Підвищення якості роботи класних керівників з метою підготовки соціально адаптованої особистості вихованця школи-інтернатуСторінка3/4
Дата конвертації05.03.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ В РІЗНОВІКОВИХ ГРУПАХ
Сучасне динамічне суспільство ставить високі вимоги до випускника школи, його особистісно-ціннісних рис, соціально-правових компетенцій, здатності швидко входити в соціум. Його ідеалом є гармонійна, цілісна особистість з набутим соціальним досвідом, високим рівнем соціальної культури, здатністю приймати раціональні рішення, прогнозуючи при цьому можливі наслідки дій.

Проте значна частина дітей виявляється не готовою до життя в соціумі, не приймає його цінності й культуру. Особливо це стосується дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування. Незважаючи на те, що останнім часом знизилася кількість дітей цієї категорії, проблема залишається нагальною. Особливе занепокоєння викликає зростання кількості соціальних сиріт при живих батьках.

Понад 80 тис. сімей із різних причин не виконують виховну функції щодо власних дітей. Нині в Україні нараховують понад 100 тис. сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. На профілактичному обліку служб у справах дітей перебуває майже 150 тис. неповнолітніх бродяг та жебраків. Щорічно в притулках мешкають від 25 до 30 тис. дітей. Майже 20 тис. Сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, потребують влаштування в прийомну сім'ю чи спеціальний навчальний заклад.

Ці діти — частина майбутніх випускників. І невідомо, чи зможуть вони адаптуватися до нормального життя. Адже головною їхньою проблемою є відсутність соціального досвіду налагодження стосунків з іншими.

Діти, позбавлені батьківського піклування, розвивають соціальну компетентність шляхом опанування універсальних дій, які передбачають взаємозв'язок особистісних і соціально-ціннісних рис. Саме ці риси визначають їхню готовність і здатність до природної адаптації в соціумі, сприяють саморозвитку, самореалізації, взаємодії з іншими членами суспільства.

Більшість дітей, позбавлених батьківського піклування, часто не готова до самостійного життя в новому соціумі через низку чинників: • життя в інтернатному закладі формує у вихованців стереотип пасивно-споживацького ставлення до життя;

 • немає досвіду самоорганізації, прийняття самостійних рішень;

 • діти не розуміють зв'язку між затраченими зусиллями й досягненням успіху;

 • немає сімейної підтримки (моральної, організаційної, матеріальної);

 • брак досвіду уникнення конфліктів.

Соціальна компетентність — це комплексний особистісний ресурс, що забезпечує можливість ефективної взаємодії з навколишнім світом у певній галузі. З огляду на природу соціального розвитку дітей, позбавлених батьківського піклування, соціально-економічну ситуацію в країні, стан розвитку освіти доцільно стверджувати, що модернізація системи освіти в сучасних умовах не можлива без розвитку соціальних компетентностей.

Зважаючи на досвід роботи, спостерігаючи за дітьми даних категорій ми прийшли до висновку, що основним результатом діяльності школи-інтернату має стати не система знань, умінь і навичок, а розвиток різних компетентностей. Адже саме компетентна в багатьох галузях людина зможе вирішувати пізнавальні, ціннісно-орієнтовані та комунікативні проблеми.

Цілеспрямоване формування соціальної компетентності дітей, позбавлених батьківського піклування та всіх вихованців — новий напрям у роботі нашого педагогічного колективу. Ми створили комплексну програму психологічного сприяння успішній адаптації таких дітей у соціумі. Наше завдання допомогти самореалізуватися, розвинути особистісний потенціал, приймати усвідомлені рішення та нести відповідальність за життєвий вибір. І розпочинати цю роботу слід з молодшого шкільного віку.

Ось уже протягом семи років у нашому закладі функціонує різновікова виховна група «Сім̕я» для дітей даної категорії. Для них створені умови сімейного затишку на окремому крилі гуртожитку, де наявні три спальні кімнати, кімната відпочинку, робоча кімната, кухня з усіма необхідними предметами для приготування і споживання їжі. Під керівництвом вихователя діти готують різні страви, печуть пироги, печиво – пригощають друзів. У спальнях проживають старші з молодшими, піклуються про них. Діти знають ціну всього, чим вони користуються, вчаться економити. Після закінчення школи ми стараємось прилаштувати дітей на навчання і вручити їх у надійні руки. Тут нам приходять на допомогу сім̕я Бондарчука Олександра Макаровича, працівники місії агапе, де молоді люди продовжують адаптовуватись до

Окрім цього, існують інші важливі причини, через які дітям, позбавленим батьківського піклування, соціальним сиротам необхідно набувати життєво важливих навичок:


 1. Погіршення соціальної ситуації: руйнування сімейних канонів, зростання правопорушень, ризик наркотичної залежності тощо. Формування в підлітків соціальної компетентності сприятиме вирішенню ними таких проблем.

 2. Починати розвивати життєво важливі навички слід до того, як у підлітка сформується асоціальна поведінка. Потрібно навчати дітей вести здоровий спосіб життя, налагоджувати позитивні міжособистісні стосунки, нести відповідальність за свої дії.

У системі інтернатних закладів важлива зміна системи цінностей і пріоритетів у роботі з дітьми старшого шкільного віку, які готуються до початку дорослого життя, і встановлення нових принципів роботи: формування соціальної компетентності вихованців.

Звичайно, проведена нами робота не вичерпує всього обсягу питань, пов’язаних із зазначеною тематикою, але вона може стати основою для подальшого педагогічного дослідження у цьому напрямі і допомогти у вирішенні багатьох проблем в оволодінні навичками роботи по підготовці дітей до життя у соціумі.Момотюк Л.В., заступник директора з виховної роботи КЗ «Дубенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІст.».
ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО БАГАТОЇ ОСОБИСТОСТІ
Процеси кардинальних перетворень у сучасному суспільстві позначились і на системі освіти. Сучасна школа зумовлює необхідність докорінного переосмислення освітніх завдань, актуалізації змісту навчання та виховання, технологій становлення індивідуальності учня як суб’єкта і проектувальника життя, створення проектно-життєвого простору, спрямованого на розвиток конкурентно-спроможної особистості, яка прагне змінити на краще своє життя й життя своєї країни.

У Національній доктрині розвитку освіти виховання визначено одним із основних пріоритетів, органічною складовою освіти. Велике значення у формуванні нового громадянина, здатного реалізувати свій потенціал у суспільстві, відіграють у навчальних закладах класні керівники.

В. Сухомлинськийписав: «Класний керівник - це особа, яка за дорученням народу має повсякденний доступ до найдорожчого народного багатства – душі, розуму, почуттів дітей, підлітків і юнаків. Перед ним, з одного боку, моральні цінності, створені, вистраждані протягом століть; з іншого – багатство народу, його майбутнє, його надія – молоде покоління. Класний керівник творить найбільше багатство суспільства – Людину…».

Школа в усі часи була і залишається своєрідною моделлю, дзеркалом, яке відображає життя і проблеми свого суспільства, тому виховання підростаючого покоління сьогодні – важливий чинник управління змінами суспільства.

Реформування освітнього процесу позначилося також на навчанні та вихованні дітей з особливими освітніми потребами.Передусім, ідеться про можливість отримувати відповідну освіту й інтегруватися у суспільство.Тому одним із головних питань, які сьогодні стоять перед спеціальними школами-інтернатами, є впровадження інноваційних технологій, нових методів та форм роботи у формуванні морально-духовної життєво компетентної особистості, яка зможе реалізуватися в соціумі.

Під час впровадження інноваційних виховних технологій класні керівники нашої школи прагнуть створити такі умови, щоб кожна дитина почувала себе комфортно, незалежно від її індивідуальних психофізичних особливостей, можливостей і нахилів. У центр уваги ставимо фізичне та моральне здоров’я учнів з особливими потребами.

Впроваджуючи технологію особистісно орієнтованого виховання, будуємо якісно новий рівень взаємодії між учасниками виховного процесу, а саме: суб’єкт-суб’єктну,що ґрунтується на розумінні і визнанні дитини як повноправної особистості. Гнучкість – основна риса виховного впливу, що базується на розумінні психологічних закономірностей емоційно-чуттєвого розвитку дитини.

Виховати особистість – означає допомогти вихованцю усвідомити загальнолюдські та національні моральні норми як цінності особистого життя; утворити внутрішній «стержень», що стане основою саморегуляції діяльності.

Особистісно орієнтоване виховання передбачає впровадження інтерактивних виховних технологій. Використання цих технологій допомагає класним керівникам розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожного вихованця; максимально виявити, ініціювати, використати індивідуальний досвід кожного учасника виховного процесу.

Сутність інтерактивного виховання у тому, що виховний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх вихованців.Класний керівник створює педагогічну ситуацію спілкування, що дає змогу кожній дитині виявити ініціативу, вибірковість у способах роботи; створює умови для природного самовиявлення. Кожен вихованець є рівним партнером спілкування і заслуговує на те, щоб його думку і бажання врахували.

Апробують класні керівники технологію життєвого проекту та життєвого проектування. Дана технологія передбачає п’ять основних етапів: життєвого задуму, життєвого програмування, життєвого планування, життєздіснення та аналітико-корекційний. Дітям з інтелектуальними вадами важко навчитися планувати, програмувати свою діяльність. Якщо плани «на завтра» вихованці навчаються складати, то плани на перспективу для них незрозумілі і далекі. Аналітико-корекційний етап, а саме: аналіз та оцінювання результатів життєздійснення, внесення до життєвого проекту відповідних коректив допомагає планувати свою діяльність. Важливим аспектом реалізації життєвого проекту, як зазначає І.Єрмаков (автор-розробник технології), є життєві інновації, життєві цінності. Вони передбачають упровадження в життя моделей поведінки дитини, які раніше нею не застосовувалися. За допомогою цієї технології дитина краще пізнає і формує себе як особистість.

У практику нашої школи активно впроваджується технологія формування творчої особистості.

Здавалося б вислів «творча особистість» і «дитина з вадами інтелектуально розвитку» - поняття далекі. Але що таке творчість? У філософському словнику дається таке означення: « Творчість – процес людської діяльності, що створює якісно нові матеріальні і духовні цінності». І коли дитина з особливими потребами змогла створити щось своїми руками самостійно – це творчість. Адже при порушенні мисленнєвих операцій порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення і відтворення дитина створює щось якісно для себе нове – це велике зусилля. При цьому ж сукупною вадою можливе порушення дрібної моторики рук.

На мою думку, проблема використання мистецтва для корекції відхилень у розвитку дітей з особливими потребами не знайшла ще належного застосування. Опираючись на це твердження, ми полегшуємо для себе завдання виправлення дефектних сторін розвитку дитини та підвищуємо тим самим можливість компенсації її дефекту.

В свою чергу, В. Сухомлинський наголошував: «Не можна позбавляти учнів радісного духовного життя. Воно повноцінне лише тоді, коли дитина живе у світі гри, казки, музики, фантазій, творчості. Без цього вона засушена квітка.» Він підкреслював, коли дитина повторює те, що було вже створено іншими людьми, якщо це діяння – плід її власних розумових зусиль – вона творець, її розумова діяльність – творчість.

Технологія формування творчої особистості переплітається зтехнологією підтримки розвитку обдарованості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів (за О. Мариновською).

Багаторічна практика роботи у спеціальній школі-інтернаті показує, що раціональна організація внутрішньо-шкільної гурткової роботи сприяє більш глибокому і всебічному розвитку учнів, допомагає вирішити завдання корекції і компенсації різноманітних дефектів.Тому класні керівники сприяють якнайбільшому залученню вихованців до позакласної та гурткової роботи.

Розвиток творчих здібностей здійснюється відповідно до програм, адаптованих до роботи з дітьми в спеціальній школі з урахуванням діагнозу вихованців, результатів тестувань, індивідуальних здібностей і можливостей дітей. Мета роботи гуртків: поліпшення соціальної адаптації дітей, зміцнення психічного та фізичного здоров’я шляхом виявлення і розвитку творчих здібностей. У нашій школі до створення гуртків підходять творчо. Тобто, коли комплектуванню гуртків приділяє увагу весь педагогічний колектив. Ще на початку навчального року класний керівник, вихователі, керівники гуртків проводять роз’яснювальну роботу серед учнів, вивчають інтереси, нахили і здібності, якщо нові учні (ознайомлюються з діагнозом). Після цього рекомендують дітям, у який гурток їм краще вступити.

Дуже важливо, щоб в школі працювало кілька гуртків, тоді учні матимуть можливість вибрати вид творчої діяльності відповідно до своїх інтересів. В нашій школі функціонують такі гуртки і клуби за інтересами: прикладного мистецтва «Умілі руки», театрального мистецтва «Прем’єра», вокальний «Чисті криниці», образотворчого мистецтва «Палітра», декоративно-ужиткового мистецтва «Фантазія», танцювальний «Закаблуки», ляльковий «Золотий ключик», «Основи комп’ютерної грамотності»,гурток вишивання «Голка-чарівниця»та клуби за інтересами, а саме: клуб «Цікаві зустрічі» та клуб вихідного дня «Веселка».

Велике корекційно-виховне значення у нашій школі мають гуртки театрального мистецтва, вокальний, танцювальний . Вони допомагають дітям з вадами інтелекту перебороти почуття невпевненості, комплексу неповноцінності, що дозволяє сформувати життєві компетентності учнів, краще адаптуватися в соціумі.

Розвитку технічної творчості допомагають гуртки образотворчого мистецтва, вишивання та прикладного мистецтва. Вони розвивають художній смак та вміння, виховують терпіння та привчають до охайності, збагачують внутрішній світ та приносять задоволення від виконаної роботи. Робота в цих гуртках виховує любов до самостійної праці, розвиває ініціативу, винахідливість і конструкторські здібності, ознайомлює з різними професіями.

Профорієнтаційна роботапроводиться у взаємодії класного керівника та керівників гуртків. Одним із завдань цієї роботи є розширеним ключових і профільних компетентностей учнів. Значне місце в профорієнтаційній роботі відіграє клуб «Цікаві зустрічі». Діти мають змогу познайомитись з представниками різних професій та специфікою їх роботи.

Досвід роботи з дітьми з особливими потребами довів, що залучення їх до гурткової роботи дає стійкий позитивний результат; простежується сприятлива динаміка поліпшення працездатності, відсутність виражених негативних змін показників стану здоров’я й гарне засвоєння програмного матеріалу. Комплекс реабілітаційних заходів, правильна підготовка до праці, творчості і професійна орієнтація, проведена з урахуванням інтелектуальних, мовленнєвих і особистісних можливостей дітей із відхиленнями в розвитку, створюють передумову для їхньої адаптації у звичайних життєвих умовах.

Широко застосовуються в практиці класних керівників ігрові, здоров’язберігаючі, інформаційно-комунікаційні технології та ін.

З упровадженням нових технологій змінилися і самі форми проведення заходів. У педагогічній практиці класних керівників з’явилися такі форми роботи: анкета думок, відверта розмова, просвітницький тренінг, родинна вітальня, проект, школа етикету, ведення літопису класного колективу, фестиваль, пошукова гра, тощо. Адже кожна дитина – індивідуальність, яка потребує особливого підходу.

Однак, потрібно не тільки просувати вперед інноваційні методи, але й не забувати про традиційні, які неменш дієві.

А.Адамський стверджував, що «тільки наївний може вважати, що інноваційна педагогіка є універсальною заміною традиційних методів навчання».

Потрібно, щоб традиційні та інноваційні методи були у постійному взаємозв’язку і доповнювали один одного.

Завдання школи – навчити жити. Ми повинні виховати Людину, здатну створити своє особисте життя.

Уміння класного керівника застосовувати різні виховні технології дає змогу творчо підходити до організації навчально-виховного процесу у спеціальній школі-інтернаті.

У народів Півночі є простий і мудрий афоризм: «Якщо людині подарувати одну рибину, то вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві – буде ситою два дні. А якщо навчити людину ловити рибу – вона буде ситою все життя». Так і у виховній роботі: мета орієнтована на перспективу – підготовка учнів не до відповіді на певне запитання, до уроку «на завтра», а до самостійного життя в сучасному суспільстві.

Мельник Л. М., заступник директора з виховної роботи комунального закладу «Костопільський обласний ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів фізичної культури і спорту» Рівненської обласної ради
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ УЧНЯ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ
Правова культура - це система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового процесу і відбивають у правовій формі стан свободи особи, інші соціальні цінності. (слайд 1).

Правова культура особистості - це система правових знань, вмінь і навичок, емоцій, почуттів, вольових компонентів, які проявляються у правомірній діяльності й поведінці.(слайд 2). Правова культура - це глибоке знання і розуміння права та свідоме виконання його вимог.

Рівень загальної культури залежить від рівня правової культури особи.

Правова культура особи охоплює не лише знання і розуміння права, а й роздуми про право як про загально-соціальну цінність. Правова культура кожної особи – це її позитивні вчинки відповідно до норм права. Важливим чинником виявлення правової культури особистості є її поведінка в різних життєвих ситуаціях.

Показником правової культури особистості є її правова активність (як внутрішня так і зовнішня). Внутрішня правова активність виявляється у цілковитій впевненості у необхідності застосування правових норм, у їх справедливості. Зовнішня правова активність особи виявляється у практичній діяльності особи щодо визначення законності.(слайд 3). Правова культура суспільства залежить від правової культури кожної особистості.


Метою правового виховання в ліцеї-інтернаті є:

 • формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права;

 • розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв'язок права з навколишньою дійсністю;

 • розвиток інтересу до державних законодавчих та виконавчих органів;

 • прищеплення навичок правосвідомої поведінки;

 • формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб. (слайд 4).


Правове виховання передбачає вирішення таких питань:

 • Озброєння учнів знаннями законів, підвищення їхньої юридичної обізнаності;

 • Систематичне інформування ліцеїстів про актуальні питання права, як основи формування правової свідомості;

 • Співвіднесення свої вчинків і поведінки товаришів не лише із загальновідомими моральними нормами, а й з вимогами законів;

 • Коригування поведінки учнів.(Слайд 5).

У Костопільському обласному ліцеї-інтернаті ІІ-ІІІ ступенів фізичної культури і спорту існує система роботи з виховання правової культури ліцеїстів-спортсменів.

В усіх навчальних кабінетах оформлені куточки державної символіки, у холі ліцею-інтернату знаходяться символи України та символіка нашого ліцею-інтернату. (фото. Слайд 6). Державна символіка покликана формувати громадянську гідність, патріотичні почуття і впевненість молоді у майбутньому своєї держави. Метою використання державних символів у навчально-виховному процесі є формування почуття свідомого громадянина України, здатного захищати її незалежність, готового взяти на себе відповідальність за добробут і безпеку своєї родини, народу.

Педагогічним та учнівським колективом проведена відповідна робота щодо розроблення та затвердження символіки ліцею-інтернату фізичної культури і спорту. Ці атрибути державності нашого навчального закладу мають виховне значення, бо з них починається для кожного учня-громадянина і повага до свого навчального закладу. Тому в урочисті хвилини поруч із державним прапором України розміщено прапор КОЛІФКСу, після виконання державного гімну лунає гімн ліцею. (фото. Слайд 7).

Специфіка нашого навчального закладу своєрідна. Наші спортсмени беруть участь у міжнародних, всеукраїнських змаганнях як в Україні, так і за її межами у сусідніх державах. Лише за період 2014-2015 н.р. ліцеїсти відділення греко-римської боротьби відряджалися на змагання в Польщу, Естонію, Білорусію, а дівчата з відділення футболу у складі юнацької збірної команди України брали участь у змаганнях в Австрії.

Цього літа троє наших ліцеїстів із шести спортсменів, які представляли збірну команду України брали участь у ІІ літніх Юнацьких іграх в китайському місті Нанкін. Серед них Олександр Козубський, Марина Дуць, яка посіла 12 залікове місце у легкоатлетичному бігу на 800 метрів та поповнила скарбницю рейтингових балів ліцею, Олексій Масик виборов срібну медаль з греко-римської боротьби. (фото. Слайд 8).

Перебуваючи за кордоном, ліцеїсти бачать культуру своїх однолітків та порівнюють з культурою нашої держави, обмінюються досвідом, вчаться спілкуватися. Повертаючись із змагань, учні діляться враженнями про іншу країну, її культуру.

В межах навчальних програм учні 9-х класів здобувають правову освіту на уроках правознавства. Практикуються міжпредметні зв’язки та диференційовані уроки із курсами суспільних дисциплін: історією України, всесвітньою історією. Включення таких уроків у відповідні курси сприяє отриманню учнями системи знань, умінь, навичок, відношень, пов’язаних з громадянською активністю та правомірною поведінкою. Важливу роль у правовому вихованні учнів відіграє курс навчального предмету Захист Вітчизни. У поточному навчальному році збільшено кількість годин цього предмету.

Під час викладання правових дисциплін вчителями застосовуються інтерактивні методи навчання (наприклад, рольові ігри, аналіз правових ситуацій, мультимедійні презентації, які розробленні ліцеїстами навчального закладу).

У плані роботи ліцею-інтернату в систему загальної освіти включено, серед інших, і правовий напрямок роботи: • проведення тижнів права, днів правової культури;

 • зустрічі з представниками правничих професій, органів юстиції;

 • проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультацій з правової тематики;

 • проведення педагогічних всеобучів, консультацій для батьків;

 • проведення заходів з попередження правопорушень серед учнівської молоді.

Класні керівники, вихователі проводять діяльність відповідно до планів роботи з урахуванням важливих подій, що мають відношення до права - державних, професійних свят, актуальних новин: години спілкування з актуальних тем, диспути, брейн-ринги для юних знавців правознавства, конкурси творів, есе, тематичні п’ятихвилинки, випуски плакатів та бюлетенів з правознавчою тематикою.

Під час тематичних тижнів до навчального закладу запрошуємо представників Костопільського РВ УМВС, суду, прокуратури. За участі представників правоохоронних органів організовуємо гостини у юридичній вітальні, дебати з правової тематики, години запитань і відповідей. Щороку до Міжнародного дня толерантності, з метою виховання моральності учнівської молоді, терпимого ставлення до чужої думки, в листопаді місяці навчальним закладом проводяться Дні толерантності.

У навчальному закладі за участі чи безпосередньої діяльності учнів функціонують органи самоуправління: рада ліцею, координаційна рада, у складі яких є представники учнівського самоврядування та рада ліцеїстів, якою керує педагог-організатор.

Належна увага приділяється виробленню в учнів навиків дисципліни, виконанню ними Правил внутрішнього розпорядку. Необхідно зазначити, що з метою проведення ефективної профілактичної роботи та корекції поведінки ліцеї створено координаційну раду, а також затверджено план проведення заходів з профілактики правопорушень. На засіданнях координаційної ради заслуховуються учні, схильні до девіантної поведінки. Питання про порушення Правил внутрішнього розпорядку розглядаються на зборах спортивних відділень, класних та батьківських зборах, лінійках, засіданнях координаційної ради, нарадах при директору. Разом з учнівським самоврядуванням систематично проводяться рейди: «Урок», «Літера «н» у класному журналі», «Кожній речі – своє місце» та інші.

З метою забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку учнів, виявлення і підтримки найбільш згуртованих і творчих, талановитих й ініціативних класних колективів ліцею-інтернату в навчальному закладі розроблено Положення про щорічний ліцейський конкурс на кращий колектив року «Разом у майбутнє». В кінці кожного семестру проводяться підсумки морально-етичного рейтингу класів. (Додатки 1,2)

Щоденно в ліцеї проводиться системна робота з обліку та аналізу відвідування навчально-виховних та спортивно-тренувальних занять. Збір інформації проводить черговий вихователь, причини відсутності учнів (за хворобою, на змаганнях, з поважної причини, із невідомої причини) з’ясовує та проводить аналітичну роботу класний керівник, черговий адміністратор одержує інформацію про проведену аналітичну роботу щодо відвідування.

Важливу роль у формуванні правової культури ліцеїстів-спортсменів відіграє практичний психолог. У превентивному напрямку виховання вона проводить заняття з профілактики правопорушень: тренінгові заняття «Обов’язки та права неповнолітніх»(8-9кл.), круглий стіл «Як себе захистити» (10 кл.).

Правовому вихованню ліцеїстів належну увагу приділяє бібліотекар ліцею: складено каталог літератури з питань правової освіти учнів, їх батьків, готуються тематичні виставки літератури, матеріалів.

Одним із найважливіших завдань навчального закладу є створення сприятливих умов для адаптації новоприбулих учнів до навчання в ліцеї-інтернаті фізичної культури і спорту. Особливість нашого закладу в тому, що новоприбулих учнів Щороку в межах 80 осіб (1/3 загальної кількості усіх учнів). Регіональний склад ліцеїстів нашого закладу охоплює Рівненщину (70%) та інші області України(30%). Тому дуже важливо організувати роботу таким чином, щоб учні швидко адаптувалися до навчання в нових умовах, засвоїли правила поведінки, режим ліцею. У вересні відбувається збір інформації про новоприбулих учнів: проведення поглибленого медичного огляду в обласному фізкультурно-спортивному диспансері, вивчення психолого-педагогічних особливостей учнів, складання соціального паспорта класу, визначення дітей соціально незахищених категорій, учнів «групи ризику». За підсумками роботи проводиться мала педагогічна рада, яка визначає пріоритетні завдання для роботи з новоприбулими учнями.

Враховуючи специфіку навчального закладу та особливості регіонального складу вихованців ліцею-інтернату, розроблено систему співпраці з батьками, яка передбачає колективні, групові й індивідуальні, очні та дистанційні форми роботи: «круглі столи», анкетування, «лінії довіри», листи-вітання, листи-інформування тощо.

Авторитет ліцею завжди ґрунтується на традиційному впровадженні і розвитку інноваційних розвивальних, навчальних, виховних технологій; вдалому поєднанні багатолітніх традицій та здобутків сьогодення; високому професіоналізмі педагогів; високому рівні інтелекту та вихованості випускників.

Педколектив ліцею намагається використати всі можливості, щоб виховувати громадянина нашої держави, який буде знати свої права та виконувати свої обовязки і жити в правовому просторі.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка