факультетів психології та соціології була створена 3 грудня 2012 року. Основним завданням кафедри є забезпечення навчально-виховної роботи з іноземних мов на двох факультетах: психології та соціології. Студенти, яких навчають викладачі кафедри, здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за спеціальностями:

 • соціологія

 • соціальна педагогіка

 • соціальна робота

 • психологія


І. Навчальна та навчально-методична робота

Головні напрями діяльності кафедри ґрунтуються на пріоритетах у сфері навчально-виховної роботи, що були визначені ректоратом університету, а також на положеннях Концепції викладання іноземних мов у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. З цього випливають основні завдання кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології: • підвищення рівня викладання іноземних мов;

 • запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов;

 • удосконалення внутрішньої системи контролю якості;

 • здійснення комплексу заходів для створення позитивної мотивації студентів;

 • врахування специфіки викладання іноземних мов в залежності від спеціальності, яку вони здобувають.

У зв’язку з поставленими завданнями в основу організації навчально-виховного процесу мають бути покладені педагогічні принципи:

 • релевантності (зорієнтованість на сучасні вимоги суспільства і професійні потреби студентів);

 • інтегративності (теми, що опрацьовують у ході навчального процесу є взаємопов’язаними та взаємозумовленими);

 • активності (передбачається активна участь студентів у навчально-виховному процесі та персональна зацікавленість у власному освітньому й професійному розвитку);

 • розвитку особистості (визначається важливість особистісного й інтелектуального розвитку студентів).

Реалізацію педагогічних принципів забезпечує зорієнтованість навчально-виховного процесу на такі цілі:

 • практичну (формування у студентів комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетентності);

 • когнітивну (формування у студентів когнітивної компетентності у зв’язку з іншими видами компетентностей);

 • емоційно-розвиваючу (створення у студентів позитивної мотивації до оволодіння усіма аспектами мовленнєвої компетентності);

 • освітню (розвиток здатності до самооцінки та самоосвіти як передумови подальшого професійного розвитку студентів);

 • професійну (формування у студентів професійної компетентності шляхом використання на заняттях різних методів і прийомів навчання);

 • виховну (виховання і розвиток студента як суб’єкта культури; формування загально професійних та соціально значущих якостей особистості випускника вищого навчального закладу, необхідні для його соціальної адаптації та повноцінного функціонування як у професійному середовищі, так і за його межами).

Слідування вимогам Концепції викладання іноземних мов уможливило впровадження міжнародних стандартів у процес викладання іноземних мов. У цьому аспекті завданнями кафедри мають залишатися такі:

1. Впровадження у навчання сучасних комунікативних методів, а саме кейс-методу, або методу аналізу ситуацій. 1. Дотримання системи контролю знань студентів, зазначеної у матеріалах Концепції, а саме: поточного, тематичного, рубіжного і підсумкового видів контролю;

 2. Підвищення методичного на наукового рівня викладання іноземних мов.


1.1. Формування контингенту студентів

Особливості формування контингенту студентів обумовлені основними положеннями Концепції. Згідно з вимогами Концепції викладання іноземних на немовних факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка на першому курсі всі студенти (100%) оволодівають загально-практичним та основами професійно-орієнтованого курсів іноземних мов (англійської, німецької, французької та іспанської). Це – 150 студентів факультету психології та 85 студентів факультету соціології. Лише у перший рік навчання іноземна мова є нормативним курсом. Наприкінці першого курсу проводять рівневі тести, за результатами яких відбувається зарахування у факультативні групи, де студенти другого курсу продовжують оволодівати загально-практичним курсом іноземних мов, а на 3 та 4 курсах опановують професійно-орієнтовану іноземну мову на комунікативно достатньому рівні. Таким чином, по закінченні бакалаврату, студенти разом зі спеціальністю набувають професійну іншомовну комунікативну компетентність.

Отже, вивчення мов на 2-4 курсі є факультативним і залежить від спроможності студента набрати потрібну кількість балів у ході кваліфікаційного іспиту. Внаслідок, студентські групи змінюються з року в рік і в останній рік вивчення мови від всього курсу залишається лише одна – дві групи, що іноді складає лише 10-15% від початкової кількості студентів, й які отримують сертифікати міжнародного зразку з визначеним рівня володіння мовою.

Виходячи зі стратегічного завдання університету – рівноправного входження до світового та європейського освітнього простору, перед викладачами кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології постає таке завдання щодо формування контингенту студентів: збільшувати кількість студентів із сертифікованим рівнем володіння іноземною мовою шляхом удосконалення методики викладання та підвищення рівня знань студентів.


1.2. Навчальна робота

Визнаючи важливість розвитку комунікативних компетентностей студентів, ректорат університету схвалив Концепцію поглибленого вивчення іноземних мов на неспеціалізованих факультетах.

Впровадження Концепції покладає велику відповідальність на кожного викладача, адже для отримання сертифікату міжнародного зразку студенти мають продемонструвати на підсумкових екзаменах комунікативно достатній рівень володіння мовою. Проте факультативність занять на 2-4 курсі не в змозі вмотивувати кожного студента на сумлінне вивчення іноземної мови.

Впровадження Концепції, підвищення якості підготовки студентів великою мірою залежить від контролю знань студентів. З цією метою лише на першому курсі студент виконує біля 20 контрольних робіт, які свідчать про якість опанування програми, формують у студента адекватну самооцінку та націлюють його на систематичну працю. На другому курсі - 14, на третьому – 10, на четвертому – 7. На кожного студента першого курсу заведені атестаційні справи, в яких зберігають контрольні роботи.

Отже, щодо навчальної роботи перед викладачами кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології постають такі завдання.


 1. Створювати позитивну мотивацію для вивчення іноземних мов шляхом застосування сучасних методів навчання та використання технічних засобів наочності.

 2. Організувати систематичний контроль знань студентів.

 3. Підвищити відповідальність викладачів за якість проведення та об’єктивність перевірки контрольних робіт.

 4. Заслуховувати на засіданнях кафедри питання, що стосуються навчальної дисципліни та якості знань студентів.

Одним із аспектів роботи кафедри є підготовка аспірантів факультетів соціології та психології до складання кандидатського екзамену. Для успішного складання іспиту здобувачу необхідно продемонструвати володіння всіма аспектами іноземної мови. У зв’язку з цим, перед викладачами постає завдання:

 1. Підготувати аспірантів до кандидатського екзамену, його письмової частини та до усної співбесіди; здійснювати наукове керівництво при написанні рефератів.


ІІ. Науково-дослідна робота

Високий рівень викладання іноземних мов можливий лише за умови підвищення наукової кваліфікації викладачів. На 1.09.2013 року на кафедрі нараховується 17 викладачів. Серед них 8 кандидатів наук (6 доцентів). Оскільки кафедра за своїм кадровим складом є досить молодою (середній вік – 40 років), то існує можливість підвищення наукового рівня багатьох викладачів.

Отже перед кафедрою іноземних мов постає завдання сприяти підвищенню наукової кваліфікації викладачів шляхом навчання у заочній аспірантурі, стажування, прикріплення в якості пошукувачів, написання дисертаційних досліджень, статей, активної участі у конференціях, семінарах. Заслуховувати на засіданнях кафедри пошукувачів про стан написання дисертацій. Ініціювати вступ до заочної аспірантури викладачів кафедри.
ІІІ. Навчально-методична робота


  1. Оновити та вдосконалити навчальні програм з усіх навчальних дисциплін і для всіх років навчання у відповідності з вимогами НМК.

  2. Працювати над створенням методичних посібників для студентів-психологів і соціологів з метою методичного забезпечення викладання іноземних мов для професійних цілей на 1 та 3 - 4 курсах.

  3. Розробити спецкурс для студентів-магістрів факультетів психології та соціології «Навчання академічному письму».

  4. Постійно працювати над підвищенням методичного рівня викладання іноземних мов шляхом взаємовідвідання занять, участі у семінарах та конференціях з методики навчання іноземних мов.ІV. Виховна робота

Виховна робота зі студентами сторона є невід’ємною частиною навчального процесу. У зв’язку з цим, перед викладачами кафедри постають такі завдання. 1. Прискіпливо ставитись до навчальних матеріалів, що використовуються на заняттях з іноземних мов, з метою оцінки їх змістовності, естетичної спрямованості, здатності виховного впливу на особистість студента та прищеплення їм загально людських цінностей.

 2. Для підсилення позитивної вмотивованості студентів продовжувати розвиток міжнародних зв’язків кафедри з країнами, мова яких вивчається.

 3. Залучати студентів до участі у загально університетських культурних заходах, у тому числі до чисельних заходів на честь 200-річчя зі дня народження Т.Г. Шевченка та 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Розробити власні заходи до святкування цих визначних подій.

 4. У межах тематики навчальних занять організовувати відвідання закладів культури з подальшим їх обговоренням на заняттях з іноземних мов.

Програму розвитку підготувала завідувач кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології інституту філології, кандидат педагогічних наук, доцент Бабенко Т.В.


Обговорена та прийнята за основу рішенням кафедри (витяг з протоколу засідання кафедри № 2 від 4 жовтня 2013 р.).


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка