План підготовки питання до педагогічної ради «Компетентний учитель – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу»Скачати 115.4 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір115.4 Kb.
План підготовки питання до педагогічної ради

«Компетентний учитель – запорука реалізації

компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу»

1. Створити творчу групу з підготовки пед­ради

2. Провести інструктивну нараду з чле­нами творчої групи.

3.Провести співбесіду з учителями з теми «Зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно орієнтованого навчання як чинник підвищення якості шкільної осві­ти».

4. Підготувати творчі звіти з проблеми «Про попо­внення кабінетів-лабораторій».
5.Вчителям , що атестуються підготувати план роботи на період атестації. (Атестаційне дефіле)


6. Підготувати методичне панно "Самоосвіта + "

  1. Провести моніторинг «Рівень про­фесійної компетентності вчителя».

  2. Випустити методичний вісник «Ком­петентний учитель — запорука ре­алізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу».


Матеріали педагогічної ради
Згадаймо епізод з відомого голлівудського фільму «Один удома». Вся родина збирається у подорож. Головний герой, восьмирічний хлопчик Кевін, намагається звернутися за допомогою до старшого брата – безрезультатно, підходить до сестри: «Допоможи мені скласти валізу». Дівчинка дивиться на нього зверхньо і дуже в’їдливо та зневажливо відзначає: «Кевін, ти той, про кого французи говорять «non-competent»». І нам зразу стає зрозумілим, яке це серйозне звинувачення в очах дівчинки, який це суттєвий недолік. Справді, професійна некомпетентність для дорослої людини – це колосальний недолік, підстава для найсерйозніших претензій.

Наш педагогічний колектив працює над вирішенням проблемного питання «Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів в умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання». Виховати компетентного творчого учня може лише компетентний і творчий вчитель. Наша робота супроводжується постійним спонуканням до творчості, жоден учитель не застосовує загальновідомі методики без свого відтінку, свого наголосу. Педагогічний колектив школи, ро­зуміючи важливість і складність про­блем, що постають перед ним, працює над удосконален­ням навчально-виховного процесу, над формуванням особистості вчителя, його педагогічної майстерності. Адже учитель – людина публічна, його фахові та загальнолюдські здібності є предметом обговорення серед колег, учнів, батьків і навіть пересічних громадян.

УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ у школі є такі:

  • позитивний духовно-моральний імідж шко­ли: сприятливі, інноваційно-творчі умови роботи; акцент на інноваційному, творчо-пошуковому компоненті методичної діяль­ності; особистісно орієнтована методична підтримка діяльності вчителя з боку адмі­ністрації;

  • довіра, можливість виявляти ініціативу, творчість;

  • налагоджена система методичної підтримки вчителя;

  • любов до професії, дітей;

  • потреба в самовдосконаленні, зокрема самореалізації, самоствердженні та самовияві; можливість отримати визнання в колективі;

систематична самоосвітня діяльність протя­гом курсового й міжкурсового періоду; навчання на курсах підвищення кваліфіка­ції;

приклад і вплив учительського середовища, зокрема колег, адміністрації; об'єктивна оцінка праці, об'єктивний конт­роль, атестація;

організована робота методичних об'єднань, усього вчи­тельського колективу в напрямку генераль­ної ідеї; моральне стимулювання.
Професійна компетентність педагога визна­чається обсягом компетенцій, колом повноважень у сфері професійної діяльності, що окреслюють індивідуальний стиль роботи, спосіб досягнення навчально-виховної мети, забезпечують якість і ефективність професійної діяльності. Пояснення термінів компетентність, компетенції, компетентнісний підхід можна зустріти в працях таких науковців: А. Хуторського, Г. Скоробагатової, Дж. Равен, С. Шишова, С. Бондаря, Л. Гузєєва, О.Овчарук та ін. Ці поняття розглядала Міжнародна комісія Ради Європи та педагоги різних європейських країн. Ми у своїй роботі будемо керуватися українськими офіційними освітянськими документами, зокрема Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, де серед основних груп компетентностей названі:

- соціальні;

- полікультурні;

- комунікативні;

- інформаційні;

- саморозвитку і самоосвіти;

- продуктивної творчої діяльності.

ГЛОСАРІЙ ПО ТЕМІ ПЕДРАДИ

ПОЯСНЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНІВ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД, КОМПЕТЕНЦІЇ»У «Новому тлумачному словнику української мови» компетентна люди­на визначається як така, що має достатні зна­ння в будь-якій галузі, яка в будь-чому добре обізнана, тямуща, кваліфікована й має певні повноваження, права й владу.

Наприкінці 90-х років уведено в науковий побут поняття «ключові компетенції». Воно ле­жить в основі більшості сучасних моделей, пред­ставлених закордонними вченими, й трактується як загальна здатність людини мобілізувати в ході професійної діяльності здобуті знання й уміння, а також використовувати узагальнені способи ви­конання дій. Підсумки багаторічних досліджень знайшли відображення в рекомендаціях Ради Європи і були сформульовані в п'ятьох ключо­вих положеннях, рівень оволодіння якими ви­ступає критерієм якості отриманої освіти. Мова йде про компетенції політичні, соціальні, ті, що стосуються життя в полікультурному суспільстві, ті, що визначають володіння усним і писемним спілкуванням, та ті, що реалізують здатність і бажання вчитися протягом усього життя.

Хочу запропонувати вашій увазі формулу компетентності:
Компетентність =

мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення


Інноваційна діяльність педагогів стає на сьо­годнішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті й одним із сут­тєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. Вимоги, висунуті до вчителів відповідно до стандартів професійно-педагогічної освіти, містять інноваційні компоненти на основі компетентнісно-орієнтованого підходу. Сучасний учитель повинен уміти сам і навчити учнів твор­чо опановувати знання, застосовувати їх у кон­кретних навчальних і життєвих ситуаціях, кри­тично осмислювати здобуту інформацію, володіти вміннями й навичками саморозвитку, самоана­лізу, самоконтролю та самооцінки. Учитель має оволодіти всіма складовими професійної компе­тентності, зокрема когнітивно-технологічною, методичною, комунікативно-ситуативною, ауто-психологічною, кооперативною, валеологічною, загальнокультурною тощо, а також способами мотивації діяльності, навичками формування необхідних компетенцій для здійснення профе­сійного самовдосконалення на засадах компе­тентнісного підходу.

Конкурентоспроможність учителя на ринку праці визначається обсягом компетенцій у сфері професійної діяльності, залежить від рівня ква­ліфікації, педагогічного досвіду, майстерності, професійно значущих якостей особистості.

Рівень професійної компетентності вчите­ля — це його знання, вміння, особистий до­свід. Бути компетентним означає бути здатним мобілізувати в певній ситуації отримані знання й досвід. Але професійна компетентність учителя потребує постійного розвитку й удосконалення. Проблема підвищення професійної компе­тентності педагогічних кадрів розглядається в різних аспектах у працях Ю. К. Бабанського, С Я. Батищева, В. І. Бондаря, О. Н. Владиславлєва, Ю. 3. Гільбуха, С У. Гончаренка, М. І. Дробнохода, С. Б. Єлканова, В. І. Лозової та інших.

Поняття професійної компетентності педагога виражає єдність його теоретичної та практичної готовності до здій­снення педагогічної діяльності й характеризує його професіоналізм. Педагогічний професіоналізм, педагогічна компетентність — розглядається в контексті безперервної педагогічної освіти й педагогічної діяльності, вимог до вчи­теля і його підготовки.

Підвищенню компетентності учителя сприяє післядипломна освіта, яка тримається на трьох китах:

- самоосвіта;

- курсова перепідготовка;

- участь у методичній роботі.

Сьогодні в час інформатизації, вирішальну роль у творчому і професійному становленні вчителя відіграє самоосвіта. "Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжня освіта – це самоосвіта," – зазначав Д.Писарєв. Курсова перепідготовка не в змозі подолати той розрив між необхідним темпом отримання нових знань та їх традиційним поновленням. Самоосвіта – це процес свідомої самостійної пізнавальної діяльності, який здійснюється добровільно, планується, керується, контролюється самим педагогом. Для вчителя самоосвіта є об’єктивною потребою. Хочу наголосити на основних напрямках самоосвіти:


- ПРОФЕСІЙНИЙ. Предмет, який викладається вчителем, знаходиться в постійному русі. З’являються нові навчальні предмети, наприклад: етика, економіка, художня культура, технології та ін. Їх потрібно вивчати, поглиблювати свої знання, виробляти методику викладання цих предметів. Результати самоосвіти можуть бути досить значними. Прикладом того є оволодіння вчителями історії Назаренко І.В., Сараханом М.М методикою викладання економіки, Рожко Н.О.- методикою викладання художньої культури, Войтович Н.І. – методикою викладання етики, вчителями початкових класів та Непомнящою Н.М., Пилиповою О.П. – методикою викладання основ здоров’я, Доценко О.А. – методикою викладання технологіями, Пилиповою О.П. Та Тарасенко Л.М. - методикою викладання природознавства та ін.
- ПИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ. Цей напрямок самоосвіти спрямовано на вдосконалення взаємодії між учителем і учнем, учителем і батьками тобто вдосконалення комунікативної компетентності вчителя.
- МЕТОДИЧНИЙ. Педагогічна наука не стоїть на одному місці, постійні зміни в обгрунтуванні методик, технологій, методів і прийомів навчання потребують уваги тих, хто їх використовує. Методична служба школи намагається спрямовувати самоосвіту у цьому напрямі. Наприклад, практикуємо проведення нетрадиційних педрад, на яких презентуємо нові форми і методи роботи, кращий досвід роботи вчителів школи, застосування ІКТ на уроках та в позакласній роботі. Залучали вчителів до створення проектів, для цього вам необхідно було вивчати метод проектів. Ви опрацьовували матеріал по проблемному питанню. Виготовляли брошури, наочний та дидактичний матеріал. В цьому році ми плануємо направити методичну роботу на вдосконалення проведення занять варіативної складової навчального плану.
- ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИЙ. З упровадженням у повсякденне життя ІКТ учитель повинен сам оволодіти навичками роботи на комп'ютері й елементарними навичками використання комп'ютера у навчальному процесі. Напрямок комп'ютерної освіти дирекція намагалася вирішити і на рівні школи. Частина вчителів оволодівала цими вміннями, навчаючись в інтершколі. Частина вчителів придбала комп'ютери і вчаться на них працювати у домашніх умовах. Такі вчителі як Рожко Н.О., Кушніренко Т.В., Сарахан А.В., Войтович Н.І., Бойко С.Е. та ін. досягли в цьому хороших умінь, які дуже допомагають їм у роботі: при підготовці до уроків, різноманітних заходів, оформленні документації, виготовленні стендів, наочності, дидактичних матеріалів та в повсякденному житті. Вчителі, які володіють комп’ютером є конкурентоспроможними, більше володіють ситуацією, яка відповідає сучасним потребам дітей і вимогам суспільства. Але, поряд з цим є такі члени колективу, які навіть не намагаються здобути ці уміння.
- ГУМАНІТАРНИЙ.У цьому напрямку вдосконалюються естетичні, історичні, правові знання. З цією метою наш профспілковий комітет організовував поїздки в місто Одеса в оперу, дельфінарій, тощо. Колективна "хвороба" членів колективу на читання книжок. Цей напрямок самоосвіти керується безпосередньо вчителем.

- ОСОБИСТІСНИЙ. Стосується охорони здоров'я, а також інтересів, хобі педагогів. Цей напрямок спрямовується самим учителем. Наприклад наше колективне захоплення в'язанням.


Хочу сьогодні звернути увагу на можливий список джерел самоосвіти. Це – підручники, фахова періодична преса, ресурси інтернету, участь у роботі методичних об'єднань, семінарів, конференцій , відвідування комп'ютерного класу школи, вивчення окремих програм, телебачення, участь у конкурсах. Вчителі школи постійно беруть участь у конкурсах, які сприяють підвищенню їхньої професійної майстерності таких наприклад, як «Учитель року» (19 вчителів), конкурс по розробці наочності «Дидактична абетка» (Войтович Н.І.), конкурс «Програм факультативів та курсів за вибором для до профільної підготовки та для профільних класів» (Сімова Т.А., Дубенко Н.І., Жорова Л.А., Солопова Л.І.) конкурс «Класний керівник» (Сімова Т.А., Бойченко В.В.), «Кращий колектив» початкової школи та ін.

Самоосвіта вчителя приносить великі девіденти у вигляді підвищення професійного рівня вчителя, що тим самим сприяє росту позитивного іміджу школи в цілому.


Атестаційне дефіле.

Вчителі, які атестуються, знайомлять членів колективу з планом роботи на період атестації та звітують про пророблену роботу

Підвищують свою професійну майстерність вчителі і шляхом курсової перепідготовки. У минулому році курсову перепідготовку пройшли 14 учителів, а в цьому навчальному році планують пройти курсову перепідготовку 6 учителів.

Провідною ланкою в системі підвищення компетентності вчителів є внутрішньошкільна науково-методична робота, якісна організація якої забезпечує підготовку вчителів до здійснен­ня інноваційної діяльності. Методична робота школи планується на основі аналізу діагностики і направлена на ор­ганізацію допомоги вчителеві в підготовці до ро­боти в сучасних складних умовах, допомагає обрати власний шлях використання інновацій у практичній діяльності. У вчителів школи достатньо розвинутий методичний арсенал традиційних і нетрадиційних форм і методів ви­кладання. Крім того вчителі залучаються до участі у проектах, конкурсах, фестивалях, конференціях, семінарах, до роботи 6 шкільних методич­них об'єднань тощо.

Одним із шляхів підвищення фахового рівня і професійної майстерності є атестація учителів. Атестація педагогів школи здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (затвердженого наказом МОН від 20.08.93 №310) зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом МОН від 01.12.98 №419. Атестація Базується у школі на принципах демократичності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти та самовдосконалення. У цьому навчальному році атестуються 6 учителів: Сімова Т.А., Татаренко Н.В., Тарасенко Л.М., Поліщук Л.М., Доценко О.А.,Тіванська Г.С.

Для якісного проведення атестації, об’єктивного оцінювання діяльності вчителів створено атестаційну комісію, до якої залучені кваліфіковані методично грамотні вчителі. Вони оцінюють роботу педагогів на основі відвіданих уроків, виховних заходів, результативності участі в різноманітних конкурсах, вивчення шкільної документації, представлених атестаційних матеріалів, ураховують шкільних методоб’єднань. Під час атестації педагоги мають можливість продемонструвати високий рівень своєї фахової підготовки.

(Представлення атестаційних матеріалів Бойченко В.В.)

Група "Реклама" – заздалегідь створює рекламу професії вчителя
Група "Методичне асорті" отримала завдання скласти асоціативний ряд: компетентний учитель (на кожну букву підібрати прикметник, який характеризує компетентного вчителя: кваліфікований, освічений, ерудований, енергійний, обізнаний, тямущий, трудолюбивий, відповідальний, наполегливий,)

Група "Соняшник" виконує вправу "Соняшник" (кожен вчитель групи на стікері повинен написати для себе два завдання короткострокове і довгострокове, які треба виконати, щоб підвищити свою професійну компетентність і приклеїти до соняшника , таким чином склають не­величку програму особистісного зростання вчителя).
Група "Теплота серця" виконує вправу «Тепло наших рук».Учасникам пропонується по­тиснути колегам руки й коротко вислови­ти особисті побажання, які починатимуться з вислову «У вашій професійній діяльності я бажаю…»

Шановні колеги. Колекція щасливих миттєвостей на вашому трудовому шляху у кожного була різною: в одного – більша, в іншого - трішечки менша. Проте кожен ракурс вражав неповторністю, сяйвом дитячих посмішок, незабутніх моментів. Тож хочеться побажати вам, щоб галерея професійних перемог була у кожного з вас була надзвичайно великою, щоб вона постійно поповнювалася новими ракурсами, а самоосвітні кейси та портфоліо – новими методами, прийомами, інноваціями, що у свою чергу сприятиме успішній реалізації компетентнісного підходу та модернізації навчально-виховного процесу. І хоча ви вважаєте себе компетентним вчителем продовжуйте працювати над підвищенням своєї професійної майстерності. Пам’ятайте слова Сальвадора Далі: «Не бійтеся досконалості. Вам її не досягти»..


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка