П.І. Б. Муляр Тамара ВасилівнаСкачати 238.61 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір238.61 Kb.
І. Анкетні дані автора:

П.І.Б. : Муляр Тамара Василівна

Місце роботи: Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Стаж роботи: 21 рік

Досвід роботи: Робота над проблемою «Проектна технологія навчання на уроках української мови та літератури»

Контактні дані: моб.тел.: 067-350-88-06, роб.тел.: 25-88-98, дом.тел.: 25-33-46, поштовий індекс: 46003, e-mail: mulyar.tamara@mail.ru

ІІ. Основна частина роботи:

1.Назва роботи

Авторські програми спецкурсів з української літератури: "Літературно-мистецькі напрями і течії", "Українські літературні об'єднання".

2. Коротка анотація

Курс цілеспрямовано структурований за такими загальними тематичними блоками: літературно-мистецькі напрями і течії (монументалізм, орнаменталізм, ренесанс, бароко, класицизм, сентименталізм, натуралізм, реалізм, романтизм, модернізм, постмодернізм); українські літературні об’єднання ХІХ століття; література української діаспори; українські літературні об’єднання початку та кінця ХХ століття. Метою роботи є формування в учнів навичок глибокого проникнення у текстуальне вивчення художніх творів, вміння давати художньо-критичну оцінку творчості митця, логічно й аргументовано викладати думки, систематизувати знання фактичного матеріалу, здійснювати міжпредметні зв’язки.

3. Очікувані результати

Формування комунікативної літературної компетенції; високий рівень підготовки учнів до ЗНО; здійснення інтегрованих зв’язків зі світовою літературою та історією; поглиблене вивчення понять із теорії літератури.

4. Джерела інформації

Українські літературні школи та групи 60―90-х рр. ХХ ст.: Антологія вибраної поезії та есеїстики / Упоряд., автор вступ. слова, біобібліограф. відомостей та прим. Василь Ґабор. ― Львів: ЛА «Піраміда», 2009;

Яременко В. Визначальні художньо-стильові напрями і течії в літературі XX ст. // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст.: В 4 кн. — К., 2003. — Кн. 1. 

Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Тернопільської міської ради

Тернопільського району

Тернопільської області

Літературно-мистецькі напрями й течії

Програма спецкурсу

з української літератури для 11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

Підготувала

вчитель української мови та літератури

Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Муляр Т.В.

Тернопіль 2009

Літературно-мистецькі напрями й течії

Програма спецкурсу

з української літератури для 11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

Пояснювальна записка

Українська література – один з найважливіших предметів у сучасній загальноосвітній школі. Відтворюючи духовний світ українців, вона сприяє активному становленню особистості, духовному розвитку шкільної молоді, несе позитивну духовну енергію.

Одним із актуальних завдань сьогодення залишається виховання в молоді національної свідомості, гідності та любові до всього українського. Цьому значною мірою сприятиме й вивчення спецкурсу «Літературно-мистецькі напрями й течії», який пропонується опрацювати в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Програму розраховано на опрацювання за 35 годин протягом навчального року. Запропонований курс є системно-історичним. Вивчаючи його, учні ознайомлюватимуться з основними тенденціями розвитку української літератури та літературними угрупованнями, їхніми творчими засадами й естетичними принципами. Програма пропонує для оглядового та текстуального вивчення твори української літератури від Х до ХХІ століття. Спецкурс спрямований на доповнення й поглиблення знань учнів з базового курсу української літератури.

Мета вивчення спецкурсу:


 • прищепити молодому поколінню любов до національної літератури як мистецтва слова;

 • збагатити учнів знаннями про історію розвитку української літератури;

 • навчити одинадцятикласників сприймати українське письменство в контексті світового літературного процесу;

 • розвивати самостійне творче мислення школярів, формувати в них літературно-творчі здібності в процесі комплексного аналізу художнього твору.

Завдання спецкурсу:

 • дати учням систематичні знання про літературно-мистецькі напрями й течії української літератури, які розвивалися у період з ХХ по ХХІ століття, їхні світоглядні засади, мистецькі принципи, етапи діяльності, засадничі положення, програмні постулати, причини виникнення й занепаду;

 • ознайомити старшокласників з основними віхами життя та творчості найвідоміших письменників і важливими біографічними даними про інших митців, пов’язаних із діяльністю літературних організацій;

 • розвивати, удосконалювати вміння й навички школярів аналізувати художні твори, давати їм власну оцінку;

 • виховувати потребу вивчати українську літературу, що сприятиме формуванню національної свідомості, утвердженню людської гідності.

Програма враховує психологічні особливості підлітків відповідної вікової групи й особливості сучасного навчального процесу в загальноосвітній школі, зокрема необхідність підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Зміст програмового матеріалу та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

11 клас

35 год. , 1 год. на тиждень

К-ть

год


Зміст програмового матеріалуВимоги до рівня навчальних

досягнень учнів1

Монументалізм (раннє Середньовіччя ), Х-ХІ ст. Увага до змісту, простота форми, культ держави, християнський оптимізм-особливості цього напряму. Зразки: житія(«Житіє Теодосія Печереського»), літописи («Повість минулих літ» ), «Ізборник 1076 року», «Слово про закон і благодать» Іларіона, «Поученіє» Володимира Мономаха , «Сказаніє про забиття Бориса та Гліба».

Учень:

пояснює зміст поняття монументалізм;

аналізує обставини, що спричинили появу цього напряму, його особливості;має уявлення про найдавніші зразки творів, їх жанри.


1

Орнаменталізм (пізнє Середньовіччя), ХІІ-ХІІІ ст. Ускладненість (символіка, тропи, ускладнена композиція), аскетизм, песимізм-характерні риси орнаменталізму. «Слово о полку Ігоревім» - визначна пам'ятка прадавньої української літератури.

Учень:

знає зміст твору «Слово о полку Ігоревім», дає власну оцінку подіям і героям; усвідомлює художньо-естетичну цінність та світове значення твору; працює з тестами «Давня українська література».1

Ренесанс, кінець ХV – початок ХVII ст. Наслідування античного мистецтва, гуманізм, критика Середньовіччя, католицької церкви, релігійний індивідуалізм. Латиномовні твори Ю.Дрогобича, вірші К. Саковича, послання І. Вишенського. « Мона Ліза» Леонардо да Вінчі – один з найкращих творів ренесансу. Твори Петрарки, Бокаччо, Сервантеса, Шекспіра.

Учень:

знає й називає основних представників напряму, характеризує особливості їх творчості, естетичну концепцію; готує реферат «Ренесанс у мистецтві».1

Бароко, ХVІІ- ХVІІІ ст. Ускладнена форма, перенасиченість стилістичними прикрасами, увага до сильних почуттів і переживань, поєднання античної та християнської традицій. Творчість П. Могили,

І. Величковського, Ф. Прокоповича, Г. Сковороди. Найвідоміші жанри літератури українського бароко.Учень:

знає основні етапи життя і творчості Г. Сковороди, особливості його індивідуального стилю; визначає зв’язок між світоглядом письменників та їх творчістю; визначає жанри літературних творів.2

Класицизм, кінець ХVІІІ - початок ХІХ ст. Ідеологія просвітництва, ідеал краси як величавості, канонічність, простота форми. Твори І.Котляревського: «Енеїда», «Наталка Полтавка». Визначальні риси класицизму в європейській літературі та мистецтві (живопис , скульптура , архітектура).

Учень:

дає загальну характеристику творчості І. Котляревського; визначає основні мотиви і жанри творів; дає оцінку вчинкам та характерам героїв; працює над рефератом «Класицизм – напрям розвитку мистецтва та літератури».1

Сентименталізм, кінець ХVІІІ - початок ХІХ ст. Надмірна чуттєвість, моралізаторство, увага до життя народу-ознаки сентиментальних творів. Г. Квітка-Основ’яненко «Маруся». Елементи сентименталізму в українській драматургії (С.Воробкевич «Гнат Приблуда», «Убога Марта»).

Учень:

розповідає про життєвий і творчий шлях Г. Квітки-Основ’яненка; визначає місце і значення сентименталізму в історії української літератури; готує доповідь «Сентименталізм у світовій літературі».2

Романтизм, перша половина ХІХ ст. Зображення виняткових характерів і обставин, ліризм, фантастика, увага до історичного минулого, героїв-лицарів, звернення до фольклору. Твори М. Гоголя, Т.Шевченка, П. Куліша. Романтизм у музиці та театрі.

Учень:

розповідає про життя і творчість Т. Шевченка,

П. Куліша; визначає провідні мотиви поезій Т. Шевченка, історичну основу, джерела та образи роману «Чорна рада» П.Куліша; складає схему «Етапи українського романтизму».


2


Реалізм, друга половина ХІХ ст. Увага до повсякденного суспільно-побутового життя, типізація, епічність. Творчість Марка Вовчка, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Карпенка-Карого. Визначальні риси реалістичних творів.


Учень:

дає загальну характеристику прозових творів: «Інститутка» Марка Вовчка, «Кайдашева сім’я”

І. Нечуя-Левицького, «Хіба ревуть воли,як ясла повні?» ; драматичних творів

І. Карпенка-Карого «Хазяїн», «Сто тисяч»; висловлювати власні міркування з приводу прочитаного: складає портфоліо літературних героїв.
3

Модернізм, кінець ХІХ-ХХ ст. Перенесення уваги на особистість, її внутрішній світ, естетизм, ліризм, умовність, ідеологічність, волюнтаризм - основні ознаки модернізму. Основні представники:

О. Кобилянська, І. Франко, Леся Українка,

М. Рильський, П. Тичина, М. Хвильовий, Є. Маланюк, І. Драч, Л. Костенко.


Учень:

усвідомлює шляхи розвитку модернізму в національній літературній традиції, називає її представників, аналізує твори, коментує зміст, читає напам’ять вірші І. Франка, Лесі Українки,

Л. Костенко; складає портфоліо основних представників напряму.


2

Основні модерністські напрями й течії в українській літературі. Імпресіонізм (від франц.- враження). Витончене відтворення особистісних вражень, миттєвих відчуттів і переживань митця. Посилена естетична роль кольорів, звукових тонів, передача внутрішніх психологічних станів. Творчість М. Коцюбинського, Г. Косинки, Є. Плужника.

Учень:

називає найвідоміших представників напряму, визначає світоглядні основи й естетичні засади їхньої творчості, дає загальну характеристику письменницького доробку; складає схему «Основні модерністські течії»3

Експресіонізм (від франц. - вираження). Передача загостреного суб’єктивного світобачення митця, напруги його переживань та емоцій, бурхливої реакції на антигуманні суспільні явища. Твори В. Стефаника, М. Куліша («97»), проза М. Хвильового, Ю. Липи,

Т. Осьмачки. Експресіонізм у світовій літературі (Б. Брехт , Ю.О’Ніл , П.Вайс ).Учень:

визначає роль і місце основних представників експресіонізму в історії української літератури. Характеризує основні мистецько-естетичні засади творчості В. Стефаника, М. Хвильового; готує реферат « Експресіонізм у зарубіжній літературі» .2

Неоромантизм (від грец.- новий, франц.-романтичний). Прагнення розірвати ідеал з дійсністю, уславлення індивідуальної й суспільної свободи, піднесення постаті визначного героя, його порив у майбутнє. Основні представники: Леся Українка, А.Тесленко, Марко Черемшина, О.Кобилянська (психологічна проза). Неоромантизм в російській літературі (О.Блок).

Учень:

здійснює загальний огляд творчості представників неоромантизму, розкриває образ визначного героя у творах Лесі Українки,

О. Кобилянської,

А. Тесленка; визначає жанрову своєрідність літературних творів.2

Неореалізм (від грец.-новий, речовий). Глибокий психологізм, ліризм, філософське осмислення життя, поєднання з документальною достовірністю зображення - риси, що об’єднують твори В.Винниченка, В.Підмогильного, Б. Антоненка- Давидовича, Григорія Тютюнника.

Учень:

знає основні події життя і творчості В. Винниченка та Григорія Тютюнника, характеризує їх громадську, політичну діяльність, уміє розкривати підтекст прозових творів, має уявлення про стильові і жанрові особливості творів.3

Неокласицизм (від грец.-новий, зразковий). Повернення до вічних законів мистецтва, орієнтир на кращі здобутки античності, інтелектуалізм, аристократизм духу, гармонія між розумом і почуттями, несприйняття радянської дійсності. Характерні жанри: сонет, терцина, октава. «П’ятірне гроно» неокласиків: М. Зеров, М. Драй-Хмара, Юрій Клен, М. Рильський; поети «празької школи»

Учень:

характеризує особливості творчості «пражан» і представників «П’ятірного грона”, їхню естетичну концепцію, розповідає про історію створення «Празької школи», аналізує особливості поетичної манери неокласиків; доводить тезу: «Поезія пражан – ідейна зброя національно- визвольної боротьби».2

Символізм (від франц. – умовний знак, прикмета, ознака). Головний художній засіб – символ як спосіб вираження незбагненної суті явищ життя та індивідуальних уявлень митця. Твори П. Тичини,

М. Вороного, П. Савченка.Учень:

знає основні події життєвого і творчого шляху письменників, визначає тематику й провідні мотиви поезій П. Тичини,

М. Вороного, знаходить і пояснює їх жанрові особливості, образи-символи, художні засоби; виразно читає напам’ять дві поезії П. Тичини.


2

Футуризм (від англ.- майбутній) – формалістичний напрям, різновид італійського авангардизму. Принцип: «Ліквідація мистецтва є наше мистецтво»; «Набутки розуму, а не душі та серця». Характеристика напряму: заперечення реалізму, відкидання класичної спадщини, ознаки тоталітаризму. Творчість М. Семенка, Я. Савченка,

В. Поліщука. Гуртки футуристів: «Ком - Космос» , «Юголіф» , «СІМ».
Учень:

знає представників українського футуризму, характеризує їхню творчість на прикладі конкретних зразків, розкриває особливості стилю творів, аналізує форму та зміст; складає схему «Футуристичні угрупування і журнали».3

Постмодерн, кінець ХХ-ХХІ ст. Відкидання абсолютних об’єктивних істин, будь-яких ідеологій, підкреслена ерудованість, іронічність та пародійність, ускладнене асоціювання, колажність. Представники постмодерну: В. Шевчук, Ю. Андрухович,

О. Забужко, О. Ірванець.
Учень:

називає причини виникнення постмодерну, основних представників,складає їх портфоліо; визначає розмаїття тем і мотивів, жанрів творів, висловлює власні судження щодо прочитаного, робить узагальнення й висновки.1

Повторення матеріалу, вивченого протягом року.

Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Тернопільської міської ради

Тернопільської області

Українські літературні об’єднання

Програма спецкурсу

з української літератури для 11- х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

Підготувала

вчитель української мови та літератури

Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Муляр Тамара Василівна

Тернопіль 2013Українські літературні обєднання

Програма спецкурсу

з української літератури для учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів


Пояснювальна записка

Українська література – один з найважливіших предметів у сучасній загальноосвітній школі. Відтворюючи духовний світ українців, вона сприяє активному становленню особистості, духовному розвитку шкільної молоді, несе позитивну духовну енергію. Одним із актуальних завдань сьогодення залишається виховання в молоді національної свідомості, гідності та любові до всього українського. Цьому значною мірою сприятиме й вивчення спецкурсу «Українські літературні об’єднання», який пропонується в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. Програму розраховано на опрацювання за 35 годин протягом навчального року. Запропонований курс є системно-історичним. Вивчаючи його, учні ознайомлюватимуться з основними тенденціями розвитку української літератури та літературними угрупованнями, їхніми творчими засадами й естетичними принципами. Програма пропонує для оглядового та текстуального вивчення твори української літератури XІX-XX століття. Спецкурс спрямований на доповнення й поглиблення знань учнів з базового курсу української літератури.

Мета вивчення спецкурсу:


 • прищепити молодому поколінню любов до національної літератури як мистецтва слова;

 • збагатити учнів знаннями про історію розвитку української літератури;

 • навчити одинадцятикласників сприймати українське письменство в контексті світового літературного процесу;

 • розвивати самостійне творче мислення школярів, формувати в них літературно-творчі здібності в процесі комплексного аналізу художнього твору.

Завдання спецкурсу:

 • дати учням систематичні знання про українські літературні об’єднання , які розвивалися у період з XІX по XX століття, їхні світоглядні засади, мистецькі принципи, етапи діяльності, засадничі положення, програмні постулати, причини виникнення й занепаду;

 • ознайомити старшокласників з основними віхами життя та творчості найвідоміших письменників і важливими біографічними даними про інших митців, пов’язаних із діяльністю літературних організацій;

 • розвивати, удосконалювати вміння й навички школярів аналізувати художні твори, давати їм власну оцінку;

 • виховувати потребу вивчати українську літературу, що сприятиме формуванню національної свідомості, утвердженню людської гідності.

Програма враховує психологічні особливості підлітків відповідної вікової групи й особливості сучасного навчального процесу в загальноосвітній школі, зокрема необхідність підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Зміст програмового матеріалу та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

11 клас


35 год. , 1 год. на тиждень

Кількість

годин


Зміст програмового матеріалу

Вимоги до рівня навчальних

досягнень учнів2


Українські літературні об’єднання XІX століття

(6 год. )

«Руська трійця» (1833—1837)- галицьке літературне угруповання, очолюване М. Шашкевичем,

Я. Головацьким, І. Вагилевичем. Перша рукописна збірка поезії «Син Русі». Видання альманаху «Русалка Дністровая».Вміти визначити головні мотиви поезій, прокоментувати їх у зв‘язку з художніми особливостями і народнопісенною лірикою. Знати про М. Шашкевича, про «Руську трійцю», мати уявлення про альманах «Русалка Дністровая».

2


Кири́ло-Мефо́діївське товариство (Україно-слов'янське товариство, Кирило-Мефодіївське братство). Провідна роль М. Костомарова,

Т. Шевченка, В. Білозерського,

М. Гулака, П. Куліша.


Розповідати про діяльність Кири́ло-Мефо́діївського товариства. Аналізувати твори Т. Г. Шевченка,

П. Куліша, М. Гулака.

Здійснювати міжпредметні зв’язки (історія - українська література).


2


Тарасівці, Братство (Братерство) Тарасівців. Положення та ідеологічні основи організації. Головні діячі:

М. Коцюбинський, В. Самійленко,

В.Степаненко, Є. Тимченко,

В. Шемет.Вміти розповідати про велику подвижницьку діяльність письменників М. Коцюбинського,

В. Самійленка, висловлювати власні міркування про неї.3


Література української діаспори

(9 год.)

Празька школа. Творчість Юрія Липи, Юрія Клена, Олекси Стефановича, Оксани Лятуринської, Галини Мазуренко, Олега Ольжича, Олени Теліги, Леоніда Мосендза, Євгена Маланюка.

Вміти розповісти про історичні умови розвитку, функціонування української літератури за кордоном, про "празьку школу" української поезії. Знати про ОУН, про життя і героїчну загибель Олега Ольжича й Олени Теліги. Виразно й осмислено читати їхні поезії. Розвивати вміння аналізувати вірші, визначати їхні основні мотиви, виділяти основні ідеї. Висловлювати власні роздуми про сенс людського життя.3


Мистецький український рух (МУР). Іван Багряний, Василь Барка, Юрій Шевельов, Улас Самчук, Тодось Осьмачка, Євген Маланюк – найактивніші представники організації.


Розповісти про Є.Маланюка, Тодося Осьмачку, аналізувати поезію, визначати її основні ідеї, мотиви, пояснювати їх. Інтерпретувати зміст образів-символів. Шліфувати вміння висловлювати власні міркування з приводу порушених у прозових творах проблем (І. Багряний, В.Барка, У. Самчук).

Виховання патріотичних почуттів, які проявляються на відстані, усвідомлення їхньої щирості й безпосередності.3


Нью-Йоркська група. Видання журналу «Нові поезії». Емма Андієвська, Юрій Тарнавський, Віра Вовк, Богдан Рубчак, Женя Васильківська, Патриція Килина, Богдан Бойчук. Співвіднесення із творчістю українських поетів-«шістдесятників».

Мати уявлення і вміти розповісти про історичні умови розвитку, функціо-нування української літератури за кордоном, про представників «Нью-Йоркської групи» українських поетів.

3


Українські літературні об'єднання початку XX століття (14 год.)

Вільна Академія Пролетарської Літератури (ВАПЛІТЕ). Микола Хвильовий, Михайло Яловий, Микола Куліш, Марк Йогансен, Григорій Епік, Павло Тичина, Олекса Слісаренко, Петро Панч, Микола Бажан, Юрій Яновський, Юрій Смолич, Олександр Копиленко - митці, що ставили перед собою вимогу вдосконалення, засвоєння найкращих здобутків західноєвропейської культури.

Мати уявлення про історичні та суспільні умови розвитку літератури в ХХ ст., про стильові напрями. Вміти

користуватися довідковими виданнями і словниками. Називати основні літературні організації, угруповання 20-х років. Знати і вміти розповісти про масові репресії письменників у 30-ті роки, про втручання влади в мистецький процес. Вміти пояснювати поняття "Розстріляне відродження".

Розвиток допитливості, вміння шукати необхідну інформацію.


2


Майстерня революційного слова (МАРС). Валер'ян Підмогильний, Григорій Косинка, Євген Плужник, Борис Антоненко-Давидович, Дмитро Фальківський, Тодось Осьмачка, Іван Багряний, Марія Галич. Мета органі-зації - об'єднання революційних письменників і критиків Києва, зав-дання — боротьба з графоманством і зарозумілістю в літературі.

Розуміти основні тенденції розвитку української поезії 20-х років XX ст., її "вітаїстичність", вміти це пояснити. Аналізувати основні мотиви і стильові тенденції творчості Валер'яна Підмогильного, Григорій Косинки, Євгена Плужника, Тодося Осьмачки, Івана Багряного. Розвивати навички аналізу поетичних та прозових творів, виділення основних мотивів, ознак індивідуаль-ного стилю. Вміти давати власну оцінку літературної творчості.

2


«Молода муза». Богдан Лепкий, Петро Карманський, Михайло Яцків, Сидір Твердохліб, Василь Пачовсь-кий, Остап Луцький. Взаємини І.Фра-нка з «молодомузівцями».


Знати основні віхи життєвого і творчого шляху Б. Лепкого, І.Фран-ка. Вміти визначити і пояснити провідні ідеї творів, аналізувати художні засоби. Висловлювати власні міркування з приводу актуальності порушених проблем.

2


Неокласики. Микола Зеров, Павло Филипович, Михайло Драй-Хмара, Освальд Бургардт, Максим Рильський. Відмежування від так званої пролетарської культури, наслідування мистецтва минулих епох, перевага історико-культурної та морально-психологічної проблема-тики.


Мати уявлення про київських "неокласиків". Знати основні відомо-сті з творчої біографії М. Рильського, розповісти про ранню творчість. Розвивати навички виразно і усвідом-лено читати, аналізувати поезії, їхні провідні мотиви і настрої, визначати основні ознаки індивідуального почерку. Вміти пояснити смислову і настроєву значущість художньої деталі, образу. Висловити власні думки з приводу поетичної майстер-ності, філософічності віршів

М. Рильського, Микола Зерова, Михайла Драй-Хмари.2


«Гарт». Василь Еллан-Блакитний, Іван Кулик, Володимир Сосюра, Валер'ян Поліщук, Майк Йогансен, Павло Тичина. Олександр Довженко, Микола Хвильовий. Ключова статут-на вимога - творчість українською мовою.

Знати особливості розвитку української поезії та прози початку ХХ ст., основних її представників, вершинні досягнення Володимира Сосюри, Павла Тичини, Олександра Довженка, Миколи Хвильового.

1


«Горно». (Група західноукраїнских пролетарських письменників). Василь Бобинський, Степан Тудор, Ярослав Галан, Петро Козланюк. Видання журналу «Вікна».

Знати про письменників-земляків та їхні твори (Степан Тудор, Ярослав Галан), висловлювати власну оцінку.

Виховання шанобливого ставлення до людей творчих професій.2


«Плуг»-організація селянських письменників. Сергій Пилипенко, Андрій Головко, Андрій Панів, Іван Сенченко, Григорій Епік, Іван Кириленко, Олександр Копиленко, Докія Гуменна, П. Панч, В. Гжиць-кий, Павло Усенко.

Вміти розповідати про письменників організації «Плуг», називати основні твори Андрія Головка, Олександра Копиленка, В. Гжицького, визначати їхню тематику.


1


Українські літературні об'єднання кінця XX століття (6 год.)

«Бу-Ба-Бу». Карнавальне необарокове мислення Юрія Андру-ховича, Олександра Ірванця, Віктора Неборака.Виразно й осмислено читати твори, здійснювати їхній текстовий аналіз, пояснювати алегоричність образів, визначати віршові розміри.

2


Київська школа поезії. Василь Голобородько, Віктор Кордун, Микола Воробйов, Михайло Григорів. Творчі принципи: повернення до найпервісніших елементів і структур української міфологічної свідомості; зосередження уваги на темах «природа», «людина», «всесвіт»; органічність творення без оцінок власних почуттів та почуттів інших; деяка недомовленість, що передбачає співтворчість читача.

Виразно і вдумливо читати поезії, шліфувати вміння визначати провідні думки у віршах, аналізувати їх, проводячи аналогії з власними спостереженнями. Розкривати ідейний зміст поезій, визначати художні засоби і віршові розміри.


1


«ЛуГоСад» - феноменальне явище у дискурсі актуальної української літератури завдяки культивуванню поетичного ар'єрґарду.Творчість Івана Лучука, Назара Гончара, Романа Садловського.

Давати загальну характеристику творчості письменників, виділяючи тематику та жанри їх творів, проблематику.

1


«Червона Фіра» - літературна корпорація харківських поетів (Сергія Жадана, Р. Мельникова, І. Пилипчу-ка), створена у 1991 р., «аналог літературного карнавалу «Бу-Ба-Бу». Стиль «Червоної Фіри», у котрому гротеск здебільшого перемагає професійну роботу з текстом.

Виразно й усвідомлено читати вірші, аналізувати їхній прихований зміст, переданий за допомогою художніх засобів, удосконалювати навички висловлення власних роздумів, навіяних прочитаними віршами.

Визначати та пояснювати символічні образи в поезіях. Писати творчу роботу з вираженням власного ставлення до вивчених ліричних творів.1


«Західний вітер» - український літературний гурт, створений 1992р. (м.Тернопіль). Однойменна збірка, у яку увійшли поезії Г. Безкоровайного «Місцевість принагідної зорі»,

В. Махна «Самотність Цезаря»,Б. Щавурського «…Правий берег сумної ріки».

Характеризувати особливості художнього стилю письменників рідного краю.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка